<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, April 06, 2004

1 NEPHI TSAPTER 6 

Sinurat ni Nephi an mga bagay nin Diyos --- An saiyang pigmamawot iyo na saiyang mapangapudan an mga tawo na magdulok sa Diyos ni Abraham asin maligtas. Mga 600-592 B.C.

*******

Asin ngonian, ako, si Nephi, dae nagtatao nin rekord kan angkan kan sakuyang mga ninuno sa parteng ini; ni sa anumang panahon na sakuyang maitao an mga ini sa mga laminang sakong sinusurat; ta ini itinao na sa rekord na tinago kan sakuyang ama; kun saen, dae ko Isinurat sa gibo kong ini.
2 Ta tama na para sakuya na magtaram na kami mga kapag-arakian ni Joseph.
3 Asin bakong mahalaga sako kun ako masusing magtatao nin kabilugan na rekord sa gabos na mga bagay nin sakong ama, ta dae man ini maisusurat sa mga lamina, ta ako nagmamawot nin sarong kuwarto na tanganing ako makapagsurat nin mga bagay nin Diyos.
4 Para sa kabilugan kan sakong kamawotan na ako makapangapudan sa mga tawo na magdulok sa Diyos ni Abraham, asin Diyos nin Isaac, asin Diyos ni Jacob, asin maligtas.
5 Kun saen, an mga bagay na marhay para sa kinaban dae ko pinagsusurat, alagad an mga bagay na marhayon para sa Diyos asin para sa gabos na bako para sa kinaban na ini.
6 Kun saen, ako magtatao nin kasugoan para sa sakuyang mga banhi, na dae sinda magsusurat sa mga laminang ini nin tungkol sa mga bagay na mayong kahalagahan para sa kapag-arakian nin mga tawo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?