<$BlogRSDUrl$>

Friday, November 05, 2004

2 NEPHI TSAPTER 14 

Si Sion asin an saiyang mga aking babae tutubuson asin lilinigan sa aldaw nin milenyo --- Ikumpara sa Isaias 4.

*******

Asin sa aldaw na iyan, pitong babae an mamumugol sa sarong lalake, na magsasabi: Kami magkakakan kan sadire nyamong tinapay; asin magbabado kan sadire nyamong mga gubing; basta mangyari na apudon sana kami sa saimong pangaran na tanganing ipagrayo sa samuyang katuyawan.
2 Sa aldaw na iyan an sanga nin Kagurangnan magigin magayon asin mamurawayon; an bunga nin daga marahayon asin masiramon sa sainda na mga nakabuhi sa Israel.
3 Asin ini mangyayaring malipas, sinda na an nagkatarada sa Sion asin danay na yaon sa Jerusalem pag-aapudon na banal, an lambang saro na nasusurat sa mga nabubuhay sa Jerusalem---
4 Kun an Kagurangnan nakapaghugas na nin kaatian kan mga aking babae ni Sion, asin nakapaglinig na kan dugo nin Jerusalem gikan sa katahawan ninda sa paagi kan espiritu nin paghuhukom asin sa paagi kan espiritu nin pagkasunog.
5 Asin an Kagurangnan magtutugdas sa ibabaw kan lambang maeerokan sa bukid nin Sion, asin sa saiyang mga katiriponan, sarong panginoron asin aso sa pagka-aldaw asin nagliliwanag na sarong malaad na kalayo sa pagkabanggi; ta mangingibabaw an gabos na kamurawayan nin Sion na magigin sarong proteksiyon.
6 Asin magkakaigwa nin sarong tolda na maglilindong pag-aldaw laban sa init, asin para sa sarong lugar na paalawan, asin sarong pagtataguan laban sa bagyo asin laban sa uran.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?