<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1Nephi Tsapter 2 continued.... 

11 Ngonian sinabi niya man an mga ini dahil sa katisoan kan mga liog ni Laman asin Lemuel; ta hilnga sinda mismo naggugurumod-gumod sa kadakul na bagay laban sa saindang ama, nin huli ta siya sarong bisyonaryong tao, asin sinda pinamayuhan sa luwas kan lugar nin Jerusalem, binayaan an daga kan saindang pinagkagirikanan, asin an saindang bulawan, an saindang plata, an saindang makantidad na mga bagay, tanganing mapara sa kaparangan. Asin an bagay na ini sinabi pa ninda naggibo niya nin huli sa mga hangal na mga imahinasyon kan saiyang puso.
12 Asin ta sinda Laman asin Lemuel, bilang mga matua, naggugurumod-gumod kontra sa saindang ama, kaya arog sinda kaini ta dae sinda nag-aaram kan mga bagay na ginibo kan saindang Diyos na iyo an naglalang sainda.
13 Ni magtubod sinda na an Jerusalem, an bantog na siyudad, marurunot sabi pa kan mga tataramon kan mga propeta. Asin sinda naaarog man sa mga Judio na yaon sa Jerusalem, na nagmamawot na paraon an buhay kan saindang ama.
14 Asin nangyari na an sakong ama nakipag-olay sainda sa burobukid nin Lemuel, may kapangyarihan, naririmpos nin Espiritu, hanggan sa an saindang mga hawak nangungubog-kubog sa atubangan niya. Asin sinda saiyang pigribong, kaya sinda daeng gayo nagka-igwa nin kusog nin buot na makapagtaram kontra saiya; kumbaga sinda suminunod kun ano an ipinagsugo sainda.
15 Asin an sakong ama nag-eestar sa sarong tolda.
16 Asin ini nangyaring naglipas, na ako, si Nephi, na hoben pang gayo, alagad may dakulang panghawakon, asin mas may dakulang kamawotan na maaraman an mga misteryo nin Diyos, kun kaya, nangangapudan ako sa Kagurangnan; asin hilnga ako saiyang binisita, asin pinalumoy an sakuyang puso asin ako nagtubod sa gabos na tataramon na ipinagsabi sako kan sakuyang ama; kun kaya, dae ako nagrebelde laban saiya na arog kan ginigibo kan mga tugang ko.
17 Asin ako nakipag-olay ki Sam, asin sakuyang ipinaaram saiya an gabos na bagay na an Kagurangnan pinaghimo sakuya sa paagi kan saiyang Banal na Espiritu. Asin nangyari na siya naniwala sa mga tataramon ko.
18 Pero, hilnga, si Laman asin si Lemuel habo nanggad na magdangog sa sakuyang mga tataramon; asin nagkukulog an saindang mga buot sa dahilan na matatagas an saindang mga puso asin ako nangapudan sa Kagurangnan para sainda.
19 Asin nangyari naglipas na an Kagurangnan nakipag-olay sa sakuya na an sabi: Paladan ka, Nephi, nin huli sa saimong pagtubod, ta ikaw nagmamawot sakuya nin may kahigosan, asin may mapagpakumbabang puso.
20 Asin ta ika padagos na nag-uutob kan sakuyang mga pinagsusugo, ikaw mag-uuswag, asin dadarahon sa dagang pangako; iyo, sa daga na sakuyang pinag-andam para sa saimo; iyo, sa daga na mas piniling labi pa sa gabos na mga kadagaan.
21 Asin ta habang an saimong mga tugang magrerebelde kontra sa saimo, sinda wawaraon sa atubangan nin Kagurangnan.
22 Asin ta ika padagos na mag-uutob kan sakuyang mga kasugoan, ika gigibohon kong tagapamayo asin sarong paratukdo labaw sa saimong mga tugang.
23 Ta hilnga, sa aldaw na sinda magrerebelde laban sakuya, isusumpa ko sinda nin sarong makuring sumpa, asin sinda mayong kapangyarihan sa saimong banhi puwera lang kun sinda man magrerebelde kontra sakuya.
24 Asin kun mangyayari man na magrerebelde sinda laban sa sakuya, sinda magsisirbeng latigo kan saimong banhi, tanganing sinda man maghihingohang makamangno sa mga dalan nin pagkagiromdom.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?