<$BlogRSDUrl$>

Thursday, December 23, 2004

2 NEPHI TSAPTER 18 

Si Cristo magigin sarong gapong singkogan asin sarong gapo na panbuwal – Hanapa an Kagurangnan, bako an mga parahula – Mag-aram kan ley asin kan mga testimonya para iyo an magin giya – Ikumpara sa Isaias 8.

*******

Sa kadagdagan, an tataramon nin Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Magkua ka nin sarong dakulang rolyo, asin magsurat sa ini kang sarong panurat nin tawo, mapanungod ki Maher-shalal-hash-baz.
2 Asin ako nagkua sa kaiba ko nin mga mapapaniwalaan na mga saksi na iyo an magrekord, si Uriah na padi, asin si Zachariah na akeng lalake ni Jeberechiah.
3 Asin ako nagduman sa propetisa; asin siya naglihi asin nagmundag nin sarong akeng lalake. Pagkatapos nagsabi an Kagurangnan sakuya: Apudon mo siya na Maher-shalal-hash-baz.
4 Ta uya, an ake dae makakanuod na magkurahaw, Ama ko, asin Ina ko, bago pa man na an mga kayamanan nin Damascus asin an sobra nin Samaria sasamsamon paharayo sa atubangan kan hade nin Assyria.
5 An Kagurangnan nagtaram man giraray sakuya, na nagsasabi:
6 Palibhasa ta ining mga tawo nagsikwal kan mga tubig nin Shiloah na dayaday na nag-aagos, asin nag-ogma sa Rezin asin sa mga akeng lalake ni Remaliah;
7 Kun kaya ngonian, hilnga, an Kagurangnan pinagdara paitaas sa ibabaw ninda an mga tubig nin salog, makusog asin kadakuyl, maski sa hade nin Assyria asin sa bilog niyang kamurawayan; asin siya mag-aabot paitaas na malantop sa gaos niyang mga kanal, asin magduduman sa ibabaw kan bilog niyang mga pangpang.
8 Asin siya mag-aagi sa dalan nin Judah; siya magbabaha asin maagi sa itaas, siya magtutugkad abot sa liog; asin an pagbibiklad paluwas kan saiyang mga pakpak na magpapano sa kahiwasan kan saimong kadagaan, O Immanuel.
9 Pagkasararoon nindo an saindong mga sadire, O kamong mga katawohan, asin kamo pagbabaranga-bangaon sa mga pedaso asin magdadangog kamo gabos na hararayong nasyon; patuson nindo an saindong mga sadire, asin kamo magkakabaranga sa mga pedaso; andama baya an saindong sadire, asin kamo pagbabaranga-bangaon sa mga pedaso.
10 Magkasararo kamong mag-oorolay, asin ini dae mangyayari; magsabi sa tataramon, asin ini dae makakatagal; ta an Diyos kairiba niyamo.
11 Ta an Kagurangnan nagsabi sa sakuya na igwa nin sarong makusogon na kamot, asin sinugo ako na dae maglakaw sa dalan kaining mga katawohan, na nagsasabi:
12 Dae ka magtaram, sarong Pag-iribahan, sa gabos na siisay na ining mga katawohan magsasabi na sarong Pag-iribahan; ni matakot kamo sa saindang pinagkakatakutan, ni pangirabuhan.
13 Pakapagpabanala an Kagurangnan nin mga Hukbo mismo, asin tuguti na siya an saimong pagkatakot, asin tuguti na siya iyo an saimong kasindakan.
14 Asin siya iyo an magigin sarong sanktuwaryo; alagad bilang sarong gapong singkogan, asin para magin sarong gapo nin padungkalan sa parehong mga harong nin Israel, sarong lit-ag asin silo sa mga katawohan nin Jerusalem.
15 Asin kadakul sa kairiba ninda masisingkog asin matutumba, asin nagkabaraak, asin mga nagkasirilo, asin nagigin mga nagkadarakop.
16 Pagkasararoon an patotoo, selyohi an ley sa mga kairiba kan sakuyang mga disipulos.
17 Asin ako maghahalat sa Kagurangnan, na ipinagtatago an saiyang lalawgon gikan sa harong ni Jacob, asin ako maghahanap saiya.
18 Hilnga, ako asin an mga kaarakian na an Kagurangnan iyo an nagtao sako iyo an mga senyales asin mga kangangalasan sa Israel na gikan sa Kagurangnan nin mga Hukbo, na nag-eerok sa Bukid Sion.
19 Asin kun sinda magsasabi sa saimo: Hanapa baya sinda na igwang pamilyar na espiritu, asin sa mga parahula nag naghuhuni asin naghihinghing --- di ba kanultulan sa tawo na maghapot sa saindang Diyos para an mga buhay makadangog gikan sa mga gadan?
20 Sa ley asin sa patoto; asin kun sinda magsasabi na bakong uyon kaining tataramon, ini nin huli ta mayong ilaw sa laog ninda.
21 Asin sinda mag-aagi paluwas kaini na pinanluluyahan asin nagugutom; asin ini mangyayaring malipas kung kaya sinda mga nagugutom, sinda man sana an magkaka-aranggotan sa sadire ninda, asin susumpaon an saindang hade asin an saindang Diyos, asin matingala paitaas.
22 Asin sinda magmamasid sa kinaban asin makakahiling nin kariribokan, asin kadikloman, an pagkadiklom nin kamondoan, asin itutulak sinda pasiring sa kadikloman.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?