<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, April 06, 2004

1 NEPHI TSAPTER 7 

An mga aki ni Lehi nagbalik sa Jerusalem asin pinag-imbitaran si Ishmael asin an saiyang kagharongan na mag-iba na sa sainda sa paglalakaw --- si Laman asin an iba pa nagrerebelde --- si Nephi nagpapagirumdom sa saiyang mga tugang na magka-igwa nin pagtubod sa Kagurangnan --- Ginapos siya nin lubid asin pinagplanuhan na gadanon --- Siya nakaligtas sa paagi nin kapangyarihan nin pagtubod --- Naghagad tawad an saiyang mga tugang --- si Lehi asin an saiyang pag-iriba Nagdulot nin sakripisyo asin sinunog na mga dulot.

*******

Asin ngonian gigibohon ko tanganing makaaram, na pagkatapos kan sakuyang ama, si Lehi, na magtapos na kan saiyang Pagpropesiya manungod sa saiyang mga banhi, nangyari na an Kagurangnan naki-olay giraray saiya, na nagsasabi na bakong marhay para sa saiya, si Lehi, na an saiya sanang pamilya an magduman sa kaparangan; kundi an saiyang mga kaakian magdarara nin mga babaeng daraga para aragumon, na tanganing magka-igwa nin mga banhing padarakulaon para sa Kagurangnan sa daga nin pangako.
2 Asin nangyari na an Kagurangnan nagsugo saiya na ako, si Nephi, asin an mga tugang ko, na dapat na bumalik giraray sa daga nin Jerusalem, asin darahon si Ishmael asin an saiyang pamilya paduman sa kaparangan.
3 Asin nangyari na ako, si Nephi, ginibo giraray, na kairiba an sakong mga tugang, na mapaduman sa kaparangan pasiring sa Jerusalem.
4 Asin nangyari na nagduman kami sa harong ni Ishmael, asin nakakua kami nin karahayan sa paghiling ni Ishmael, na tanganing samuya siyang maka-olay sa tataramon nin Kagurangnan.
5 Asin nangyari na an Kagurangnan ginibong mahuyo an puso ni Ishmael, asin man an saiyang mga kasaro sa harong, na tanganing sinda nag-iriba sa samuyang paglakaw pasiring sa kaparangan sa tolda kan sakuyang ama.
6 Asin nangyari na habang kami naglalakaw sa kaparangan, uya, si Laman asin Lemuel, asin duwa sa mga aking babae ni Ishmael, asin duwa sa mga aking lalaki ni Ishmael asin an saindang mga pamilya, nagrebelde kontra sa samuya; iyo, laban samuya; iyo laban sakuya, si Nephi, asin Sam, asin an saindang ama, si Ishmael, asin an saiyang agom na babae, asin an tulo pa nyang ibang aking babae.
7 Asin nangyari na sa nasabing pagrebelde, sinda nagmawot na bumalik duman sa daga nin Jerusalem.
8 Asin ngonian, ako, si Nephi, na nagin mamundo sa dahilan kan katagasan kan saindang mga puso, kaya ako nagtaram sainda, na nagsasabi, iyo, maski kina Laman asin Lemuel: Uya kamo an mga matua kong tugang, asin pano ta kamo nagin matatagas an saindong mga puso, asin mga buta sa saindong isip, na kamo igwa nin kaipuhan na ako, an nguhod nindong tugang, dapat na makitusay saindo, iyo, asin maghimo nin sarong Halimbawa para saindo?
9 Paano nangyari na kamo dae nagdadangog sa mga tataramon nin Kagurangnan?
10 Paano nangyari na kamo makalingaw na kamo mismo nakahiling nin sarong anghel nin Kagurangnan?
11 Iyo, paano nangyari na kamo makalingaw kun anong mga darakulang bagay an ginibo nin Kagurangnan para satuya, sa pigligtas satuya sa mga kamot ni Laban, asin man na kita an nakakua sa mga rekord?
12 Iyo, asin paano nangyari na kamo makalingaw na an Kagurangnan kayang magibo an gabos na mga bagay na sunod sa saiyang kamawotan, para sa mga aki nin tawo, kun tunay na ginagamit ninda an saindang pagtubod sa saiya? Kun kaya, dapat na kita magin totoo sa saiya.
13 Asin kun mangyari na kita magin totoo sa saiya, makakamtan nyato an daga nin pangako; asin ikaw makakaaram sa maabot na mga panahon na an tataramon nin Kagurangnan magin totoo manungod sa pagrunot kan Jerusalem; para sa gabos na mga bagay na an Kagurangnan nagtaram manungod sa pagrunot kan Jerusalem dapat na mangyayari.
14 Ta uya, an Espiritu nin Kagurangnan sa dae mahaloy na panahon mapundo sa pag-iba sa sainda; ta uya, saindang pinagbalewala an mga propeta, asin si Jeremiah saindang pinakulong sa presohan. Asin saindang pinagmawot na kuahon an buhay kan sakuyang ama, na tanganing saindang pinahale siya sa luwas nin daga.
15 Ngonian hilnga, ako nagtataram sa saindo na kun kamo makabalik giraray sa Jerusalem kaiba kamo nindang mapapara. Asin ngonian, kun kamo may pagpipilian, magduman kamo, asin giromdoma an sakong mga tataramon na sakuyang pinagsasabi saindo, na kun kamo magduman kamo man mapapara; ta ako pinagpupugulan kan Espiritu nin Kagurangnan na saindo ako magtataram.
16 Asin nangyaring naglipas na kan ako, si Nephi, nakapagtaram na kan mga tataramon na ini sa sakuyang mga tugang, nagka-aranggot sinda sa sakuya. Asin nangyari na pinakulgan ninda ako kan saindang mga kamot, ta hilnga, grabe an saindang pagka-anggot, asin sainda akong ginapos nin lubid, ta gusto ninda akong gadanon, na pwedeng iwalat ninda ako sa kaparangan tanganing kakakanon nin mga layas na mga hayop.
17 Pero nangyari na ako nagpangadye sa Kagurangnan, na nagsasabi: O Kagurangnan, sa sakuyang pagtubod na yaon sa saimo, iligtas mo po ako sa mga kamot kan sakuyang mga tugang; iyo, asin tawi man ako nin kusog na sakuyang magkapurutol ining pagkagapos sakuya.
18 Asin nangyari naglipas na kan ako makapagtaram kan mga tataramong ini, uya, an mga gapos nagkaharale sa sakuyang mga kamot asin mga bitis, asin ako nagtindog sa atubangan kan sakuyang mga tugang, asin ako nagtaram giraray sa sainda.
19 Asin nangyari na sinda nagka-aranggot giraray sa sakuya, asin gusto na naman akong pakulgan kan saindang mga kamot; pero uya, saro sa mga aking babae ni Ishmael, iyo, asin an saiyang ina, asin saro sa mga aking lalaki ni Ishmael, nakimaherak sa sakuyang mga tugang, na kun kaya nakapagpalumoy sa saindang mga puso; asin sinda nag-untok sa paghingoha na ako ninda gadanon.
20 Asin nangyaring naglipas na sinda napano nin kamundoan, dahilan kan saindang maraot na gibo, na kun kaya sinda nagduruko sa sakuyang atubangan, asin naki-olay sakuya na sinda sakong patawadon kan bagay na saindang ginibo laban sakuya.
21 Asin nangyaring naglipas na ako prangkahan na pinatawad sinda gabos kan mga ginibo ninda sakuya, asin sakuya sindang pinagirumdom na sinda magpangadye sa Kagurangnan saindang Diyos para sa saindang kapatawadan. Asin nangyari na sainda ining ginibo. Asin pagkatapos na sinda nakapagpangadye na sa Kagurangnan kami giraray nagpadagos sa samuyang paglakaw pasiring sa tolda kan samuyang ama.
22 Asin nangyaring naglipas na kami nagbaba palaog sa tolda kan samuyang ama. Asin pagkatapos na ako asin an sakuyang mga tugang asin an gabos na kagharong ni Ishmael nagduman sa tolda kan sakong ama, sinda nagpasalamat sa Kagurangnan nindang Diyos; asin sinda Nagdulot nin sakripisyo asin nagsunog nin mga dulot para sa saiya.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?