<$BlogRSDUrl$>

Thursday, April 13, 2006

HELAMAN TSAPTER 9 

An mga mensahero nanagboan an pinakapamayong huwes na gadan sa tukawan nin paghuhukom--- Sinda pinagpreso asin sa bandang huri binuhian--- Sa paagi nin inspirasyon si Nephi iyo an nagngaran ki Seantum bilang iyo an paragadan--- Si Nephi pinagmidbid kan iba bilang sarong propeta.

*******

Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Nephi nakapagtaram na kaining mga tataramon, an nagkapirang mga tawo na yaon sa pag-iriba ninda nagdaralagan pasiring sa tukawan nin paghuhukom; iyo, magin lima an nagpaduman, asin sinda nagsasabi sa saindang mga sadire, habang sinda nagraralakaw:
2 Hilnga, ngonian ita makakaaram na may kaseguruhan kunbaya an tawong ini sarong propeta asin an Diyos iyo an nagsugo saiya tanganing magpropesiya kaining mga makangangalas na mga bagay sa satuya. Hilnga, kita dae nagtutubod na siya sinugo; iyo, kita dae nagtutubod na siya sarong propeta; daeng pagkukulang, kun ining bagay na saiyaang pinagsabi mapanungod sa pinakapamayong huwes totoo, na siya nanggad gadan na, kaya kita magtutubod na an iba pa niyang mga tataramon na saiya nang pinagsabi totoo man.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagdaralagan sa abot kan saindang kusog, asin nag-abot sa laog kan tukawan nin paghuhukom; asin hilnga, an pinakapamayong huwes nakatumba sa daga, asin nakabulagta sa saiyang sadireng dugo.
4 Asin ngonian hilnga, kan saindang nahiling ini sinda nagngaralas na gayo, na tanganing baya sinda napatumba man sa daga; nin huli ta sinda dae nagtubod sa mga tataramon na si Nephi an nagsabi mapanungod sa pinakapamayong huwes.
5 Pero ngonian, kan saindang nahiling sinda nagtubod, asin an takot nag-abot sa sainda na baka an gabos na mga paghuhukom na si Nephi an nagsabi puwedeng mangyayari sa mga katawohan; kun kaya sinda tinarakigan, asin nagkaturumba sa daga.
6 Ngonian, sa hidaling panahon kan an huwes ginadan--- siya na pinagsaksak kan saiyang tugang na lalake na nababadoan nin sikreto, asin siya nagdulag, asin an mga surugoon nagdaralagan asin nagsumbong sa mga katawohan, ikinurahaw an paggadan sa pag-iriba ninda;
7 Asin hilnga an mga katawohan nagkasararong nagkatiripon-tipon sa lugar kan tukawan nin paghuhukom--- asin hilnga, sa saindang kangalasan saindang nahiling idtong limang tawo na nagkaturumba sa daga.
8 Asin ngonian hilnga, an mga katawohan daeng pagkaaram manungod sa kadaklan na nagkasararong nagkatiripon-tipon duman sa hardin ni Nephi; kun kaya sinda nagsabi sa pag-iriba man sana ninda: Ining mga tawo iyo sinda an naggadan sa huwes, asin an Diyos iyo an naghampak sainda na sinda dae makakadulag sa satuya.
9 Asin ini nangyaring naglipas na saindang dinarakop sinda, asin ginarapos sinda asin pinagkunkon sa priso. Asin igwa nin sarong proklamasyon na pinadara sa luwas na an huwes ginadan, asin an mga paragadan dinarakop asin pinagkunkon sa priso.
10 Asin ini nangyaring naglipas na sa kinaagahan an mga katawohan nag-asembliya kan saindang mga sadire na nagkatiripon-tipon sa pagmundo asin sa pag-ayuno, para sa lubong kan sarong bantog na pinakapamayong huwes na ginadan.
11 Asin kaya man idtong mga huwes na yaraon kaidto sa hardin ni Nephi, asin nakadangog sa saiyang mga tataramon, nagkatiripon-tipon man na nagkasararo para sa lubong.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naghapot sa mga katawohan, na nagsasabi: Haen na an lima na iyo an ipinadara tanganing maghapot mapanungod sa pinakapamayong huwes kun siya nanggad gadan? Asin sinda nagsimbag asin nagsabi: Manungod kaining lima na saimong pigsabi an saindong pinadara, kami daeng pagkaaram; pero igwa nin lima na iyo an mga paragadan, na samuyang piangkunkon sa prisohan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga huwes nagmawot na sinda mahiling; asin sinda dinarara, asin hilnga sinda iyo an lima na pinadara; asin hilnga an mga huwes naghapot sainda tanganing maaraman an manungod kaining bagay, asin sinda nagsabi sainda kan gabos na saindang ginibo, na nagsasabi:
14 Kami nagdaralagan asin nakaabot sa lugar kan tukawan nin paghuhukom, asin kan samuyang mahiling an gabos na mga bagay magin arog kan sinabi ni Nephi na saiyang pinagpatotoo, kami nagkangaralas na tangani baya na kami nagkaturumba sa daga; asin kan kami nakabawi na gikan sa samuyang pagkabigla, hilnga sainda kaming pinagkunkon sa prisohan.
15 Ngonian, manungod sa paggadan kaining tawo, kami dae nakakaaram kun siisay an naggibo kaini; asin iyo sana gabos an samuyang naaaraman, kami nagdaralagan asin nakaabot na uyon sa saimong pinagmawot, asin hilnga siya ginadan na, na uyon sa mga tataramon ni Nephi.
16 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga huwes ipinaliwanag an bagay sa mga katawohan, asin nagkurahaw kontra ki Nephi, na nagsasabi: Hilnga, kita nakakaaram na an Nephi na ini nakipagsabwatan sa sarong tawo na iyo an naggadan sa huwes, na tanganing maideklara niya ini sa satuya, na tanganing mapagbago niya kita sa saiyang pagtubod, na tanganing puwede niyang ipaglangkaw an saiyang sadire na magin sarong bantog na tawo, pinagpili nin Diyos, asin sarong propeta.
17 Asin ngonian hilnga, satuyang patutugaon an tawong ini, asin siya magkukumpisal kan saiyang sala asin ipapaaram sa satuya an tunay na paragadan kaining huwes.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an lima pinalibre sa aldaw kan paglubong. Daeng pagkukulang, sinda nakipagtusay sa mga huwes sa mga tataramon na saindang pinagsabi laban ki Nephi, asin naki-iwal sa sainda an saro sa lambang saro, na tanganing sinda nagkariribong sainda.
19 Daeng pagkukulang, sinda nagkausa na si Nephi dapat na dakupon asin gapuson asin darahon sa atubangan nin kadaklan, asin sinda nagpoon na maghapot saiya sa grabeng paagi na tanganing saindang mapatuga siya, na tanganing sainda siyang maakusaran sagkod sa kagadanan---
20 Nagsasabi sa saiya: Ika sarong kasabwat; siisay ining tawo na iyo an naggibo kaining paggadan? Ngonian sabihi kami, asin akoa an saimong kasalan; nagsasabi, Hilnga uya an kuwarta; asin man samuyang itatao sa saimo an buhay mo kun saimong sabihon samuya, asin akoon an kasunduan na saimong ginibo kaiba niya.
21 Pero si Nephi nagsabi sa sainda: O kamong mga ribong-ribong, kamong may pasaluib na mga puso, kamong mga buta, asin kamong tiso an mga liog na mga katawohan, kamo daw nakakaaram kun gurano kahaloy na an Kagurangnan nindong Diyos magtutugot na kamo magpapadagos kan saindong dalan nin kasalanan?
22 O kamo dapat nang magpoon sa pag-agrangay asin magmundo, nin huli sa dakulang kapahamakan na ngonian naghahalat para saindo, laen lang kun kamo magsosolsol.
23 Hilnga kamo nagsabi na ako nakipagsabwatan sa sarong tawo na tanganing saiyang gadanon si Zeezoram, an satuyang pinakapamayong huwes. Pero hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na ini nin huli ta ako nagpatotoo sa saindo na tanganing kamo puwedeng makaaram manungod kaining bagay; iyo, para magin sarong testigo sa saindo, na ako nakakaaram kan mga kadaendatahan asin mga abominasyon na yaraon sa pag-iriba nindo.
24 Asin nin huli ta ginibo ko ini, kamo nagsasabi na ako nakipagsabwatan sa sarong tawo na tanganing saiyang gibohon an bagay na ini; iyo, nin huli ta sakuyang ipinahiling saindo an senyal na ini kamo nagka-aranggot sa sakuya, asin nagmawot na destrosohon an sakuyang buhay.
25 Asin ngonian hilnga, ako magpapahiling sa saindo nin saro pang senyal, asin hilngon nindo kun kamo magmamawot sa bagay na ini na destrosohon ako.
26 Hilnga ako nagsasabi sa saindo: Magduman sa harong ni Seantum, na iyo an tugang na lalake ni Seezoram, asin magsabi sa saiya---
27 Si Nephi daw, an sagin-sagin na propeta, na iyo an nagpropesiya sa grabeng karaotan manungod kaining mga katawohan, nakipagsabwatan sa saimo, na kun kaya saimong ginadan si Seezoram, na iyo an saimong tugang na lalake?
28 Asin hilnga, siya magsasabi saindo, Dae.
29 Asin kamo magsabi sa saiya: Saimo daw ginadan an saimong tugang na lalake?
30 Asin siya magtitindog na may pagkatakot, asin dae maaaraman kun ano an saiyang sasabihon. Asin hilnga, siya mapahimutok sa saindo; asin siya maghihimo na garo baga siya nabigla; daeng pagkukulang, siya magdedeklara sa saindo na siya inosente.
31 Pero hilnga, saindong siyasaton siya, asin saindong mananagboan an dugo na yaon sa gayad kan saiyang panalukbong.
32 Asin kun mahiling nindo ini, kamo maghahapot: Saen baya gikan an dugong ini? Kami daw dae makaaram na ini iyo an dugo kan saimong tugang na lalake?
33 Asin baya siya magtatakig, asin mahihiling na mamumuti, magin garo baga an kagadanan nag-abot saiya.
34 Asin baya kamo magsasabi: Nin huli kaining pagkatakot asin kaining pamumuti na nag-abot sa saimong lalawgon, hilnga, kami nakakaaram na ika nagkasala.
35 Asin baya mas pang pagkatakot an maabot sa saiya; asin baya siya magkukumpisal sa saindo, asin dae na makanegar na siya nanggad iyo an naggadan.
36 Asin baya siya magsasabi sa saindo na ako, si Nephi, daeng pagkaaram manungod sa bagay na ini laen lang na ini ipinagtao sa sakuya sa paagi kan kapangyarihan nin Diyos. Asin saka nindo maaraman na ako sarong honestong tawo, asin ta ako ipinadara para saindo gikan sa Diyos.
37 Asin ini nangyaring naglipas na s9nda nagharale asin ginibo, magin uyon sa sinabi ni Nephi sa sainda. Asin hilnga, an mga tataramon na saiyang pinagsabi gabos totoo; nin huli ta uyon sa saiyang sinabi siya nagnegar; asin man uyon sa mga tataramon siya nagkumpisal.
38 Asin siya dinakop tanganing probaran na siya sa sadire niya iyo nanggad an paragadan, na tangani baya an lima pinabuhian, asin man si Nephi.
39 Asin igwa nin nagkapira sa mga Nephita na nagtubod sa mga tataramon ni Nephi; asin igwa man na nagkapira, na nagtubod nin huli sa testimonya kan lima, nin huli ta sinda nagkabarago habang sinda yaon sa kulungan.
40 Asin ngonian igwa sa pag-iriba nin mga katawohan, na nagsasabi na si Nephi sarong propeta.
41 Asin igwang iba na nagsasabi: Hilnga, siya sarong diyos, nin huli ta kun bago siyang diyos dae niya kuta na nagkaararaman an gabos na mga bagay. Nin huli ta hilnga, siya nakapagsabi satuya an mga kaisipan kan satuyang mga puso, asin man nagsabi satuya nin mga bagay; asin nagin siya an nakapagdara sa satuyang kaaraman an tunay na paragadan kan satuyang pinakapamayong huwes.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?