<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 03, 2004

1NEPHI TSAPTER 4 continued... 

26 Asin siya, sa paghuna na ako nagpapanungod sa mga tugang nin Simbahan, asin ta ako an tunay na si Laban na sakuya nang ginadan, kaya suminunod siya sa sakuya.
27 Asin siya nagpaparataram sakuya sa kadakul na beses tungkol sa mga gurangan kan mga Judio, habang ako naglalakaw pasiring sa sakuyang mga tugang, na yaraon sa luwan kan pader.
28 Asin nangyari na kan mahiling ako ni Laman grabeng gayo an saiyang pagkatakot, asin si Lemuel man asin si Sam. Asin nagdurulag sinda parayo sakuya; ta naghuna sinda na ako naman nanggad si Laban, asin ginadan na niya ako asin gusto man sindang barawian nin mga buhay.
29 Asin nangyari na inarapud ko sinda, asin nadangog ninda ako; kaya dae ninda ipinadagos an pagdulag sa atubangan kan presensiya ko.
30 Asin nangyari na kan an katiwala ni Laban nahiling an sakuyang mga tugang nangubog-kubog siya, asin madulag na kuta na gikan sa atubangan ko asin pagbalik pasiring sa siyudad nin Jerusalem.
31 Asin ngonian, ako, si Nephi, bilang sarong tawo na dakulaon an panghawakon, asin man nakaresibe nin pambihirang kusog gikan sa Kagurangnan, bigla kong kinaputan an katiwala ni Laban; asin pinugulan ko siya, na tanganing dae siya makadulag.
32 Asin nangyari na ako nakipag-olay saiya, na kun siya magdangog sa mga tataramon ko, habang buhay an Kagurangnan, asin nabubuhay ako, ta kun dangogon niya an sakong sasabihon, papabayaan mi siyang mabuhay.
33 Asin ako nagsabi sa saiya, na may sinumpaan, na dae siya dapat na matakot; na siya man magin sarong libreng tawo na arog samuya kun siya mag-iba samuya sa lugar nin kaparangan.
34 Asin ako nagtaram saiya, na nagsasabi: Siniseguro mi na an Kagurangnan nagsusugo samuya na gibohon an bagay na ini; asin dapat baya na kami dae magin mahigos sa pagsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan? Kun iyo ini, kun ika mag-iba duman sa kaparangan na kairiba kan sakong ama ika igwang lugar sa kairibahan mi.
35 Asin nangyari na si Zoram nagka-igwa nin kusog nin buot sa mga tataramon na sakong sinabi. Ngonian, si Zoram iyo an pangaran nin surugoon; asin siya nagpromisa na maiba sa kaparangan sa sakuyang ama. Iyo, siya man nagsumpa sa atubangan niamo na siya magigin kaiba mi na magpoon sa panahon na idto.
36 Ngonian samuyang pigmamawot na siya samuya nang makakaiba sa katuyuhan, na tanganing dae na maaraman pa kan mga Judio an tungkol sa samuyang paghale paduman sa kaparangan, ta baka na kami ralamagon asin garadanon.
37 Asin nangyari na si Zoram nagsumpa samuya, kaya an samuyang mga takot nawara na mapanungod sa saiya.
38 Asin nangyari na samuya nang dara-dara an laminang bronse asin an katiwala ni Laban, asin nagharale pasiring sa kaparangan, asin nagpaduman sa tolda kan samuyang ama.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?