<$BlogRSDUrl$>

Thursday, April 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 2 

Si Hadeng Benjamin nagtaram sa saiyang mga katawohan---Saiyang pinaggiromdom an kapantayan, parehas, asin espirituwalidad kan saiyang paghahade---Siya naghulit sainda na pagsirbehan an saindang langitnon na Hade---Sinda na nagrebelde laban sa Diyos magsasapo nin makuniot na pagsakit siring sa daeng pagkaparong na kalayo. Mga ika-124 B.C.

*******

ASIN ini nangyaring naglipas na pagkatapos ni Mosiah maggibo siring na an saiyang ama si nagsugo saiya, asin naghimo nin sarong proklamasyon sa kabilogan kan gabos na kadagaan, na tanganing an mga katawohan nagkatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa kabilugan kan gabos na kadagaan, na tanganing sinda mapuwedeng magpaduman sa templo tanganing dangogon an mga tararamon na si hadeng Benjamin iyo ang magtataram sa sainda.
2 Asin nagkaigwa nin sarong dakulaon na bilang, na haros kadakolon na sinda dae na nagbilang sa mga ini; nin huli ta sinda nagparadagdag na gayo asin grabe kadakol sa kadagaan.
3 Asin sinda man nagdarara kan mga panganay kan saindang mga hayupan, na tanganing sinda mapuwedeng makapagdulot nin sakripisyo asin pagsoloon an mga dulot na uyon sa ley ni Moises;
4 Asin man na tangani baya sinda mapuwedeng makapagtao nin pasasalamat sa Kagurangnan na saindang Diyos, na iyo an nagdara sainda paluwas sa kadagaan nin Jerusalem, asin iyo an nagligtas sainda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kaiwal, asin an nagngaran nin mga hustong tawo na magigin saindang mga paratukdo, asin man sarong hustong tawo na magigin saindang hade, na iyo an nag-establisa nin katuninongan sa kadagaan nin Zarahemla, asin ta iyo an nagtukdo sainda na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos, na tangani baya sinda mapuwedeng magrukyaw asin mapano nin pagkamoot sa Diyos asin sa gabos na mga tawo.
5 Asin ini nangyaring naglipas na kunsoarin na sinda nakaabot na sa may templo, sinda nagturugdok kan saindang mga tolda sa palibot, lambang tawo uyon sa saiyang pamilya, na kairibahan an saiyang agom na babaye, asin an saiyang mga akeng lalake, asin an saiyang mga akeng babaye, asin kan saindang mga akeng lalake, asin kan saindang mga akeng babaye, gikan sa pinakamatua pababa sa pinakanguhod, lambang pamilya na separado an saro sa iba.
6 Asin sinda nagtugdok kan saindang mga tolda sa palibot kan templo, lambang tawo na an saiyang told na may pintuan kaini naka-atubang sa templo, na tanganing sinda yaon sana sa saindang mga tolda asin magdangog kan mga tataramon na si hadeng Benjamin an magtataram sa sainda;
7 Nin huli ta an kadaklan grabe kadakol na tanganing si hadeng Benjamin dae makakapagtukdo sainda gabos sa laog kan mga pader kan templo, kun kaya siya nagkausa na sarong torre an ipagtutugdok, na kun saen an saiyang mga katawohan mapuwedeng makapagdangog kan mga tataramon na saiyang pagtataramon sa sainda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagpoon sa pagtaram sa saiyang mga katawohan gikan sa torre; asin sinda dae gabos makadangog kan saiyang mga tataramon nin huli sa kadakulaon na katiriponan; kun kaya siya nagkausa na an mga tataramon na saiyang ipagtataram dapat na pagsusuraton and ipagpadara sa mga pag-iriba ninda na dae abot kan tingog kan saiyang boses, na tangani sinda man baya makaresibe kan saiyang mga tataramon.
9 Asin ini ang mga tataramon na siya an nagtaram asin nagkausang ipagsurat, na nagsasabi: Sakuyang mga katugangan, gabos kamo na nag-asembliya kan saindong mga sadire na magkasararo, kamo na makakadangog kan saiyang mga tataramon na ako an magtataram sa saindo sa aldaw na ini; nin huli ta ako dae nagsugo saindo nag magdigde tanganing pagbasangon an mga tataramon na ako an nagtataram, kundi na kamo dapat na maghinanyog sa sako, asin bukasi an saindong mga talenga na tanganing kamo makadangog, asin an saindong mga puso na kamo makasabot, asin an saindong mga isip na tanganing an mga misteryo nin Diyos maipagbuyagyag sa saindong paghiling.
10 Ako dae nagsugo saindo na kamo magpadigde na kamo dapat na Matakot sako, o na kamo dapat na mag-isip na ako sa sadire ko mas halangkaw sa sarong mortal na tawo.
11 Pero ako pareho na siring sa saindong mga sadire, nalilindongan kan gabos na manera nin kaluyahan kan hawak asin isip; alagad ako pinagpili kaining mga katawohan, asin konsagrado kan sakuyang ama, asin pinagtugutan sa paagi kan kamot nin Kagurangnan na ako dapat na magin sarong tagapagpamahala asin sarong hade na mangingibabaw kaining mga katawohan; asin pinag-ingatan asin pinagpreserba sa paagi kan saiyang daeng kapantay nakapangyarihan, tanganing magsirbe saindo sa bilog na kakayahan, isip asin kusog na an Kagurangnan an nagtao sa sakuya.
12 Ako nagsasabi sa saindo na siring na ako pinagtugutan na gastuson an sakuyang mga aldaw sa pagsirbe saindo, magin sagkod sa panahon na ini, asin dae naghagad nin bulawan o plata ni ibang manera nin mga kayamanan sa saindo;
13 Ni ako nagtugot na kamo pagkukunkunon sa mga kulungan, ni kamo dapat na humimong mga esklabo an saro sa iba, ni na kamo dapat na manggadan, o manalakat, o manhabon, o makomiter nin adulteryo; ni ako baya nagtugot na kamo dapat na magkomiter nin anuman na manera nin karigsokan, asin nakapagtukdo saindo na kamo dapat na magsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan, sa gabos na mga bagay na siya an nagsugo saindo---
14 Asin maski ngani ako, sa sadire ko, nagtrabaho sa sakuyang sadireng mga kamot na tanganing ako mapuwedeng makapagsirbe saindo, asin na tangani kamo dae magabatan nin mga buwis, asin na mayong maggigikan sa saindo na bagay na grabeng gayo kagabat na pagdadarahon---asin sa gabos kaining mga bagay na ako an nakapagtaram, kamo sa saindong mga sadire an mga testigo sa aldaw na ini.
15 Alagad, sakuyang mga katugangan, ako dae nakapaggibo kaining mga bagay na tanganing ako makapaghambog, ni ako nakapagsabi kaining mga bagay na tangani baya ako mapag-akusar saindo; kundi ako nakapagsabi saindo kaining mga bagay na tanganing kamo mapuwedeng makaaram na ako makapagsimbag na may klaradong konsensiya sa atubangan nin Diyos sa aldaw na ini.
16 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo na nin huli ta ako nagsabi sa saindo na ako naggastos kan sakuyang mga aldaw sa pagsirbe saindo, ako dae nagmawot na maghambog, nin huli ta ako yaon sana sa pagsirbe sa Diyos.
17 Asin hilnga, ako magsasabi kaining mga bagay na tanganing kamo mapuwedeng makanood nin kadunungan; na tanganing kamo mapuwedeng makanood na kunsoarin na kamo yaon sa pagsisirbe sa saindong kapwa tawo kamo yaon sana sa pagsisirbe sa saindong Diyos.
18 Hilnga, kamo an nag-apod sako na saindong hade; asin kun ako, na saindong pinag-apod na saindong hade, nagtrabaho sa pagsirbe saindo, bako daw na dapat sana na kamo magtrabaho tanganing makapagsirbe sa lambang saro?
19 Asin hilnga man, kun ako, na saindong pinag-apod na hade, na naggastos kan saiyang mga aldaw sa pagsirbe saindo, asin alagad yaon sa pagsirbe sa Diyos, manigong magkaigwa nin merito sa anuman na mga pasasalamat gikan saindo, O gurano pa daw kanigo na magpasalamat kamo sa saindong langitnon na Hade!
20 Ako nagsasabi sa saindo, sakuyang mga katugangan, na kun kamo dapat na magtao nin gabos na pasasalamat asin mag-omaw na an saindong bilog na kalag igwa nin kapangyarihan kapot, pasiring sa Diyos na iyo an naglalang saindo, asin an nagbantay asin nagpreserba saindo, asin an nagkausa na kamo dapat na magrukyaw, asin an nagtao na kamo dapat na mamuhay sa katuninongan sa lambang saro---
21 Ako nagsasabi sa saindo an kun kamo magsisirbe saiya na iyo an naglalang saindo gikan sa kapinunan, asin iyo an nagpepreserba saindo sa aro-aldaw, sa paagi nin pagpasubli saindo nin hinangos, na tanganing kamo mamuhay asin maghiro asin gumibo na uyon sa saindong sadireng kagustuhan, asin magin iyo an nagsusuporta saindo sa lambang momento---Ako masabi, kun kamo magsisirbe saiya sa gabos nindong kabilogan nin mga kalag alagad kamo nagin mayong pakinabang na mga surugoon.
22 Asin hilnga, gabos na saiyang pinaghahagad sa saindo iyo na magsunod kan saiyang mga kasugoan; asin siya nagpromisa sa saindo na kun kamo magsusunod kan saiyang mga kasugoan kamo pagpapa-asensohon sa kadagaan; asin siya dae magbabari gikan sa bagay na siya an nagsabi; kun kaya, kun kamo magsunod kan saiyang mga kasugoan siya ang magbendisyon saindo asin magpapa-asenso saindo.
23 Asin ngonyan, sa enot na lugar, siya an naglalang saindo, asin an nagtao saindo kan saindong mga buhay, na kun saen baya kamo may kautangan sa saiya.
24 Asin pangaduwa, siya naghahagad na kamo dapat na gumibo siring sa siya an nagsugo saindo; na kun saen kun kamo gumibo, siya maggibo tulos na pagbendisyunan kamo; asin kun kaya siya nakapagbayad saindo. Asin kamo nagkakautang pa sa saiya, asin dagos, asin magigin iyo, sa daeng kasagkoran; kun kaya, sa ano baya kamo makapaghambog?
25 Asin ngonyan ako mahapot, makakapagsabi daw kamo nin anuman na bagay sa saindong mga sadire? Ako masimbag saindo, Dae. Kamo dae makakapagsabi na kamo mas sobra pa sa alpog nin kinaban; alagad kamo pinaglalang sa alpog kan kinaban; pero hilnga, ini pagsasadire niya na iyo an naglalang saindo.
26 Asin ako, maski ako, na saindong pinag-apod na hade, bakong marahayon kesa sa saindong mga sadire; nin huli ta ako man gikan sa alpog. Asin kamo nakapaghiling na ako gurangon na, asin haranihon nang magsuko kaining mortal na kahawakan pasiring sa inang daga.
27 Kun kaya, siring sa ako nagsabi sa saindo na ako nakapagsirbe na saindo, na naglalakaw na may sarong klaradong konsensiya sa atubangan nin Diyos, sa arog kaini ako sa panahon na ini nagkausa na kamo dapat na mag-asembliya kan saindong mga sadire na magkasararo, na tanganing ako puwedeng managboan na mayong kabasolan, asin na an saindong dugo dae magdugta sakuya, kunsoarin na ako magtitindog tanganing paghukuman nin Diyos kan mga bagay na kun saen siya an nagsugo sakuya sa mapanungod saindo.
28 Ako nagsasabi sa saindo an ako nagkausa na kamo dapat na mag-asembliya sa saindong mga sadire na magkasararo na tanganing ako makapaglinig kan sakuyang mga bado kan saindong dugo, sa peryodong ini nin panahon kunsoarin na ako haranihon nang magbababa pasiring sa sakuyang lubungan, na tanganing ako mapuwedeng magpasiring pababa na may katuninongan, asin an sakuyang immortal na espiritu mapuwedeng mag-ayon sa mga parakanta sa itaas sa pagkakanta nin mga pag-omaw sa sarong hustong Diyos.
29 Asin sa katapusi, ako nagsasabi sa saindo na ako nagkausa na kamo dapat na mag-asembliya kan saindong mga sadire na magkasararo, na tanganing ako makapagdeklara sa saindo na ako dae na makaagod na magigin saindong paratukdo, ni an saindong hade;
30 Nin huli ta magin sa panahon na ini, an sakuyang bilog na kahawakan nangungubog-kubog nang gayo habang pinaghingohang magtaram sa saindo; pero an Kagurangnang Diyos iyo an nagsuporta sako, asin an nagtugot sako na ako dapat na makapagtaram sa saindo, asin an nagsugo sako na ako dapat na magdeklara sa saindo sa aldaw na ini, na an sakuyang akeng lalake na si Mosiah iyo an hade asin sarong tagapagpamahalang mangingibabaw sa saindo.
31 Asin ngonyan, sakuyang mga katugangan, ako nagmawot na kamo dapat na gumibo siring sa saindong pinaggibo ngonyan. Siring na kamo nakapagsunod sa sakuyang mga kasugoan, asin man sa mga kasugoan nin sakuyang ama, asin nag-asenso, asin pinagbantayan harayo sa pagkakahulog pasiring sa mga kamot kan saindong mga kaiwal, sa arog kaini kun kamo magsusunod sa mga kasugoan kan sakuyang akeng lalake, o sa mga kasugoan nin Diyos na ipagbubuyagyag sa saindo sa paagi niya, kamo mag-aasenso sa kadagaan, asin an saindong mga kaiwal dae magkakaigwa nin kapangyarihan na mangingibabaw saindo.
32 Pero, O sakuyang mga katawohan, mag-ingat baya ta baka magkakaigwa nin mga kariribokan sa pag-iriba nindo, asin kamo mailista na nagsusunod sa maraot na espiritu, na pinagsasabi kan sakuyang ama na si Mosiah.
33 Nin huli ta hilnga, igwa nin sarong kapahamakan na pinagbuyagyag sa saiya na nakalista na nagsusunod sa espiritung iyan, nin huli ta kun siya nakalista na nagsusunod saiya, asin dagos asin naggadan sa saiyang mga kasalan, iyo man sana an nag-iinom nin damnasyon sa saiyang sadireng kalag; nin huli ta siya nagreresibe para sa saiyang kabayaran an sarong daeng katapusan na kapadusahan, na nakabalga sa ley nin Diyos na kontraryo sa saiyang kaaraman.
34 Ako nagsasabi sa saindo, na dae magkakaigwa sa kiisay na pag-iriba nindo, laen lang na ini yaon sa saindong saradit na mga kaarakian na dae napagtukdoan mapapanungod kaining mga bagay, kundi anong pagkakaaram na kamo eternal na may pagkakautang sa saindong langitnon na Ama, tanganing ipagtao saiya an gabos na kamo magkakaigwa asin su yaon na; asin man pinagtukdoan mapapanungod sa mga rekord na naglalaman nin mga propesiya na pinagtaram na kan banal na mga propeta, magin sagkod sa panahon nin satuyang ama, si Lehi, na naghale sa Jerusalem.
35 Asin man, gabos na naipagtaram na kan satuyang mga ama hanggan ngonyan. Asin hilnga, baya man, sinda nakapagtaram kan bagan na pinagsudo sainda nin Kagurangnan; kun kaya, sinda husto asin tunay.
36 Asin ngonyan, ako nagsasabi sa saindo, sakuyang mga katugangan, na pagkatapos na kamo makaaram asin pinagtukdoan na kan gabos na ining mga bagay, kun kamo magbabalga asin maglakaw na kontraryo sa bagay na pinagtararam na, na tanganing kamo magrayo kan saindong mga sadire gikan sa Espiritu nin Kagurangnan, na tanganing ini dae magkaigwa nin lugar sa saindo tanganing giyahan kamo sa mga dalan nin kadunungan na tanganing kamo mapuwedeng pagbendisyunan, pagpa-asensohon, asin pagpreserbaron---
37 Ako nagsasabi sa saindo, na an tawong naggigibo kaini, iyo man sana an minaluwas na lantad sa pagrebelde laban sa Diyos; kun kaya siya nakalista na magsunod sa maraot na espiritu, asin magigin sarong kaiwal kan gabos na pagkamatanos; kun kaya, an Kagurangnan dae magkaigwa nin lugar saiya, nin huli ta siya dae nag-eerok sa bakong banal na mga templo.
38 Kung kaya kun an tawong iyan dae magsosolsol, asin dagos asin naggadan na sarong kaiwal nin Diyos, an mga kahagadan kan banal na hustisya iyo an maggibong makapagpamata kan saiyang immortal na kalag pasiring sa buhay na pagmangno kan saiyang sadireng kasalan, na iyo an magkakausa saiya na magsaradit gikan sa presensiya nin Kagurangnan, asin iyo an magpapano kan saiyang daghan nin kasalan, asin kulog, asin kuniot na pagsakit, na kaarog baga nin sarong daeng kagadanan na kalayo, na an laad minapaitaas sa daeng kasagkoran.
39 Asin ngonyan ako nagsasabi sa saindo, na an pagkaherak mayong kaakoan sa tawong iyan; kun kaya an saiyang pinal na kapahamakan iyo an magtios sa sarong daeng katapusan na pagsakit.
40 O, gabos kamong mga gurangon na tawo, asin man kamong mga hoben na mga tawo, asin kamong saraditon na mga kaarakian na nakakasabot kan sakuyang mga tataramon, nin huli ta ako nakapagtaram nin yano sa saindo na tanganing kamo makapagsabot, ako nangangadye an kamo magimata sa sarong kagiromdoman kan mga mangirhat na sitwasyon ninda na nagkahurulog pasiring sa kabalgahan.
41 Asin sa katapusi, ako nagmamawot na kamo magkonsidera na yaon sa paladan asin maogmahon na estado kaiba ninda na nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos. Nin huli ta hilnga, sinda bendisyunado sa gabos na mga bagay, pareho sa temporal asin espirituwal; asin kun sinda minaluwas na matapat hanggan sa katapusan sinda pagresibihon sa langit, na kun saen sinda mag-eerok kaiba an Diyos sa sarong estado nin daeng katapusan na kaogmahan. O giromdoma baya, giromdoma na an mga bagay na ini tunay; nin huli ta an Kagurangnang Diyos an nagtaram kaini.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?