<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1NEPHI TSAPTER 4 

Ginadan ni Nephi si Laban na uyon sa kasugoan nin Kagurangnan asin kinua an mga laminang bulawan sa paagi nin pakana --- Ginusto ni Zoram na mag-iba na sana sa pamilya ni Lehi sa kaparangan.

*******
Asin ini nangyaring naglipas na ako nakipag-olay sa sakong mga tugang, na nagsasabi: Maduman giraray kita sa Jerusalem, asin kita magin totoo sa pagsunod kan mga isinugo nin Kagurangnan; ta hilnga baya, siya an mas labing makapangyarihan kesa gabos sa kinaban, asin paano nagin bakong makusog kesa ki Laban asin kan saiyang singkuwenta katao, iyo, o maski ngani sa sampulong kagatusan?
2 Kaya magpasiring na kita duman; dapat kitang mas makusog arog ki Moises; ta siya totoo nanggad na nagtaram sa mga tubig nin Pulang Dagat asin sinda nagkabaranga digde asin duman, asin an satuyang mga ama nakabalyong naglalakaw sa marang daga gikan sa pagkabihag, asin an hukbo ni Paraoh na nagsusurunod sainda nagkaralamos sa tubig nin Pulang Dagat.
3 Ngonian hilnga aram nindong totoo ini asin kamo man nagkakaaram ta sarong anghel an nagsabi sa saindo; ngonian, tadaw baya ta may duda pa kamo? Magduman na kita; an Kagurangnan kaya kitang iligtas, na arog kan sa satuyang mga ama, asin ta daogon si Laban, na arog kan mga taga-Ehipto.
4 Ngonian kan ako magtaram kan mga tataramong ini, sinda may kaanggutan pa man, asin giraray padagos na nagugurumod-gumod; maski pa man, sinda nagsurunod man giraray sakuya sagkud na kami makaabot sa luwas kan mga pader nin Jerusalem.
5 Asin banggi kaidto, asin sinda sakuyang pinapagtago sa luwas kan mga pader. Asin pagkatapos na sinda makapagtago na, ako, si Nephi, kuminamang palaog sa siyudad asin nagdiretso pasiring sa harong ni Laban.
6 Asin ako pinag-antabayanan nin Espiritu, na sa pagpoon dae ko pa man ngani naaaraman pa an mga bagay na dapat kong gibohon.
7 Maski arog kaidto, ako nagpadagos, asin habang ako parani na sa harong ni Laban may nahiling ako nin sarong tawo, asin siya nakahigda sa daga sa atubangan ko, ta siya nasa kaburatang gayo nin arak.
8 Asin kan ako magrani saiya, nabisto kong siya si Laban.
9 Asin namansayan ko an saiyang espada, asin sakong pigbunot sa sarongan kaini; asin an puluhan kaini gibo nin lansay na bulawan, asin an pagkagibo kaini pulido, asin sakong nahiling na an tarom kaini gibo nin pambihirang asero.
10 Asin nangyari na ako pinirit kan Espiritu na dapat kong gadanon si Laban; alagad ako nagsasabi sa sakuyang puso: Maski noarin dae pa ako nakapagpabulos nin dugo nin tawo. Asin ako nag-aalangan asin minawot ko na dae ko siya gadanon.
11 Asin an Espiritu nagsabi giraray sako: Uya an Kagurangnan ipinagtao siya sa saimong mga kamot. Iyo, asin aram ko man na minamawot niyang kuahon an sadire kong buhay; iyo asin habo niyang dangogon an mga kasugoan nin Kagurangnan; asin saiya man na Inaragaw an samuyang mga pagsasadire.
12 Asin nangyari na an Espiritu nagsabi sako giraray: Gadana siya, ta an Kagurangnan tinao siya sa saimong mga kamot;
13 Hilnga ginagadan nin Kagurangnan an mga mararaot tanganing magibo an saiyang mga banal na katuyuhan. Mas marhay na an sarong tawo magadan kesa an sarong nasyon padagos nang magluya asin mapara sa daeng kamanungdanan na paniniwala.
14 Asin ngonian, kan ako, si Nephi, nakadangog sa mga tataramong ini, nagirumduman ko an mga tataramon nin Kagurangnan na sinabi niya sako sa kaparangan, na nagsasabi: Habang an saimong mga banhi nasusunod sa sakuyang kasugoan, sinda mag-uuswag sa dagang promise.
15 Iyo, asin ako nag-isip na dae ninda kayang magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan na uyon sa mga ley ni Moises, puwera sana kun nasa sainda an mga ley.
16 Asin ako nag-aaram na an ley naka-ukit sa ibabaw kan mga laminang bronse.
17 Asin giraray, ako nag-aaram na ipinagtao si Laban sa sakong mga kamot para sa kausang ini --- tanganing mapasakuya an mga rekords uyon sa saiyang kasugoan.
18 Kun kaya, ako nagsunod sa boses kan Espiritu, asin kinaputan ko si Laban sa paagi kan saiyang mga buhok sa payo, asin tinigbas ko an saiyang payo na gamit an sadire niya mismong espada.
19 Asin pagkatapos kong pinutol an saiyang payo kan sadire niyang espada; kinurua ko an mga bado ni Laban asin sinul-ot ko sa sakong hawak; iyo, maski an mga saradit na bagay; asin ibinugkos ko an saiyang baluti sa sakong habayan.
20 Asin pagkatapos kong mahimo ini, nagduman ako sa kinamumugtakan kan kayamanan ni Laban. Asin kan ako pasiring na sa bugtakan-yaman ni Laban, uya, nahiling ko an katiwala ni Laban na may kapot kan mga susi kan tresoreriya. Asin sinugo ko siya sa boses ni Laban, na dapat siyang magsunod sako duman sa tresoreriya.
21 Asin ako saiyang napagkamalan bilang an saiyang among, si Laban, ta saiyang nahiling an mga bado ko asin man an espada na nakasukbit sa sakong habayan.
22 Asin siya nakipag-olay sakuya manungod sa mga gurang nin mga Judio, ta siya nag-aaram na an saiyang among, si Laban, nagluwas kan bangging idto na kairiba ninda.
23 Asin ako nagtaram saiya na garo man sanang si Laban.
24 Asin ako nagtaram saiya na sakuyang dadarahon an mga laminang bronse na may mga naka-ukit, sa atubang kan mga tugang kong gurang, na yaraon sa luwan kan mga dingding na pader.
25 Asin ako man nagsabi saiya na magsunod sa sakuya.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?