<$BlogRSDUrl$>

Monday, February 27, 2006

ALMA TSAPTER 57 

Si Helaman nag-estorya manungod sa pagkakakua kan Antiparah asin an pagsuko asin sa bandang huri an pagdepensa sa Cumeni--- An saiyang mga hoben na mga Ammonita nakilaban na may kaisogan asin an gabos nagkarulugadan, pero mayong nagadan--- Gid nagbareta sa pagkagaradan asin an pag-eskapo kan mga Lamanitang prisonero.

********

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ako nakaresibe nin surat hale ki Ammoron, an hade, nagsasabi na kun sakuyang isusuko idtong mga prisonero nin giyera na samuyang nagkadarakop saiyang isusuko an siyudad nin Antiparah samuya.
2 Pero ako nagpadara nin surat sa hade, na kami segurado na an samuyang armada maninigo para makua nyamo an siyudad nin Antiparah sa paagi kan samuyang puwersa; asin sa paagi kan pagsuko sa mga prisonero para sa siyudad na idto samuyang naisipan na bakong kadunungan, asin na samuyang isusuko lang an samuyang mga prisonero bilang karibay;
3 Asin si Ammoron nagsayuma kan sakong surat, nin huli ta habo niyang makiribayan nin mga prisonero; kun kaya kami nagpoon sa pag-andam nin mga preparasyon sa pag-atake kontra sa siyudad nin Antiparah.
4 Pero an mga katawohan nin Antiparah nagharale sa siyudad, asin nagdurulag pasiring sa iba nindang mga siyudad, na saindang kinakaputan, tanganing pakusugon sinda; asin kaya an siyudad nahulog sa samuyang mga kamot.
5 Asin kaya natapos an ika-beynte asin walong taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
6 Asin ini nangyari na sa pagpoon kan ika-beynte asin siyam na taon, kami nakaresibe nin panustos na mga kakanon, asin man kadagdagan kan samong armada, na hale sa kadagaan nin Zarahemla, asin hale sa mga kadagaan sa palibot, na may bilang na sais mil na mga tauhan, laen pa dyan saisyenta kan mga kaarakian nin mga Ammonita nag-arabot para makibale sa saindang mga katugangan, na iyo ngani an sakong sadit na hukbo na dos mil. Asin ngonian hilnga, kami nagin makusog, iyo, asin kami igwa nin kadakul na kakanon na dara-dara nyamo.
7 Asin ini nangyaring naglipas na pinagmawot mi na makigiyera kontra sa armada na nakakaag tanganing protektahan an siyudad nin Cumeni.
8 Asin ngonian hilnga, sakong ipapahiling saimo na sa madaling panahon mauutob mi an samuyang minamawot; iyo, sa paagi kan samong makusog na puwersa, o sa paagi kan saro sanang parte kan samong puwersa, samuyang pinalibutan, sa pagkabanggi, an siyudad nin Cumeni, sa dikit na panahon bago pa man sinda makakaresibe nin panustos na mga kakanon.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagkampo sa palibot nin siyudad sa kadakul na mga banggi; pero kami natuturog na kataning an samuyang mga espada, asin nagbabantay, na baya an mga Lamanita dae makadulok samuya sa paagi nin banggi asin garadanon kami, na sainda nganing pinagprubaran sa kadakul na beses; pero sa kadakul na beses na sinda nagprubarsa bagay na ini an saindang dugo an nagbubulos.
10 Sa kahaluyan an saindang mga kakanon nag-abot asin kuta na nagpoon na maglaog sa siyudad sa paagi nin banggi. Asin kami, nagpanggap na mga Lamanita embes na Nephita; kun kaya, samuya sindang dinarakop asin an saindang mga darang kakanon.
11 Asin maski na ngani na an mga Lamanita naputulan kan saindang suporta sa arog kaining paagi, sinda determinadong pa mang gayo na imantine an siyudad; kun kaya ini nagin kapakinabangan na samuyang kuahon an mga kakanon asin ipadara sinda sa Judea, asin an samuyang mga prisonero pasiring sa kadagaan nin Zarahemal.
12 Asin ini nangyaring naglipas na nag-agi an kadakul na mga aldaw bago pa man an mga Lamanita nagpoon na mawaraan nin gabos na paglaom na magsuko; kun kaya sindang isinuko an siyudad sa samuyang mga kamot; asin kaya samuyang naabot an samuyang mga plano kun paano kuahon an siyudad nin Cumeni.
13 Pero ini nangyaring naglipas na an samuyang mga prisonero grabe kadakula an bilang na, na maski na ngani sa kadakulaon kan samong bilang, kami na-obliga na gamiton an bilog ming puwersa na mabantayan sinda, o samuya sindang garadanon.
14 Nin huli ta hilnga, sinda minaprubar na mag-eskapo na may dakulang bilang asin nakikilaban sa paagi nin mga gapo, asin mga pamukpok, o anuman na bagay na saindang makakaputan kan saindang mga kamot, na tanganing magadan mi an dos mil sainda pagkatapos na sinda nagsuko kan saindang mga sadire bilang mga prisonero nin giyera.
15 Kun kaya ini nagin kapakinabangan para samuya, na samuyang tapuson an saindang mga buhay, o bantayan sinda, an espada nasa kamot, pababa sa kadagaan nin Zarahemla; asin man an samuyang mga kakanon bako nang gayo makaigo para sa samuyang sadireng mga katawohan, maski na ngani na igwa pa kamingnag kakurua hale sa mga Lamanita.
16 Asin ngonian, sa arog kaining mga kritikal na mga sirkumstansiya, ini nagin sarong seryosong gayong bagay na pag-aatid-atidon mapanungod kaining mga prisonero nin giyera; daeng pagkukulang, samuyang pinagresolbaran na ipadara sinda pababa sa kadagaan nin Zarahemla; kun kaya kami nagpili nin sarong parte kan samuyang mga tauhan, asin itinao sainda an pagpapamahala sa samuyang mga prisonero sa pagdara sainda pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
17 Pero ini nangyaring naglipas na kinaagahan sinda nagbaralik. Asin ngonian hilnga, kame de naghapot sainda mapanungod sa mga prisonero; nin huli ta hilnga, an mga Lamanita pa-atake na samuya, asin sinda nagbaralik sa panahon tanganing iligtas kami sa pagkahulog sa saindang mga kamot. Nin huli ta hilnga, si Ammoron nagpadara para sa suporta sarong bag-ong panustos na mga kakanon asin man kadakul na bilang na armadong mga tauhan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga tauhan na samuyang pinahatod kan mga prisonero nag-arabot sa panahon tanganing makilaban sainda, habang sinda haros manggagana na kontra samuya.
19 Pero hilnga, an sakuyang sadit na grupo na dos mil asin saisenta nakilaban sa pinakagrabeng punto nin kaluyahan; iyo, sinda nagin matatag sa pakilabanan sa mga Lamanita, asin nagmaneho nin kagadanan sa gabos na nakilaban sainda.
20 Asin habang an katadaan kan samuyang armada haros magsuko na sa mga Lamanita, hilnga, idtong dos mil asin saisenta pusog asin daeng pagkatakot.
21 Iyo, asin sinda nagsunod asin naghimo na magibo an lambang tataramon nin sugo na may paka-eksakto; iyo, asin uyon sa saindang pagtubod ini nangyari sa sainda; asin ako nakagiromdom kan mga tataramon na saindang sinabi sakuya na an saidang mga ina iyo an nagtukdo sainda.
22 Asin ngonian hilnga, iyo ining mga ake ko, asin idtong mga tauhan na pinili sa paghatod kan mga prisonero, sainda satuyang nasubli an kapangganahan na ini;p nin sinda sinda iyo an nakadaog sa mga Lamanita; kun kaya sinda naitulak pabalik sa siyudad nin Manti.
23 Asin samuyang retenido an satuyang siyudad na Cumeni, asin dae gabos nadestroso sa paagi nin espada; daeng pagkukulang, kami nagsapo nin dakulang kawaraan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos an mga Lamanita nagdurulag, ako tulos-tulos nagsugo na an sakuyang mga tauhan na nagkarulugadan dapat na kuruhaon gikan sa pagkahalo sa mga gadan, asin gibohon na an saindang mga lugad magkaburulongan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin duwang gatos, gikan sa dos mil asin saisenta, na pinaruluyahan nin huli sa kawaraan nin dugo; daeng pagkukulang, uyon sa karahayan nin Diyos, asin sa samuyang dakulang kangalasan, asin man sa kaogmahan kan satuyang bilog na armada, mayo ni sarong kalag sainda an nagadan; iyo, asin ni saro saindang kalag sa pag-iriba ninda na bakong dakol an naresibeng kadakul na mga lugad.
26 Asin ngonian, an saindang preserbasyon sarong makangangalas sa satuyang bilog na armada, iyo, na sinda magkariligtas habang igwa nin rinibong katugangan nyato an nagkagaradan. Asin samuya ining pinag-atid-atid bilang resulta kan milagrosong kapangyarihan nin Diyos, nin huli kan saindang makusugon na pagtubod kun saen sinda natukdoan na maniwala--- na igwa nin sarong hustong Diyos, asin an siisay man na dae magduda, na sinda maipreserba sa paagi kan saiyang makangangalas na kapangyarihan.
27 Ngonian iyo ini an pagtubod ninda na sakuyang pinagsasabi; sinda mga hoben pa sana, asin an saindang mga isip pusog, asin saindang padagos na ibinubugtak an tiwala sa Diyos.
28 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na mapakarhay nyano an mga nalugadang mga tauhan, asin nailubong na an samuyang mga gadan asin man an gadan na mga Lamanita, na kadakulon, hilnga, samuyang pinaghapot si Gid manungod sa mga prisonero na saindang pinaghatod pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
29 Ngonian si Gid iyo an pinakapamayo kan grupo na pinagngaranan tanganing magbantay sainda pasiring sa kadagaan.
30 Asin ngonian, iyo ini an mga tataramon na sinabi ni Gid sakuya: Hilnga, kami nagpoon na maglakbay pasiring sa kadagaan nin Zarahemla kairiba an satuyang mga prisonero. Asin ini nangyaring naglipas na samuyang nasabatan an mga espiya kan satuyang armada, na ipinadara sa luwas tanganing magmasid sa kampo kan mga Lamanita.
31 Asin sinda nagkurahaw samuya na nagsasabi--- Hilnga, an armada kan mga Lamanita nagmamartsa pasiring sa siyudad nin Cumeni; asin hilnga, sinda ma-atake sainda, iyo, asin saindang dedestrosohon an satuyang mga katawohan.
32 Asin ini nangyaring naglipas na an samuyang mga prisonero nadangog an saindang mga kinurahaw, na nagkausa sainda na magkurusog an boot; asin sinda nanggad nag-alsa sa pagrebelde kontra samuya.
33 Asin ini nangyaring naglipas na nin huli kan saindang parerebelde na samuyang pinagyayri na an samuyang mga espada mag-abot sa sainda. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagdaralagan na sarong hawak pasiring sa samuyang mga espada, kaya, dakulang numero sainda an nagkagaradan; asin an natada sainda nakalusot asin nagdurulag samuya.
34 Asin hilnga, kan sinda nakadulag na asin dae mi na magka-arabutan sinda, kami nagmartsa nin hidali pasiring sa siyudad nin Cumeni; asin hilnga, kami nag-abot sa oras na kami nakatabang sa samuyang mga katugangan sa pagpreserba kan siyudad.
35 Asin hilnga, kami giraray nakaligtas paluwas sa mga kamot kan samuyang mga kalaban. Asin bendisyunan man lugod an pangaran nin samuyang Diyos; nin huli ta hilnga, siya iyo an nagligtas samuya; iyo, siya an naggibo kaining dakulang bagay para samuya.
36 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan ako, si Helaman, nakadangog kaining mga tataramon ni Gid, ako napano nin grabeng kaogmahan nin huli sa karahayan nin Diyos sa pagpreserba samuya, na kami dae gabos mapahamak; iyo, asin ako may tiwala na mga kalag ninda na nagkagaradan nagralaog duman sa kapahingaloan nin saindang Diyos.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?