<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, October 06, 2004

2 NEPHI TSAPTER 11 

Nahiling ni Jacob an saiyang Paratubos --- An ley ni Moises iyo an nagsisimbulo ki Cristo asin nagpapatunay na siya maabot.

*******

Asin ngonian, si Jacob nin kadakul na mga bagay sa sakuyang mga katawohan sa panahon kaidto; maski siring iyo sana an mga bagay na ini ang pinaghingoha kong maisurat, ta an mga bagay na sakong naisurat na iyo an nakapakontento sako.
2 Asin ngonian ako, si Nephi, magsusurat nin kadakul pang mga tataramon ni Isaias, ta an sakong kalag nag-oogmang gayo sa saiyang mga tataramon. Ta ibabaing ko an saiyang mga tataramon sa sakuyang mga katawohan, asin ako an magpapadara sainda duman sa gabos kong mga kaakian, ta siya talagang tunay na nakahiling kan sakuyang Paratubos, maski na ngani ako nahiling na Siya.
3 Asin an sakong tugang, si Jacob, nahiling na man siya arog ka pagkahiling ko saiya; kun kaya, ako an magpapadara kan saindang mga tataramon pasring duman sa sakong mga kaakian tanganing patunayan sa sainda na an sakong mga tataramon totoo. Kun kaya, sa paagi nin mga tataramon kan tulo, an Diyos nagtaram, sakuyang itutugdas an sakong tataramon. Maski siring, an Diyos nagpadara nin kadagdagan na mga testigo, asin Siya mismo an nagpatunay kan saiyang mga tataramon.
4 Hilnga, an sakong kalag nag-oogma sa pagpapatunay sa sakong mga katawohan an katotoohan kan pag-abot nin Cristo; ta siring na, ining katapusan na an ley ni Moises ipinagtao; asin an gabos na mga bagay na itinao kan Diyos magpoon sa kapinunan nin mundo, sa mga tawo, iyo an patunay na nagsisimbulo sa Saiya.
5 Asin man an sakong kalag nag-oogmang gayo sa mga tipan nin Kagurangnan na saiyang ginibo sa satuyang mga ama; iyo, an sakong kalag nag-oogmang gayo sa saiyang grasya, asin sa saiyang hustisya, asin kapangyarihan, asin an pagkaherak sa dakulaon asin eternal na plano nin pagliligtas gikan sa kagadanan.
6 Asin an sakong kalag nag-oogmang gayo sa pagpapatunay sa sakoang mga katawohan na puwera lang na an Cristo mag-abot an gabos na mga tawo kaipuhan na mapapara.
7 Ta kun mayo nin Cristo mayo man nin Diyos; asin kun mayo nin Diyos mayo man kita, ta mayo man kuta na nin paglalalang. Pero igwa nin sarong Diyos, asin siya iyo an Cristo, asin siya mag-aabot sa kapanoan kan saiyang sadireng panahon.
8 Asin ngonian ako magsusurat kan ibang mga tataramon ni Isaias, na kun siisay sa sakuyang mga katawohan an makakahiling kaining mga tataramon puwedeng ipaglalangkaw an saindang mga puso asin mag-oogmang gayo para sa gabos na mga tawo. Ngonian iyo ini an mga tataramon, asin puwede nindong ibaing sinda sa saindo asin sa gabos na mga tawo.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?