<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, March 30, 2004

TESTIMONYA NI PROPETANG JOSEPH SMITH 

An mga sadiring tataramon ni Propetang Joseph Smith manungod sa pagkagibo kan Libro ni Mormon iyo an mga minasunod:

“Kan banggi nin Septyembre 21 [1823]… nag-isip ako sa sakuyang sadire na mangadye asin mag-arang sa Pinakamakakamhan na Diyos…

“Habang yaon ako sa aktong mangangapudan sa Mahal na Diyos, nadiskubre kong may sarong liwanag na nagbabanaag sa laog kan sakong kuwarto, na nagdadakula na nagdadakula hanggan an kuwarto napano nin liwanag na mas maliwanag pa sa udtong luntok, asin sa daeng haloy na kamugtakan, may sarong persona an biglaan sanang nagpahiling sa kataid kan sakong higdaan, nakatindog sa tahaw nin paros, ta an saiyang mga bitis dae nakatungtong sa salog.

“Nakasul-ot siya nin haluwag na bado sa maputing maliwanagon na gayon. Iyo, idto an kaputian na laen lamang sa kaputian na sakuyang nahihiling sa kinaban; ni ako dae makapaniwala na an arin man na bagay sa kinaban magigibong sarong pinakamaputi sa mga puti na naglalaad sa kaputian. Nahiling ko an saiyang mga takyag, asin mga kamot, na naka-uro-itaas sa may pulso; asin iyo man an saiyang mga bitis na hurohalangkaw dikit sa may buko-buko. An saiyang payo asin liog na hiling ko man. Asin sakuyang napag-isip na mayo siyang ibang bado laen sa ternong putting bado, ta ini bukas, kaya nahiling ko an saiyang daghan.

“Bako lang an saiyang badong puti iyo lang an mapution na marhay, kundi an bilog niyang pagkatawo na yaon sa estado nin kamurawayan na mayong sagkud, asin an saiyang kahitsurahan garo totoong sarong kidlat. An kuwarto yaon sa maliwanagon na kamugtakan, pero bakong mas pang liwanag na sakuyang nahihiling na nakapalibot sa bilog niyang persona. Kan enot ko siyang pinagmasdan, natakot ako; kaya lang luhay-luhay ining nawara sa laog nin sakong daghan.

“Inapud niya ako sa sakuyang pangaran, asin sinabi sakuya na siya sarong mensahero na ipinadara gikan sa atubangan nin Mahal na Diyos, asin an saiyang ngaran iyo si Moroni; na an Diyos may pinag-andam na trabaho para sakuya; asin an sakuyang pangaran mababantog para sa karahayan asin karaotan sa gabos na nasyon, lahi, asin lenguwahe, o magin parehong marhay o maraot sa pag-oorolay kan gabos na mga tawo.

“Sinabi niya na igwang libro na nakatago, sinurat sa laminang bulawan, na nagsasaysay tungkol sa mga kasaysayan kan mga suanoy na mga tawo sa kontinenteng ini, asin kun saen sinda naggikan. Sinabi niya man na an kabilugan kan mayong kasagkuran na ebanghelyo nasurat man sa librong ini, arog man kan mga itinao nin Tagapagligtas sa mga suanoy na mga tawo.

“Siring man, igwa nin duwang mga gapo sa busog na pilak --- asin an mga gapong ini na nakatakod sa sarong baluti nin daghan iyo na an kabilugan kaini pinag-aapud na Urim asin Thummim --- na nakadeposito man kaiba an mga lamina asin an siisay man na may kapot kaini asin ginagamit iyo an mga pag-aapudon na mga “Tagahiling” kan suanoy o dating panahon; asin iyo man ini an pinagpreparasyunan nin Diyos para gamiton sa translasyon kan libro.”

“Minsan pa, sinabi nya sakuya na kun makua ko na an mga lamina na saiyang sinambit sakuya --- ta an panahon na kuahon ko an mga ini dae pa minaabot --- dapat na dae ko ipahiling sa iba an mga ini; maski na idtong baluti sa daghan na nakatakod an Urim asin Thummim; alagad duman sana sa mga tawong saiyang pinagsugo na ipahiling an mga lamina sainda; kun ini dae ko gigibohon asin ipinahiling ko sa mga tawong dae dapat makahiling, ako mismo mapapahamak. Habang nakikipag-olay siya sakuya, manungod sa mga lamina, sarong bisyon an nabuksan sa sakuyang kaisipan na nahihiling ko an lugar kun saen nakadeposito an mg alamina, asin malinaw ko ining nahihiling asin matatandaan na aram kong gayo an lugar kun ini bisitahon ko.

“Pagkatapos kan pag-orolay na idto, nahihiling ko na an liwanag sa laog nin kuwarto nagpoon na magkasararo sa palibot kan personang ini na nakikipag-olay sakuya, asin ini padagos na nangyayari, hanggan an bilog na kuwarto nagin madiklom giraray, puwera lang kaidtong nakapalibot saiya; bigla ko man nahiling na nagka-igwa nin sarong pintuan na nabuksan pasiring sa langit, asin puma-itaas hanggan nawara siya sa sakuyang paghiling, asin an kuwarto nagbalik man giraray sa dati kaining kamugtakan pagkatapos na siya nagpahiling sa sakuya.

“Naghigda akong nag-iisip-isip sa sarong eksena na sakuya mismong nahiling, asin dakula an sakuyang kangalasan sa mga bagay na sinabi sakuya kan ekstra-ordinaryong mensahero; asin sa tahaw kan sakuyang meditasyon, bigla ko otrong nadiskubre na an sakuyang kuwarto giraray nagpoon naman na magkaliwanag, asin sa sarong pikit nin mata, arog kan naenot, an parehong kabanal-banalang mensahero man giraray harani sa sakuyang higdaan.

“Nagpoon man giraray siyang magsaysay kan parehong mga bagay na saiya nang nasabi sakuya kan enot niyang pagpahiling sakuya, na mayong dakulang pagkaka-iba; asin pagkatapos kaidto, ipinaaram niya sakuya an dakulang paghuhukom na maabot sa ibabaw nin kinaban, na may dakulang kangirhatan sa paagi nin gutom, espada, asin salot; asin an mga mag-abuton na paghuhukom madatong sa mundo mismong sa henerasyon na ini. Pagkatapos niyang maisabi an gabos na ini, suminakat man siya giraray arog kan enot na pangyayari.

“Sa mga oras na ini, hararom na marhay an impresyon na iwinalat mismo sa sakuyang isip, na an pagturog dae uminabot sa sakuyang mga mata, asin ako nakahigda na may dakulang kangalasan sa sakuyang nahiling asin nadangog. Pero an pinakadakulang makangangalas iyo na an parehong personang mensahero nagpahiling man giraray sa atubangan kan sakuyang turugan, asin nadangog kong sinasabi giraray nin paoro-otro an parehong mga bagay na itinugon niya kan mga enot na pagpapahiling; asin may dagdag pang pagirumdom sakuya, na nagsasabi na si Satanas maghihingohang tentaran ako (sa kapaagihan na an kapag-arakian kan sakuyang pamilya mga pobre), na kuahon ko an mga lamina tanganing magpayaman. Hurot niya ining binawal sakuya, asin nagsabi na dapat mayo akong ibang itanom sa sakuyang sadire sa pagkua ko sa mga lamina kundi para lang sa pagpamuraway sa Diyos, asin dae nanggad magpadara sa ibang motibong sugot na laen kundi sa bulanos na pagtugdok kan kahadean nin Diyos; ta kun bako dae ko nanggad makukua an mga lamina.

“Sa ikatulong pagbisitang ini, siya man giraray pumaitaas sa langit arog kan mga enot, asin nawalat man giraray akong yaon sa hararom na pag-iisip sa mga makangangalas na mga pangyayari na sakuya mismong naagihan; haros pagkatapos mismo na magsakat sa itaas an langitnon na mensahero hale sa atubangan sa ikatulong pagkakataon, nadangog kong gayo an pagturaok kan mga manok, asin sakuyang namungaw-mungawan na aga na palan, kaya narealisar ko na an samuyang pag-orolay nangyari haros sa magdamlag.

“Sa dae nahaloy na oras nagbuhat ako sa sakuyang turugan, asin, iyo man giraray, naggibo nin mga kaipuhan na mga trabaho sa aldaw na idto; pero sa sakuyang paghingoha na magtrabaho arog kan mga naka-aging mga pagkakataon, sakuyang namamatean an panluluya kan sakong kusog na nagresulta kan dae ko naggibo an tamang trabaho na arog kaidto. An sakuyang Ama, na nagtatrabaho na kasabay ko, nakarisa man na may malaen akong namamatean, asin nagsabi na puwede na akong mag-uli sa harong. Mapa-uli na kuta na ako pasiring sa harong mi, kaya lang, kan ako magbalyo na sa ibong na kodal kan samuyang pinag-uumahan, bigla akong pinanluyahan asin natumba ako sa daga, asin sa mga nakalipas na pirang minuto nawaraan ako nin pagkamangno sa sakuyang kapalibutan.

“An enot kong nagirumduman na may sarong boses na nakikipag-olay sakuya, inaapod an sakuyang ngaran. Naghiling ako sa itaas, asin sakuyang namasdan an parehong mensahero na nakatindog sa ibabaw kan sakuyang pamayuhan na nababalutian nin liwanag arog kan enot. Asin saiyang sinabi sakuya an mga sinabi na niya sakuya kan nakaaging banggi, asin sinugo niya ako na magduman sa sakuyang ama asin sabihon ko an bisyon asin an mga kasugoan na sakuyang naresibe.

“Sinunod ko siya; binalikan ko an sakuyang ama sa bukid, asin inotro ko sa atubangan niya an gabos na pangyayari. An sakuyang ama nagsabi na idto gikan sa Diyos, asin sinabi niya na mag-utob ako asin gibohon an mga kasugoan sakuya na sinugo kan anghel. Naghale ako, asin dinumanan ko an lugar kun saen sinabi sakuya kan anghel an lugar na pinagdepositohan kan mga lamina; sa dahilan kan maliwanag na pagka-arang sa tamang lugar kan sakuyang bisyon na manungod sa lamina; aram ko man tulos an lugar nin daeng pagduduwa-duwa kan mag-abot ako duman.

“Sa marahay-rahay na baryo kan Manchester, Ontario County, New York, nahiling ko an sarong buro-bukid na may kadakulaan man, asin iyo sana an mas hurohalangkaw sa lugar na idto. Sa may parteng sulnopan kan buro-bukid, sa dae pa harayong gayo sa may kaibabawan kaini, sa irarom kan mga medyo dara-dakulang gapo, nanagboan ko an mga lamina, nakadeposito sa sarong gapong sarayan. An gapong ini mahibogon asin pabilog sa may katahawang parteng itaas, asin pahimpis ini pasiring sa may gilid, kun kaya an katahawang parte kaini mahihiling mismo sa may parteng ibabaw, pero an gilid sa palibot kaini natatabunan kan daga.

“Pagkatapos kong mahale an daga, naghanap ako nin panikwat, na pinakarahay ko sa irarom nin gilid kan gapo, asin sa dikit kong pagsikwat nagka-ang paitaas ini. Hiniling ko an laog, asin sakuyang namansayan nanggad an mga lamina, an Urim asin Thummim, asin an baluting-daghan, uyon sa pagkasabi kan mensahero. An sarayan kun saen managboan ko an lamina nasa pormada nin mga gapo na pinagpatung-patong na dinukot nin garo semento. Sa irarom kaining sarayan igwa nin duwang gapo na nakalatag na garo pa-krus, asin sa ibabaw kaini nakapatong an mga lamina asin iba pan kairiba kaini.

Pinagprobaran kong kuahon an mga ini, alagad binawal kan mensahero, asin saiya man giraray pina-aram sakuya na an panahon nin pagkua paluwas dae pa nag-abot, asin dae pa maabot, hanggan maabot nin apat na taon magpoon kaidtong oras na idto; alagad sinabihan nya man ako na dapat akong magbalik giraray sa lugar na idto pagkatapos nin sarong taon, asin maghilingan man giraray kami, asin padagos kong gigibohon ini hanggan magdatong an tamang oras nin pagkua kan mga lamina.

“Arog kan mga pinagsugo niya sakuya; nagbabalik-balik ako kada katapusan nin taon, asin kada panahon na pagduman ko sa lugar, parehong mensahero an yaon duman, na nagtatao sakuya nin mga instruksiyon asin kaaraman na gikan saiya sa kada pag-oorolay-olay niamong duwa, mapanungod sa ma gigibohon nin Kagurangnan, asin kun paano asin sa anong paagi na an saiyang kahadean papangyarihong gibohon sa mga huring aldaw.

“Sa kinahaluyi nin panahon nag-abot an pagkakataon na dapat nang kuahon an mga lamina, an Urim asin Thummim, asin an baluti nin daghan. Kan ika-biente dos na aldaw kan Septyembre, mil otso sientos biente siyete, pagkatapos kong magduman sa kada katapusan nin taon uyon duman sa samuyang napagka-orolayan, sa lugar kun saen an mga lamina nakadeposito, parehong langitnon na mensahero an nagtao sakuya kan mga lamina na may arog kaining tugon: Na ako an may dakulang responsibilidad para sa mga lamina; na kun ini sakuyang mawara sa kapabayaan ko, o sa dae ko pag-ingat sa mga ini, ako mapapahamak; alagad kun sakuyang himohon na an mga lamina maigot kong pagmatuhon na itago, hanggan siya, an mensahero, sugoon giraray na kuahon an mga ini, dapat na maigot na protektahan an mga ini.

“Sa dae nahaloy naaraman ko kun tadaw ta nagresibe ako kan arog kaining estriktong gibohon tanganing maingatan an mga lamina, asin kun taano ta maigot na sinabi kan mensahero na sa panahon na ginibo ko an mga itinugon sakuya, saiyang kukuahon giraray an mga lamina. Sa dae pa nahaloy na panahon, an pagkakua ko sa mga lamina nabantog tulos-tulos, ta sa pinakamaigot na mga paagi may mga tawong gusting mag-agaw kaini sakuya. Kada pakana na naimbento ginigibong himohon tanganing lamang makua an mga ini. An persekusyon mas lalong mapaiton asin matindihon kaysa kaidto, asin kadakul na mga tawo ang padagos na nagin alerto para sa posibleng pag-agaw kaini sa sakuya. Alagad sa tabang nin kadunungan nin Diyos, an mga lamina padagos na ligtas sa pag-ingat kan sakuyang mga kamot, hanggan nahimo ko na an mga bagay na gibohon na pinagsugo sakuya. Uyon sa samuyang napagka-orolayan, kinua hale sakuya kan mensahero an mga lamina, asin tulos ko man itinao an mga ini saiya; asin hanggan ngonian yaon an mga ini sa pag-iingat niya, sa petsa dos nin Mayo, 1838.”

Para sa kumpletong rekord, hilingon an Joseph Smith-Kasaysayan, sa an Perlas na Makantidad, asin Historya kan Simbahan ni Jesucristo kan mga Banal sa Huring Aldaw, Bolyum 1, Tsapter 1 sagkod 6.

An suanoy na kasuratan na kinua gikan sa daga, na nagsirbeng mga boses nin tawo na nagtataram hale sa alpog, asin translado sa modernong tataramon sa paagi kan regalo asin kapangyarihan nin Diyos, na pusog na pinatotoohanan nin Diyos, na enot na pinublikar sa mundo sa lenguwaheng Ingles sa taon 1830 bilang An Libro Ni Mormon.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?