<$BlogRSDUrl$>

Monday, April 05, 2004

1 NEPHI TSAPTER 5 

Si Sariah nagreklamo laban ki Lehi --- Parehong nag-ogma sa pagbalik kan saindang mga aki --- Nagdulot sinda nin mga sakripisyo --- An bronseng lamina may laman kan mga sinurat ni Moises asin kan mga propeta --- Saindang nabisto na si Lehi bilang herensiya ni Joseph --- si Lehi nagpropesiya mapanungod sa saiyang banhi asin an pagpreserba kan mga lamina.

*******

Asin nangyaring naglipas na pagkatapos ming mag-abot sa kaparangan paduman sa samuyang ama, hilnga, siya napano nin kaogmahan, asin man an sakong ina, si Sariah, na grabe an kaogmahan, ta totoo talagang siya nagmundo nin huli sa samuya.
2 Ta siya naghuna na kami nagkaparara na sa kaparangan; asin siya man nagreklamo laban sa samuyang ama, na nagsasabi na saro siyang bisyonaryong tawo, na nagsasabi: Hilnga ika an namamayo samo sa paghale gikan sa samuyang dagang tinubuan, asin an sakuyang mga aki, marayo na, asin kita man mapapara sa kaparangan.
3 Asin sa arog kaining manera nin lenguwahe na an sakong ina nagreklamo laban sa sakong ama.
4 Asin nangyaring naglipas na an sakong ama nakipag-olay sa saiya, na nagsasabi: Aram kong ako sarong bisyonaryong tawo; ta kun dae ko nahiling an mga bagay nin Diyos sa sarong bisyon dae ko kuta na maaraman an karahayan nin Diyos, alagad yaon pa kuta na ako sa Jerusalem, asin nawara kuta na kairiba kan mga tugang ko.
5Alagad hilnga, ako nakakua nin dagang pangako, kun saen sa mga bagay na ini ako nag-oogma; iyo, asin aram ko na an Kagurangnan iyo an maligtas sa sakuyang mga aki sa mga kamot ni Laban, asin darahon sinda giraray satuya digde sa kaparangan.
6 Asin sa arog kaining manera nin tataramon, an nasabi kan sakuyang ama, si Lehi, na nakapagpatuninong sa sakuyang ina, si Sariah, manungod samuya, habang kami naglalakaw sa kaparangan pasiring duman sa daga nin Jerusalem, tanganing kuahon an mga rekord kan mga Judio.
7 Asin kan kami makabalik na sa tolda kan samuyang ama, hilnga napano sinda nin kaogmahan, asin an samuyang ina nagin matuninong.
8 Asin nagtaram na nagsasabi: Ngonian ako nag-aaram nang gayo sa katotoohan na an Kagurangnan pinagsugo an sakuyang agom tanganing maligtas digde sa kaparangan; iyo, asin ako man nag-aaram na an Kagurangnan nagtao nin proteksiyon sa sakuyang mga aki, asin nagligtas sa sainda sa mga kamot ni Laban, asin nagtao sainda nin kapangyarihan tanganing saindang mahimo an mga bagay na ipinagsusugo sainda nin Kagurangnan. Asin sa arog kaining manera nin pagtaram siya nagsasabi.
9 Asin nangyaring naglipas na sinda nagin maogmahon na marhay, asin Nagdulot nin sakripisyo asin sinunog na mga dulot para sa Kagurangnan; asin sinda nagtao nin pasasalamat sa Diyos nin Israel.
10 Asin pagkatapos nindang makapagdulot nin pasasalamat sa Diyos nin Israel, an sakuyang ama, si Lehi, kinua an mga rekord na naka-ukit sa bronseng lamina asin saiyang binasa an mga ini magpoon sa kapinunan.
11 Asin saiyang naaaraman na an mga ini naglalaman nin limang mga libro ni Moises, na nagtatao nin kasaysayan manungod sa paglalang nin kinaban, asin man ki Adan asin si Eba, na iyo an enot nyatong mga magurang;
12 Asin man kan mga rekord kan mga Judio magpoon sa kapinunan, kairiba na ngani pati na an pagpoon kan paghahade ni Hadeng Zedekiah, hade nin Judah;
13 Asin man kan mga pahayag kan mga banal na propeta, magpoon sa kapinunan, magin sa pagpoon kan paghahade ni Hadeng Zedekiah; asin man kan kadakul na pahayag na naggigikan mismo sa nguso ni Jeremiah.
14 Asin nangyari na an sakong ama, si Lehi, nanagboan niya man sa bronseng lamina an sarong listahan nin kapag-arakian kan mga ama; kun saen saiyang napag-araman na siya saro sa kapag-arakian ni Joseph; iyo, si Joseph na sarong aki ni Jacob, na ipinabakal duman sa Ehipto, asin siya man pigligtas kan kamot nin Kagurangnan, na siya magdadanay sa saiyang ama, si Jacob, asin an gabos na saiyang kagharongan na mapapara kan gutom.
15 Asin sinda man pinangenotan na makaluwas sa pagkasakop asin luwas sa daga nin Ehipto, kan kapareho man sanang Diyos na iyo an nagligtas sainda.
16 Asin sa bagay na ini an sakuyang ama, si Lehi, nakadiskubre sa listahan nin kapag-arakian kan saiyang mga ama. Asin si Laban man saro sa mga kapag-arakian nin Joseph, kaya siya asin an mga ama man ipinagtago an mga rekord.
17 Asin ngonian kan an sakuyang ama nahiling an gabos na mga bagay na ini, siya napano nin Espiritu, asin nagpoon na magpahayag mapanungod sa saiyang banhi.
18 Na ining mga bronseng lamina dapat na magluwas para sa gabos na mga nasyon, mga lahi, mga lenguwahe, asin mga tawo na saiyang mga banhi.
19 Kun saen, sinabi niya na an mga bronseng lamina dapat na dae mapapara; ni an mga ini dae nanggad madidikloman kan mga panahon. Asin siya nagpahayag nin kadakul na mga bagay mapanungod sa saiyang banhi.
20 Asin nangyaring naglipas na ako asin an sakong ama padagos na nag-uutob sa mga kasugoan na pinapagibo samuya nin Kagurangnan.
21 Asin samuyang nakua an mga rekord na pinagsugo samuya nin Kagurangnan, asin samuyang binasa asin samuyang namangnuhan na an mga ini marahay-rahay; iyo, an mga ini nagin mahalaga samuya, kun kaya puwede mismong padagos na mautob an kasugoan nin Kagurangnan sa samuyang mga kaakian.
22 Kaya man, an mga ini kadunungan nin Kagurangnan na samuya ining pagdara-darahon, habang kami naglalakbay sa kaparangan pasiring duman sa daga nin pangako.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?