<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, April 19, 2005

AN MGA TATARAMON NI MORMON 

Si Mormon an nagpahalipot kan saindang kasaysayan na inukit sa mga lamina ni Mormon--- Saiyang isiningit an mga lamina ni Nephi sa pagpahalipot na ini --- Si Hadeng Benjamin an nagmuntar nin katuninongan sa daga.

*******

Asin ngonian ako, si Mormon, habng nag-aandam sa pagtao kan rekord na sakuyang ginigibo pasiring sa mga kamot kan sakuyang akeng lalake na si Moroni, hilnga ako nakapagsaksi nin haros gabos na pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan, an mga Nephita.
2 Asin ini kadakul nang gatos na mga taon pagkatapos kan pag-abot ni Cristo na ako an nagtao kaining mga rekord pasiring sa mga kamot kan sakuyang akeng lalake; asin ini sa paghuna ko na siya an magsasaksi sa kabilugan kan pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan. Pero tugutan lugod nin Diyos na makaligtas siya sa mga ini na tanganing siya puwedeng magsurat kan mga bagay manungod sainda, asin mga bagay na manunungod ki Cristo, na baka sakali laman sa pag-abot nin aldaw ini mapapakinabangan ninda.
3 Asin ngonian, ako nagsasaysay nin mga bagay manunungod kaining sakuyang isinusurat; nin huli ta sa pagkatapos na ako naghimo sa pagpahalipot gikan sa mga lamina ni Nephi, pababa hanggan sa paghahade kaining hadeng Benjamin, na iyo an pinagsasaysay ni Amaleki, ako naghanap sa mga rekord na ipinagtao sa sakuyang mga kamot, asin nanagboan ko an mga laminang ini, na naglalaman nin kadikit na estorya kan mga propeta, gikan ki Jacob pababa hanggan sa paghahade kaining hadeng Benjamin, asin man kadakul na mga tataramon ni Nephi.
4 An mga bagay na yaon sa ibabaw kaining mga lamina nakapagpaogma sakuya, nin huli sa mga propesiya kan pag-abot ni Cristo; asin an sakuyang mga ama na nag-aaram na kadakul sainda na nagka-urutob na; iyo, asin ako man nakakaaram na sa kadakul na mga bagay na ipinagpropesiya na manunungod samuya pababa hanggan sa aldaw na ini an nagkatotoo na, asin sa kadakul na makalampas sa aldaw na ini kaipuhan na seguradong mangyayaring maglipas man---
5 Kun kaya, ako an nagpili kaining mga bagay, sa pagtapos kan sakuyang rekord manunungod sainda, na sa katadaan kan sakuyang rekord amo magkukua gikan sa mga lamini ni Nephi; asin ako dae makakasurat sa gatos-gatos na parte nin mga bagay kan sakuyang mga katawohan.
6 Pero hilnga, ako magkukua kaining mga lamina, na naglalaman kaining mga pinagpropesiya asin mga kapahayagan, asin ibinugtak sinda sa natatadang parte kan sakuyang rekord, asin nin huli ta sinda piniling parte para sakuya; asin ako nag-aaram na sinda man magigin pinili para sa sakuyang mga katugangan.
7 Asin ako naggibo kainin nin huli sa sarong madunong na katuyuhan, nin huli ta kaya ini naghihinghing sakuya, na uyon sa mga kaggibohan kan Espiritu nin Kagurangnan na yaon sakuya. Asin ngonian, ako dae nakakaaram kan gabos na mga bagay na maagot; kun kaya, siya nagtatrabaho sa sakuya sa paggibo uyon sa saiyang kagustuhan.
8 Asin an sakuyang pagpapangadye sa Diyos iyo an mapanungod sa sakuyang mga katugangan, na sinda mapupuwedeng sa sarong panahon giraray magdulok sa kaaraman nin Diyos, iyo, an pagtutubos ni Cristo; na tanganing sinda sa sarong pagkakataon giraray magin sarong marahayon na mga katawohan.
9 Asin ngonian ako, si Mormon, nagpadagos na tapuson an sakuyang rekord, na sakuyang ginuno gikan sa mga lamina ni Nephi; asin ako naghimo kaini na uyon sa kaaraman asin pagka-intende na an Diyos iyo an nagtao sakuya.
10 Kun kaya, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Amaleki iyo an nagtao kaining mga lamina pasiring sa mga kamot ni hadeng Benjamin, saiya ining tinanggap asin ibinugtak sinda kairiba an iba pang mga lamina, na naglalaman nin mga rekord na ipinamana kan mga hade, gikan sa sarong henerasyon hanggan sa saro pang henerasyon hanggan sa mga aldaw ni hadeng Benjamin.
11 Asin sinda ipinagtao gikan ki hadeng Benjamin, gikan sa sarong henerasyon hanggan sa saro pang henerasyon hanggan an mga ini nag-abot sa sakuyang mga kamot. Asin ako, si Mormon, nagpangadye sa Diyos na sinda maiingatan magpoon sa panahon na ini hanggan sa paabuton pa. Asin ako nakakaaram na sinda talaga iingatan; nin huli ta igwa nin darakulang mga bagay naisurat sa ibabaw ninda, sa paagi kan mga ini an sakuyang mga katawohan asin an saindang mga katugangan huhusgaran sa dakulaon asin huring aldaw, na uyon sa tataramon nin Diyos na naisurat na.
12 Asin ngonian, mapanungod kaining hadeng Benjamin --- siya nagkaigwa nin garong mga pakipag-iriwal sa pag-iriba kan saiyang sadireng mga katawohan.
13 Asin ini nangyaring naglipas man na an mga armada nin mga Lamanita nagbaraba pasing sa daga ni Nephi, na tanganing makilaban sa saiyang mga katawohan. Pero hilnga, si hadeng Benjamin iyo an nagpatiripon kan saiyang mga armada, asin nakipaglaban sa sainda; asin siya nakipaglaban sa paagi kan saiyang sadireng mga kamot, na gamit an espada ni Laban.
14 Asin sa kusog nin Kagurangnan sinda nakipaglaban sa saindang mga kalaban, hanggan sa sinda nakagadan nin rinibong mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakipaglaban sa mga Lamanita hanggan sa saindang napa-atras sinda paluwas sa bilog na daga na samuyang kamanahan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nagkaigwa nin mga palsong cristo, asin an saindang mga nguso pinagseraduhan, asin sinda pinadusahan na uyon sa saindang mga krimen;
16 Asin pagkatapos na nagkaigwa nin mga palsong propeta, asin mga palsong parabalangibog asin mga paratukdo na kairiba nin mga katawohan, asin gabos sinda pinadusahan uyon sa saindang mga krimen; asin pagkatapos na nagkaigwa nin grabeng ralabanan asin kadakul na pakikipaglaban na naglipas kontra sa mga Lamanita, hilnga, ini nangyaring naglipas na si hadeng Benjamin, sa pakipagtabangan kan mga banal na mga propeta na kairibahan kan saiyang mga katawohan---
17 Nin huli ta hilnga, si hadeng Benjamin sarong banal na tawo, asin siya naghade sa saiyang mga katawohan sa pagkamatanos; asin igwa nin kadakul na banal na tawo sa daga, asin sinda nagtataram kan tataramon nin Diyos na may kapangyarihan asin autoridad; asin sinda naggamit nin grabeng katadungan nin huli kan katisoan nin liog kan mga katawohan---
18 Kun kaya, sa tabang kan mga ini, si hadeng Benjamin, sa paagi nin pagtrabaho sa bilog na kusog kan saiyang hawak asin sa abilidad kan saiyang bilog na kalag, asin man an mga propeta, naghimo giraray nin sarong pagkakataon na magkaigwa nin katuninongan sa daga.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?