<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1 NEPHI TSAPTER 3 

An mga aking lalaki ni Lehi nagbalik sa Jerusalem tanganing kuahon an mga laminang bronse --- si Laban nagsayuma na itao an mga ini --- si Nephi nagpapagirumdom asin pinapakusog an saiyang mga tugang --- Inaragaw ni Laban an saindang dara-darang pagsadire asin gusto sindang garadanon --- si Laman asin si Lemuel pinakulgan si Nephi asin sinda sinaway nin sarong anghel.

*******

Asin ta nangyari na Ako, si Nephi, nagbalik hale sa pakikipag-olay sa Kagurangnan, pasiring sa tolda kan sakong ama.
2 Asin ta nangyari na siya nakipag-olay sakuya, na nagsasabi: Hilnga ako nangiturugan nin sarong pangiturog, na ako sinugo nin Kagurangnan na ika asin an saimong mga tugang dapat na magbalik sa Jerusalem.
3 Ta hilnga, yaon ki Laban an kasaysayan kan mga Judio asin an listahan nin kapag-arakian kan sakuyang mga ninuno, asin an mga ini naka-ukit sa bronseng lamina.
4 Kaya, an Kagurangnan nagsugo sakuya na ika asin an saimong mga tugang dapat na magduman sa harong ni Laban, asin hagadan an mga rekord, asin darahon an mga ini digde sa lugar nin kalantadan.
5 Kaya ngonian, hilnga an saimong mga tugang na nagngungurob-ngurob, nagsasabi na nadepisilan na gayo sinda sa mga bagay na sakuyang hinahagad sainda; pero hilnga bakong ako an naghahagad sainda kan mga bagay na ini, kundi ini kasugoan nin Kagurangnan.
6 Kaya lakaw, aki ko, asin saimo an pabor nin Kagurangnan, ta ika dae nagugumod-gumod.
7 Asin ta nangyari na Ako, si Nephi, nagsabi sa sakong ama: Maduman ako asin gigibohon ko an mga bagay na ipinagsusugo nin Kagurangnan, ta aram ko na an Kagurangnan dae man nagsusugo sa mga aki nin tawo, kun dae niya pinag-andaman nin sarong dalan para sainda na tanganing mahaman ninda an mga bagay na saiyang pinapagibo.
8 Asin nangyari na kan madangog niya an mga tataramon na ini nag-ogma siyang gayo, ta aram na niya na ako ginibong paladan nin Kagurangnan.
9 Asin Ako, si Nephi, asin as sakong mga tugang nagpahumale sa kaparangan, na dara an samong tolda, ta mapaduman sa daga nin Jerusalem.
10 Asin nangyari na kami nag-abot na sa lugar nin Jerusalem, ako asin an sakong mga tugang nagka-igwa nin konsultasyon sa lambang saro sa saro.
11 Asin kami nagburunutan --- kun siisay samuya an madman asin maglaog sa harong ni Laban. Asin ta nangyari na si Laman an nakabunot na magduman; asin si Laman naglaog sa harong ni Laban, asin saiya ining kina-olay habang nakatukaw sa laog kan saiyang harong.
12 Asin saiyang hinagad na makua ki Laban an mga rekords na naka-ukit sa mga bronseng lamina, na may laman kan kasaysayan kan sakuyang ama.
13 Asin uya, nangyari na naanggot si Laban, asin pinalayas siya sa saiyang atubangan; asin habo na mapapasaiya an mga rekords. Pagkatapos, sinabi niya saiya: Hilnga ika sarong parahabon, asin ta gagadanon taka.
14 Pero nagdulag si Laman sa atubangan niya, asin isinabi nya samuya an gabos na bagay na ginibo saiya ni Laban. Asin nagpoon kaming nagin mamundoong marhay, asin an sakong mga tugang mabaralik na kuta na sa samuyang ama sa kaparangan.
15 Alagad hilnga nagsabi ako sainda na: Habang an Kagurangnan buhay, asin kita man mga buhay, dae kita magbalik sa satuyang ama sa kaparangan hanggan satuyang mahaman an bagay na pinagsusugo nin Kagurangnan satuya.
16 Kaya, dapat kitang pano nin pagtubod sa pagsunod kan mga kasugoan nin Kagurangnan, ngonian maduman kita sa daga na pinaggikanan kan satuyang ama, ta hilnga binayaan niya an bulawan asin plata, asin an gabos na klaseng mga kayamanan. Asin an gabos na ini ginibo niya tanganing magsunod sana sa Kagurangnan.
17 Ta naaaraman niyang gayo na an Jerusalem dapat na runuton, nin huli sa karaotan nin mga tawo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?