<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 09, 2004

1 NEPHI TSAPTER 9 

Si Nephi naggibo nin duwang klaseng mga rekord --- An lambang saro pinag-apud na mga lamina ni Nephi --- An daradakulaon na lamina igwa nin laman sa secular na kasaysayan; an mga sararadit nagpapahayag na marhay tungkol sa mga sagradong mga bagay.

*******

Asin an gabos na ining mga bagay na nagkahiriling kan sakuyang ama, asin nagkadarangog, asin nagkatararam,, habang siya naka-estar sa tolda, sa bukid nin Lemuel, asin man sa kadakul-dakul na mga bagay, na dae kayang suraton sa mga laminang ini.
2 Asin ngonian, arog kan mga sinabi ko na manungod sa mga laminang ini, uya sinda bakong mga lamina na kun saen sakuyang Isinurat an kumpletong pangyayari kan kasaysayan nin sakuyang banwaan; ta an mga lamina kun saen sakuyang ginibo an kumpletong kasaysayan kan sakuyang banwaan na inapud kong Nephi; kun kaya, sinda inapud na mga lamina ni Nephi, na gikan sa pangaran ko; asin an mga lamina mang ini pinag-apud na lamina ni Nephi.
3 Siring man, ako nagresibe nin kasugoan nin Kagurangnan na dapat kong gibohon an mga laminang ini, para sa sarong espesyal na katuyuhan nada pat igwa nin sarong inukit na kasaysayan na mapanungod sa ministeryo nin sakyhang banwaan.
4 Sa iba man na mga lamina dapat man na igwa nin inukit na kasaysayan mapanungod sa mga pagpapamahala nin mga hade, asin an mga giyera asin pag-iiriwal kan sakuyang mga banwaan; kun kaya ining mga lamina mapanungod an haros gabos na parte kan ministeryo; asin an iba man na mga lamina mapanungod an haros gabos na parte kan paghade nin mga hade asin an mga giyera asin pag-iiriwal kan sakuyang banwaan.
5 Kun kaya, an Kagurangnan pinagsugo sakuya an paghimo kaining mga lamina para sa sarong madunong na katuyuhan sa saiya, na an katuyuhan na ini ako daeng pagkaaram.
6 Pero an Kagurangnan nag-aaram kan gabos na mga bagay magpoon sa kapinunan; kun kaya, siya naghimo nin sarong dalan tanganing magibo an gabos niyang trabaho para sa gabos na mga aki nin tawo; ta hilnga, siya igwa nin gabos na kapangyarihan para sa kaggibohan nin gabos niyang mga tataramon. Asin iyo na ini. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?