<$BlogRSDUrl$>

Thursday, April 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 3 

Si Hadeng Benjamin nagpadagos kan saiyang pagtataram --- An Kagurangnan na makapangyarihan iyo an maserbisyo sa mga tawo sa tabernakulong lapok --- An dugo mabulos gikan sa lambang labot kan saiyang kublit habang siya nagbabayad-sala para sa mga kasalan nin kinaban --- Siya iyo sana an pangaran kun saen an kaligtasan maggigikan --- An mga tawo puwedeng hubaon an natural na pagkatawo asin magin banal sa paagi nin pagbabayad-sala --- An pagpasakit kan mararaot magigin arog sa sarong danaw nin kalayo asin asupre.

*******

Asin giraray mga katugangan ko, ako nag-aapud kan saindong atensiyon, nin huli ta igwa ako nin kadakul pang tataramon sa saindo; nin huli ta hilnga, ako igwa nin mga bagay na isasabi saindo manungod kaining mga paabuton.
2 Asin an mga bagay na sakuyang sasabihon saindo iyo idtong hinimong ipaaram sakuya sa paagi kan sarong anghel na gikan sa Diyos. Asin siya nagsabi sa sakuya: Magmata ka; asin ako nagmata, asin hilnga siya nakatindog sa atubangan ko.
3 Asin siya nagsabi sa sakuya: Magmata ka, asin dangoga an mga tataramon na sakuyang sasabihon saimo; nin huli ta hilnga, ako nagpadigde sa pagbalangibog sa saimo kan mga marhay na bareta nin dakulang kaogmahan.
4 Nin huli ta an Kagurangnan nakadangog kan saindong mga pangadyeon, asin naghusga kan saindong pagkamatanos, asin iyo an nagpadara sakuya na magbalangibog sa saindo na tanganing kamo puwede na magin maogmahon; asin na kamo puwedeng magbalangibog sa saindong mga katawohan, na tanganing sinda man magin pano nin kaogmahan.
5 Nin huli ta hilnga, an oras nag-aabot, asin dae na gayong harayo, na may kapangyarihan, an Kagurangnan na makapangyarihan na iyo an naghahade, na iyo an dati, asin iyo na gikan sa bilog na mayong kasagkoran hanggan sa bilog na mayong kasagkoran, na iyo an magbababa gikan sa langit na kaibahan sa mga kaakian nin mga tawo, asin mag-eerok sa tabernakulong lapok, asin padagos na maglalakaw na kaibahan nin mga tawo, nagtatrabaho nin mapusog na mga milagro, arog kan pagbubulong sa mga may helang, magbuhay-liwat nin gadan, naghimong makalakaw an pilay, an mga buta makaresibe kan saindang panheling, asin an bungog makakadangog, asin magpaparahay nin gabos na manera nin mga kahelangan.
6 Asin siya magpapalayas nin mga diyablo, o mga mararaot na espiritu na nag-eerok sa mga puso nin mga kaakian nin mga tawo.
7 Asin uya, siya magsasapo nin mga tentasyon, asin kulog nin hawak, pagkagutom, pagka-uhaw, asin kapagalan, na mas sobra pa sa sarong tawo na puwedeng magsapo, puwera lang kun ini magin sa kagadanan; nin huli ta hilnga, an dugo nagbubulos gikan sa lambang labot kan kublit, grabe kadakula an magigin kapaitan niya para sa mga parakasala asin mga karigsokan kan saiyang mga katawohan.
8 Asin siya aapudon na JesuCristo, an Ake nin Diyos, an Ama kan langit asin daga, an Paralalang kan gabos na mga bagay magpoon pa sa kapinunan; asin an saiyang ina aapudon na Maria.
9 Asin uya, siya maabot sa saiyang sadire, na an kaligtasan puwedeng mag-abot sa kaakian nin mga tawo maski ngani sa paagi nin pagtubod sa saiyang pangaran; asin maski na ngani pagkatapos kan bilog na ini sainda siyang ituturng bilang sarong tawo, asin siya masabi na siya igwa nin sarong diyablo, asin hahampakon siya, asin ipapako siya sa krus.
10 Asin siya mabangon sa ikatulong aldaw gikan sa mga gadan; asin hilnga, siya matindog sa paghusga sa kinaban; asin hilnga, an gabos na ining mga bagay ginibo na tanganing an sarong matanos na paghusga puwedeng mag-abot sa mga kaakian nin mga tawo.
11 Nin huli ta hilnga, asin man an saiyang dugo magbabayad-sala para sa mga kasalan ninda na nagkahurulog sa paagi nin paglapas ni Adan, na nagadan na dae nag-aaram sa karahayang boot nin Diyos manungod sainda, o kun siisay baya an mayo sa boot na nagkasala.
12 Pero herak man, herak man saiya na nag-aaram na siya nagrerebelde laban sa Diyos! Nin huli ta an kaligtasan dae minaabot laen lang kun ini sa paagi nin pagsosolsol asin pagtubod sa Kagurangnan na si JesuCristo.
13 Asin an Kagurangnang Diyos nagpadara kan saiyang mga banal na propeta na kaibahan kan gabos na kaakian nin mga tawo, na tanganing magbalangibog kaining mga bagay sa lambang lahi, nasyon, asin dila, na tanganing sa kahaluyan an siisay man an magtubod ki Cristo magdulok, tanganing siya puwedeng magresibe nin kapatawadan kan saiyang mga kasalanan, asin mag-ogma na may sobrang kadakulaan nin kaogmahan, mas na ngani habang siya nag-abot na sa kaibahan ninda.
14 Maski na ngani an Kagurangnang Diyos nakakahiling na an saiyang katawohan sarong tiso an liog na mga katawohan, asin siya nagsurat para sainda nin sarong ley, na iyo na ngani an ley ni Moises.
15 Asin kadakul na mga senyales, asin mga kangangalasan, asin mga tipo, asin mga anino na ipinahiling niya sainda, manungod kan saiyang pag-abot; asin maski na ngani kaini saindang pinatagas an saindang mga puso, asin dae nakakasabot na an ley ni Moises mayong maitatao laen lang kun ini sa paagi kan pagbabayad-sala nin saiyang dugo.
16 Asin kun maski na ngani na posibleng an saradit na kaakian magkakasala sinda dae nanggad makakaligtas; pero ako nagsasabi saindo na sinda paladan; nin huli ta hilnga, arog ki Adan, o sa paagi nin natura, sinda nagkahurulog, maski na ngani kaiyan an dugo ni Cristo iyo an nagbayad para sa saindang mga kasalan.
17 Asin sa kadagdagan, ako nagsasabi sa saindo, na dae na magkakaigwa pa nin ibang pangaran na itatao nin ibang dalan, ni sa paagi kun saen an kaligtasan mag-aabot sa mga kaakian nin mga tawo, kundi siya sana asin sa paagi kan pangaran ni Cristo, an Kagurangnan na Makapangyarihan.
18 Nin huli ta hilnga siya maghuhusga, asin an saiyang paghuhusga husto sana; asin an mga umboy dae mapapara kun magadan na sadit pa; pero an mga tawong nag-iinom nin kondenasyon sa saiyang sadire man sanang mga kalag laen lang kun sinda nagin mapakumbaba kan mga sadire ninda asin magin arog sa saradit na mga kaakian, asin magtutubod sa kaligtasan kaidto, asin ngonian, asin sa maabot pa, sa laog asin sa paagi nin pagbabayad-sala kan dugo ni Cristo, an Kagurangnan na Makapangyarihan.
19 Nin huli ta an natural na pagkatawo sarong kaiwal nin Diyos, asin nagpoon pa gikan sa pagkahulog ni Adan, asin magigin iyo sa maarabot, sagkod sa kasagkoran, laen lang kun siya nagsuko sa mga pag-aagda kan Banal na Espiritu, asin naghuba kan natural na pagkatawo asin nagin sarong banal sa paagi kan pagbabayad-sala ni Cristo na Kagurangnan, asin nagin arog nin sarong aki... masinunod-sunod, mahuyo, mapakumbaba, matinios, pano nin pagkamoot, andam na magpasakop sa gabos na bagay na sa paghiling nin Kagurangnan tama para saiya, na arog kan sarong ake na nagpapasakop sa saiyang ama.
20 Asin bilang kadagdagan, ako nagsasabi sa saindo, na an panahon maabot noarin na sa pagkaaram sa Paraligtas maglalakop sa kabilugan kan lambang nasyon, lahi, dila, asin mga katawohan.
21 Asin hilnga, kun an panahon na iyan mag-abot, mayong mahihiling na malinigon sa atubangan nin Diyos, laen lang an saradit na mga kaakian, sa paagi sana nin pagsosolsol asin pagtubod sa pangaran nin Kagurangnang Diyos na Makapangyarihan.
22 Asin maski na ngani sa panahon na ini, kun noarin saindong tinutukdoan an saindong mga katawohan nin mga bagay na an Kagurangnan saindong Diyos iyo an nagsugo saindo, maski kaidto pa sinda dae na nanagboan na mayong kabasolan sa panhiling nin Diyos, lamang uyon sa mga tataramon na sakuyang itinaram na saindo.
23 Asin ngonian ako nagtataram kan mga tataramon na an Kagurangnang Diyos iyo an nagsugo sakuya.
24 Asin iyo ini an sabi nin Kagurangnan: Sinda magtitindog bilang sarong malinaw na testimonya laban sa mga katawohan na ini, sa aldaw nin paghuhukom; kun saen sinda huhusgaran, an lambang tawo uyon sa saiyang mga kaggibohan, kun sinda nagin marhay, o kun sinda nagin maraot.
25 Asin kun sinda nagin maraot sinda mapapamugtak sa sarong makangorongirhat na hilingon kan saindang sadireng pagkakasala asin mga karigsokan, na iyo an nagbubulid sainda na tanganing manaradit gikan sa presensiya nin Kagurangnan paduman sa sarong kamugtakan na pagtitios asin daeng katapusan na kapadusahan, na kun saen dae na nanggad sinda makakabalik pa; kun kaya sinda nag-inom nin kondenasyon sa saindang sadireng mga kalag.
26 Kun kaya, sinda nakainom na gikan sa baso nin kaanggutan nin Diyos, na an hustisya dae na makakapagtago pa sa sainda na arog kaini na puwedeng magtago na si Adan dapat na mahulog nin huli kan saiyang pagkakan nin pinagbabawal na prutas; kumn kaya, an pagkaherak dae na kuta na makakapagpabalik sa sainda sagkod pa man.
27 Asin an saindang kapadusahan iyo an sarong danaw nin kalayo asin asupre, na an mga laad dae nanggad napaparong, asin an aso minapaitaas sagkod sa kasagkoran. Kaya iyo ini an isinugo nin Kagurangnan sakuya. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?