<$BlogRSDUrl$>

Monday, March 29, 2004

An Patotoo nin Walong Saksi 

Para sa kaaraman kan gabos na nasyon, lahi, lenguwahe, asin mga tawo, na para sainda an trabahong ini: Na si Joseph Smith, Jun., an translador kan gibong ini, ipinahiling samuya an mga laminang nasambit, na igua nin hitsurang sa bulawan; asin sa kadakulan nin mga pahina na translado kan nasabing Smith na samuyang nakaputan kan samuya mismong mga kamot; asin samuya man mismong nahiling an mga ukit na surat, asin an gabos na idto igwa nin suanoy na pagkasurat, asin may makangangalas na pagkagibo. Asin ini samuyang patotoo sa malumanay na mga tataramon, na ipinahiling samuya kan nasambit na Smith, ta ini samuyang namasdan asin nakaputan, asin may kasegurohang naaaraman niamo na an nasambit na Smith iyo mismo an may kapot kan mga nasambit na lamina. Asin samuyang tinatao an samuyang mga pangaran sa bilog na kinaban, tanganing samuyang ikapahayag sa gabos an samuyang nahiling. Asin dae kami noarin man nagpuputik, Diyos an samuyang katabang sa pagtestigo.

CHRISTIAN WHITMER
JACOB WHITMER
PETER WHITMER, JUN.
JOHN WHITMER
HIRAM PAGE
JOSEPH SMITH, SEN.
HYRUM SMITH
SAMUEL H. SMITH

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?