<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 22, 2005

MOSIAH TSAPTER 4 

Si Hadeng Benjamin nagpadagos sa saiyang diskurso --- An kaligtasan maabot nin huli sa pagbabayad-sala --- Magtubod sa Diyos tanganing makakaligtas --- Ipagpadagos an kapatawadan kan saindong mga kasalan sa paagi nin bilog na pagtubod --- Ihiras an saindong mga kabuhayan sa mga kapobrehan --- Gibohon an gabos na bagay sa kadunungan asin kaayusan.

******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na kan si hadeng Benjamin naghimong tapuson na an saiyang pagdiskurso kan mga tataramon na ipinagtao saiya sa paagi kan anghel nin Kagurangnan, kan saiyang igala ang saiyang mga mata sa kapalibutan kan mga tawo, asin nahiling nya na sinda nagruluhod sa daga, nin huli ta an pagkatakot sa Kagurangnan iyo an nag-abot sa sainda.
2 Asin sinda nakahiling sa saindang mga sadire na yaon sa pansadireng karnal na kamugtakan, na hababaon pang gayo kesa alpog nin kinaban. Asin sinda nakururahaw nin makusog na igwa nin sarong boses, na nagsasabi: O kaheraki kami, asin himoa an pagbabayad-sala kan dugo ni Cristo na tanganing puwede nyamong maresibe an kapatawaran kan samuyang mga kasalan, asin an samuyang mga puso magin purong gayo; nin huli ta kami may pagtubod ki JesuCristo, an Ake nin Diyos, na iyo an naglalang kan langit asin daga, asin kan gabos na mga bagay; na iyo an mapadigde kairiba kan mga kaakian nin mga tawo.
3 Asin ini nangyaring naglipas kan pagkatapos na sinda nakapagtaram na kaining mga tataramon an Espiritu nin Kagurangnan nangibabaw sainda, asin sinda napano nin kaogmahan, nin huli ta naresibe ninda an kapatawaran kan saindang mga kasalan; asin nagkaigwa nin katuninongan sa kunsiyensiya, nin huli ta kan makusog na pagtubod na igwa sinda ki JesuCristo na iyo an mapadigde, na uyon sa mga tataramon, na si hadeng Benjamin iyo an nagtaram sa sainda.
4 Asin si hadeng Benjamin giraray nagbuka kan saiyang nguso asin nagpoon sa pagtaram sainda, na nagsasabi: Mga amigo ko asin sakong mga katugangan, sakuyang lahi asin mga katawohan, ako giraray mag-aapud saindo kan saindong pansin, na tanganing puwede nindong madangog asin maintidihan an natatada ko pang mga tataramon na sakuyang itataram sa saindo.
5 Nin huli ta hilnga, kun an kaaraman sa karahayan nin Diyos sa oras na ini iyo an nakapukaw saindo sa pagmangno kan saindong kadaehan, asin sa saindong pagkamayong kahalagahan asin nahulog na kamugtakan ---
6 Ako nagsasabi sa saindo, kun kamo nag-abot sa sarong kaaraman sa karahayan nin Diyos, asin sa saiyang daeng katampad na kapangyarihan, asin an saiyang kadunungan, asin an saiyang pasensiya, asin an saiyang halawigon na pagtitios para sa mga kaakian nin mga tawo; asin man, an pagbabayad-sala na ipinaghanda na magpoon pa sa kapinunan nin kinaban, na tanganing an kaligtasan mag-abot saiya na magpuputong kan saiyang patitiwala sa Kagurangnan, asin naghihingoha sa pagsunod kan saiyang mga kasugoan, asin magpadagos sa pagtubod hanggan sa katapusan kan saiyang buhay, an boot kong sabihon an buhay kan mortal na hawak ---
7 Ako nagsasabi, na iyo ini an tawo na maresibe nin kaligtasan, sa paagi nin pagbabayad-sala na inandam na magpoon pa sa kapinunan nin mundo para sa bilog na mga katawohan, na iyo na bago pa man an pagkahulog ni Adan, o siisay pa man sa ngonian, o siisay pa man sa maabot, maski na hanggan sa katapusan nin mundo.
8 Asin iyo ini an paagi kun saen an kaligtasan makakamtan. Asin mayo nang iba pang kaligtasan puwera lang kaining mga ipinagtataram ko na; ni ini igwa nin anuman na mga kondisyon kun saen an tawo puwedeng maligtas laen lang kan mga kondisyon na sakuyang ipinagsaysay na sa saindo.
9 Matubod kamo sa Diyos; magtubod kamo na siya iyo talaga, asin na saiyang piglalang an gabos na bagay, pareho sa langit asin sa kinaban; magtubod na igwa siya kan bilog na kadunungan, an bilog na kapangyarihan, pareho sa langit asin sa kinaban; magtubod kamo na an tawo dae makaka-intende kan gabos na mga bagay na an Kagurangnan sana iyo an makaka-intende.
10 Asin giraray, magtubod kamo na kamo dapat magsosolsol kan saindong mga kasalan asin talikudan an mga ini, asin magpakumbaba kan saindong mga sadire sa atubangan nin Diyos; asin hagadon na udok sa puso na siya magpatawad saindo; asin ngonian, kun kamo nagtutubod sa gabos na ining mga bagay hingohaon nindo na gibohon an mga ini.
11 Asin giraray ako nagsasabi sa saindo na arog kan nasabi ko na, na habang kamo nakakanuod nin kaaraman sa kamurawayan nin Diyos, o kun kamo nakakaaram na kan saiyang pagkamarahayon asin nanamitan na an saiyang pagkamoot, asin nakaresibe na nin kapatawadan kan saindong mga kasalan, na iyo an nakakapagtao nin sobrang gayong kaogmahan sa sadire nindong mga kalag, maski na ngani kaini ako maghihimo na kamo puwedeng makakagiromdom, asin pirmeng yaon sa paggigiromdom, an kadakulaon nin Diyos, asin an saindong sadireng kadaehan, asin an saiyang pagkamarahayon asin halawigon na pagtitios para sa saindo, mayong halagang mga nilalang, asin magpakumbaba kamo maski hanggan sa mga kairaroman kan saindong kapakumbabaan, mag-aapud sa pangaran nin Kagurangnan sa aroaldaw, asin magtitindog na pusog an pagtubod sa saiya na mapadigde, na iyo an ipinagsasabi sa paagi nin ngabil kan anghel.
12 Asin hilnga, ako nagsasabi sa saindo na kun kamo maggibo kaini kamo pirme sanang mag-oogma, asin magin pano nin pagkamoot nin Diyos, asin pirmeng yaon an kapatawaran kan saindong mga kasalan; asin kamo magtatalubo sa pagkanuod kan kamurawayan niya na naglalang saindo, o sa pagkanuod kaining husto asin totoo.
13 Asin dae kamo makakaisip na pagpakulgan an lambang saro, pero mamumuhay na may katuninongan, asin magheheras sa lambang tawo uyon sa maninigo sa saiya.
14 Asin dae nindo tutugutan an saindong mga kaakian na sinda magugutom, o huba; ni kamo magtutugot na sinda maglalapas sa mga leyes nin Diyos, asin makipaglaban asin makipag-iwal sa lambang saro, asin magsirbe sa diyablo, na iyo an amo nin kasalan, o iyo an maraot na espiritu na iyo an pinagtataram kan satuyang mga ama, siya na iyo an kalaban kan gabos na pagkamatanos.
15 Pero kamo magtutukdo sainda na maglakaw sa mga dalan nin katotoohan asin kahubyaan; kamo magtutukdo sainda na magminuotan sa lambang saro, asin magsirge sa lambang saro.
16 Asin man, kamo sa saindong mga sadire magtatabang sainda na matindog sa pangangaipo kan saindong tabang; kamo an mamamahala kan saindong kabuhayan sa sainda na nangangaipo; asin dae kamo magtugot na an parapakilimos na naghahagad kan saiyang pangangaipo saimo magin daeng kamugtakan, asin pababayaan siya na tanganing magadan.
17 Baka saindong sasabihon: An tawong yan nagdara sa saiyang sadire kan saiya man sanang kasasakitan; kun kaya ako magpapamugtak kan sakuyang kamot, asin dae magtatao sa saiya nin sakuyang kakanon, ni ipagheras sa saiya an sakuyang kabuhayan na tanganing siya dae magtios, nin huli ta an saiyang mga padusa husto sana ---
18 Pero ako magsasabi sa saindo, o tawo, an siisay man an naggigibo kaini siya igwa nin dakulang kausa para magsosolsol; asin laeng lang na siya nagsolsol kan saiyang mga ginibo siya magagadan sagkod pa man, asin mayong interes sa kahadean nin Diyos.
19 Nin huli ta hilnga, bako daw na kita gabos mga parapakilimos? Bako daw na kita gabos minadepende sa pareho man sanang Persona, na iyo ngani an Diyos, para sa bilog na kabuhayan na igwa kita, pareho para sa pagkakan asin pagbabado, asin para sa bilog na mga kayamanan na igwa kita sa kada hitsura.
20 Asin hilnga, maski sa oras na ini, kamo nag-aapud kan saiyang pangaran, asin nakikilimos para sa kapatawadan kan saindong mga kasalan. Asin daw nagtugot na kamo nakikilimos sa daeng kamanungdanan? Dae; Siya iyo an nagpabulos kan saiyang Espiritu sa saindo, asin naghimo na an saindong mga puso mapapano nin may kaogmahan, asin iyo an naghimo na an saindong mga nguso dapat na mag-untok na tanganing dae kamo makanagbo nin mga tataramon, magin grabeng gayo an magigin nindong pagkaogma.
21 Asin ngonian, kun an Diyos, na iyo an naglalang saindok, na sa saiya ika minadepende kan saindong mga buhay asin para sa gabos na igwa ka asin yaon, na iyo an mapaubaya sa saindo nin anuman na bagay na saindong pinaghahagad na tama, may pagtubod, naniniwala na saindong mareresibe, o kun kaya, ano daw ta kaipuhan na kamo maghiras kan kabuhayan na igwa kamo sa lambang saro.
22 Asin kun kamo maghusga sa tawo na naghahagad kan saiyang pangangaipo saindo para sa saimong kabuhayan na tanganing dae siya magagadan, asin kondenahon siya, gurano pa daw kagrabeng husto an saindong magigin kondenasyon nin huli kan pagsayuma nindo kan saindong kabuhayan, na bako man nganing pagsadire nindo kundi sa Diyos, na sa saiya maan ngani an saindong buhay nasasadirehan; asin ngani kamo dae man naghagad, ni magsosolsol kan bagay na saindong naginibohan.
23 Ako nagsasabi sa saindo, herak man sa tawong yan, nin huli ta an saiyang sadireng kabuhayan mawawara kaiba niya; asin ngonian, ako nagsasabi kaining mga bagay sa sainda na mayayaman lalo na manungod sa mga bagay kaining mundo.
24 Asin giraray, ako nagsasabi sa mga kapobrehan, kamo na mayo pero igwa nin awad-awad, na tanganing kamo iyo man giraray sa aroaldaw; ako nagpapasabot sa gabos saindo na nagsayuma sa parapakilimos, nin huli ta mayo kamo; ako magtutugot na kamo masabi sa saindong mga puso na: Ako dae nagtao nin huli ta ako mayo man, pero kun ako igwa ako nanggad matao.
25 Asin ngonian, kun kamo masabi sa saindong mga puso na kamo pirmeng mayong kasalan, ta kun bako kamo kondenado; asin an saindong kondenasyon husto sana nin huli ta kamo nango-ahan kan bagay na kamo dae nagresibe.
26 Asin ngonian, nin huli sa mga bagay na ini na sakuyang naitaram na saindo --- ini iyo, nin huli sa pirmeng kapatawadan kan saindong mga kasalan sa aroaldaw, na tanganing kamo puwedeng maglakaw na mayong kasalan sa atubangan nin Diyos --- Ako magtutugot na kamo dapat maghiras kan saindong kabuhayan sa mga kapobrehan, an kada tawo na uyon sa bagay na igwa na siya, arog kan pagpapakakan sa mga nagugutom, pagpapabado sa mga huba, an pagbibisita kan igwa nin kahelangan asin an pagpapamahala kan saindang kaomayan, pareho sa pan-espirituwal asin pan-temporal, na uyon sa saindang mga pangangaipuhan.
27 Asin pagmaan baya na an gabos kaining mga bagay ginibo na may kadunungan asin may kamumugtakan; nin huli ta dae kaipuhan na an sarong tawo magdadalagan nin mabilison kesa sa saiyang kusog. Asin giraray, ini sarong kapakinabangan na siya dapat maghigos, na tanganing sa kahaluyan siya puwedeng manggana nin premyo; kun kaya, an gabos na mga bagay dapat gibohon na may kamumugtakan.
28 Asin ako magtutugot na kamo makakagiromdom, na siisay man saindo na magsusubli sa saiyang kataid-harong dapat na iyo an magbalik kan bagay na saiyang sinublian, uyon sa napagkasundoan, ta kun bako, kamo nagkakasala; asin ta baka saindong gibohon na an kataid-harong nindo magkasala man.
29 Asin sa kahurihi, ako dae makakasabi saindo kan gabos na bagay kun saen kamo puwedeng makagibo nin kasalan; nin huli ta igwa nin kadakul na mga paagi asin pamumugtakan, maski ngani na kadakul-dakul na ako dae kayang bilangon sinda.
30 Pero iyo ini an grabeng masabi ko saindo, na kun kamo dae mapagmangno sa saindong mga sadire, asin kan saindong mga kaisipan, asin kan saindong mga tataramon, asin kan saindong mga gibo, asin obserbahan an mga kasuguan nin Diyos, asin padagos sa pagtubod sa kun ano an saindong nagkadarangog mapanungod sa pag-abot nin satuyang Kagurangnan, maski sa katapusan kan saindong mga buhay, kamo kaipuhan na magadan. Asin ngonian, o tawo, giromdoma baya, asin dae ka magadan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?