<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 09, 2004

1 NEPHI TSAPTER 11 

Si Nephi nahiling an Espiritu nin Kagurangnan asin ipinahiling man saiya an kahoy nin buhay --- Saiya man na nahiling an ina kan Aki ni Diyos asin nanudan niya an pagpakumbaba nin Diyos --- Nahiling niya an pagkapabunyag, ministeryo, asin an pagkapako sa krus nin Kordero nin Diyos --- Nahiling niya man an pangapudan asin ministeryo kan doseng Apostol kan Kordero.

*******

Ta nangyaring naglipas na pagkatapos na ako nagmawot na makaaram sa mga bagay na nahiling kan sakuyang ama, asin igwa ako nin pagtubod na an Kagurangnan mahihimong ipaaram an mga ini sakuya, habang ako nakatukaw na nagmamawot sa sakuyang puso, ako napasa-Espiritu nin Kagurangnan, iyo, dinara ako sa sarong pinakahalangkawon na bukid, na dae ko pa nahiling kaidto, asin na dae ko pa man kaidto natutungtungan kan sakuyang mga bitis.
2 Asin an Espiritu nagtaram sakuya: Uya, ano baya an pinagmamawot mo?
3 Asin ako nagsabi: Ako nagmamawot na mahiling an mga bagay na nahiling kan sakuyang ama.
4 Asin an Espiritu nagsabi sakuya: Nagtutubod ka na an saimong ama nahiling an kahoy na saiyang pinagsasabi?
5 Asin ako nagsabi: Iyo po, aram mo po na ako nagtutubod sa gabos na mga tataramon kan sakuyang ama.
6 Asin kan ako nakapagtaram na kan mga tataramon na ini; an Espiritu nagkurahaw nin sarong makusog na boses na nagsasabi: Pag-omawon an Kagurangnan, an Pinakahalangkaw na Diyos; ta siya an Diyos sa bilog na kinaban, iyo, an pinakahalangkaw sa gabos. Asin pinagpaurog ka, Nephi, ta ikaw bulanos an saimong pagtubod sa Aki nin Pinakahalangkaw na Diyos; kun kaya, ika makakahiling sa mga bagay na saimong marhay na pinagmamawot.
7 Asin uya an bagay na ini itatao saimo bilang sarong senyal, na pagkatapos mong mahiling an kahoy na nagbubunga nin prutas na nanamitan kan saimong ama, ika man makakahiling nin sarong tawo na maghihilig paluwas sa langit, asin saiya ika magigin saksi; asin pagkatapos na ika makapagsaksi saiya, saimong patotohanan na siya iyo an Aki nin Diyos.
8 Asin nangyari na an Espiritu nagsabi sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid asin nahiling ko an sarong kahoy; asin idto arog sa kahoy na nahiling kan sakuyang ama; asin an kagayunan kaini ibahon na marhay, iyo, mas sobra pa sa gabos na kagayunan; asin an kaputian kaini mas pang minasobra sa kaputian nin mga nakalatag na niyebe.
9 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos na nahiling ko an kahoy, ako nagtaram sa Espiritu: Ako uya saimong pinahilngan kan kahoy na mas pinakamagayunon sa gabos.
10 Asin siya nagsabi sa sakuya: Ano pa an pinagmamawot mo?
11 Asin ako nagsabi saiya: Mawot kong maaraman an interpretasyon kan mga ini --- ta ako nakikipag-olay saiya na siring sa sarong tawong nagtataram; ta sakuyang nahihiling na siya yaon sa porma nin sarong tawo; pero maski na ngani, ako nag-aaram na idto iyo an Espiritu nin Kagurangnan; asin siya nagtataram sa sakuya bilang sarong tawo na nakikipag-olay-olay man sa kapwa tawo.
12 Asin nangyari na siya nagsabi sa sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid na garo maghihiling sa saiya, asin dae ko siya nahihiling; ta siya nawara sa sakuyang atubangan.
13 Asin nangyaring naglipas na ako nagmasid asin nahiling an Bantog na siyudad nin Jerusalem, asin man an iba pang mga siyudad. Asin nahiling ko an siyudad nin Nazaret; asin sa laog nin siyudad nin Nazaret nahiling ko an sarong birhen, asin siya sobra an kagayunan asin maputi.
14 Asin nangyaring naglipas na nahiling ko na buminukas an mga kalangitan; asin sarong anghel an nagbaba asin nagtindog sa atubangan ko; asin sinabi niya sa sakuya; Nephi, ano an saimong nahihiling?
15 Asin ako nagsabi saiya: Sarong birhen, sobra an kagayunan asin man magayunon labaw pa sa ibang mga birhen.
16 Asin nagsabi siya sakuya: Nakakaaram ka daw sa pagpapakumbaba nin Diyos?
17 Asin ako nagsabi saiya: Aram ko na siya nagmumuot sa mga kaakian niya; kaya lang, dae ako nag-aaram sa boot ipasabot kan gabos na ining bagay.
18 Asin nagsabi siya sakuya: Uya, an birhen na saimong nahihiling iyo an ina kan Aki nin Diyos na pagkatapos yaon sa manera nin laman.
19 Asin nangyari na nahiling ko na an birhen pinagdadara nin Espiritu; asin pagkatapos siyang darahon kan Espiritu sa laog nin sarong panahon, an anghel nagtaram sa sakuya na nagsasabi: Masdan mo baya!
20 Asin ako nagmasid asin nahiling ko liwat an birhen, may dara-dara nin sarong aki sa saiyang mga takyag.
21 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Hilnga an Kordero nin Diyos, iyo, ini an Aki nin Daeng Kasagkuran na Ama! Nag-aaram ka daw sa boot sabihon kan kahoy na nahiling kan saimong ama?
22 Asin ako nagsimbag saiya, na nagsasabi: Iyo po, an pagkamuot nin Diyos, na pinapahiling na ipinapamate sa mga puso kan mga kaakian nin mga tawo; kun kaya, ini an mas sobrang pinagmamawot labaw pa sa gabos na mga bagay.
23 Asin siya nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Iyong gayo, asin iyo an mas na makapagpa-ogma sa kalag.
24 Asin pagkatapos niyang maisabi an mga tataramon na ini, nagsabi siya sa sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling ko an Aki nin Diyos na kairiba-iba kan mga kaakian nin mga tawo; asin nahiling ko na kadakul an nagruluhod sa saindang mga bitis asin nagsamba saiya.
25 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling kan sarong tinubong-lansang, na iyo man an nahiling kan sakuyang ama, na iyo an tataramon nin Diyos, na naka-antabay pasiring sa burabod nin buhay na tubig, o pasiring sa kahoy nin buhay; na an mga tubig iyo an sarong representasyon kan pagkamuot nin Diyos; asin nahiling ko man an kahoy nin buhay na sarong representasyon kan pagkamuot nin Diyos.
26 Asin an anghel nagsabi giraray sa sakuya: Masdan mo asin hilngon an pagpapakumbaba nin Diyos!
27 Asin ako nagmasid asin nahiling ko an Paratubos nin kinaban, na iyo ngani an pinagsasabi kan sakuyang ama; asin nahiling ko man an propeta na iyo an dapat na mag-aandam kan dalan bago pa man siya mag-abot. Asin an Kordero nin Diyos padagos na naglalakaw asin saiyang binunyagan; asin pagkatapos na mabunyagan, nahiling ko na nagbukas an mga kalangitan, asin an Espiritu Santo nagbaba paluwas sa langit asin nag-aantabay sa ibabaw niya na yaon sa porma nin sarong salampati.
28 Asin nahiling ko na padagos siyang nagmiministeryo sa mga katawohan, na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan; asin an kadakul-dakul na mga tawo pinagtiriripon na nagkasararo tanganing dangogon siya; asin nahiling ko na pinapahale siya gikan sa kairibahan nin mga tawo.
29 Asin nahiling ko man an doseng iba pa na nagsusurunod sa saiya. Asin nangyari na sinda pinagdarara kan Espiritu gikan sa atubangan kan sakuyang lalawgon, asin dae ko na sinda nagkahiriling pa.
30 Asin nangyari na an anghel nagtaram giraray sa sakuya na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling ko na an mga kalangitan buminukas giraray, asin ako nakahiling nin mga anghel na naghihirilig sa ibabaw kan mga kaakian nin mga tawo; asin naglilingkod sa sainda.
31 Asin siya nagtaram sakuya giraray na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling ko an kordero ni Diyos na padagos na kairiba-iba kan mga kaakian nin mga tawo. Asin ako nakahiling nin kadakul-dakul na mga katawohan na may mga kamatean, asin sinda nagsasakit nin gabos na manlaenlaen na mga hilang, asin igwa man nin nasasapian nin mga demonyo asin maaating mga espiritu; asin an anghel nagtaram asin ipinahiling niya an gabos na ining mga bagay sa sakuya. Asin sinda pinagburulong sa paagi nin kapangyarihan kan kordero nin Diyos; asin an mga demonyo asin an mga maaating mga espiritu pinagpaharale.
32 Asin nangyaring naglipas na an anghel nagtaram giraray sa sakuya na nagsasabi: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid asin nahiling ko an kordero nin Diyos, na dinarakop kan mga tawo; iyo, an Aki nin Daeng Katapusan na Diyos pinaghuhukuman kan kinaban; asin nahiling ko asin magpapatotoo kaini.
33 Asin Ako, si Nephi, namasdan na siya pinagpataas sa ibabaw nin krus asin ginadan para sa mga kasalan nin kinaban.
34 Asin pagkatapos na siya ginadan, nahiling ko an kadaklan na tawo sa kinaban, na sinda iribahan na pinagtiripon-tipon tanganing makikiiwal laban sa mga apostoles kan kordero; kaya an dose inarapud kan anghel nin Kagurangnan.
35 Asin an kadakul-dakul na mga tawo kan kinaban sararong nagkatiripon-tipon; asin nahiling ko na sinda yaon sa laog nin sarong dakulaon asin mahiwas na pagharongon, arog kan pagharongon na nahiling kan sakuyang ama. Asin an anghel nin Kagurangnan nagtaram giraray sa sakuya na nagsasabi: Hilnga baya an mundo asin an kadunungan kaini; iyo, hilnga an harong nin Israel na nagkasararong nagtiripon para makikiiwal laban sa doseng apostoles kan kordero.
36 Asin nangyari na nahiling ko asin makapagpapatotoo, na an Bantog asin mahiwason na pagharongon iyo an pinagmamalaki nin kinaban; asin ini nagbagsak, asin an pagkahugmak kaini grabeng marhay kakusog. Asin an anghel nin Kagurangnan nagtaram giraray sa sakuya, na nagsasabi: Iyo man ini an pagkadestroso kan gabos na mga nasyon, lahi, mga lenguwahe, asin mga tawo, na makikiiwal laban sa doseng apostoles kan Kordero.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?