<$BlogRSDUrl$>

Monday, May 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 2 

An pagtubos minagikan sa paagi nin Banal na Mesiyas --- An libreng pagpili iyo an pinaka-importante sa buhay asin sa pag-asenso --- Si Adan nahulog na tanganing an mga tawo magigin libre --- An mga tawo libre sa pagpipili nin libertad asin daeng kasagkurang buhay.

*******

Asin ngonian, Jacob, ako nagtataram sa saimo: Ika iyo an sakuyang panganay sa mga aldaw kan sakuyang pagpapakasakit sa kaparangan. Asin hilnga, sa saimong pagka-aki ika nagtitios nang gayo nin mga kasakitan asin grabeng kamondoan, nin huli sa kadaendatahan kan saimong mga tugang.
2 Maski na arog kaini, Jacob, an sakuyang panganay sa kaparangan, ika nag-aaram na gayo sa kadakulaan nin Diyos; asin saiynag kokonsagrahon an saimong mga kasakitan para sa saimo man sanang kapakinabangan.
3 Kun kaya, an saimong kalag mabebendisyunan, asin ika mamumuhay nin ligtas kaiba an saimong tugang si Nephi; asin an saimong mga aldaw mangyayari na yaon sa pagserbisyo kan saimong Diyos. Kun kaya, ako nag-aaram na ika tinubos na, nin huli sa pagkamatanos kan saimong Paratubos; ta saimong mahihiling na sa kabilugan nin panahon siya maabot na dara-dara an kaligtasan nin mga katawohan.
4 Asin ikaw mismo nakahiling sa saimong pagkahoben an saiyang kamurawayan; kun kaya, ika mismo nagin paladan maski na ngani sinda kun saen siya magtutukdo mismo sa laman; ta an Espiritu pareho sana, kasoudma, ngonian, asin sa daeng kasagkuran. Asin an dalan pinag-andam na magpoon sa pagkahulog nin tawo, asin an kaligtasan libreng gayo.
5 Asin an mga tawo pinagtutukdoan nin bastante na tanganing sinda nakakaaram nin marhay gikan sa maraot. Asin an kasugoan ipinagtao sa mga katawohan. Asin sa paagi nin kasugoan mayong laman na magin mapang-abaw-abaw; o, sa paagi nin kasugoan an mga tawo ilalaen. Iyo, sa paagi nin temporal na kasugoan sinda nalalaen; asin man, sa paagi nin espirituwal na kasugoan sinda napahamak gikan sa mga bagay na marhay, asin nagin kaherak-herak na daeng kasagkuran.
6 Kun kaya, an pagtubos mag-aabot asin minagikan sa Banal na Mesiyas; ta siya pano-pano nin grasya asin katotoohan.
7 Hilnga, siya nagdudulot kan saiyang sadire bilang sakripisyo para sa kasalan, na tanganing magsimbag sa mga tapos nin katugonan, duman sa gabos na igwa nin mamundong puso asin nin sarong nagsosolsol na espiritu; asin duman pa sa iba na an mga tapos nin katugonan iyo mismo siya an makakapagsimbag.
8 Kun kaya, gurano kadakula an importansiya na tanganing gibohon ining mga bagay na magigin bantog sa mga namumuhay kaining kinaban, na tanganing sinda puwedeng makaaram na mayong laman an makapamuhay sa atubangan nin Diyos, puwera lang na ini sa paagi nin mga merito, asin pagkaherak, asin grasya nin Banal na Mesiyas, na iyo an nagtao kan saiyang buhay na uyon sa laman, asin nagkua kaini giraray sa paagi nin kapangyarihan nin Espiritu, na tanganing saiyang darahon na mangyayari an pagkabuhay-liwat nin gadan, bilang iyo an pinaka-enot na dapat na mabangon.
9 Kun kaya, siya an pinaka-enot sa mga prutas duman sa Diyos, na tanganing siya ang tagapagtahaw para sa gabos na mga kaarakian nin mga tawo; asin sinda na magtubod sa saiya maliligtas.
10 Asin nin huli sa tagapagtahaw para sa gabos, an gabos na mga tawo magdudulok paduman sa Diyos; kun kaya, sinda magtitindog sa atubangan niya, na tanganing paghuhukuman niya uyon sa katotoohan asin kabanalan na yaon mismo saiya. Kun kaya, an mga tapos nin katugonan na an Solong Banal iyo an nagtao, paduman sa pagagawad nin kapadusahan na katakod kaini, na an kapadusahan na nakatakod kaini iyo an minakontra kaidtong kaogmahan na katakod kaini, na iyo an magsisimbag sa mga kasayudan nin kapatawaran ---
11 Ta ini kaipuhan na mangyari, na igwa nin korontrahan sa gabos na mga bagay. Ta kun dae, panganay ko sa kaparangan, an pagkamatanos dae mapupuwedeng madara na mangyari, ni an kadaendatahan, ni an kabanalan o kamundoan, marhay or maraot, kun kaya, an gabos na mga bagay kaipuhan na igwa nin sarong par-iribahan na sararo; kun kaya, kun ini dapat na sarong hawak, ini kaipuhan man giraray na arog nin gadan, mayong buhay nin kagadanan, kaogmahan o kamundoan, ni may panghimate o mayong panghimate.
12 Kun kaya, ini kaipuhan talagang mamukna para sa sarong bagay na mayong kamugtakan; kun kaya mayo kuta nang katuyuhan sa katapusan kaining pagkamukna. Kaya, an bagay na ini iyo an madestroso sa kadunungan nin Diyos asin an saiyang daeng kasagkuran na mga katuyuhan, asin man kan kapangyarihan, asin kan pagkaherak, asin kan hustisya nin Diyos.
13 Asin kun ika magsasabi na mayong katugonan, ika man makakapagsabi mayong kasalan. Kun ikaw magsasabi na mayong kasalan, ika man makakapagsabi na mayong pagkamatanos. Asin kun mayong pagkamatanos mayo man nin kaogmahan. Asin kun mayong pagkamatanos ni kaogmahan mayo man nin kapadusahan ni kasakitan. Asin kun an mga bagay na ini mayo, daeng Diyos. Asin kun daeng Diyos mayo man kita, ni an kinaban; ta mayo man kuta na nin pagkamukna nin mga bagay, ni maghimo o idtong hihimohon pa sana; kun kaya, an mga bagay kuta na nagkaparara na sa harayo.
14 Asin ngonian, mga aki ko, ako nagtataram sa saindo kaining mga bagay na tanganing para sa saindong kapangganahan asin pagkanuod; ta igua nin Diyos, asin saiyang pinagmukna an gabos na mga bagay, pareho sa mga langit asin sa kinaban, asin an gabos na mga bagay na yaon sa sainda, parehong mga bagay na gigibohon asin mga bagay na gigibohon pa sana.
15 Asin dadarahon an manungod sa saiyang daeng kasagkuran na mga katuyuhan sa katapusan nin tawo, pagkatapos niyang mahimo an satuyang enot na mga magurang, asin an mga kahayupan sa kadagaan asin an mga gamgam sa paros, asin karahayan, an gabos na mga bagay na namukna na, ini kinakaipuhan na mangyari na igwa nin korontrahan; maski ngani an pinagbabawal na prutas kakontra kan kahoy nin buhay; an saro mahamison asin an saro mapaiton.
16 Kun kaya, an Kagurangnan Diyos nagtao sa mga tawo na siya dapat na maghiro para sa saindang sadire. Kaya, an sarong tawo dae nanggad makakahiro para sa saiyang sadire sana pwera lang kun siya nag-agda nin saro o kan iba.
17 Asin, ako, si Lehi, uyon sa mga bagay na sakuyang nagkabarasa, kinakaipuhan pa daw na an sarong anghel nin Diyos, na uyon sa bagay na nagkasururat na, na nahulog gikan sa langit; kun kaya, siya nagin sarong diyablo, na nagmamawot kan bagay na maraot sa atubangan nin Diyos.
18 Asin nin huli ta siya nahulog gikan sa langit, asin nagin miserable na daeng kasagkuran, siya nagmamawot man nin kasakitan sa bilog na katawohan. Kun kaya, siya nagsabi ki Eba, iyo, idtong gurangan nang halas, na iyo an diyable, na iyo an ama nin gabos na kaputikan, kaya siya nagsabi: Magkakan ka nin pinagbabawal na prutas, asin ikaw dae magagadan, pero ika magigin arog sa Diyos, na nag-aaram nin marhay asin maraot.
19 Asin pagkatapos na sinda Adan asin Eba nagkakan nin pinagbabawal na prutas sinda pinaharale paluwas sa hardin nin Eden, tanganing magbungkal nin daga.
20 Asin sinda magmurundag nin mga kaarakian; iyo, maski na ngani an pamilya kan bilog na kinaban.
21 Asin an mga aldaw kan mga kaarakian nin mga tawo pinaharalawig, uyon sa kagustuhan nin Diyos, na tanganing sinda magsosolsol habang yaon sa laman; kun kaya, an saindang kamugtakan nagin sarong kamugtakan nin pagsubok, asin an saindang panahon pinahalaba, uyon sa mga kasugoan na an Kagurangnan Diyos nagtao sa mga kaarakian nin mga tawo. Ta siya nagtao nin kasugoan na an gabos na mga tawo dapat na magsosolsol; ta siya nagpahiling sa gabos na mga tawo na sinda nagkawarara, nin huli sa mga kalapasan kan saindang mga magurang.
22 Asin ngonian, hilnga, kun si Adan dae nakapaglapas dae kuta na siya mahuhulog, pero siya yaon kuta na giraray sa hardin nin Eden. Asin an gabos na mga bagay na pinagmukna na yaon man giraray sa kaparehong kamugtakan kaidto pagkatapos na sinda namukna na; asin sinda iyo pa man giraray hanggan sa daeng kasagkuran, asin mayong katapusan.
23 Asin sinda mayo man kuta na nin mga kaarakian; kun saen sinda man kuta na yaon pa man giraray sa kamugtakan nin pagka-inosente, mayong pagka-ogma, ta sinda daeng pagkaaram sa kasakitan; dae naggigibo nin marhay, ta sinda daeng pagkaaram sa kasalan.
24 Pero hilnga, an gabos na mga bagay ginibo sa kadunungan niya na iyo an mas na nakakaaram sa gabos na mga bagay.
25 Si Adab nahulog tanganing an mga tawo magin libre; asin an iyo man nanggad an mga tawo, na tanganing sinda magkakaigwa nin kaogmahan.
26 Asin an Mesiyas maabot sa kabilugan nin panahon, na tanganing saiyang matabos an kaarakian nin mga tawo gikan sa pagkahulog. Asin nin huli ta sinda matatabos gikan sa pagkahulog sinda nagin libre sagkud pa man, na nag-aaram nin marhay asin maraot; na maghiro para sa saindang mga sadire asin bako na sinda pinapahiro, puwera lang na ini mangyari sa paagi nin padusa nin kasugoan sa kadakulaon asin huring aldaw, uyon sa mga kasugoan nin Diyos na iyo an nagtao.
27 Kun kaya, an mga tawo libre uyon sa laman; asin an gabos na mga bagay na itinao sa sainda na igwa nin kapakinabangan sa tawo. Asin sinda libre na magpili nin libertad asin daeng kasagkuran na buhay, sa paagi nin bantog na Tagapagpatahaw kan gabos na mga tawo, o sa pagpili sa pagkasakop asin kagadanan, uyon sa kasakupan asin kapangyarihan nin diyablo; ta siya naghahanap na may pagmawot na an gabos na katawohan magigin miserable man na arog niya.
28 Asin ngonian, mga kaakian ko, ako nagmawot na dapat nindong hanapon an bantog na Tagapagpatahaw, asin magdangog sa saiyang dakulang mga katugonan; asin magin masinunod-sunod sa saiyang mga tataramon, asin pilion an buhay na daeng kasagkuran, uyon sa kagustuhan kan saiyang Banal naEspiritu;
29 Asin dae pagpilion an daeng sagkud na kagadanan, na uyon sa kagustuhan nin laman asin an maraot na katakod kaini, na nagtatao sa espiritu nin diyablo kapangyarihan sa pagsakop, na tanganing darahon kamo pababa sa impyerno, na siya an maghahade sa ibabaw nindo sa saiyang sadireng kahadean.
30 Ako nakapagtaram kaining kadikit na mga tataramon sa saindo gabos, mga kaakian ko, sa mga huring aldaw kan sakuyang pagsubok; asin ako nagpili nin marhay na parte, uyon sa mga tataramon nin propeta. Asin mayo na akong ibang katuyuhan kundi ini para sa daeng kasagkurang karahayan kan saindong mga kalag. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?