<$BlogRSDUrl$>

Saturday, November 06, 2004

2 NEPHI TSAPTER 16 

Si Isaias nahiling an Kagurangnan --- An mga kasalan ni Isaias pinatawad --- Siya inapudan tanganing magpropesiya --- Siya nagpropesiya manungod sa de pag-ako kan mga Judio sa katukdoan ni Cristo --- Sarong katadaan magbabalik --- Ikumpara sa Isaias 6.

*******

Sa taon na si Hadeng Uzziah nagadan, nahiling ko man an Kagurangnan na nagtutukaw sa sarong trono, halangakaw asin pina-itaas, asin an saiyang laylayan iyo an nakahapin sa templo.
2 Sa kaibabawan kaiyan nakatirindog an mga serapin; an lambang saro may anom na mga pakpak; may duwa na saindang ipinagtatabon kan saindang lalawgon, asin may duwa saindang ipinagtatabon kan saindang bitis, asin may duwa pa sa saindang paglupad.
3 Asin an saro nagkukurahaw sa saro, asin nagsasabi: Banal, banal, banal, an Kagurangnan nin mga hukbo; an bilog na kinaban pano kan saiyang kamurawayan.
4 Asin an mga poste kan pinto naghiriro sa boses niya na nagkurahaw, asin an kaharongon napano nin aso.
5 Pagkatapos nagsabi ako: Herak man sa sako! Ta ako daeng nahimo; nin huli ta ako sarong tawo na may maation na mga ngabil; asin ako nag-eerok sa katahawan kan sarong banwaan na maation an mga ngabil; ta an sakuyang mga mata nakapaghiling sa Hade, an Kagurangnan nin mga Hukbo.
6 Pagkatapos naglupad an sarong serapin pasiring sakuya, na may sarong nagbabagang uring sa saiyang kamot, na saiyang kinua sa paagi nin pang-ipit gikan sa altar.
7 Asin saiya ining pinadukot sa ibabaw kan sakuyang nguso, asin nagsabi: Uya, ini nagdukot sa saimong mga ngabil; asin an saimong kadaendatahan pinagharale, asin an saimong kasalan nalinigan.
8 Nadangog ko man an boses nin Kagurangnan, na nagsasabi: Siisay an sakong ipapadara, asin siisay an maglalakaw para samuya? Pagkatapos ako nagsabi: Uya ako; ipadara ako.
9 Asin siya nagsabi: Lakaw asin sabihan ining mga katawohan --- Nadangog nindo nanggad, pero sinda dae nakakasarabot; asin nahiling nindo nanggad, pero sinda dae naghuhuna-huna.
10 Giboha na an puso kaining katawohan magin matabaon asin giboha na an saindang mga talinga magin magabaton, asin pintoa an saindang mga mata --- ta baka sinda makahiling kan saindang mga mata, asin makadangog kan saindang mga talenga, asin makasabot kan saindang puso, asin magbalik an boot asin mabubulong.
11 Pagkatapos nagsabi ako: Kagurangnan, ano kahaloy? Asin siya nagsabi: Hanggan an mga siyudad masasayang na mayong para-erok, asin an mga harong mayong tawo, asin an daga magin grabeng kaalipungawan.
12 Asin an Kagurangnan iyo an nagpaharale kan mga tawo paharayo, ta magkaka-igwa nin sarong makuring pagsasakit sa katawohan nin daga.
13 Pero magkaka-igwa nin sarong kasampuloan, asin sinda magbabalik, asin kakakanon, arog sa sarong terebinto, asin arog sa sarong encina na an saiyang kahawakan iyo an walat kun sinda naghuhurulog kan saindang mga dahon; kun kaya an banal na banhi iyo an magin kahawakan kaini.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?