<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 22, 2005

MOSIAH TSAPTER 6 

Si Hadeng Benjamin naglista kan mga pangaran kan mga katawohan asin nagngaran nin mga kapadean na iyo an magtutukdo sainda --- Si Mosiah naghade na sarong matanos na hade.

*******

Asin ngonian, si hadeng Benjamin nakapag-isip na ini sarong kapakinabangan, pagkatapos nyang makapagtaram sa mga katawohan, na saiyang dapat na ilista an mga pangaran kan gabos na naglaog sa sarong tipan sa Diyos na tanganing magsunod sa saiyang mga kasugoan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na mayo ni sarong kalag, laen lang kan mga saradit na kaakian, pero naglaog mismo sa tipan asin dinara sa saindang sadire an pangaran ni Cristo.
3 Asin giraray, ini nangyaring naglipas na kan si hadeng Benjamin naghimong matapos na an gabos kaining mga bagay, asin saiya nang pinagkonsagra an saiyang akeng lalake na si Mosiah na tanganing magin sarong tagapamahala asin sarong hade sa bilog na saiyang mga katawohan, asin ipinagtao sa saiya an gabos na kapamahalaan mapanungod sa kahadean, asin man nagngaran nin mga kapadean na tanganing iyo an magtutukdo sa mga katawohan, na tanganing sa kahaluyan puwede nindang madadangog asin maaaraman an mga kasugoan nin Diyos, asin sa pagpagibo sainda na makagiromdom kan saindang panunumpa na saindang ginibo, saiyang pina-uruli na an grabe kadakul na mga katawohan, asin sinda nagbaralik na, an lambang saro, na uyon sa saindang mga kapamilya, pasiriring sa saindang mga sadireng mga pagharongon.
4 Asin si Mosiah nagpoon na sa paghade bilang karibay kan saiyang ama. Asin siya nagpoon sa paghade isa ika-trentang taon kan saiyang edad, na sa kabilugan, maabot sa apat na gatos asin sitenta may anom na taon magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem.
5 Asin si hadeng Benjamin nabuhay pa nin tulong taon asin siya nagadan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Mosiah naglakaw sa mga dalan nin Kagurangnan, asin naggibong magsunod sa saiyang mga kahusgahan asin sa saiyang mga patakaran, asin naghimo kan saiyang mga kasugoan sa gabos na mga bagay na sa anuman na saiyang mga isinusugo saiya.
7 Asin si hadeng Mosiah nagsugo sa saiyang mga katawohan na magbungkal nin daga. Asin siya man, sa saiyang sadire, nagbungkal man nin daga, na tanganing sa kahaluyan dae siya magin pagabat sa saiyang mga katawohan, na siya puwedeng gumibo arog kan mga bagay na an saiyang ama nakagibo sa gabos na mga bagay. Asin mayo ni sarong pag-iiriwal-iwal sa gabos na saiyang mga katawohan sa laog nin tulong taon.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?