<$BlogRSDUrl$>

Thursday, April 08, 2004

1 NEPHI TSAPTER 8 

Si Lehi nakahiling nin sarong bisyon kan kahoy nin buhay --- Siya nagkakan nin prutas kaini asin nagmawot na gibohon man ini kan saiyang pamilya --- Nakahiling siya nin sarong giyang-lansang, sarong pikiti asin hayakpit na dalan, asin nin madag-umon na kadikloman na minapatos sa mga tawo --- Si Sariah, si Nephi, asin Sam nagkakan nin prutas, alagad si Laman asin si Lemuel naghabo.

*******

Asin nangyaring naglipas na kami nagtiripon nin manlaen-laen na pisog sa kada klase, mga banhi sa kada grupo, asin kan mga pisog nin mga prutas sa kada grupo man.
2 Asin nangyaring naglipas na habang nag-eestar an sakuyang ama sa kaparangan siya nakipag-olay sa samuya na nagsasabi: Hilnga, ako nangiturugan nin sarong pangiturugan; o sa ibang tataramon, ako nakahiling nin sarong bisyon.
3 Asin uya, dahil sa bagay na ining sakuyang nahiling, nagka-igwa ako nin rason na mag-omaw sa Kagurangnan dahil ki Nephi asin ki Sam; ta igwa ako nin pagtubod na sinda, asin man kan gabos nindang aki, maliligtas.
4 Pero hilnga, si Laman asin si Lemuel, grabe an sakuyang pagkatakot para sa sainda; ta hilnga, sa sakuyang pag-iisip ako nakahiling sa sakuyang pangiturugan, sarong madiklom asin makatakot na kaparangan.
5 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling nin sarong lalake, asin siya nababadoan nin sarong mapution na roba; asin siya nagdulok asin nagtindog sa atubangan ko.
6 Asin nangyaring naglipas na siya nagtaram sakuya, asin ako saiyang sinabihan na magsunod saiya.
7 Asin nangyari na habang ako nagsusunod saiya nahiling ko an sakong sadire na ako yaon sa sarong diklom asin mapungaw na kamugtakan.
8 Asin pagkatapos na ako naglakaw nin kadakul na oras sa kadikloman, nagpoon akong magpangadye sa Kagurangnan na ako saiyang kaherakan, yon sa kadakulaan kan saiyang mamut-on na mga pagkaherak.
9 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos na ako magpangadye sa Kagurangnan ako nakahiling nin sarong dakulaon asin mahiwas na kadagaan.
10 Asin nangyari na ako nakahiling nin sarong kahoy, na an prutas iyo an pigmamawot tanganing an sarong tawo magin maogma.
11 Asin nangyaring naglipas na ako nagdulok asin nagkakan nin prutas kaini: asin namatean ko na ini an pinakamahamison sa mahamis, labaw sa gabos na sakuya nang nanamitan. Iyo, asin nahiling ko na an prutas kaini mapution, na mas labaw pa sa gabos na mga kaputian na sakuya nang nahiling.
12 Asin habang ako nagkakakan nin prutas, pinapano an sakuyang kalag nin sobra kadakulaan na kaogmahan, kun saen, ako nagpoon na magmawot na an sakuyang pamilya kaipuhan man na makakakan kaini; ta naaraman ko na ini mas magugustuhan labaw pa sa ibang prutas.
13 Asin habang ako nagsalingoy kan sakuyang mga mata sa palibot, na baka laman mahiling ko man an sakuyang pamilya, ako nakahiling nin sarong salog nin tubig; asin ini nag-aagos, asin harani sa kahoy kun saen naggikan an kinakakan kong prutas.
14 Asin ako nagmasid tanganing mahiling ko an pinaggigikanan kaini; asin namasdan ko an pinakapuro na bako man gayong harayo; asin mismong sa kapuro-purohi nahiling ko an saindong ina, si Sariah, asin si Sam, asin Nephi; asin sinda nakatindog na garo dae ninda aram kun saen sinda paduman.
15 Asin nangyaring naglipas na ako nagpara-apud sa sainda; asin ako nagtataram na nagkukurahaw nin sarong dakulang boses na sinda magdulok sa sakuyang kinamumugtakan, asin magkakan nin prutas, na mas magugustuhan ninda labaw pa sa ibang prutas.
16 Asin nangyaring naglipas na sinda nadurulok sakuya asin nagkakan man nin prutas.
17 Asin nangyaring naglipas na ako nagmamawot na sinda Laman asin Lemuel magdulok asin magkakan man nin prutas; kun kaya ako nagsalingoy kan sakuyang mga mata sa pinakapuro nin salog, na baka laman mahiling ko sinda.
18 Asin nangyari naglipas na nahiling ko sinda, kaya lang, habo nindang magdulok sakuya asin magkakan nin prutas.
19 Asin ako nakahiling nin sarong tinubong-lansang, asin ini palaba na naka-antabay sa gilid nin salog, asin pasiring sa kahoy kun saen ako nakatindog.
20 Asin nakahiling man ako nin sarong pikiti asin hayakpit na agihan, sa kalawigan nin tinubong-lansang, magin sa kahoy kun saen ako nakatindog; asin pasiring man ini sa puro nin burabod, pasiring sa dakulaon asin mahiwas na kadagaan, na an kamugtakan kaini iyo an mundo.
21 Asin namasdan ko an aripumpon nin dae mabilang na mga tawo, kadakul sainda an padagos na paglalakaw, tanganing sinda man managboan an dalan pasiring sa kahoy kun saen ako nakatindog.
22 Asin nangyaring naglipas na sinda nag-arabutan, asin nagpoon na magralakaw sa dalan pasiring sa kahoy.
23 Asin nangyari na may nagtungang sarong balumbon nin kadikloman; iyo, magin sarong pinakadakulang na balumbon nin kadikloman, tangani na sinda na nagpoon na maglalakaw sa dalan nagkawarara sa saindang aagihan; na sinda nagkawaratak-watak asin nagkawararaan.
24 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling sa ibang padagos na nagraralakaw, asin sinda nag-arabot asin nagkakarapot sa puro nin tinubong-lansang; asin sinda padagos na nagralakaw sa tahaw nin balumbon nin kadikloman, na nagkakarapot sa tinubong-lansang, magin hanggan sa sinda naka-abot asin nagkakan nin prutas kan kahoy.
25 Asin pagkatapos na sinda nakakakan na kan prutas nin kahoy saindang ipinagkalag-kalag an saindang mga mata sa palibot na garo sinda nasusupog.
26 Asin ako man nangalag-kalag sa sakuyang palibot, asin nakahiling, sa balyong lado kan salog nin tubig, sarong dakulaon asin mahiwason na pagharongon; asin nakatindog ini sa tahaw nin paros, angat na halangkaw sa daga.
27 Asin idto panoon nin mga tawo, may gurang asin hoben, mga lalake asin babae; asin an saindang mga bado grabeng magagayon; asin sinda yaon sa ugali nin pagkantiyaw asin nagturu-turoan kan saindang mga muro sa mga tawo na nag-arabot-abot asin nagkakarakan kan prutas.
28 Asin pagkatapos nindang magkaranamitan an prutas sinda nagkasurupog, nin huli sa mga tawo na yaon sa ibong na nagkakarantiyaw sainda; asin sinda nagkahurulog sa pinapangalad na dalan asin nagkawarara.
29 Asin ngonian, ako, si Nephi, dae nagtataram kan gabos na mga tataramon nin sakuyang ama.
30 Pero, tanganing mapahalipot an pagkasurat, uya, siya nakahiling kan iba man na kadakul na tawo na naglalakaw; asin sinda nag-arabot asin nakakapot sa puro nin tinubong-lansang; asin sinda nagturulakan na padagos na nagraralakaw, alagad padagos na makusog na nakanguyapit sa tinubong-lansang, hanggan sinda naka-abot asin nagkaturumba asin nagkakan nin prutas kan kahoy.
31 Asin nahiling niya man an iba pang kadakul na mga tawo na naghihimati kan saindang dalan pasiring sa dakulaon asin mahiwas na pagharongon.
32 Asin ini nangyaring naglipas na kadakul an nagkaralamos sa kahararuman nin burabod; asin kadakul an nagkawarara sa saiyang paghiling, nagkakarapa-kapa sa mga estrangherong dalan.
33 Asin kadakul-dakul na mga tawo an nagkaralaog sa makangangalas na pagharongon. Asin pagkatapos nindang makaralaog sa pagharongon na idto sainda akong pinagparaturo kan saindang mga muro sa pagkantiyaw sakuya asin sa ibang nagkakarakan nin prutas; pero dae mi sinda pigdarangog.
34 Iyo ini an mga tataramon kan sakuyang ama: Habang kadakul-dakul an mga nagdarangog sainda, sinda man nagkawararang nagkahurulog.
35 Asin si Laman asin si Lemuel dae nagkarakan nin prutas, sinabi kan sakuyang ama.
36 Asin nangyari na pagkatapos na an sakuyang ama nakapagtaram na kan gabos na ining mga tataramon kan saiyang pangiturugan or bisyon, na kadakulon na marhay, sinabi niya samuya, dahilan sa mga bagay na ini na saiyang nagkahiriling sa bisyon, siya grabe an katakutan para ki Laman asin Lemuel; iyo, siya natatakot na baka sinda wawaraon gikan sa atubangan nin Kagurangnan.
37 Asin siya nagpagiromdom sa mga bagay na ini na may udok na pagmamati nin sarong mamumut-on na magurang, na sinda magdangog kan saiyang mga tataramon, na baka laman an Kagurangnan magigin maheherakon sainda, asin dae sinda wawaraon; iyo, an sakuyang ama nagtukdo sa sainda.
38 Asin pagkatapos niyang magtukdo sa sainda, asin man magpropesiya sa sainda nin kadakul na mga bagay, nakiolay siya sainda na magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan; asin siya nag-untok nang maki-olay sa sainda.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?