<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 31, 2004

Tsapter 1(1Nephi) continued... 

11 Asin sinda dagos na nagbaraba pasiring sa lugar nin kinaban; asin an Enot nag-abot asin nagtindog sa atubangan nin sakong ama, asin itinao saiya an sarong libro, asin sinabihan siyang basahon ini.
12 Asin sa saiyang pababasa, napano siya kan Espiritu nin Kagurangnan.
13 Asin binasa niya na nagsasabi: Kaherak-herak man an Jerusalem, ta nahiling ko an mararaot niyang kagibohan! Iyo, asin kadakul pang mga bagay an nabasa kan sakuyang ama na panungod sa Jerusalem --- na dapat ining runuton kairiba an mga tawo kaini; kadakul an dapat na magkagaradan sa espada, asin kadakul man an magin mga preso na dadarahon sa lugar nin Babiloniya.
14 Asin ini nangyaring naglipas na kan an sakuyang ama nagbasa asin kadakul an saiyang mga nahiling na darakula asin makangangalas na mga bagay, ipinagkurahaw niya an kadakul na mga bagay sa Diyos; arog kan: Marhayon asin makangalas-ngalas an saimong mga gibo, O Kagurangnan Diyos na Pinakamakakamhan! An saimong trono mas halangkaw sa kalangitan, asin an saimong kapangyarihan, asin karahayan, asin pagkaherak na nakasabwag sa gabos na mga tawo sa kinaban; ta ika pano nin pagkaherak, habo mong itugot na an gabos na nagdudulok saimo mapapahamak.
15 Arog kaini an ipinagboses kan sakuyang ama sa pagpapamuraway sa saiyang Diyos; ta an bilog niyang puso napano, nin mga bagay na saiya nang nahiling, iyo, na ipinahiling saiya nin Kagurangnan.
16 Asin ngonian, Ako, si Nephi, bakong gayong naginibo ko an kabilugang estorya nin mga bagay na sinurat kan sakong ama, ta kadakul na bagay an saiyang naisurat na saiya mismong nahiling sa mga bisyon asin mga pangiturugan; asin kadakul man siyang sinurat na mga bagay na saiyang ipinapahayag asin ibinabalangibog sa saiyang mga kaakian, na dae kong gayo maisasaysay an bilog na estorya.
17 Alagad ako masurat kan mga bagay na sakuyang naginibohan sa panahon kan mga aldaw ko. Hilnga, nagsurat man ako nin halipot na kasuratan manungod sa rekord kan sakuyang ama, sa mga laminang ginibo kan sakuya mismong mga kamot; kun kaya, pagkatapos maisurat an estorya kan sakuyang ama, saka ko ginibong suraton an mapanungod man sa sakuyang sadireng estorya nin buhay.
18 Mapadapit sa mga bagay na ini, ako naggibo kaini tanganing kamo man makaaram, na pagkatapos na maipahiling nin Diyos an kadakul-dakul na makangangalas na mga bagay sa sakong ama, si Lehi, iyo, mapanungod sa pagrunot nin Jerusalem, uya nagduman siya sa atubangan nin mga tawo, asin pinagpoonan niyang ipahayag an ma bagay na ini asin pinagbalangibog niya sainda an mapadapit sa mga bagay na saiya mismong nahiling asin nadangog.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Judio pinagtutuya-tuya siya tungkol sa mga bagay na saiyang pinagbabareta sa mga tawo; ta sinabi niyang talaga an katotoohan kan saindang mga karaotan asin kan saindang pag-uulog-ulog; asin sinabi niya na an mga bagay na ining saiyang nahiling asin nadangog, asin an mga bagay man na saiyang nabasa sa libro, rimpos na nagpapatunay sa pag-abot nin sarong Mesiyas, asin man an talaan na pagbalukat kan kinaban.
20 Kan madangog kan mga Judio an mga bagay na ini, nagka-aranggot sinda saiya; iyo, maski sa mga gurang na mga propeta, na saindang pinaharale, pinaggarapo, asin pinaggaradan; asin sinda man naghangad laban sa buhay niya, na gusto siya nindang gadanon. Pero hilnga, Ako, si Nephi, ipapahiling saindo na an mamumut-on na mga pagkaherak nin Kagurangnan sa gabos na mga makusog para magkakaigwa nin kapangyarihan na makaligtas.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?