<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 24, 2004

2 NEPHI TSAPTER 21 

An sanga ni Jesse (Cristo) maghuhukom sas katanosan --- An pagkaaram sa Diyos maglalakop sa kinaban sa panahon nin milenyo --- An Kagurangnan magpapaitaas nin sarong bandera asin ititipon an Israel --- Ikumpara sa Isaias 11.

*******

Asin magkakaigwa nin sarong pamakol gikan sa pangenot na pungo ni Jesse, asin sarong sanga an magtatalubo gikan sa saiyang mga ugat.
2 Asin an Espiritu nin Kagurangnan maglilindong sa saiya, an espiritu nin kadunungan asin pagkasabot, an espiritu nin paghahatol asin kakusugan, an espiritu nin pagkaaram asin kan pagkatakot sa Kagurangnan;
3 Asin maghihimo saiya an madalion na pagkasabot sa pagkatakot sa Kagurangnan; asin siya dae maghuhukom susog kan nahihiling kan saiyang mga mata, ni magsasagwi susog kan nadadangog kan saiyang mga talenga.
4 Pero may pagkamatanos siyang maghuhukom sa mga pobre, asin magsasagwi na may kapusugan para sa mga masinunod-sunod kan kinaban; asin siya maghahampak kan kinaban sa pamakol kan saiyang nguso, asin sa hinangos kan saiyang mga ngabil mangagadan siya nin mga tampalasan.
5 Asin an katanosan iyo an magigin mga paha kan saiyang habayan, asin an pagkamatinubod-tubod iyo man an paha kan saiyang mga renda.
6 An lobo mag-eerok na kaiba an kordero, asin an leopardo maghihigda kaiba an sadit na kanding, asin an guya asin an sadit na leon asin an patabaon magka-iribahan; asin an sarong sadit na aki an mag-aantabay sainda.
7 Asin an baka asin an oso magsasabsab; an saindang mga ugbon magka-iribahan na magluluko; asin an leon magkakakan nin dagami siring kan baka.
8 Asin an nagsususong umboy magkakawat sa may labot kan rimoranon, asin an butas na ake magkuku-ot an saiyang kamot sa lungib kan kobra.
9 Sinda dae makukulugan ni mapapahamak sa kabilugan kan sakuyang banal na bukid, ta an kinaban magigin pano nin pagkaaram sa Kagurangnan, arog kan mga tubig na naglalakop sa kadagatan.
10 Asin sa aldaw na iyan magkakaigwa nin sarong gamot ni Jesse, na iyo an magtitindog bilang sarong tanda nin katawohan; sa Saiya an mga Hentil maghahanap; asin an Saiyang kapahingaloan magigin mamurawayon.
11 Asin ini mangyayari na maglipas sa aldaw na iyan na an Kagurangnan magdudotdot kan saiyang kamot giraray sa ikaduwang pagkakataon tanganing babawion an tada kan saiyang katawohan na nagkawaralat, sa Assyria, asin sa Ehipto, asin sa Pathros, asin sa Cush, asin sa Elam, asin sa Shinar, asin sa Hamath, asin sa mga isla nin dagat.
12 Asin siya magtutugdok nin sarong bandera para sa gabos na mga nasyon, asin mag-aasembliya an mga nagkawararak nin Israel, asin magkakasararong titiriponon an mga nagkasuruway na taga-Judah gikan sa apat na gilid nin kinaban.
13 An pagka-uri nin Ephraim giraray mawawara, asin an mga kalaban nin Judah puputulon; si Ephraim dae mauuri ki Judah, asin si Judah dae mag-aara ki Ephraim.
14 Pero sinda maglulupad sa ibabaw kan mga abaga nin mga Felisteo pasiring sa sulnopan; sinda sarabay na mananalakat sa may sirangan na sararo; sinda magdudotdot kan saindang mga kamot sa lugar nin Edom asin Moab; asin an mga kaakian ni Ammon magkukuyog sainda.
15 Asin an Kagurangnan magtataram sa paghamak kan dila nin dagat kan Ehipto; asin sa saiyang makusog na paros saiyang yuyugyugon kan saiyang kamot an kaibabawan nin salog, asin maghahampak kaini na magin pitong saradit na salog, asin gibohon na an mga tawo maglalakaw na may dagang na sandalyas.
16 Asin magkakaigwa nin sarong tinampo para sa katadaan kan saiyang mga katawohan na iyo an nagkakatarada, gikan sa Assyria, arog kan kaidto sa Israel kan aldaw na siya nag-abot paluwas sa daga nin Ehipto.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?