<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, June 01, 2004

2 NEPHI TSAPTER 4 

Si Lehi nagpagiromdom asin nagbendisyon kan saiyang angkan --- Siya nagadan asin linubong --- Si Nephi nagpamuraway sa karahayan nin Diyos sa saiya --- Si Nephi ipinamugtak an bilog niyang tiwala sa Kagurangnan sagkud pa man.

*******

Asin ngonian, ako, si Nephi, nagtataram mapanungod sa mga propesiya na an sakuyang ama iyo an nagsabi, manunogd ki Joseph, na iyo an dinara duman sa Ehipto.
2 Ta hilnga, siya talaga nagpropesiya manungod sa gabos niyang banhi. Asin an mga propesiya na saiyang sinurat, igwa nin daeng dakul na makakalangkaw pa. Asin siya nagpropesiya tungkol satuya, asin an satuyang paabuton na mga henerasyon; asin an mga ini nasusurat sa mga laminang bronse.
3 Kun kaya, pagkatapos na an sakuyang ama nakagibo na kan saiyang pantapos na mga tataramon tungkol sa mga propesiya ni Joseph, saiyang inapud an mga kaarakian ni Laman, an saiyang mga akeng lalake, asin an saiyang mga akeng babae, asin nagtaram sa sainda: Hilnga, mga aki kong lalake, asin mga aki kong babae, na iyo an mga akeng lalake asin babae kan sakuyang panganay, ako maghihimo na tanganing kamo magtatao nin talinga sa sakuyang mga tataramon.
4 Ta an Kagurangnang Diyos iyo an nagtaram na: Habang kamo magkukuyog sa sakuyang mga kasugoan kamo mag-aasenso sa kadagaan; asin habang kamo dae nagkukuyog sa sakuyang mga kasugoan kamo tatakwilon gikan sa sakuyang atubangan.
5 Pero hilnga mga aki kong lalake asin babae, ako dae nanggad makakaduman sa sakuyang lubongan sagkud na ako makakapagwalat nin sarong bendisyon sa saindo; ta hilnga, ako nakakaaram na kun kamo dadarahon paitaas sa dalan na dapat nindong padumanan kamo dae nanggad minahale gikan dyan.
6 Kun kaya, kun kamo pinagsumpa, hilnga, ako magwawalat nin bendisyon sa saindo, na an sumpa mapupuwedeng hahaleon gikan saindo asin magin panimbagon sa ibabaw kan mga payo kan saindong mga magurang.
7 Kun kaya, nin huli kan sakuyang bendisyon an Kagurangnang Diyos dae nagtutugot na kamo mapapara; kun kaya, siya magigin maheherakon sa saindo asin sa saindong banhi sagkud pa man.
8 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an sakuyang ama nakagibo na kan saiyang pantapos na pagtataram sa mga akeng lalake asin babae ni Laman, siya naggustong an mga akeng lalake asin babae ni Lemuel na man an darahon sa atubangan niya.
9 Asin siya nagtaram sa sainda, na nagsasabing: Hilnga, mga aki kong lalake asin mga babae, na iyo an mga akeng lalake asin babae kan sakuyang panduwang aki; hilnga, ako magwawalat sa saindo nin kaparehong bendisyon na sakuyang ipinagwalat sa mga akeng lalake asin babae ni Laman; kun kaya, kamo dae nanggad basang na madestroso; pero sa katapusan an saindong banhi magigin paladan.
10 Asin ini nanagyaring naglipas na kan an sakuyang ama nakagibo na kan pantapos na pagtataram sa sainda, hilnga, siya nagtaram sa mga akeng lalake ni Ishmael, iyo, asin sa kagabsan kan saiyang pagharongon.
11 Asin pagkatapos na siya nakahimo na kan pantapos na pagtataram sa sainda, siya nagtaram ki Sam, na nagsasabi: Paladan ka asin an saimong banhi; ta ika iyo an magmamana kan daga kapantay kan saimong tugang na si Nephi. Asin an saimong banhi kaibahan na bibilangon kan saiyang banhi; asin ika magigin kapareho kan saimong tugang, asin an saimong banhi arog kan saiyang banhi; asin ika magigin mapalad sa kagabsan kan saimong mga aldaw.
12 Asin ini nangyaring naglipas pagkatapos kan sakuyang ama, si Lehi, nakapagtaram na sa bilog niyang pagharongon, uyon sa mga pagmate kan saiyang puso asin kan Espiritu nin Kagurangnan na yaon sa saiya, siya nagin gurangon na. Asin ini nangyaring naglipas na siya naggadan, asin inilubong.
13 Asin ini nangyaring naglipas na dae pa kadakul na mga aldaw pagkatapos niyang magadan, si Laman asin Lemuel asin an mga akeng lalake ni Ishmael nagka-aranggot sakuya nin huli sa mga pagpapagiromdom nin Kagurangnan.
14 Ta ako, si Nephi, napiritan na makipag-olay sa sainda, na uyon sa saiyang tataramon; ta ako nakapagtaram nin kadakul na mga bagay sa sainda; asin man an sakuyang ama, bago siya nagadan; kadakul kaining mga ipinagtaram nasusurat sa sakuyang ibang mga lamina; ta mas kadakul pang parte kan historiya na nasusurat na sa iba ko pa man na mga lamina.
15 Asin sa mga ini ako nagsurat nin mga bagay kan sakuyang kalag, asin kadakul sa mga kasuratan na nagka-urukit sa mga laminang bronse. Ta an sakuyang kalag nag-oogmang gayo sa mga kasuratan, asin an sakuyang puso naghohorop-horop sa sainda, asin sinurat an mga ini para sa pagkakanuod asin kapakinabangan kan sakuyang mga kaarakian.
16 Hilnga, an sakuyang kalag nag-oogmang gayo sa mga bagay nin Kagurangnan; asin an sakuyang puso naghohorop-horop nin dagos sa mga bagay na sakuyang nagkahiriling asin nagkadarangog.
17 Maski ngani arog pa man kaini, laen pa man sa dakulaon na karahayan nin Kagurangnan sa pagpapahiling niya sakuya kan saiyang dakulaon asin mga makangangalas na mga kagibohan, an sakuyang puso nagkukurahaw: O kaherak-herak kong nilalang! Iyo, an sakuyang puso nagmumundo nin huli kan sakuyang laman; an sakuyang kalag nasasakitan nin huli kan sakuyang mga karaotan.
18 Ako nakakulong nin huli sa mga tentasyon asin mga kasalan na iyo an madalion sanang nakabihag sakuya.
19 Asin kan ako nagmawot na magin maogma, an sakuyang puso nag-uungol nin huli kan sakuyang mga kasalan; maski na ngani, ako nag-aaram kun siisay ako nagtitiwala.
20 An sakuyang Diyos iyo mismo an nagin suporta ko; siya an nangengenotan sakuya na matapos na an sakuyang mga kasakitan sa kaparangan; asin siya an nagbantay sakuya sa ibabaw kan mga tubig nin dakulang kairaroman.
21 Siya mismo an nagpapano sakuya kan saiyang pagkamuot, maski na ngani sa pagkaubos kan sakuyang laman.
22 Siya an nagpalawigaw kan sakuyang mga kaiwal, na tanganing sinda nangungubog-kubog mismo sa atubangan ko.
23 Hilnga, siya nakakadangog kan sakuyang paghihibi kun aldaw, asin siya nagtatao sakuya nin kaaraman sa paagi nin mga bisyon sa oras nin kabanggihon.
24 Asin sa aldaw ako maigot na marhay na nagpapangadye sa atubangan niya; iyo, an sakuyang boses ipinapadara duman sa kaitaasan; asin an mga anghel nagbababa digde asin nagparatukdo sa sakuya.
25 Asin sa mga pakpak nin saiyang Espiritu an sakuyang hawak pinagdara duman sa mga kaibabawan nin haralangkaw na mga kabukidan. Asin an sakuyang mga mata nakahiling nin mga darakulang bagay, iyo, maski na idtong mas dakulaon pa para sa tawo; kaya ako pinakiolayan na ako dae nanggad magsurat kan mga ini.
26 O pagkatapos, kun ako nakahiling nin mas mga dakulang bagay, kun an Kagurangnan sa saiyang kapakumbabaan sa mga kaarakian nin mga tawo nagbisita sa mga tawo na may dakulang pagkaherak, tadaw baya ta an sakuyang puso maghihibi asin an sakuyang kalag magwili sa bukid nin kamondoan, asin an sakuyang laman masasayang lamang, asin an sakuyang kusog pinanluluya nin huli kan sakuyang mga kasakitan?
27 Asin tadaw ta dapat akong magpadaog sa kasalan, nin huli kan sakuyang laman? Iyo, tadaw baya ta dapat akong magtao nin dalan sa mga tentasyon, na an sarong diyablo iyo an nagbugtak sa puso ko na tanganing iyo an magraot kan sakuyang katalingkasan asin nagpasakit kan sakuyang kalag? Tadaw baya ta ako nag-aanggot nin huli kan sakuyang kaiwal?
28 Magmata ka, kalag ko! Dae ka nanggad magluhod sa kasalan. Mag-ogma ka, O puso ko, asin dae ka nanggad magtao nin lugar para sa kalaban nin saimong kalag.
29 Dae na nanggad mag-anggot giraray nin huli kan sakuyang mga kaiwal. Dae na panluyahan an sakuyang kusog nin huli kan sakuyang mga kasakitan.
30 Mag-ogma ka, O puso ko, asin magkurahaw na ipanungod sa Kagurangnan, asin magsabi: O Kagurangnan, ako mag-oomaw saimo sagkud pa man; iyo, an sakuyang kalag mag-oogma saimo, Diyos ko, asin an gapo nin sakuyang kaligtasan.
31 O Kagurangnan, mapupuwede daw po na tabuson mo an sakuyang kalag? Mapupuwede daw po na ililigtas mo ako paharayo sa mga kamot nin sakuyang mga kaiwal? Mapupuwede daw po na giboha sakuya na ako puwedeng matakot sa lalawgon nin kasalan?
32 Na an mga pintuan nin impyerno padagos na magin serado sa atubangan ko, nin huli ta an sakuyang puso nagpupukan asin an sakuyang espiritu yaon sa pagsosolsol! O Kagurangnan, dae mo po ipagsarado an mga pintuan kan saimong pagkamatanos sa atubangan ko, na ako makapaglakaw sa dalan nin hababang bukid, na ako pirmeng nasa patag na agihan.
33 O Kagurangnan, mapupuwede daw po na saimo akong patuson sa laog kan roba nin saimong pagkamatanos! O Kagurangnan, mapupuwede daw po na gibohon mo nin sarong dalan para ako makaligtas sa atubangan kan sakuyang mga kaiwal! Mapupuwede daw po na gibohon mo an sakuyang dalan na matanos sa atubangan ko! Mapupuwede daw po na dae mo pagbugtakan nin singkogan an sakuyang dalan --- pero ika po an maghawan kan dalan na yaon sa atubangan ko, asin dae mo po pag-abalahon an sakong aagihan, kundi an mga dalan kan sakuyang kaiwal.
34 O Kagurangnan, ako po bilog na nagtitiwala saimo, asin ako magtitiwala saimo sagkud pa man. Ako dae magbubugtak nin sakuyang tiwala sa takyag nin laman; ta ako nag-aaram na pinagsusumpa an siisay na nagbubugtak kan siyang tiwala sa takyag nin laman. Iyo, pinagsusumpa an siisay na nagbubugtak nin saiyang tiwala sa tawo o an paggibo kan laman na iyo an saiyang takyag.
35 Iyo, ako nag-aaram na an Diyos nagtatao nin sagana sa saiya na naghahagad. Iyo, an sakuyang Diyos magtatao sakuya, kun ako maghagad nin bakong sala’; kaya ako magpapaabot kan sakuyang boses saimo; iyo, ako magkukurahaw sa saimo, sakong Diyos, an gapo nin sakuyang pagkamatanos. Hilnga, an boses ko sagkud pa man maglalangkaw paitaas sa saimo, sakong gapo asin an sakuyang daeng-kasagkuran na Diyos. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?