<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1 NEPHI TSAPTER 2 

Pinagdara ni Lehi an saiyang pamilya duman sa kaparangan na harani sa Pulang Dagat --- Binarayaan ninda an saindang mga pagsasadire --- Nagdulot si Lehi nin sakripisyo sa Kagurangnan asin tinurukdoan niya an saiyang mga kaakiang lalaki na magsunod sa mga kasugoan --- si Laman asin si Lemuel naggurumod-gumod laban sa saindang ama --- si Nephi naging masinurunod-sunod asin may pagtubod na nangangadyi; An Kagurangnan nagtaram saiya, asin pinili siyang lider urog sa saiyang mga katugangan.

*******
Uya hilnga, nangyari na an Kagurangnan nagtaram sa sakuyang ama, iyo, maski sa pangiturugan, asin nagsabi saiya: Paladan ka Lehi, dahil sa mga bagay na saimo nang naginibo; asin ta ika matinubod-tubod asin ta pinagbalangibog mo sa mga tawong ini an mga bagay na pinagsugo ko saimo, asin ta hilnga gusto nindang kuahon an saimong buhay.
2 Asin nangyari na sinugo nin Kagurangnan an sakuyang ama, sa paagi nin pangiturog, na kuahon niya an saiyang pamilya asin maghale pasiring sa kaparangan.
3 Asin nangyari na dinangog niya an tataramon nin Kagurangnan, kun saen saiyang ginibo an pagsugo nin Kagurangnan saiya.
4 Asin nangyari na siya naghale pagduman sa kaparangan. Asin binayaan niya an saiyang harong, asin an lugar kan saiyang pinaggikanan, asin an saiyang bulawan, asin mga plata, an saiyang makantidad na mga bagay-bagay asin mayo siyang dinararang saiya, laen lang kan saiyang pamilya, asin mga balon, asin mga tolda, asin nagharale pagduman sa kaparangan.
5. Asin siya nag-abot sa may pag-ultanan harani sa Pulang Dagat; asin nagpadagos sindang naglakaw sa kaparangan sa pag-ultanan na haranihon na sa Pulang Dagat; asin siya mismo naglakaw na kairiba an saiyang pamilya, na kairiba an ina, si Sariah, asin an sakuyang mga matuang tugang na sinda Laman, Lemuel, asin Sam.
6 Asin nangyari na naglakaw sinda sa laog nin tulong aldaw sa lugar nin kaparangan, tinugdok niya an saiyang tolda sa sarong bukidnon na harani sa gilid kan salog nin tubig.
7 Asin nangyari na naggibo siya nin altar nin mga gapo, asin naghimo nin sarong pagdulot para sa Kagurangnan, asin nagtao nin pasasalamat sa Kagurangnan na satong Diyos.
8 Asin nangyari na inapud niya an salog nin tubig sa ngaran na Laman, asin nag-uula pasiring sa Pulang Dagat; asin an burobukid-bukid na yaon na gayo sa mga pag-ultanan na harani sa may bunganga kaini.
9 Kan mahiling nin sakuyang ama na an mga tubig nin sapa nag-uula pasiring sa kabuhusan nin Pulang Dagat siya nagtaram ki Laman, na nagsasabi: O Ika magin kapareho laman sa salog na ini, na padagos na nasusupay sa kabubunan nin gabos na karahayan!
10 Asin sinabi niya ki Lemuel: O Ika magin arog ka laman sa burobukid na ini, makusog asin matibay, asin dae magbabago sa pagsunod kan mga Kasugoan nin Kagurangnan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?