<$BlogRSDUrl$>

Friday, November 05, 2004

2 NEPHI TSAPTER 13 

An Judah asin Jerusalem padudusahan nin huli kan saindang dae pagsunod --- An Kagurangnan nakikitusay asin maghuhusga kan saiyang mga katawohan --- An mga aking babae nin Sion pinagsumpa asin kinondena nin huli kan saindang kamunduhan. Ikumpara sa Isaias 3.

*******

Ta hilnga, an Kagurangnan, ang Kagurangnan nin mga Hukbo, hahaleon nya gikan sa Jerusalem, asin Judah, an sinasarigan asin an sinasandigan, an bilog na sinasandigan na tinapay, asin an bilog na sinasarigan na tubig ---
2 An makusog na tawo, asin an tawo nin giyera, an hukom, asin an propeta, asin an matiyaga, asin an mga gurangan;
3 An kapitan nin singkuwenta, asin an honorableng tawo, asin an tagapamayo, asin an matibayon na salamangkero, asin an mahusay na orador.
4 Asin ako magtatao nin mga kaakian sainday para magin nindang mga prinsipe, asin mga umboy iyo an mamamayo na mangingibabaw ninda.
5 Asin an katawohan pagdadaog-daogon, an lambang saro laban sa saro, an lambang saro kontra sa saiyang kataid-harong; an aki magigin baroga na magpapalangkaw kan saiyang sadire laban sa gurang, asin an hugakon laban sa ginagalangan.
6 Kapag an sarong tawo mangangaputan kan saiyang tugang na lalake sa harong kan saiyang ama, asin magsasabi: Ika igwa nin gubing na bado, iyo an magin pamayo nyamo, asin dae mo itugot na an kagabaan na ini mapapasa-irarom kan saimong kamot---
7 Sa aldaw na yan siya manunumpa, na magsasabi: Ako dae magigin sarong parabulong; ta sa sakuyang harong mayo nin tinapay o gubing; dae mo ako paggibohon na magin sarong pamayo nin mga katawohan.
8 Ta an Jerusalem nagkagaraba, asin an Judah nagkahurugnak, nin huli kan saindang mga dila asin kan saindang mga kaggibohan nagin laban sa Kagurangnan, nagtutulak na mag-anggot sa mga mata kan saiyang kamurawayan.
9 An ipinapahiling kan saindang itsura nagsasaksi laban sainda, asin nagdedeklara na an saindang mga kasalan kapantay kan Sodom, asin sinda dae makakapagtago kaiyan. Herak man kan saindang mga kalag, ta saindang pinagpepremyuhan nin maraot an sainda man sanang sadire!
10 Sabihan an matatanos na ini marhay sainda; ta saindang kakakanon an bunga kan saindang mga kaggibohan.
11 Herak man sa mga mararaot, ta sinda mapapara; ta an premyo kan saindang mga kamot iyo an mangingibabaw sainda.
12 Asin sa sakuyang mga katawohan, an mga kaakian iyo an saindang mga paradaog, asin mga babae an mamamayo sa ibabaw ninda. O sakong banwaan, sinda na iyo an namamayo saindo iyo an nagtutulak na kamo magkakasarala asin magkararaot kan dalan na saindong mga aagihan.
13 An Kagurangnan magtitindog tanganing makikitusay, asin magtitindog tanganing maghusga sa mga katawohan.
14 An Kagurangnan malaog sa paghukom kaiba ang mga gurangan kan saiyang banwaan asin an mga prinsipe kaini; ta kamo an nagkakarakan sa ubasan asin an mga tada para sa pobre yaon sa laog kan saindong mga harong.
15 Ano an boot sabihon nindo? Na kamo an magpapakol kan sakuyang mga katawohan na magin mga pirepedaso, asin maggigiling sa mga lalawgon kan mga dukha, sabi ni Kagurangnan Diyos nin mga Hukbo.
16 Laen pa digde, an Kagurangnan nagsabi: Nin huli ta an mga aking babae nin Sion mga arogante, asin naglalakaw na may tisong mga liog asin pasurusiklap an mga mata, naglalakaw na pakendeng-kendeng habang sinda nagpapaduman, asin ginigibong patanugan an kaling-kaging na yaon sa saindang mga bitis ---
17 Kaya an Kagurangnan maghahampak nin mga kagan sa korona nin payo kan mga aking babae nin Sion, asin an Kagurangnan magdidiskubre kan saindang sikretong mga parte.
18 Sa aldaw na iyan an Kagurangnan iyo an maghahale sa kaisogan kan saindang kaling-kaging na mga samno, asin kan mga kopya asin mga bilogon na mga alahas an garo baga bulan;
19 Kan mga koro-kadena, asin kan mga pulseras, asin kan mga kapa;
20 Kan mga koro-kopya, asin mga samno sa bitis, asin kan mga laso sa buhok, asin kan mga kuwintas, asin mga hikaw;
21 Mga singsing, asin mga hikaw sa dungo;
22 Mga bulosan na magarbong mga gubing, asin mga pantahob, asin mga alikboy, asin mga makurokilyab na mga dekorasyon sa bado;
23 Mga salamin, asin mga pinong lino, asin mga turban, asin mga belo.
24 Asin ini mangyaring maglilipas, embes kan mahamison na hamot magkakaigwa nin bata; asin embes kan sarong paha, sarong lubid; asin embes kan husay na buhok, pagkapanot; asin embes kan sarong masamnong trahe, sarong trahe na sako; pagkakasulo embes na kagayunan.
25 An saimong mga tawohan mahuhulog sa paagi nin espada asin an saimong mga bayani sa giyera.
26 Asin an saiyang mga trangkahan mananambitan asin magmumundo; asin siya magpupungaw, asin magtutukaw sa ibabaw nin daga.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?