<$BlogRSDUrl$>

Thursday, February 23, 2006

ALMA TSAPTER 53 

An mga prisonerong mga Lamanita ginaramit para pakusugon an siyudad nin Masagana--- An pagkakabaranga sa pag-iiribahan kan mga Nephita iyo an nakapagdara sa mga Lamanita sa kapangganahan--- Si Helaman iyo an nagpamayo sa duwang ribo na mga hoben pang mga kalalakehan na mga ake kan mga tawo ni Ammon.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagtoka nin mga guwardiya sa mga prisonerong mga Lamanita, asin pinirit sinda na magduman asin ilubong an saindang mga gadan, iyo, asin man an mga gadan kan mga Nephita na nagkagaradan na; asin si Moroni nagtoka nin mga tauhan na iyo an magbabantay sainda habang sinda naggigibo kan saindang mga trabaho.
2 Asin si Moroni nagduman sa siyudad nin Mulek na kaiba ni Lehi, asin kinua an pagpapamahala kan siyudad asin itinao ki Lehi. Ngonian hilnga, ining si Lehi na sarong lalake na kaidto pa pirmeng kaiba ni Moroni sa grabeng parte kan gabos niyang pakipaglabanan; asin siya saro man na tawo na arog na gayo ki Moroni, asin sinda nag-oogma sa kanya-kanya nindang pagkakaligtas; iyo, sinda ugoson sa lambang saro, asin man namumutan kan gabos na mga katawohan nin Nephi.
3 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga Lamanita nakapagtapos na sa paglulubong kan saindang mga gadan asin man kan mga gadan na mga Nephita, sinda pinagpamartsa pabalik pasiring sa kadagaan nin Masagana; asin si Teancum sa paagi kan mga orden ni Moroni, nagkausa na sinda dapat na magpoon kan saindang pagtatrabaho nin pagkakalot nin pamangbang sa palibot nin kadagaan, o sa siyudad, Masagana.
4 Asin siya nagkausa na sinda dapat na magtugdok nin kudal na troso sa laog kan pangpang nin pamangbang; asin sinda nagtambak nin daga sa kinalutan sa ibabaw kan kudal na troso; asin kaya sinda nagkausa sa mga Lamanita an magtrabaho hanggan sainda nang napalibutan na an siyudad nin Masagana kan sarong makusugon na kudal na mga troso asin daga, sagkod sa pinakataas na langkaw.
5 Asin an siyudad na ini iyo an nagin pinakamakusog na kuta magpoon kaidto; asin sa siyudad na ini sinda nagbantay kan mga prisonerong mga Lamanita; iyo, magin sa laog kan kudal na saindang pinaggibo sainda tugdokan sa paagi kan saindang mga sadireng mga kamot. Ngonian si Moroni napiritan na isugo na an mga Lamanita an magtrabaho, nin huli ta mas masayunon na magbabantay sainda habang sinda nagtatrabaho; asin siya nagmawot sa gabos niyang mga puwersa kun noarin niya dapat na atakehon an mga Lamanita.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nakagana nin sarong kapangganahan na nangibabaw sa saro sa mga pinakadakulang hukbo kan mga Lamanita, asin nakuang pangaputan an siyudad nin Mulek, na iyo an saro sa mga makukusog na pinagkkukutaan kan mga Lamanita sa kadagaan nin Nephi; asin kaya siya man nagtugdok nin sarong kuta sa pagretine kan saiyang mga prisonero.
7 Asin ini nangyaring naglipas na siya dae nang gayo nagbuyo pa sa sarong pakipaglaban kontra sa mga Lamanita sa taon na idto; pero saiyang pinatrabaho an saiyang mga tauhan sa pag-aandam para sa pakigiyera, iyo, asin sa pagpapagibo nin mga pagkukutaan tanganing magbantay kontra sa mga Lamanita; iyo, asin man sa pagliligtas kan saindang mga kababaehan asin an saindang mga kaarakian gikan sa taggutom asin kasakitan, asin sa pagtatao nin pagkakan para sa saindang mga hukbo.
8 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga hukbo kan mga Lamanita, sa may sulnupang dagat, timog, habang mayo si Moroni nin huli kan mga intriga sa mga pag-iriba kan mga Nephita, na nagkausa nin pagkakabaranga-banga sa pag-iriba ninda, nakagana nin nagkapirang lugar nin mga Nephita, iyo, kun kaya ngani sida nagkuang pangaputan an nagkapirang numero kan saindang mga siyudad sa parteng idto nin kadagaan.
9 Asin kaya nin huli kan karigsokan na yaon sa saindang mga sadire, iyo, nin huli kan pagkakabaranga-banga asin intriga sa pag-iriba ninda napamugtak sinda sa pinakadelikadong mga sirkumstansiya.
10 Asin ngonian hilnga, ako igwa nin nagkakapirang tataramon mapanungod sa mga katawohan nin Ammon, na, sa kapinunan, mga Lamanita; pero sa paagi ni Ammon asin an saiyang mga katugangan, o baya sa paagi nin kapangyarihan asin tataramon nin Diyos, sinda nagkabarag-o sa Kagurangnan; asin sinda pinagdara pababa pasiring sa kadagaan nin Zarahemla; asin magpoon kaidto protektado kan mga Nephita.
11 Asin nin huli kan saindang panunumpa sinda pinagbawalan na magkapot nin mga armas kontra sa saindang mga katugangan; nin huli ta sinda nagsumpa na sinda dae na nanggad magpapabulos pa nin dugo; asin uyon sa saindang panunumpa sinda kuta na napahamak; iyo, sinda kuta na nagtugot sa saindang mga sadire na magkahurulog sa mga kamot kan saindang mga katugangan kun ini baya bako sana sa para sa pagkaherak asin sa sobrang pagkamoot na si Ammon asin an saiyang mga katugangan igwa para sainda.
12 Asin in huli kaining dahilan sinda pinagdara pababa pasiring sa kadagaan nin Zarahemla; asin sinda magpoon kaidto nagin protektado na kan mga Nephita.
13 Pero ini nangyaring naglipas na kan saindang mahiling na delikado, asin sa kadakul na mga kasakitan asin mga pagdusa na an mga Nephita iyo an nagsapo para sa sainda, sinda napasa an mga boot sa pagkaherak asin nagmarawot na magkapot na sana nin mga armas sa pagdepensa kan saindang banwaan.
14 Pero hilnga, habang sinda kuta na magkarapot na kan saindang mga armas na panggiyera, sinda nagkadaraog kan mga paghikayat ni Helaman asin kan saiyang mga katugangan, nin huli ta sinda kuta na mabalga na sa panunumpa na saindang nahimo.
15 Asin si Helaman natakot na baka baya sa paggibo kaini sinda lugod magkaparara an mga kalag; kun kaya gabos sainda na naglaog sa tipan na ini napiritan na sana na maghiling kan saindang mga katugangan na magtios kan saindang mga kasakitan, sa saindang pinakadelikadong mga sirkumstansiya sa panahon na ini.
16 Pero hilnga, ini nangyaring naglipas na sinda igwa nin kadakul na mga akeng lalake, na dae pa naglaog sa tipan na sinda dae nanggad magkakapot kan saindang mga armas panggiyera tanganing idepensa an saindang mga sadire kontra sa saindang mga kaiwal; kun kaya sinda nagkatipon kan saindang mga sadire na magkasararo sa oras na ini, na kadakul sainda na puwede nang magkapot nin mga armas, asin saindang pinag-apud an mga sadire ninda na mga Nephita.
17 Asin sinda naglaog sa sarong tipan na makikilaban para sa libertad kan mga Nephita, iyo, na protektahan an kadagaan sagkud na idusay man an saindang mga buhay; iyo, magin ngani sinda nakipagtipan na sinda dae nanggad pagpabayaan an saindang libertad, pero sinda makikilaban sa gabos na panahon tanganing protektahan an mga Nephita asin an saindang mga sadire kontra sa kauripnan.
18 Ngonian hilnga, igwa nin dos mill sa saindang mga hobenon na mga kalalakehan, na nagralaog sa tipan na ini, asin nagkapot kan saindang mga armas panggiyera tanganing idepensa an saindang nasyon.
19 Asin ngonian hilnga, ta sinda dae nanggad nagin sarong pagabat sa mga Nephita, sinda nagin ngonian sa panahon na ini saro man na dakulaon na suporta; nin huli ta sinda nagkapot kan saindang mga armas panggiyera asin sinda nagtugot na si Helaman iyo an saindang lider.
20 Asin sinda gabos mga hobenon na mga kalalakehan asin sinda grabe na gayong mahitikon para sa kaisogan, asin man sa kusog asin gibohon; pero hilnga, bako sana ini gabos--- sinda mga kalalakehan na totoo sa gabos na mga panahon sa anumang bagay na sa sainda ipinagkatiwala.
21 Iyo, sinda mga kalalakehan nin katotoohan asin kabootan, nin huli ta sinda pinagtukdoan na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos asin maglalakaw nin matanos sa atubangan niya.
22 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Helaman nagmartsa sa enotan kan saiyang dos mill na mga hobenon na soldados, sa pagsuporta sa mga katawohan na yaon sa mga kasagkoran nin kadagaan sa may timog na parte kan sulnupang dagat.
23 Asin kaya nag-untok an ika-beynte asin walong taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?