<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 31, 2004

AN ENOT NA LIBRO NI NEPHI 

An Saiyang Pamamahala asin Ministeryo

*****

Iyo ini an kasaysayan ni Lehi asin kan saiyang agom na si Sariah, asin kan apat niyang mga aking lalaki na an mga pangaran, (magpoon sa pinakamatua) si Laman, Lemuel, Sam asin Nephi. An Kagurangnan nagpatanid ki Lehi na maghale paluwas sa daga nin Jerusalem, ta nagparapropesiya siya sa mga tawo manungod sa saindang mga gibong karaotan asin mawot ninda na ipahamak an saiyang buhay. Mga tulong aldaw sindang naglakaw sa kaparangan na kairiba an saiyang pamilya. Si Nephi asin an saiyang mga tugang asin nagbalik sa lugar nin Jerusalem tanganing kuahon an mga record kan mga Judio. An estorya kan saindang mga kasakitan. Inaragom kan mga aki ni Lehi an mga aking daraga ni Ishmael. Iniriba ninda an saindang mga pamilya asin nagpasiring sa kaparangan. An saindang mga pagsakit asin mga kakulugan nin boot habang yaon sa kaparangan. An saindang direksiyon sa paglalakbay. Inabot ninda an lugar harani sa mga kadagatan. An mga tugang ni Nephi nagrebelde laban saiya. Sinda saiyang pinaribongan, asin naggibo nin dakulang barko. Inapud ninda an ngaran kan lugar na Masagana. Nagbiyahe sinda sa dakulang kadagatan pasiring sa lugar nin promise, asin duman pa sa harayo. Ini siring sa pagkasurat ni Nephi; o sa ibang tataramon, Ako si Nephi, Kagsurat kan kasuratan na ini.

*******

TSAPTER 1

Pinagpromisa ni Nephi an pagsurat nin kasaysayan kan saiyang banwaan --- Nahiling ni Lehi sa sarong bisyon an sarong harigi nin kalayo asin nagbasa siya sa sarong libro nin Propesiya --- Inomaw niya an Diyos, asin ipinangenot niyang binareta an pag-abot kan Mesiyas, asin Propesiya mapanungod sa pagkaraot kan Jerusalem --- Siya pinagpersiger kan mga Judio. Mga 600 B.C.

*******

Ako si Nephi, na ipinangaki sa marhayon na mga magurang, kun kaya ako natukdoan nin haros gabos na pagkanuod kan sakuyang ama; asin sa rason na nahiling ko an kadakul na mga kasakitan sa paglipas nin panahon kan sakuyang mga aldaw, daeng pagkukulang, na pinagtaw-anan nin halangkaw na pabor nin Kagurangnan sa gabos kong mga aldaw; iyo, sa pagkakaguno ko nin dakulang kaaraman dapit sa karahayan asin kan mga misteryo nin Diyos, kun kaya naggibo ako nin record kan gabos kong mga naginibohan kan sakong mga aldaw.
2 Iyo, ako naggibo nin record sa lenguwahe kan sakong ama, na pinagtiripon-tipon na pagkanuod nin mga Judio asin kan lenguwahe nin mga Ehipsiyano.
3 Asin ako nakakaaram na an record na sakuyang ginibo sarong totoo; asin ginibo kan sakuyang sadireng kamot; asin nahimo ko ini na husto sa sakuyang pagkaaram.
4 Nin huli ta ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon pa sana kan paghahade ni Zedekiah, hade nin Judah, (an sakong ama, si Lehi, nahaloy na nag-estar sa Jerusalem sa gabos niyang aldaw); asin sa taon man sanang idto may mga nagruluwas na mga propeta, nagbabalangibog sa mga tawo na inaagda sindang magsolsol, ta kun dae an Bantog na siyudad nin Jerusalem rurunoton.
5 Kunbaya ini nangyaring naglipas na an sakong ama, si Lehi, habang siya nagpapadagos sa paglalakaw ipinapangadye niya sa Kagurangnan, iyo, sa bilog niyang puso, an saiyang sadireng banwaan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya nangangadyi sa Kagurangnan, nagpahiling sa atubangan niya an sarong harigi nin kalayo asin nakatugdon sa ibabaw nin sarong gapo; asin sa kadahilanan kan mga bagay na saiyang namamasdan asin nadadangog grabeng gayo an saiyang pagkatakot.
7 Asin ini nangyaring naglipas na nag-uli siya sa harong niya sa Jerusalem; asin ibinagsak niya an saiyang hawak sa higdaan, habang nakukunupanang gayo nin Espiritu asin nin mga bagay na saiyang nasaksihan.
8 Habang nasa kapanoan pa siya nin Espiritu, siya pinagdara sa sarong bisyon, na saiyang nahiling na buminuka an kalangitan, asin naisip niyang nahiling an Diyos na nakatukaw sa saiyang trono, na napapalibutan nin kadakul-dakul na mga anghel na nagkakarantahan asin nag-oomaw na gayo sa saindang Diyos.
9 Asin pagkatapos kan mga bagay na ini, nahiling niya man an Saro na nagbababa gikan sa katahawang nin kalangitan, asin namasdan niya an sarong mamurawayon na kaliwanagan na mas sobra pa sa liwanag kan saldang sa kina-udtuhan.
10 Asin nahiling niya man an doseng iba pa na nagsurunod sa Enot, asin an saindang kaliwanagan minasobra pa sa mga liwanag nin bituon sa kalangitan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?