<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 14, 2006

ALMA TSAPTER 42 

An mortalidad sarong probisyonaryon panahon na tanganing an tawo makapagsosolsol asin makapagserbisyo sa Diyos--- An pagkahulog nagdara nin temporal asin espirituwal na kagadanan sa bilog na sangkatawohan--- An pagtububos minaabot sa paagi nin pagsosolsol--- An Diyos mismo iyo an nagbayad-sala para sa mga kasalanan nin mundo--- An gabos pang iba mapapa-irarom sa hustisya nin Diyos--- An pagkaherak minaabot nin huli kan pagbabayad-sala--- An tunay na nagsosolsol sana an makakaligtas.

*******

Asin ngonian, ake ko, ako naghuhuna-huna na igwa nin iba pang bagay na iyo an nakapagpapamundo sa saimong kaisipan, na dae mong gayo maintindihan--- na iyo an mapanungod sa hustisya nin Diyos sa pagpapadusa sa parakasala; nin huli ta pinipirit mong paghuhuna-hunaon na ini inhustisya na an parakasala dapat na ipamugtak sa sarong estado nin kasakitan.
2 Ngonian hilnga, ake ko, ako an magpapaliwanag kaining mga bagay sa saimo. Nin huli ta hilnga, pagkatapos na an Kagurangnang Diyos nagpadara sa satuyang mga enot na mga magurang paluwas gikan sa hardin nin Eden, na tanganing magbungkal nin daga, asin kun saen sinda pinagkua--- iyo, saiyang pinahale an tawo, asin saiyang pinagbugtak sa sirangang puro kan hardin nin Eden, kerubin, asin sarong nagkakalayong espada na nag-iikot, tanganing ingatan an kahoy nin buhay---
3 Ngonian, satuyang nahihiling na an tawo nagin arog sa Diyos, nakakaaram nin marhay asin maraot; asin baka saiyang iabot an saiyang kamot, asin kumua man sa kahoy nin buhay, asin magkakan asin mabuhay sagkod pa man, an Kagurangnang Diyos nagbugtak nin mga kerubin asin an nag-aagabaab na espada, na siya dae dapat kumakan nin prutas---
4 Asin kaya satuyang nahihiling, na igwa nin sarong panahon na ipinagtao sa tawo tanganing magsosolsol, iyo, sarong probisyonaryong panahon, sarong panahon tanganing magsolsol asin magserbisyo sa Diyos.
5 Nin huli ta hilnga, kun si Adan nakapagkua kan saiyang kamot tulos, asin nakapagkakan kan kahoy nin buhay, siya kuta na namumuhay sagkod pa man, na uyon sa tataramon nin Diyos, mayo nin anuman na espasyon para magsosolsol; iyo, asin man an tataramon nin Diyos kuta na mayong kamanungdanan, asin an dakulang plano nin kaligtasan kuta na dae nangyari.
6 Pero hilnga, ini ipinagtalaan sa tawo an magadan--- kun kaya, habang sinda isinikwal paharayo sa lalawgon kan kinaban--- asin an tawo magigin wara sagkod pa man, iyo, sinda nagin nagkahurulog na tawo.
7 Asin ngonian, saimong mahihiling sa paagi kaini na an satuyang mga enot na mga magurang ipinagsikwal pareho sa paagi nin temporal asin espirituwal gikan sa atubangan nin Kagurangnan; asin kaya satuyang mahihiling sinda na nagin mga parasunod tanganing magsurunod sa saindang sadireng kagustuhan.
8 Ngonian hilnga, ini bakong kapakinabangan na an tawo dapat matubos gikan kaining temporal na kagadanan, nin huli ta ini makakapagdestroso sa dakulang plano nin kaogmahan.
9 Kun kaya, habang an kalag dae nanggad magagadan, asin an pagkahulog an magdara sa bilog na katawohan nin sarong espirituwal na kagadanan asin man kan temporal, na iyo ini, sinda ipinagsikwal gikan sa presensiya nin Kagurangnan, ini kapakinabangan na an katawohan dapat na tubuson gikan kaining espirituwal na kagadanan.
10 Kun kaya, habang sinda nagigin karnal, sensuwal, asin makadiyablo, sa paagi nin natura, ining probisyonaryong estado magigin sarong estado para sainda na tanganing mag-andam; ini nagigin sarong pangangandam na estado.
11 Asin ngonian giromdoma, ake ko, kun ini bako sa plano nin pagtubos, (ibalewala ini) habang sinda gadan, an saindang mga kalag magsasakit, bilang isinikwal gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
12 Asin ngonian, dae nagkaigwa nin paagi na tanganing matubos an mga tawo gikan kaining pagkahulog na estado, na an tawo nakapagdara mismo sa saiyang sadire nin huli kan saiya man sana mismong sadireng kasutilan;
13 Kun kaya, uyon sa hustisya, an plano nin pagtutubos dae kuta na magibong mangyayari, sa paagi sana kan mga kondisyon nin pagsosolsol nin mga tawo sa probisyonaryong estadong ini, iyo, ining pangangandam na estado; nin huli ta laen lang na an mga ini para kaining mga kondisyon, an pagkaherak dae kuta na magin epektibo laen lang na ini hustisya dae puwedeng madedestroso; ta kun iyo, an Diyos magpupundo na magin Diyos.
14 Asin kaya satuyang mahihiling na an bilog na katawohan nagkahurulog, asin sinda yaon sa pangangaputan kan hustisya, iyo, an hustisya nin Diyos, na nagmumugtak sainda sagkod pa man na pinagsikwal gikan sa saiyang presensiya.
15 Asin ngonian, an plano nin pagkaherak dae puwedeng maipangyari laen lang kun an pagbabayad-sala dae magibong mangyari; kun kaya an Diyos mismo na sadire niya iyo an nagbayad-sala para sa mga kasalanan kan mundo, na tanganing darahon na mangyari an plano nin pagkaherak, na tanganing mangyari an mga pangangaipo nin hustisya, na an Diyos magigin sarong perpekto, hustong Diyos, asin sarong maheherakong Diyos man.
16 Ngonian, an pagsosolsol dae puwedeng mag-abot sa tawo laen lang kun igwa nin pagpapadusa, na iyo man an sarong eternal arog na an buhay kan kalag dapat na magin iyo, na nakadugtong kaatbang kan plano nin kaogmahan, na baya eternal man arog kan buhay kan kalag.
17 Ngonian, paano baya an sarong tawo magsosolsol laen lang na siya igwa nin kasalan? Paano baya siya magkakasala kun mayong ley? Paano baya magkakaigwa nin sarong ley laen lang kun igwa nin sarong pagpapadusa?
18 Ngonian, igwa nin sarong pagpapadusa na nakadukot, asin sarong hustong ley an itinao, na makapagdara nin kamondoan nin kunsensiya sa tawo.
19 Ngonian, kun mayo nin sarong ley na itinao--- kun an sarong tawo nanggadan siya dapat na gadanon--- mangyayari daw na siya matakot kun siya gagadanon kun siya nanggadan?
20 Asin man, kun mayo nin sarong ley na itinao laban sa kasalan an mga tawo dae matatakot na magkasala.
21 Asin kun mayo nin ley na ipinagtao, kun an mga tawo nagkasala, ano baya an magiginibo kan hustisya, o baya an pagkaherak, nin huli ta sinda dae magkakaigwa nin karapatan sa nilalang.
22 Alagad igwa nin sarong ley na ipinagtao, asin sarong padusang nakatakod, asin sarong pagsosolsol na ipinagtao; na sa pagsosolsol, an pagkaherak an nag-aako; kundi sa iba man, an hustisya an nag-aako sa nilalang asin iyo an nagpapasunod kan ley, asin an ley iyo an nagpapataw nin padusa; kun bako kaya, an mga gibo kan hustisya madedestroso, asin an Diyos mag-uuntok na magin Diyos.
23 Pero an Diyos dae mag-uuntok na magin Diyos, asin an pagkaherak iyo an nag-aako sa sarong penitensiyadong, asin an pagkaherak minaabot nin huli kan pagbabayad-sala; asin an pagbabayad-sala iyo an nagdadara na mangyayari sa pagkabuhay-liwat nin mga gadan; asin an pagkabuhay-liwat kan mga gadan nagdadara pabalik kan mga tawo pasiring sa presensiya nin Diyos; asin kaya sinda naibalik pasiring sa saiyang atubangan, na tanganing paghuhusgaran uyon sa saindang mga gibo, uyon sa ley asin hustisya.
24 Nin huli ta hilnga, an hustisya nag-eehersisyo sa gabos niyang mga kinakaipuhan, asin man an pagkaherak nag-aako kan gabos na saiyang pagsasadire; asin kaya, mayong iba kundi an tunay penitensiyado an maliligtas.
25 Ano baya, saimo daw na pinaghuhuna-huna na an pagkaherak makapaghabon nin hustisya? Ako nagsasabi sa saimo, Dae; dae maski sarong kurit. Ta kun iyo, an Diyos mag-uuntok na magin Diyos.
26 Asin kaya an Diyos an nagdadara kan saiyang dakula asin eternal na katuyuhan, na ipinag-andam na gikan pa sa pundasyon kan kinaban. Asin kaya minaabot an kaligtasan asin an pagtutubos kan mga tawo, asin man kan saindang kapahamakan asin kasakitan.
27 Kun kaya, o ake ko, an siirisay man an mag-abot puwedeng mag-abot asin makiparte kan mga tubig nin buhay na libre; asin an siirisay man na dae mag-abot sinda dae pinagpipirit na mag-abot; alagad sa huring aldaw ini ibabalik sa saiya uyon sa saiyang mga nakaginibohan.
28 kun siya nagmawot na gumibo nin maraot, asin dae nagsosolsol sa saiyang mga kaaldawan, hilnga, karaotan an mangyayari sa saiya, uyon sa restorasyon nin Diyos.
29 Asin ngonian, ake ko, ako nagmamawot na ika dapat na magtugot na ining mga bagay dae na nanggad makapagrinsal sa saimo, asin tuguti sana na an saimong mga kasalan iyo an magparinsal saimo, an parinsal na ini iyo an magdadara saimo pababa pasiring sa pagsosolsol.
30 O ake ko, ako nagmamawot na ika dae na magsikwal kan hustisya nin Diyos. Dae ka maghingoha na taw-an nin dahilan an saimong sadire an pinakasadit na punto nin huli kan saimong mga kasalanan, sa paagi nin pagsikwal sa hustisya nin Diyos; pero gibohon na saimong tugutan an hustisya nin Diyos, asin an saiyang pagkaherak, asin an saiyang halawig na pagtitios magkaigwa nin bilog na kamumugtakan sa laog kan saimong puso; asin tuguti ini na magdara saimo pababa pasring sa alpog nin kapakumbabaan.
31 Asin ngonian, o ake ko, ika pinapangapudan nin Diyos na magbalangibog kan tataramon para kaining mga katawohan. Asin ngonian, ake ko, lakaw sa saimong dalan, ideklara an tataramon na may katotohanan asin kahinahunan, na ikaw bilog na makadara nin mga kalag pasiring sa pagsosolsol, na an dakulang plano nin pagkaherak magkaigwa nin karapatan na mag-aako sainda. Asin lugod an Diyos magtatao sa saimo nin kapantay na uyon sa sakuyang mga tataramon. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?