<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, April 19, 2005

AN LIBRO NI MOSIAH TSAPTER 1 

Si hadeng Benjamin nagparatukdo sa saiyang mga akeng lalake kan lengguwahe asin mga propesiya kan saindang mga ama --- An saindang relihiyon asin sibilisasyon napag-ingatan nin huli kan mga rekord na itinago sa mga lamina --- Si Mosiah iyo an napiling hade asin tinawan nin kustodya kan mga rekord asin kan iba pang mga bagay.

*******

Asin ngonian mayo na nin pagralaban-laban sa daga nin pag-iriba ni Hadeng Benjamin, na tanganing si hadeng Benjamin nagpadagos na igwa nin katuninongan sa gabos na natatadang mga aldaw niya.
2 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkaigwa nin tulong akeng lalake; asin saiya sindang inapud sa pangaran na Mosiah, asin Helorum, asin Helaman. Asin siya naghimo na sinda dapat na matukdoan sa gabos na mga lengguwahe kan saiyang mga ama, na tanganing sa kahaluyan sinda magigin mga tawo nin pagkanuod; asin na sinda puwedeng makaaram manungod sa mga propesiya na ipinagsabi sa paagi kan mga nguso nin saindang mga ama, na ipinagtao sa sainda sa paagi kan kamot nin Kagurangnan.
3 Asin siya man nagtukdo sainda manungod sa mga rekord na nakaukit sa mga plakeng bronse, na nagsasabi: Mga ake ko, ako maghihimo na tanganing kamo dapat makakagiromdom na kun bako sa mga plakeng ini, na naglalaman kaining mga rekord asin kaining mga kasugoan, kita kuta na yaon na sa kamumungan, maski na ngonian na panahon, na dae nag-aaram sa mga misteryo nin Diyos.
4 Nin huli ta ini bako kuta nang posible na an satuyang ama, si Lehi, makapaggiromdom kan gabos kaining mga bagay, na itinikdo sainda na saiyang mga kaakian, puwera lang kun ini nin huli sa tabang kaining mga plake; nin huli ta siya na tinukdoan sa lengguwahe kan mga Ehipsiyano na tanganing siya puwedeng makapagbasa kaining mga nakaukit, asin itukdo sainda na saiyang mga kaakian, na tanganing maitukdo man ninda sa saindang mga kaakian, asin ta mag-uutob kan mga kasugoan nin Diyos, maski ngani sa ngonian na presenteng panahon.
5 Ako nagsasabi sa saindo, mga ake ko, kun bako kaining mga bagay, na itinago asin iningatan sa paagi kan kamot nin Diyos, na tanganing kita puwedeng makakabasa asin makaka-intende kan saiyang mga misteryo, asin yaon an saiyang mga kasugoan pirmeng sa atubangan ka satuyang mga mata na maski ngani na an satuyang mga ama nagin kadikit sa daeng pagtubod, asin ta kita kuta na nagin arog sa satuyang mga tugang, an mga Lamanita, na dae nag-aaram manungod kaining mga bagay, o dae ngani naniniwala kaini kun ini ipinagtutukdo sainda, nin huli sa mga tradisyon kan saindang mga ama, na bako nganing tama.
6 O mga ake ko, ako maghihimo na kamo makakagiromdom na ining mga kasabihan gabos totoo, asin man ining mga rekord gabos totoo. Asin hilnga, an mga plake man ni Nephi, na naglalaman kan mga rekord asin kan mga kasabihan nin satuyang mga ama magpoon sa panahon na sinda naghale sa Jerusalem hanggan ngonian, asin sinda gabos totoo; asin kita an nakakaaram na may kasegurohan nin huli ta yaon sinda sa atubangan kan satuyang mga mata.
7 Asin ngonian, mga ake ko, ako maghihimo na kamo makakagiromdom na magbasa sainda nin maigot, na kamo makakapakinabang sa kahaluyan; asin ako maghihimo na mag-uutob kan mga kasugoan nin Diyos, na tanganing kamo puwedeng mag-asenso sa daga na uyon sa mga promisa nin Kagurangnan na hinimo sa satuyang mga ama.
8 Asin kadakul pang mga bagay an ginibo ni hadeng Benjamin sa pagtukdo sa saiyang mga ake, na dae naisurat sa librong ini.
9 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Benjamin naghimo nin pantapos na pagtutukdo sa saiyang mga akeng lalake, na siya naggugurang na, asin saiyang nahiling na siya sa dae mahaloy na panahon mapaduman na sa dalan kan gabos na daga; kun kaya, saiyang naisip na ini may kapakinabangan na dapat niyang iwalat an kahadean sa saro kan saiyang mga akeng lalake.
10 Kun kaya, siya naghimong si Mosiah darahon sa atubangan nya; asin iyo ini an saiyang mga tataramon na saiyang ipinagtaram sa saiya, na nagsasabing: Ake ko, ako maghihimo na ika dapat maggibo nin sarong proklamasyon pasiring sa bilog na ining daga para gabos na ining mga katawohan, o an mga katawohan sa Zarahemla, asin an mga katawohan ni Mosiah na nag-eerok sa daga, na tanganing sinda puwedeng magkasararong magtiripon; nin huli ta sa pagkaaga ako magbabalangibog sa gabos nyatong mga katawohan na maggigikan mismo sa sadire kong nguso na ikaw an magin sarong hade asin sarong tagapamahala kaining mga katawohan, na an Kagurangnan nyatong Diyos iyo an nagpamahala satuya.
11 Asin sa kadagdagan, ako magtatao sa mga katawohang ini nin sarong pangaran, na tanganing sa kahaluyan sinda puwedeng magin laen na mangingibabaw sa gabos na mga katawohan na an Kagurangnang Diyos iyo an nagdara paluwas sa daga nin Jerusalem; asin ini gigibohon ko nin huli ta sinda nagin sarong mahihigos na mga katawohan na nag-uutob kan mga kasugoan nin Kagurangnan.
12 Asin ako matao sainda nin sarong pangaran na dae nanggad mapapara, puwera lang kun ini sa paagi nin sarong pagkakasala.
13 Iyo, asin sa kadagdagan ako nagsasabi sa saindo, na kun ining mas pina-urog na mga katawohan nin Kagurangnan mahuhulog sa pagkakasala, asin magin sarong makasalanon asin sarong marigsok na mga katawohan, na an Kagurangnan iyo an magliligtas sainda, na sa kahaluyan sinda magin maluya arog kan saindang mga katugangan; asin dae na siya mag-iingat sa sainda sa paagi kan saiyang daeng kapares asin makangangalas na kapangyarihan, na magpoon pa kaidto siyang ipinaghimong mag-ingat sa satuyang mga ama.
14 Nin huli ta ako nagsasabi sa saimo, na kun siya dae nagbingat kan saiyang takyag sa pa-ingat kan satuyang mga kaamaan sinda nahulog na kuta na sa mga kamot kan mga Lamanita, asin nagin mga biktima kan saindang kaanggutan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si hadeng Benjamin nagtapos kaining saiyang mga sasabihon sa saiyang akeng lalake, na siya iyo an nagtao kan saiyang mga gigibohon manungod sa gabos na pagpapamahala kan kahadean.
16 Asin sa kadagdagan, siya man itinao saiya an mga gigibohon manungod sa mga rekord na ipinag-ukit sa mga plakeng bronse; asin man an mga plake ni Nephi; asin man, an espada ni Laban, asin an bola o tagapagturo, na iyo an naggiya kan satuyang kamagurangan sa paglakaw sa kaparangan, na ipinag-andam kan kamot nin Kagurangnan na sa kahaluyan na sinda pinaggigiyahan, an lambang saro uyon sa ipinagpagibo asin kahigosan na saindang itinao sa saiya.
17 Kun kaya, habang sinda mga daeng pagtubod sinda dae nagin ma-asenso ni progresibo sa saindang paglalakaw, pero sinda pinaggigiyahan pabalik, asin nakamate kan kaongisan nin Diyos sa sainda; asin kaya sinda hinampak nin taggutom asin makuniot na mga kasakitan, na tanganing magpapagiromdom sainda kan saindang mga gigibohon.
18 Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na si Mosiah nagpadagos asin ginibo kun ano an mga itinugon kan saiyang ama saiya, asin ipinagbalangibog sa gabos na mga katawohan na yaon sa daga nin Zarahemla na sa kahaluyan sinda magkakasararong magkakatiripon sa saindang mga sadire, na magpasiring sa templo na tanganing magdangog sa mga tataramon na itataram kan saiyang ama sainda.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?