<$BlogRSDUrl$>

Thursday, December 23, 2004

2 NEPHI TSAPTER 20 

An destroso kan Assyria iyo an sarong tipo nin pagkadestroso nin mararaot sa ikaduwang pagbabalik --- Kadikit sanang katawohan an matatada pagkatapos na an Kagurangnan magbalik giraray --- An katadaan nin Jacob iyo an magbabalik sa aldaw na iyan --- Ikumpara sa Isaias 10.

*******

Herak man sainda na nadekrito nin mayong kanultolan na mga dekrito, asin nagsurat nin mga kasuwailan na saindang pinaghuhulit;
2 Irarayo an nangangaipo gikan sa paghuhukom, asin irarayo an tama gikan sa mga pobre nin sakuyang mga katawohan, na an mga balo iyo an saindang biktima, asin na sinda puwedeng manghabon sa mga mayong ama!
3 Asin ano an saimong gigibohon sa aldaw nin pagbisita, asin sa kaalipungawan na magdadangadang gikan sa harayo? Sa kiisay daw ika maghahagad nin tabang? Asin saen mo iwawalat an saimong kamurawayan?
4 Kun mayo ako sinda magduduko kairiba kan mga prisonero, asin sinda magkakaturumba na kairiba kan mga ginaradan. Para sa gabos na ini an saiyang kaanggutan dae nanggad magrarayo, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
5 O Aseryano, an pamakol kan sakuyang kaanggutan dae nanggad magrarayo, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
6 Ako an magpapadara saiya laban sa sarong nagsasagin-sagin na nasyon, asin laban sa katawohan nin sakuyang kapungutan itatao ko an pagpapamahala sa pagkua kan sinamsaman, asin an pagkua kan biktima, asin pagtuturongtungan sinda arog kan lapok kan mga agihan.
7 Pero bako iyan an boot niyang sabihon, ni bakong iyo an pinag-iisip kan saiyang puso; pero an yaon sa saiyang puso iyo an pagkakabaranga asin ang pagkakawararak kan bakong kadikit na mga nasyon.
8 Ta saiyang sinabi: Bako daw an sakuyang mga prinsipe gabos magin mga hade?
9 Bako daw na an Calno arog kan Carchemish? Bako daw daw na an Hamath arog kan Arpad? Bako daw na an Samaria arog kan Damascus?
10 Arog kan sakuyang kamot na iyo an nagpundar kan mga kahadean nin mga idolo, asin kan saiyang inukit na mga imahen nagin grabeng gayo sainda na yaon sa Jerusalem asin sa Samaria;
11 Bako daw na arog kan ginibo ko duman sa Samaria asin sa saiyang mga idolo, gibohon ko man sa Jerusalem asin sa saiyang mga idolo?
12 Kun saen man ini mangyayaring minaagi na kun noarin an Kagurangnan maggigibo an mahihimo niyang bilog na trabaho sa ibabaw kan Bukid Sion asin sa Jerusalem, ako magpapadusa sa bunga kan matabang puso kan hade nin Assyria, asin an kamurawayan kan saiyang mga halangkaw na panhilingon.
13 Ta siya nagsabi: Sa kusog kan sakuyang kamot asin kan sakuyang kadunungan naggibo ko an mga bagay na ini; ta akjo matiyaga’ asin hiniro ko an mga sagkuran nin mga katawohan, asin hinabon ko an saindang mga kayamanan, asin sakong tinurumba an mga nag-eerok arog kan sarong maisog na tawo;
14 Asin an sakong kamot nakanagbo bilang sarong erokan an mga kayamanan kan katawohan; asin arog kan saro na nagtitipon nin mga itlog na nagkawaralat na sakuyang pinagtiripon sa kabilugan nin kinaban; asin mayong saro na naghiro kan pakpak, o nagbukas kan nguso, o nagsirip.
15 An patok daw makakapaghambog sa sadire niya laban sa saiya na naggagamit kaini? An lagade daw makakapagpadakula kan sadire niya laban sa saiya na nagkakapot kaini? Arog kan pamakol na nagpapakusog kan sadire laban sainda na naggagamit kaini, o arog kan sugkod na nagbibitbit kan sadire na garo baga bako ining kahoy!
16 Kun kaya an Kagurangnan, an Kagurangnan nin mga Hukbo, magpapadara gikan sa saiyang pag-iriba na matataba, nin kaniwangan; asin sa lindong kan saiyang kamurawayan saiyang sisilyaban an sarong kasulo na arog kan laad nin sarong kalayo.
17 Asin an liwanag nin Israel iyo an magigin sarong kalayo, asin an saiyang Solong Banal iyo an laad, asin iyo an magsusulo asin iyo an magkakakan kan saiyang mga tunok asin kan saiyang mga binit sa laog kan saiyang aldaw;
18 Asin iyo an mag-uubos kan kamurawayan kan saiyang kakahuyan, asin kan saiyang mabinungang tanuman, pareho sa kalag asin hawak; asin sinda magigin arog kan sarong paradara nin bandera na pinanluluyahan.
19 Asin an katadaan kan mga kahoy kan saiyang kakahuyan magigin kadikit, na sarong ake an puwedeng magsurat sainda.
20 Asin ini mangyayaring maglipas na sa aldaw na iyan, an katadaan nin Israel, asin sinda na nakaligtas sa harong ni Jacob, dae na man giraray mag-eerok sa saiya na nagpadusa sainda, pero mag-eerok sa Kagurangnan, an Solong Banal nin Israel, sa katotoohan.
21 An katadaan magbabalik, iyo, sinda na katadaan ni Jacob, sa makapangyarihan na Diyos.
22 Ta maski na ngani na an saiyang katawohan na Israel magin arog kan baybay nin dagat, pero an sarong katadaan sainda magbabalik; an pinagtakda na pagka-ubos mangingibabaw sa pagkamatanos.
23 Ta an Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo maggigibo talaga nin sarong kaubusan, na determinado sa bilog na kadagaan.
24 Kun kaya, igot na nagsabi an Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo: O sakong katawohan na nag-eerok sa Sion, dae kamo matakot sa mga Aseryano; sinda magpapasakit saindo nin sarong pamakol, asin magbibingat kan saiyang sugkod laban saindo, arog sa manera kan Ehipto.
25 Pero sa sarong halipot na panahon sana, asin an pagdadaog-daog magpupundo sana, asin an sakuyang kaanggutan sa saindang pagkapahamak.
26 Asin an Kagurangnan kan mga Hukbo mag-aandam nin sarong pamakol para saiya na uyon sa pagkagaradan nin Midian sa lugar nin gapo nin Oreb; asin arog kan saiyang pamakol na yaon sa ibabaw kan dagat siya magpapa-itaas kaini sa manerang arog kan Ehipto.
27 Asin ini mangyayaring maglipas na sa aldaw na iyan an saiyang kagabatan hahaleon gikan sa ibabaw kan saiyang abaga, asin an saiyang sakal gikan sa saiyang liog, asin an sakal rurunoton nin huli kan paglalana.
28 Siya nag-abot sa Aiath, siya nag-agi sa may Migron; sa Michmach saiyang pinamugtak ang saiyang mga dara-dara.
29 Sinda nagbalyo na sa agihan; sinda nagkua kan saindang estaran sa Geba; si Ramath natakot; si Gibeah kan Saul nagdulag.
30 Ipaglangkaw mo an boses, O akeng babae ni Gallim; hinngohaon mong madadangog sa Laish, O pobreng si Anathoth.
31 Si Madmenah hinale; an mga nag-eerok sa Gebim nagkatiripon sinda sa pagdulag.
32 Pero habang siya nagpawalat sa Nob kan aldaw na iyan; siya makiki-abrasa kan saiyang kamot laban sa bukid kan mga akeng babae ni Sion, an buro-bukid kan Jerusalem.
33 Hilnga, an Kagurangnan, an Kagurangnan nin mga Hukbo magpuputol kan mga pangenot na sanga na may kangirhatan; asin an mga haralangkawon an tindog magkakaparalod paibaba; asin an mga nanlalabaw papakumbabaon.
34 Asin saiyang pupurutulon kan patok an mga marambong na mga kahoy sa mga kakahuyan, asin an Lebanon mapupukan sa paagi nin sarong makusogon na pagbagsak.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?