<$BlogRSDUrl$>

Thursday, January 12, 2006

ALMA TSAPTER 39 

An mga kasugoan ni Alma sa saiyang akeng lalake na si Corianton. (Kumponido nin tsapter 39 hanggan 42 inklusibo).

An sekswal na kasalan sarong karumputan--- an mga kasalan ni Corianton iyo an nakapagpapugol sa mga Zoramita na magresibe sa tataramon--- An pagtubos ni Cristo may bisa sa nakaagi sa pagliligtas sa mga may kapanoan nin pagtubod na nagka-erenot kaini.

*******

Asin ngonian, ake ko, ako igwa nin kadakul pang mga bagay na isasabi sa saimo kesa sakong naisabi na sa saimong tugang; nin huli ta hilnga, dae mo daw na-obserbaran an paninindugan kan saimong tugang, an saiyang kapanoan nin pagtubod, asin an saiyang pagkamahigos sa pagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos? Hilnga, bako daw na siya nakapagpahiling nin sarong marahayon na halimbawa para saimo?
2 Nin huli ta ika daeng gayo nakapagtao nin grabeng pagdangog sa sakuyang mga tataramon na arog kan ginibo kan saimong tugang, sa pag-iriba kan mga katawohan nin mga Zoramita. Ngonian iyo ini an igwa ako laban saimo; ika padagos na ginigibo an panhahambog kan saimong kusog asin kan saimong kadunungan.
3 Asin bako lang ini gabos, ake ko. Ika padagos na naggigibo nin bagay na nakapagpagabat sa sakuya; nin huli ta ika padagos na nagpapabaya sa ministeryo, asin nagpaduman pasiring sa laog nin kadagaan nin Siron na yaon sa pag-iriba kan mga Lamanita, na an katuyuhan iyo an harot na si Isabel.
4 Iyo, siya iyo an naghabon paharayo kan mga puso nin kadakul; pero ini bakong dispensa para saimo, ake ko. Ika dapat na naggibong pangatamanan an ministeryo kun saen ika an pinagkakatiwalaan.
5 Dae mo daw naaaraman, ake ko, na an mga bagay na ini saromg karumputan sa paghilingon nin Kagurangnan; iyo, mas pang marumpot labaw pa sa gabos na mga kasalanan laen pa na ini makakapagpabulos nin inosenteng dugo o paninikwal sa Espiritu Santo?
6 Nin huli ta hilnga, kun saimong isisikwal an Espiritu Santo na kaidto minsan nagkaigwa na nin lugar sa laog mo, asin ta ika nakakaaram na saimong isinikwal ini, hilnga, ini sarong kasalanan na mayong kapatawadan; iyo, asin an siirisay na manggagadanan kontra sa liwanag asin kaaraman sa Diyos, ini bakong masayunon para saiya na makakua nin kapatawaran; iyo, ako nagsasabi sa saimo, ake ko, na ini bakong masayunon para saiya na makikua nin sarong kapatawaran.
7 Asin ngonian, ake ko, ako naghihingoha para sa Diyos na ika dae kaidto nagkasala nin sarong dakulaon na krimen. Ako habong maki-erok sa saimong mga krimen, na tanganing pasakitan an saimong kalag, kun ini bako man para sa saimong karahayan.
8 Pero hilnga, ika dae makakapagtago kan saimong mga krimen sa Diyos; asin laen lang na ika magsosolsol an mga ini iyo an magtitindog bilang sarong testimonya laban saimo sa huring aldaw.
9 Ngonian ake ko, ako naghihingoha na ika dapat na magsosolsol asin talikudan an saimong mga kasalanan, asin dae na magpadara pa sa mga makamundong pagmamawot nin saimong mga mata, alagad mamugulan sa saimong sadire sa gabos kaining mga bagay; nin huli ta laen lang na ika gumibo kaini ika daeng pagdududa makapagmana nin kahadean nin Diyos. O, giromdoma, asin darahon mo ini sa saimo, asin mamugulan ka sa saimong sadire kaining mga bagay.
10 Asin ako nagsusugo saimo na daraha baya ini na tanganing ika makikipagsanggunian sa mga matua mong mga tugang sa saimong mga gigibohon; nin huli ta hilnga, ika yaon pa sa saimong kahobenan, asin ika kaipo pang yaon sa pangangataman kan saimong mga tugang. Asin magtao nin pagdangog sa saindang mga pagpapagiromdom.
11 Dae mo pagtugutan an saimong sadire na madara kang mangengenotan paharayo sa paagi nin anuman na mayong kamugtakan o kahangalang bagay; dae ka magtugot na an diyablo iyo an magdara paharayo giraray kan saimong puso paduman sa makasalanon na mga harot. Hilnga, o ake ko, gurano daw kadakula an kadaendatahan na saimong dinara sa mga Zoramita; nin huli ta kun saindang mahiling an saimong gibo sinda dae magtutubod sa sakuyang mga tataramon.
12 Asin ngonian an Espiritu nin Kagurangnan iyo an nagsasabi sa sakuya: Sugoa an saimong mga kaakian na tanganing gumibo nin karahayan, ta kun dae baka saindang madadara paharayo an mga puso nin kadakul na katawohan pasiring sa kapahamakan; kun kaya ako nagsusugo saimo, ake ko, na may pagkatakot sa Diyos, na ika maglikay gikan sa saimong mga kadaendatahan.
13 Na ika magbaling sa Kagurangnan sa bilog mong pag-isip, kakayahan, asin kusog; na tanganing dae mo na ipagharayo an mga puso na gumibo pa nin pagkakasala; kundi bumalik sa sainda, asin akoon an saimong mga kasalanan asin an mga pagkakamali na saimong nagkagirinibohan.
14 Dae ka maghanap nin mga kayamanan ni an mga daeng kamugtakan na mga bagay kaining mundo; nin huli ta hilnga, dae mo sinda madadara na kaiba mo.
15 Asin ngonian, ake ko, ako naghihingoha nin mga bagay sa saimo mapanungod sa pag-abot ni Cristo. Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, na iyo siya an seguradong maabot sa paghale paharayo kan mga kasalan nin mundo; iyo, siya maabot sa pagpahayag nin marhay na bareta nin kaligtasan sa saiyang katawohan.
16 Asin ngonian, ake ko, iyo ini kaya kaidto an ministeryo kun saen ika pinapangapudan, na tanganing maipahayag ining marhay na bareta pasiring kaining mga katawohan, na tanganing pag-andamon an saindang mga pag-iisip; o kaya an kaligtasan mapupuwedeng mapapasainda, na tanganing saindang mai-andam an mga pag-iisip kan saindang mga kaakian na magdangog sa tataramon sa panahon kan saiyang pag-abot.
17 Asin ngonian ako kumbaga magpapasayon kan saimong pag-iisip manungod sa temang ini. Hilnga, ika nagngangalas kun tadaw ta an mga bagay na ini kaipong maipagpaaram sa kahaluyan bap pa man mangyari. Hilnga, ako nagsasabi sa saimo, bako daw na an sarong kalag sa panahon na ini mahalaga para sa Diyos arog kan sarong kalag na magin iyo sa panahon kan saiyang pag-abot?
18 Bako daw na ini arog na kaipo na tanganing an plano nin pagtutubos dapat na mahimong maipaaram sa mga katawohang ini siring man sa saindang mga kaakian?
19 Bako daw na ini masayunan sa panahong ini para sa Kagurangnan na ipadara an saiyang anghel tanganing maipabalangibog ining marhay na bareta sa satuya siring man sa satuyang mga kaakian, o sa pagkatapos na kan panahon kan saiyang pag-abot?

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?