<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 09, 2004

1 NEPHI TSAPTER 10 

Pinaghula ni Lehi an pagkasakop nin mga Judio kan mga taga-Babilonya --- Ipinagbalangibog niya man an pag-abot nin sarong Mesiyas gikan sa mga Judio, sarong Tagapagligtas, sarong Paratubos --- Saiya man na ipinagbalangibog an pag-abot nin sarong tawo na iyo an mabunyag sa kordero nin Diyos --- si Lehi nagsabi man manungod sa pagkagadan asin pagkabuhay-liwat kan Mesiyas --- Saiya man na ipinag-arog an pagkaralat asin pagkasararo nin Israel sa sarong olibong kahoy --- si Nephi nagtaram mapanungod sa Aki nin Diyos, sa regalo nin Espiritu Santo, asin sa pangangaipo para sa katanosan.

*******

Asin ngonian ako, si Nephi, padagos na nagtatao nin kasaysayan sa mga laminang ini kan sakuyang mga naginibohan, asin an sakuyang paghade asin an ministeryo; kun kaya, sa pagpadagos kan sakuyang estorya, ako dapat na magtaram na arog kan mga bagay nin sakuyang ama, asin man kan sakuyang mga tugang.
2 Ta uya hilnga, nangyari na pagkatapos na an sakuyang ama nakapagtapos na sa saiyang pagtataram mapanungod sa saiyang pangiturugan, asin man sa pagkulibat sainda sa gabos na paghingoha, siya nagtaram sa sainda manungod sa mga Judio ---
3 Na pagkatapos na sinda dapat na madestroso, magin na ngani idtong Bantog na siyudad nin Jerusalem, asin kadakul an magkakadaraog na parayong darahon sa Babiloniya, uyon sa nakatalaan na oras nin Kagurangnan, na sinda giraray makabalik, iyo, maski na sinda darahon pagbalik gikan sa pagkasakop; asin pagkatapos na sinda darahon pagbalik gikan sa pagkasakop, sainda man dapat na masadire giraray an daga na saindang kamanahan.
4 Iyo, magin anom na gatos na taon gikan sa panahon na an sakuyang ama naghale sa Jerusalem, sarong propeta an ipapadara nin Kagurangnang Diyos na maggigikan sa mga Judio --- magin sarong Mesiyas, o, sa ibang tataramon, sarong Tagapagligtas nin kinaban.
5 Asin siya man nagtaram manungod sa mga propeta, kun paano kadakul an numero ninda na nagtestigo kan mga bagay na ini, mapanungod kaining Mesiyas, na saiyang nabanggit, o, ining Paratubos nin kinaban.
6 Kun kaya, an gabos na mga katawohan na yaon sa pagkakawarara asin sa pagkakahulog na kamugtakan, asin maliligtas lang kun sinda maglaom sa Paratubos na ini.
7 Asin siya man nagtaram manungod sa sarong propeta na maabot enot sa Mesiyas, tanganing mag-andam kan dalan nin Kagurangnan.
8 Iyo, magin siya man dapat na maglalakaw asin magkukurahaw sa kaparangan: Mag-andam kamo kan dalan nin Kagurangnan, asin gibohon nindo an matanos niyang dalan; ta igwang nagtitindog sa kaibahan nindo na dae nindo namimidbid; asin siya mas makapangyarihan sa sakuya, na magin an mga sintas kan saiyang sandalyas ako bakong angay na maghubad kaiyan. Asin kadakul pang pinagtaram an sakuyang ama dapit sa mga bagay na ini.
9 Asin an sakuyang ama nagsabi: Siya magbubunyag sa Bethabara, sa enotan nin Jordan; asin siya man dapat na magbubunyag sa paagi nin tubig; magin na siya ngani iyo an magbubunyag sa Mesiyas nin tubig.
10 Asin pagkatapos niyang mabunyagan an Mesiyas nin tubig, saiyang mahihiling asin patotohanan na siya nagbunyag sa Kordero nin Diyos, na iyo an magpapara sa mga kasalan nin kinaban.
11 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na makapagtaram an sakuyang ama sa mga tataramon na ini, siya nagsabi sa sakuyang mga tugang manungod sa ebanghelyo na dapat na itukdo sa mga Judio, asin man manungod sa pagluluya kan mga Judio na daeng pagtubod. Asin pagkatapos na saindang gadanon an Mesiyas, na dapat mag-abot, asin pagkatapos na siya ginadan na, siya dapat na magbuhat gikan sa kagadanan, asin dapat na maghimo niyang maipahiling sa paagi nin Espiritu Santo, sa mga Hentil.
12 Iyo, magin an sakuyang ama nagtaram man nin kadakul manungod sa mga Hentil, asin man manungod sa harong nin Israel, na dapat sindang iarog sa sarong kahoy nin olibo, na an mga kasangahan dapat na magkapurutol asin dapat na maikaralat sa gabos na lugar nin mundo.
13 Kun kaya, saiyang sinabi na kaipuhan na marhay na dapat kitang pangengenotan nin sarong kasundoan pasiring sa daga nin pangako, para magkaigwa nin katotohanan an tataramon nin Kagurangnan, na dapat kitang maikaralat sa gabos na lugar nin mundo.
14 Asin pagkatapos na an harong nin Israel maikaralat na, dapat man sindang pagkasararoon na tiponon giraray; o, karahayan, pagkatapos na ang mga Hentil nakamtan na an kabilugan nin Ebanghelyo, an mga natural na mga sanga kan kahoy na olibo, o an mga tada sa harong nin Israel, dapat na maisugpon, o magkaabot naman sa kaaraman manungod sa tunay na Mesiyas, an saindang Kagurangnan asin saindang Paratubos.
15 Asin pagkatapos s arog kaining manera nin lenguwahe an sakuyang ama nagpropesiya asin nagsabi sa sakuyang mga tugang, asin man kadakul-dakul na mga bagay pa na dae ko man naisurat sa librong ini; ta sakuya nang naisurat an kadaklan kaini, na sa pagmawot ko na may kapakinabangan, sa saro ko pang libro.
16 Asin an gabos na ining mga bagay, na sakuya nang naitaram, nangyari habang an sakuyang ama naka-estar pa sa sarong tolda, sa bukid nin Lemuel.
17 Asin nangyari na pagkatapos na ako, si Nephi, na iyo an nakadangog sa gabos na tataramon kan sakuyang ama, manungod sa mga bagay na saiyang nahiling sa sarong bisyon, asin man mga bagay na saiyang naitaram sa kapangyarihan nin Espiritu Santo, na an kapangyarihan na ini saiyang nakamtan sa paagi nin pagtubod sa Aki nin Diyos --- asin na an Aki nin Diyos iyo mismo an Mesiyas na dapat na mag-abot --- Ako, si Nephi, nagmamawot man na ako makahiling, asin makadangog, asin makaaram sa mga bagay na ini, sa paagi nin kapangyarihan nin Espiritu Santo, na iyo an regalo nin Diyos sa gabos na naghingoha sa paghanap saiya, arog sa mga lumang panahon hanggan sa panahon na siya mismo makapahiling sa mga aki nin tawo.
18 Ta siya iyo man giraray maski kaidto, ngonian, asin sa daeng kasagkuran; asin an dalan andam na para sa gabos na katawohan gikan pa sa kapinunan nin kinaban, alagad kun mangyari na sinda magsosolsol asin magdulok sa saiya.
19 Ta siya na naghihingoha sa paghahanap makakasumpong; asin an mga misteryo nin Diyos mabubuksan sa atubangan ninda, sa kapangyarihan nin Espiritu Santo, arog sa mga panahon na ini na arog sa mga lumang panahon, asin arog sa mga lumang panahon na arog sa mga panahon na maabot; kun kaya, an kadunungan nin Kagurangnan iyo an sarong daeng kasagkuran na pag-ikot.
20 Kaya giromdoma, o tawo, na an gabos mong mga kagibohan dadarahon mo sa panahon nin paghuhukom.
21 Kun kaya, na kun ginusto mo na magibo nin kabalisngagan sa mga aldaw nin saimong pagsubok, asin na ikaw nahiling na maation sa atubangan sa tukawan nin paghukom nin Diyos; asin mayong maation na bagay na makakaibahan an Diyos; kun kaya, ika papahaleon sa atubangan niya sagkud pa man.
22 Asin an Espiritu Santo nagtao sakuya nin autoridad na dapat kong sabihon an mga bagay na ini, asin dae ko nanggad pwedeng ibalewala.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?