<$BlogRSDUrl$>

Saturday, June 05, 2004

2 NEPHI TSAPTER 5 

An mga Nephita pinaglaen an saindang mga sadire sa mga Lamanita, pinagsusunod an ley ni Moises, asin nagtugdok nin sarong tempo --- Nin huli kan saindang mayong paniwala, an mga Lamanita pinagsumpa, nagka-igwa nin onit na maitom, asin nagin sarong pamakol kan mga Nephita.

*******
Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, grabeng gayo an sakuyang pakikimaherak sa Kagurangnan sakong Diyos, nin huli sa kaanggutan kan sakuyang mga tugang.
2 Pero hilnga, an saindang kaanggutan mas lalong nagdadagdag laban sakuya, sagkud na saindang pinagmawot na kuahon dagos an sakuyang buhay.
3 Iyo, sinda naggugurumod-gumod laban sakuya, na nagsasabi: An satuyang nguhod na tugang nag-iisip na iyo an maghahade sa ibabaw nyato; asin kita nagkaigwa nin kadakul na mga pagsakit nin huli saiya; kun kaya, ngonian gadanon ta siya, na tanganing kita dae na magsasakit nin grabe nin huli kan saiyang mga tataramon. Ta hilnga, kita dae nanggad magtutugot na siya an maghahade satuya; ta an siring pagsadire ta, na iyo an mga matuang tugang, na tanganing iyo an maghahade sa ibabaw kaining mga katawohan.
4 Ngonian ako dae nagsurat sa ibabaw kaining mga lamina kan gabos nindang mga tataramon na saindang mga pinaggugurumod-gumod laban sakuya. Pero tama lang na sakuyang sabihon, na sinda nagmawot na kuahon an sakuyang buhay.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagpatanid sakuya, na ako, si Nephi, dapat na maghale gikan sainda asin magdulag duman sa kakadlagan, asin an gabos na gustong makiiba sa sakuya.
6 Kun kaya, ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, dinarara an sakong pamilya, asin si Sam, an sakuyang matuang tugang asin an saiyang pamilya, asin si Jacob asin Joseph, an mga nguhod kong tugang, asin man an mga tugang kong babae, asin an gabos na gustong makiiba sakuya. Asin an gabos na idtong nag-iriba sakuya iyo idtong mga may pagtubod sa mga patanid asin mga paghahayag nin Diyos; kun kaya, sinda nagdadarangog sa sakuyang mga tataramon.
7 Asin samuyang dinarara an samuyang mga tolda asin an anuman na mga bagay na puwede nyamong darahon, asin nagralakaw sa kaparangan sa laog nin kadakul na mga aldaw. Asin pagkatapos na kami nagralakaw sa laog nin kadakul na mga aldaw kami nag-andam na itugdok an samong mga tolda.
8 Asin an sakuyang katawohan naghagad na samuyang apudon nin ngaran an lugar na Nephi; kun kaya, samuyang inapud ini na Nephi.
9 Asin an gabos na kairibahan ko nagtugot na darahon ninda an saindang mga sadire an apud na banwaan ni Nephi.
10 Asin samuya man nanggad na pinaghihingoha na masunod an mga kahukuman, asin an mga patakaran, asin an mga kasugoan nin Kagurangnan sa gabos na mga bagay, na uyon sa mga ley ni Moises.
11 Asin an Kagurangnan yaon samuya; asin kami nanggad nagin grabe an pag-asenso; ta kami nagtanom nin mga banhi, asin kami nag-aani giraray nin kadakulon. Asin kami nagpoon na mag-alaga nin mga karnero, asin mga baka, asin mga hayop sa kada klase.
12 Asin ako, si Nephi, dara-dara ko man an mga rekord na nakaukit sa ibabaw kan mga laminang bronse; asin man an bola, o aguhon, na ipinaghanda para sa sakong ama kan kamot nin Kagurangnan, na uyon sa mga bagay na nasusurat.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagpoon na mag-asensong gayo, asin nagparadakol sa daga.
14 Asin ako, si Nephi, dara-dara an espada ni Laban, asin arog sa hitsura kaini naggibo nin kadakul na mga espada, ta baka sa anuman na paagi an katawohan na ngonian inaapud na mga Lamanita magdigde samuya asin destrosohon kami; ta ako nakaaram na gayo kan saindang kapungotan sa sakuya asin ka sakong mga kaarakian asin idtong gabos na pinag-aapud na sakong kahimanwa.
15 Asin ako nagtukdo sa sakuyang mga katawohan sa pagtugdok nin mga kagharongon, asin sa kagibohan kan gabos na klase nin kahoy, asin nin bakal, asin nin tanso, asin nin bronse, asin nin asero, asin nin bulawan, asin nin plata, asin nin mahalon na mga lansang, na grabe kadakul.
16 Asin ako, si Nephi, nagtugdok nin sarong templo; asin sakuyang pinagtugdok ini na kapareho kan templo ni Solomon kaya lang bakong tinugdok na ginamitan nin kadakul na mga mahalon na mga bagay; ta dae ang mga ini mananagboan sa ibabaw nin kadagaan, kun kaya, ini bakong gayo arog sa pagkatugdok kan templo ni Solomon. Pero an manera nin konstruksiyon kapareho sa templo ni Solomon; asin an pagkakagibo kaini grabeng rayo kapulido.
17 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, naghorot na gayo sa sakuyang mga kahimanwa na magin mahigos, asin magtrabaho sa saindang sadireng mga kamot.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda mismo nagmawot na ako dapat na mgain saindang hade. Pero ako, si Nephi, nagmamawot na gayo na dae sinda magkakaigwa nin sarong hade; alagad, ako naghimo para sainda na uyon kan mga ining yaon sa sakuyang kapangyarihan.
19 Asin hilnga, an mga tataramon nin Kagurangnan nangyayari na duman sa sakong mga tugang, na saiyang pinagsasabi manungod sainda, na ako an dapat nindang magin pamayo asin an saindang paratukdo, uyon sa mga kasugoan nin Kagurangnan, hanggan sa panahon na saindang pinagmawot na kuahon ninda an sakong buhay.
20 Kun kaya, an tataramon nin Kagurangnan nagkatotoo na saiyang pinagsabi sa sakuya, na nagsasabi na: Habang sinda dae nagdadangog sa saimong mga tataramon sinda tatakwilon gikan sa atubangan nin Kagurangnan. Asin hilnga, sinda man nanggad pinagtakwil gikan sa saiyang atubangan.
21 Asin saiyang pinagpangyaring an sumpa mag-abot sa ibabaw ninda, iyo, ini sarong mangirhat na sumpa, nin huli sa saindang kadaendatahan. Ta hilnga, saindang pinatagas an saindang mga puso laban saiya, na sinda nagin arog sa sarong maitom na gapo; kun kaya, sinda dating mapuputi asin grabeng gayo an kagayunan asin makinison, na tanganing sinda bakong gayo bagay sa sakong mga kahimanwa, an Kagurangnang Diyos pinapangyaring magkaigwa sinda nin sarong maitom na onit na maghugpa sa sainda.
22 Asin kaya nagsabi an Kagurangnang Diyos: Ako maghihimo na sinda magin mga makangorongirhat sa saimong mga kahimanwa, laen lang kun sinda magsosolsol kan saindang mga kadaendatahan.
23 Asin isusumpa an banhi sa kiisay man na makikihalo sa saindaing banhi; ta sinda susumpaon nin kaparehong sumpa. Asin an Kagurangnan nagtaram kaini, asin ini pinagpangyari.
24 Asin ta nin huli kan saindang sumpa na yaon sa sainda, sinda nagin mga hugakon na mga katawohan, pano-pano nin kalokohan asin katusuhan, asin naghahanap sa kakadlagan nin mga hayop na madadakop.
25 Asin an Kagurangnang Diyos nagtaram sa sakuya: Sinda magigin pasakit sa saimong mga banhi, na tanganing iyo an pamukaw nin paggigiromdom sa sakuya; asin ta habang sinda dae makakagiromdom sakuya, asin magdangog sa sakuyang mga tataramon sinda an magpapasakit saindo sagkud na ngani sa kapahamakan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, pinagkonsagra sinda Jacob asin Joseph, na sinda dapat na magin mga padi asin mga paratukdo sa kadagaan nin sakuyang mga katawohan.
27 Asin ini nangyaring naglipas na kami namumuhay na gayo sa katiwasayan nin kaogmahan.
28 Asin treyntang taong gayo an naglipas magpoon na kami naghale sa Jerusalem.
29 Asin ako, si Nephi, padagos na gayo na nagtatago kan mga rekord sa sakuyang mga lamina, na sakuyang ginibo, tungkol sa sakuyang mga kahimanwa sa ngonian.
30 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnang Diyos nagsabi sa sakuya: Maggibo ka nin ibang mga lamina; asin ikaw mag-uukit sa mga ibabaw kaini tungkol sa kadakul na mga bagay na marhay sa sakuyang paghiling, para sa kapakinabangan kan saimong banwaan.
31 Kun kaya, ako, si Nephi, na nagin masinunod-sunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan, naglakaw asin naggibo kaining mga lamina na sa ibabaw pinag-ukit ko ining mga bagay.
32 Asin sakong pinag-ukit idtong nagkakapa-ogma sa Diyos. Asin kun an sakong mga kahimanwa nagigin mga maogma sa mga bagay nin Diyos, sinda mag-oogmang gayo kan sakong mga inukit na yaon mismo kaining mga lamina.
33 Asin kun an sakong mga kahimanwa magmamawot na makaaram na gayo sa mga partikular na mga parte kan historya nin sakong banwaan dapat nindang basahon pa an iba ko pang mga lamina.
34 Asin ini tama lang sakuya na magtaram na kuwarentang taon na an naglipas, asin nag-agi an kadakul nang mga pakikigiyera asin pakikipaglaban sa sakong mga tugang.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?