<$BlogRSDUrl$>

Friday, February 24, 2006

ALMA TSAPTER 55 

Si Moroni nagsayuma sa pakipagribay nin mga prisonero--- An mga Lamanitang guwardiya pinag-akit na maburat, asin an mga Nephitang prisonero pinadurulag--- An siyudad nin Gid pinagkua na mayong dugong pinabulos.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Moroni naresibe an surat siya mas lalong naanggot, nin huli ta aram niya na si Ammoron igwa nin perpektong kaaraman kan saiyang kadayaan; iyo, siya nakaaram na si Ammoron nakaaram na ini bakong sarong hustong kausa na iyo an nagkausa saiya na tanganing makigiyera kontra sa mga katawohan ni Nephi.
2 Asin siya nagsabi: Hilnga, ako dae makipagribay nin mga prisonero ki Ammoron laen lang kun saiyang iatras an saiyang katuyuhan, segun sa sakong sinabi sa sakong surat; nin huli ta ako dae matugot sa saiya na siya magkakaigwa pa nin kadagdagan na kapangyarihan kesa sa anuman na igwa na siya.
3 Hilnga, ako nakakaaram sa lugar kun saen an mga Lamanita nagbabantay sa sakuyang mga katawohan na saindang pinagkuruang mga prisonero; asin habang si Ammoron dae minatugot sa sakuya sa sakong surat, hilnga, ako magtatao saiya uyon sa sakong mga tataramon; iyo, ako maghahanap nin kagadanan sa pag-iriba ninda sagkod na sinda magsusuyo para sa katuninongan.
4 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Moroni nakapagtaram kaining mga tataramon, siya nagkausa na sarong paghahanap dapat na magibo sa pag-iriba kan saiyang mga tauhan, na baka baya siya puwedeng makanagbo nin sarong tawo na kaparyente ni Laman sa pag-iriba ninda.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakanagbo nin saro, na an pangaran Laman; asin siya dating daro sa mga surugoon kan hade na ginadan ni Amalickiah.
6 Ngonian si Moroni nagkausa na si Laman asin sarong kadikit na numero kan saiyang mga tauhan na magpaduman sa mga guwardiya na nagbabantay sa mga Nephita.
7 Ngonian an mga Nephita nababantayan sa laog kan siyudad nin Gid; kun kaya si Moroni pinagngaranan si Laman asin nagkausa na sarong dikit na numero kan mga tawo iyo an mag-iba saiya.
8 Asin kan idto banggi na si Laman nagpaduman sa mga guwardiya na nagbabantay sa mga Nephita, asin hilnga, sinda nahiling siyang paranihon asin sinda pinag-apud siya; pero siya nagsabi sainda: Dae kamo matakot, hilnga, ako sarong Lamanita. Hilnga kami naka-eskapo gikan sa mga Nephita, asin sinda nakaturog; asin hilnga kami nakakua kan saindang arak asin nagdarara kami.
9 Ngonian kan an mga Lamanita nadangog an mga tataramon na ini sinda nagtanggap saiya na may kaogmahan; asin sinda nagsabi saiya: Itao mo samuya an saimong arak, na kami puwedeng makainom; kami nag-oogma na ika nakakua nin arak na dinara mo ta kami baya paragal na.
10 Pero si Laman nagsabi sa sainda: Dapat nyatong tagoon an satuyang arak sagkod na kita maglusob laban sa mga Nephita sa pakigiyera. Pero an tataramon na ini nakapaghimo sana sainda na mas lalong nagmamawot na mag-inom kan arak;
11 Nin huli ta, nagsabi sinda: Kami paragal na kun kaya tugutan mo kami na mag-inom nin arak, asin oro-atyan na kami makakaresibe nin arak para sa samuyang rasyon, na iyo an nagpapakusog samuya maglusob kontra sa mga Nephita.
12 Asin si Laman nagsabi sainda: Kamo puwedeng gumibo uyon sa saindong mga pagmamawot.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-irinom nin arak na libre; asin ini masiramon sa saindang pagnamit, kun kaya sinda nag-irinom pa kaini na mas libre; asin ini maisugon, baya pinag-andam sa saiyang kakusugan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-irinuman asin maogmahon, asin aro-atyan sinda gabos nagkabururat na.
15 Asin ngonian kan si Laman asin an saiyang mga tauhan nahiling na sinda nagkabururat na, asin yaon na sa hararomon na pagkaturog, sinda nagbaralik ki Moroni asin pinagsumbong saiya an gabos na mga bagay na nangyari.
16 Asin ngonian ini uyon sa mga disenyo ni Moroni. Asin si Moroni nagprepara kan saiyang mga tauhan nin mga armas panggiyera; asin siya nagpaduman sa siyudad nin Gid, habang an mga Lamanita yaon pa sa hararomon na pagturog asin pagkaburat, asin pinagtao an mga armas panggiyera sa mga prisonero, na tanganing baya sinda gabos armado na;
17 Iyo, magin sa saindang mga kababaehan, asin an gabos na saindang mga kaarakian, habang kadakul na puwedeng gumamit nin armas nin pakigiyera, kan si Moroni nakapag-armas na kan gabos nindang mga prisonero; asin an gabos na ining bagay ginibo sa sarong matuninong na silensiyo.
18 Pero kun saindang napamata an mga Lamanita, hilnga sinda bururat asin an mga Nephita kuta na puwede nang gadanon sinda.
19 Pero hilnga, ini bako an minamawot ni Moroni; siya dae naoogma sa panggagadanan o pagpapabulos nin dugo, pero siya naoogma sa pagligtas kan saiyang mga katawohan gikan sa kapahamakan; asin nin huli kaining kausa siya dae boot na magdara nin inhustisya, siya habong maghampak sa mga Lamanita asin destrosohon sinda sa saindang kaburatan.
20 Pero saiyang nakamtan an saiyang mga kamawotan; nin huli ta saiyang inarmasan an mga prisonero na mga Nephita na yaon sa laog kan pader nin siyudad, asin itinao sainda an kapangyarihan na magkakurua an gabos na pagsadire kaidtong mga parte sa laog kan mga pader.
21 Asin saiyang pinagkausa sa mga tauhan na kairiba niya na mag-atras nin sarong distansiya gikan sainda, asin pinalibutan an mga soldados kan mga Lamanita.
22 Ngonian hilnga ini pinaggibo sa oras nin banggi; tanganing kan an mga Lamanita nagimata sa kaagahan saindang nahiling na sinda napalibutan na kan mga Nephita sa luwas, asin na an saindang mga prisonero armado na sa laog.
23 Asin kaya saindang nahiling na an mga Nephita may kapangyarihan na nangingibabaw sainda; asin sa arog kaining sirkumstansiya saindang nanagboan na ini bakong kapakinabangan na sinda dapat na makilaban pa sa mga Nephita; kun kaya an saindang pinakapamayong mga kapitan pinaghagad an saindang mga armas panggiyera, asin saindang pinagdara sa atubangan asin pinag-apon sinda sa mga pamitisan kan mga Nephita, naghahagad nin pagkaherak.
24 Ngonian hilnga, iyo ini an pinagmawot ni Moroni. Saiya sindang pinagkuang prisonero nin giyera, asin sinakop an siyudad, asin nagkausa na an gabos na mga prisonero dapat na buhian, na mga Nephita; asin sinda nagbarali na sa mga paralaban ni Moroni, asin nagin dakulang kusog kan saiyang mga armada.
25 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkausa sa mga Lamanita, na saiyang pinagkuang mga prisoner, na sinda dapat na magpoon na magtrabaho sa pagpapakusog sa mga portipikasyon sa palibot nin siyudad nin Gid.
26 Asin ini nangyaring naglipas na kan saiyang pinagpakusog an siyudad nin Gid, uyon sa saiyang mga pagmamawot, siya nagkausa na an saiyang mga prisonero dararahon sa siyudad nin Masagana; asin saiya man pinabantayan idtong siyudad na may grabeng gayo kakusog na puwersa.
27 Asin ini nangyaring naglipas na saindang ginibo, maski na ngani sa gabos na mga intriga kan mga Lamanita, na tagoon asin prinotektahan an gabos na mga prisonero na saindang dinarara, asin man pinagmantine an gabos na lugar asin an bentahe na saindang nakamtan otro.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagpoon giraray na magin mapanggana, asin giraray nakamtan an saindang mga deretso asin an saindang mga pribilihiyo.
29 Kadakul na beses na an mga Lamanita nagprubar na palibutan sinda sa pagkabanggi, pero sa mga pagprubar na ini sinda nagkaralagasan sana nin kadakul na mga prisonero.
30 Asin kadakul na beses na sinda nagprubar na taw-an kan saindang arak an mga Nephita, na saindang madestroso sinda sa paagi nin hilo o pagkaburat.
31 Pero hilnga, an mga Nephita dae nagin maluya sa paggiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos kaining oras nin kasakitan. Sinda dae nagpapadara kan saindang mga kantiyaw; iyo, sinda dae nakipag-inuman kan saindang arak, sagkod na sinda enot na magtao sa ibang mga Lamanitang prisonero.
32 Asin sinda nagin maingat na mayong hilo an puwedeng maitao sa pag-iriba ninda; nin huli ta kun an saindang arak makapaghilo nin sarong Lamanita ini man puwedeng makapaghilo nin sarong Nephita; asin kaya saindang pinagprobaran an gabos nindang mga arak.
33 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ini kapakinanbangan para ki Moroni na gumibo nin mga preparasyon tanganing lusubon an siyudad nin Morianton; nin huli ta hilnga, an mga Lamanita, sa paagi kan saindang pagtrabaho, pinakusog an siyudad nin Morianton hanggan ini nagin grabeng gayo kakusog na kampo.
34 Asin sinda nagpadagos na magdara nin mga bag-ong puwersa palaog sa siyudad na idto, asin man mga bag-ong mga suplay nin mga pagkakan.
35 Asin kaya nagtapos an ika-beynte asin siyam na taon kan pagpapamahala nin mga huwes kan mga katawohan nin Nephi.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?