<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, March 30, 2004

AN HALIPOT NA PALIWANAG MAPANUNGOD SA LIBRO NI MORMON 

An Libro Ni Mormon sarong sagradong kasuratan kan mga tawo kan suanoy na Amerika, asin pinag-ukit sa ibabaw nin mga dahon kan librong gibo sa metal. May apat na klase nin laminang metal na sinasambit sa librong ini:

1. An mga Lamina ni Nephi, na may duwang klase: An mga saradit na Lamina asin an Darakulang Lamina. An enot particular na nakapanungod sa mga espirituwal na mga bagay asin an ministeryo asin mga katukdoan nin mga propeta, alagad an huri nakapanungod man sa gabos na kasaysayan nin panahon kan mga tawong sinasambit (1 Nep 9:2-4). Magpoon sa panahon ni Mosiah, maski paano, an darakulang lamina may laman man nin mga mayor na espirituwal na tema.

2. An mga Lamina ni Mormon, kumponido nin pinahalipot na sura ni Mormon gikan sa darakulang lamina ni Nephi, na may kadakul na komentaryo. An mga laminang ini may laman man na pinagpadagos na estoryang sinurat ni Mormon asin mga kadagdagan man na estoryang sinurat kan saiyang aki na si Moroni.

3. An mga Lamina ni Ether, na nagpapahayag nin kasaysayan kan mga Jaredita. An estoryang ini pinahalipot ni Moroni, na nagdagdag man nin mga komentaryo niyang sadire asin pinagsaro niya sa pankagabsan na estorya sa irarom kan titulong “Libro ni Ehter.”

4. An mga Bronseng Lamina, na dara-dara kan banwaan ni Lehi gikan sa Jerusalem kan 600 B.C. An mga ini nakapalaman “an Limang Libro ni Moises,… asin man kan mga kasaysayan nin mga Judio kan kapinunan… hanggan sa panahon na naghahade si Hadeng Zedekiah, Hade nin Judah; asin man kan mga Propesiya nin mga banal na propeta” (1 Nephi 5: 11-13). Kadakul na mga kasabihan gikan sa mga laminang ini, na nagsasaysay kan mga tataramon ni Isaias asin iba pa man na mga propeta sa Bibliya, na nagkasarambit sa Libro ni Mormon.

An Libro ni Mormon kumponido nin kinseng mayor na mga parte o kabarangaan, na aram na, alagad laen sa saro, bilang mga libro, na an lambang saro nakapangaran sa mga bistadong tagasurat kan mga ini. An enot na parte (an enot na anom na mga libro, na mintapos sa Omni) iyo an mga transladong lenguwahe na naggikan sa Saradit na Lamina. Sa katahawang kan mga librong Omni asin Mosiah igua nin sarong kadagdagan na inaapud na An Mga Tataramon ni Mormon. An dagdag na ini nagsusumpay sa mga estorya na inukit sa mga Saradit na Lamina asin kan pinahalipot na estorya na ginibo ni Mormon sa Darakulang Lamina.

An pinakahalabang parte, gikan sa Mosiah hanggan sa Mormon, Tsapter 7, na kairiba kaini, iyo an translasyon kan halipot na kasaysayan ni Mormon sa mga Darakulang Lamina ni Nephi. An pantapos na parte, gikan sa Mormon, Tsapter 8, hanggan sa katapusan kan bolyum, iyo idtong inurukit kan aki ni Mormon na si Moroni, na iyo an nagsurat nin halipot na estorya kan record nin Jaredita (bilang Libro ni Ether) pagkatapos niyang isurat an estorya nin buhay kan saiyang ama, asin sa dae naghaloy na panahon, iyo naman an nagdagdag kan mga parte bilang Libro ni Moroni.

Haros sa panahon kan taon A.D. 421, si Moroni, an huri sa lahi nin mga Nephita na sarong propetang para-estorya, iyo an nagselyo kan banal na mga libro asin itinago an mga ini sa ngaran nin Kagurangnan, tanganing mailuwas sa mga huring aldaw, na uyon sa mga pinaghulaan kan boses nin Diyos sa paagi kan saiyang mga suanoy na mga propeta. Kan A.D. 1823, parehong persona ni Moroni, na kan nasambit na panahon na yaon na sa kamurawayan niyang kamugtakan, nagbisita ki Propeta Joseph Smith asin sa kasunod na pangyayari iyo man mismo an nagtiwala kan mga lamina saiya.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?