<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 15, 2006

HELAMAN TSAPTER 10 

An Kagurangnan itinao ki Nephi an kapangyarihan nin pagseselyo--- Siya may kapangyarihan na magbugkos asin magbuhi sa ibabaw nin kinaban asin sa langit--- Siya nagsugo sa mga katawohan na magsorolsol o mapapara--- An Espiritu iyo an nagdadara sa saiya gikan sa sarong kongregasyon sagkod sa sarong kongregasyon.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin pagkakabaranga sa mga katawohan, na tanganing sinda nagkabaranga digde asin duman asin naglakaw sa sadire nindang mga dalan, na binayaan si Nephi na nagsosolo-solo, habang siya nakatindog sa tahaw ninda.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi naglakaw sa saiyang dalan pasiring sa saiyang sadireng harong, nag-iisip sa mga bagay na an Kagurangnan iyo an nagpahiling sa saiya.
3 Asin ini nangyaring naglipas habang siya baya nag-iisip--- bilang grabeng gayo an kamondoan nin huli kan karigsokan nin mga katawohan na mga Nephita, kan saindaang mga sikretong gibo nin kadikloman, asin kan saindang mga panggagadan, asin kan saindang mga pananalakat, asin kan gabos na manera nin kadaendatahan--- asin ini nangyaring naglipas na habang siya nag-iisip sa saiyang puso, hilnga, sarong tingog an nag-abot saiya na nagsasabi:
4 Paladan ka, Nephi, nin huli kaidtong mga bagay na saimong naginibohan; nin huli ta sakong nahiling kun paano ka dae napagal sa pagdedeklara sa tataramon, na sakong itinao sa saindo, para sa mga katawohang ini. Asin dae mo tinakot sinda, asin dae nagmawot kan saimong buhay, pero nagmawot sa sakuyang kagustuhan, asin ta magsusunod sa sakong mga kasugoan.
5 Asin ngonian, nin huli ta saimong ginibo ini na daeng kapagalan, hilnga, ako magbebendisyon saimo sagkod pa man; asin ako an maghihimo saimo na makusog sa tataramon asin sa gibo, sa pagtubod asin sa mga trabaho; iyo, magin ta an gabos na mga bagay gigibohon sa saimo na uyon sa saimong tataramon, nin huli ta ika naghahagad kaidtong mga bagay na kontraryo sa sakong kagustuhan.
6 Hilnga, ika si Nephi, asin ako an Diyos. Hilnga, ako madeklara kaini sa saimo sa presensiya kan sakong mga anghel, na ika magkakaigwa nin kapangyarihan sa mga katawohang ini, asin maghahampak sa kinaban nin taggutom, asin mga peste, asin kapahamakan, uyon sa karigsokan kaining mga katawohan.
7 Hilnga, ako nagtatao sa saimo nin kapangyarihan, na an anuman na saimong seselyuhan sa kinaban seselyuhan sa kalangitan; asin an anuman na saimong huhubadan sa kinaban huhubadan sa kalangitan; asin kaya ika magkakaigwa nin kapangyarihan sa pag-iriba kaining mga katawohan.
8 Asin kaya, kun saimong sasabihon sa templong ini na ini mababanga sa duwa, ini mangyayari.
9 Asin kun ika magsasabi sa bukid na ini, magin ika magaba asin magin patag, ini mangyayari.
10 Asin hilnga, kun ika magsasabi na an Dios iyo an maghahampak kaining mga katawohan, ini mangyayaring malipas.
11 Asin ngonian hilnga, ako nagsusugo saimo, na ika maglakaw asin ideklara sa mga katawohang ini, na kaya nagsabi an Kagurangnang Diyos, na siya iyo an makapangyarihan: Laen lang kun kamo magsosolsol kamo hahampakon, magin sagkod sa kapahamakan.
12 Asin hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na kan an Kagurangnan nakapagtaram na kan mga tataramong ini ki Nephi, siya nag-untok asin dae nagduman sa sadire niyang harong, kundi nagbalik duman sa kadaklan na nagkakaralat sa palibot kan lalawgon kaining kadagaan, asin nagpoon sa pagdeklara sa sainda sa tataramon nin Kagurangnan na ipinagsabi sa saiya, mapanungod sa saindang kapahamakan kun sinda dae magsosolsol.
13 Ngonian hilnga, maski na ngani kaining dakulang milagro na ginibo ni Nephi sa pagsasabi sainda mapanungod sa kagadanan nin pinakapamayong huwes, saindang pinatagas an saindang mga puso asin dae nagdangog sa mga tataramon nin Kagurangnan.
14 Kun kaya si Nephi nagdeklara sa sainda kan tataramon nin Kagurangnan, na nagsasabi: Laen lang na kamo magsosolsol, kaya sinabi nin Kagurangnan, kamo hahampakon magin sagkod sa kapahamakan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Nephi nagdeklara sa sainda kan tataramon, hilnga, saindaang pinatagas giraray an saindang mga puso asin habong magdadangog sa saiyang mga tataramon; kun kaya sinda nagka-aranggot laban saiya, asin nagmawot na dut-an kan saindang mga kamot siya na tanganing maikunkon siya sa laog kan prisohan.
16 Pero hilnga, an kapangyarihan nin Diyos yaon saiya, asin sinda dae kayang madakop siya tanganing ipagkunkon sa laog nin prisohan, nin huli ta siya pinagkua nin Espiritu asin pinagdara paharayo paluwas sa katahawan ninda.
17 Asin ini nangyaring naglipas na kaya siya nagpadagos sa paglakaw kaiba an Espiritu, gikan sa kadaklan sagkod sa iba pang kadaklan, nagdedeklara kan tataramon nin Diyos, magin sagkod na saiyang maideklara ini sa sainda gabos, o ipadara ining padagos sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda habong magdadangog kan saiyang mga tataramon; asin duman nagpoon an mga pag-iiriwal-iwal, na tangani bayang sinda nagkabaranga kontra sa saindang mga sadire asin nagpoon na maggaradanan sa lambang saro sa paagi kan espada.
19 Asin kaya natapos an ika-sitenta asin enot na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan ni Nephi.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?