<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 22, 2005

MOSIAH TSAPTER 5 

An mga banal magin mga akeng lalake asin mga akeng babae ni Cristo sa paagi nin pagtubod --- Sinda sa kahaluyan pag-aapudon sa pangaran ni Cristo --- Si Hadeng Benjamin otrong nagpagiromdom sainda na magin matatag asin dae matitinag sa marhay na mga gibo.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas kan si hadeng Benjamin natapos nang magtaram sa saiyang mga katawohan, siya naghapot sa sainda, na may pagmamawot na maaraman gikan sa saiyang mga katawohan kun sinda nagtutubod sa mga tataramon na saiyang naitaram na sa sainda.
2 Asin sinda gabos nagkururahaw na may sarong boses, na nagsasabi: Iyo, kami nagtutubod sa gabos na mga tataramon na saimong naitaram sa samuya; asin man, kami nakakaaram na may kaseguruhan asin katotoohan, nin huli sa Espiritu nin Kagurangnan na Makapangyayari, na iyo an nagdara nin dakulang pagbabago sa laog nyamo, o sa samuyang mga puso, na tanganing kami nawaraan na nin disposisyon na gumibo pa nin maraot, kundi gumibo na sana nin padagos na karahayan.
3 Asin kami, sa samuyang mga sadire man, sa paagi kan daeng kasagkoran na pagkamarahay nin Diyos, asin sa mga paggibo kan saiyang Espiritu, nagkaigwa nin kadakul na mga pananaw sa mga bagay na paabuton pa sana; asin ini may kapakinabangan, na kami nakakapagpropesiya sa gabos na mga bagay.
4 Asin ini nin huli sa pagtubod na yaon na samuya sa mga bagay na an samuyang hade naitaram samuya na iyo an nagdara samo kaining dakulang kaaraman, kun saen kami nahimong mag-ogma na may dakula na gayong kaogmahan.
5 Asin kami nawili na maglaog sa sarong tipan sa samuyang Diyos na gumibo kan saiyang kagustuhan, asin magin masinunod-sunod sa saiyang mga kasugoan sa gabos na mga bagay na saiyang isusugo samuya, sa bilog na katadaan kan samuyang mga aldaw, na tanganing kami dae nanggad magdara para sa samuyang mga sadire nin sarong daeng-tapos na tormento, arog kan itinaram kan anghel, na tanganing kami dae nanggad mag-inom gikan sa kopa nin kaanggutan nin Diyos.
6 Asin ngonian, iyo ini an mga tataramon na si hadeng Benjamin nagmawot na madangog sainda; asin kun kaya siya nagsabi sa sainda: Kao nakapagtaram nin mga tataramon na sakuyang pinagmawot; asin an tipan na saindong ginibo sarong matanos na tipan.
7 Asin ngonian, nin huli sa tipan na saindong naggibo kamo aapudon na mga kaakian ni Cristo, an saiyang mga akeng lalake, asin saiyang mga akeng babae; nin huli ta hilnga, sa aldaw na ini siya may espirituwalidad na nagpili saindo; nin huli ta kamo nagsabi na an saindong mga puso nagbago sa paagi nin pagtubod kan saiyang pangaran; kun kaya, kamo inake sa saiya asin nagin mga ake nyang lalake asin mga ake niyang babae.
8 Asin sa irarom kaining pamayo kamo hinimong mga libre, asin mayo nang ibang pamayo kun saen kamo mahimong mga libre. Mayo na nin ibang pangaran na itinao kun saen an kaligtasan mag-aabot; kun kaya, ako maggigibo na kamo dapat na magdadara kan pangaran ni Cristo, gabos kamo na naglaog sa tipan sa Diyos na tanganing kamo magin masinunod-sunod hanggan sa katapusan kan saindong mga buhay.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an siisay man na naggigibo kaini mananagboan sa tuong kamot nin Diyos, nin huli ta siya makakaaram nin pangaran kun saen siya pinapangapudan; nin huli ta siya pangangapudan sa paagi kan pangaran ni Cristo.
10 Asin ngonian ini nangyaring naglipas, na an siisay man na dae nagdara para sa saiya kan pangaran ni Cristo kaipuhan na gayong apudon sa ibang ngaran; kun kaya, mananagboan nya an saiyang sadire na yaon sa walang kamot nin Diyos.
11 Asin ako maghihimo na kamo dapat na makakagiromdom man, na iyo ini an pangaran na sakuyang itinaram na itatao sa saindo na dae nanggad puwedeng paraon, laen lang kun sa paagi nin paglapas; kun kaya, gibohon nin na dae makagibo nin kalapasan, na tanganing ining pangaran dae nanggad mapapara sa saindong mga puso.
12 Ako nagsasabi sa saindo, ako maghihimo na kamo dapat makagiromdom na pirmeng an pangaran na ini nakasurat sa saindong mga puso, na tanganing dae kamo mananagboan na yaon sa walang kamot nin Diyos, pero na kamo makadangog asin makaaram kan boses kun saen kamo pinapangapudan, asin man, an pangaran na kun saen siya mag-aapud saindo.
13 Nin huli ta paano dae maaaraman nin sarong tawo an amo na dae pa niya nasirbehan, asin na siya sarong estranghero pa saiya, asin ini harayo sa mga kaisipan asin intensiyon kan saiyang puso?
14 Asin giraray, gibohon daw nin sarong tawo na manguhaan nin sarong asno na pagsasadire kan kataid niya, asin tagoon ini? Ako nagsasabi saindo, Dae; ni dae niya ngani pagtutugutan na ini makaibahan sa pagsasabsab kan saiyang mga alagang hayop, pero bubugawon niya paharayo, asin iapon paluwas. Ako nagsasabi saindo, na mski na ngani kaini na magin saro sa saindo kun kamo dae nakakaaram kan pangaran kun saen kamo pinapangapudan.
15 Kun kaya, ako maghihimo na kamo magigin matatag asin dae mahihiro, pirmeng may kapanoan nin marhay na mga gibo, na si Cristo, an Kagurangnang Diyos na Mapangyayari, na iyo an magseselyo saindo saiya, na tanganing kamo madadara sa langit, na tanganing kamo magkaigwa nin daeng katapusan na kaligtasan asin daeng kasagkoran na buhay, sa paagi nin kadunungan, asin kapangyarihan, asin hustisya, asin pagkaherak niya na iyo an naglalang kan gabos na mga bagay, sa langit asin sa kinaban, na iyo an Diyos labaw sa gabos. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?