<$BlogRSDUrl$>

Monday, January 10, 2005

JACOB TSAPTER 5 

Si Jacob nagtaram para ki Zenos mapanungod sa talinghaga kan ataman asin layas na kahoy na Olibo --- Sinda siring sa kaagidan kan Israel asin kan mga hentil --- An pagkawaratak-watak asin pagkatiripon-tipon kan Israel ipinagladawan --- Mga palatandaan ginibo para sa mga Nephita asin mga Lamanita asin kan bilog na pagharongon nin Israel --- An mga hentil ihuhugpong sa Israel --- Mangyayari na an olibohan susuloon.

*******

Hilnga, mga tugang ko, dae daw nindo nagigiromdoman an nabasa nang mga tataramon nin propetang si Zenos, na saiyang itinaram sa harong nin Israel, na nagsasabi:
2 Magdangog kamo, o harong nin Israel, asin dangoga an sakuyang mga tataramon, na sarong propeta nin Kagurangnan.
3 Nin huli ta hilnga, ini sinabi nin Kagurangnan, ipapareho ko kamo, o harong nin Israel, arog kan sarong ataman na kahoy na olibo, na kinua nin sarong tawo asin inataman niya sa saiyang tanoman; asin ini tuminalubo, asin nagin magurangon, asin nagpoon nang maglapa.
4 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagsadire kan tanoman nagpasiring duman, asin saiyang namasdan na an saiyang olibong kahoy nagpoon na sa pagkalapa; asin siya nagsabi: Ako an an magpupungos kaini, asin magkakalot sa palibot, asin abonohan ini, na sakali ini puwedeng magsupang nin bago asin lumbod na mga sanga, asin ini dae magagadan dagos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na saiya ining pinagsagad, asin pinagkalutan ini sa palibot, asin inabonohan ini uyon kan saiyang ipinangako.
6 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kadakul na aldaw ini nagpoon nang magsupang nin garo sadit, bago asin lumbod na mga sanga; pero hilnga, an pinaka-ibabaw kaini nagpoon nang maglapa.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an may Kagsadire kan tanoman nahiling ini, asin siya nagsabi sa saiyang surugoon: Nakakamundo para sakuya na ako mawawaraan kan kahoy na ini; kun kaya, lakaw asin mangalap nin mga sanga gikan sa sarong layas na kahoy na olibo, asin darahon mo digde sa sakuya; asin satuyang haharaleon idtong mga poon nin mga sanga na nagpopoon nang nagkakaaralang, asin satuya sindang isusugba sa kalayo na tanganing sinda magkakasurulo.
8 Asin hilnga, sinabi nin Kagurangnan kan tanuman, ako magdadara nin kadakul kaining mga bago asin lumbod na mga sanga, asin ako an maghuhugpong sainda na uyon sa anumang bagay na kagustuhan ko; asin ini mayo na ning halaga na kun ini kaipuhan mangyari na ang ugat kaining kahoy magadan, ako naghimong magsaray nin bunga kaini para sa sadire ko; kun kaya, ako magkukua kaining mga bago asin lumbod na mga sanga, asin ako an maghuhugpong sa arin man sainda na ginugusto ko.
9 Kuroahon mo an mg asanga kan layas na olibong kahoy, asin ihugpong mo sinda, bilang mga karibay kan mga ini; asin ining sakuyang hinarale isusugba ko sa kalayo asin suruloon sinda, na tanganing dae na sinda magtaralubo pa sa lugar kaining sakuyang tanuman.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nin Kagurangnan kan tanuman ginibo an uyon sa tataramon nin Kagurangnan kan tanuman; asin ipinaghugpong niya an mga sanga kan mga layas na olibong kahoy.
11 Asin an Kagurangnan nin tanuman nagsugo na ini ikalot sa palibot, asin pagpungusan, asin atamanon, na sinasabi sa saiyang surugoon: Ini makakakulog sa boot ko na mawawara sakuya an kahoy na ini; kun kaya, na baka laman sakuyang maipreserba an mga ugat kaini na tanganing sinda dae magagadan, na tanganing sakuya sindang maipreserba para sakuya, kaya ginibo ko an bagay na ini.
12 Kun kaya, maglakaw ka sa dalan; bantayan mo an kahoy, asin atamanon ini, na uyon sa sakuyang mga tataramon.
13 Asin an mga ini itatanom ko sa pinakapurong parte kan sakuyang olibohan sa arin man na parte na ginusto ko, ini mayong halaga para saimo; asin ako maggigibo kaini na tanganing maipreserba ko para sakuya an natural na mga sanga kan kahoy; asin man, na ako makapag-ani nin bunga kainin pag-abot nin anihan, para man sakuya; nin huli ta ini makakakulog sa boot ko na mawawara an kahoy na ini asin an saiyang mga bunga.
14 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nin olibohan nagpadagos kan saiyang naitaram, asin tinago an mga natural na mga sanga kan apamadong kahoy na olibo sa pinakapurong mga parte kan olibohan, an iba sa saro asin an iba laen man, na uyon sa aiyang kagustuhan asin kaogmahan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na sarong halabang panahon an uminagi, asin an Kagurangnan nin olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya, magduman kita sa olibohan, na tanganing magtrabaho kita sa olibohan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan, asin man an surugoon, nagpasiring sa olibohan para magtrabaho. Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Hilnga, masdan mo digde; hilnga an kahoy.
17 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagmasid asin nahiling an kahoy kun saen an mga sanga kan layas na olibo ipinaghugpong; asin ini nagin marambong asin nagpoon nang magbunga nin prutas. Asin saiyang nahiling na ini marahayon asin an bunga kaini naarog sa natural na prutas.
18 Asin siya nagsabi sa saiyang surugoon: Hilnga an mga sanga kan layas na kahoy iyo an nagpupugol kan hamog kan ugat kaini, na tanganing an ugat kaini iyo an nagtatao nin grabeng kakusugon; asin nin huli kan grabeng kakusugan kan ugat kaini an layas na mga sanga nagbunga nin marhay na bunga. Ngonian, kun dae ta ipinaghugpong an mga sangang ini, an kahoy kuta na nagadan na. Asin ngonian, hilnga, ako mag-aani nin kadakul na prutas, na an kahoy mismo iyo an nagbunga; asin an bunga mismo sakuyang sasarayon pagkatapos nin anihan, para sa sadire ko man sana.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya, magduman kita sa pinakapurong parte kan olibohan, asin hilngon ta kun an mga natural na sanga kan kahoy dae man nagbunga nin kadakul na prutas, na tanganing ako magsasaray kan bunga kaini pagkatapos kan anihan, para sa sadire ko man sana.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpasiring duman sa lugar kun saen ipinagtao kan amo an mga natural na mga sanga kan kahoy, asin siya nagsabi sa surugoon: Hilnga an mga ini; asin saiyang nahiling an enot na ini nagbunga nin kadakul na prutas; asin saiya man nahiling na ini marhay. Asin siya nagsabi sa surugoon: Kuahon an prutas na iyan asin sarayon ini hanggan sa pagtapos nin anihan, na tanganing sakuyang maisaray an mga ini para sa sadire ko man sana; nin huli ta hilgan, an sabi nya, sa arog kaining haloy na panahon na sakuya ining inataman, asin ini nagbunga nin kadakul na prutas.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Paanong nangyari na naitanom mo an kahoy na ini digde, o an sangang ini kan kahoy? Nin huli ta hilnga, iyo ini an pinakamaluyang parteng lugar kan saimong olibohan.
22 Asin an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiya: Dae mo ako pagtukdoan; aram ko na iyo ini an sarong maluyang parte kan daga; kun kaya, ako nagsasabi saimo, ako an nag-ataman kaini sa haloy na panahon, asin saimong gayong nahihiling na ini nagbunga nin kadakul na prutas;
23 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Masdan mo digde; hilnga ako nagtanom pa man nin ibang sanga kan kahoy; asin ika nag-aaram na gayo na an lugar na ini iyo an maluya-luya kesa sa enot. Pero, hilnga an kahoy, ako an nag-ataman kaini sa haloy na panahon, asin ini nagbunga nin kadakul na prutas; kaya, tiripuna ini, asin saraya hanggan sa pagtapos kan anihan, na ako an puwedeng magpreserba kaini para sa sadire ko man sana.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi giraray sa saiyang surugoon: Magmasid ka daw digde, asin hilnga an ibang sanga man, na sakuyang itinanom, hilnga na tanganing sakuya man ining maataman, asin ini nagbunga nin kadakul na prutas.
25 Asin siya nagtaram sa surugoon: Magmasid ka digde asin hilnga an huri. Hilnga, ini an sakuyang itinanom sa marhay na lugar kan daga; asin ako an nag-ataman kaini sa haloy na panahon, asin saro sanang parte kan kahoy an nagbunga nin inataman na prutas, asin an iba man na parte kan kahoy nagbunga nin layas na bunga; hilnga, ako an nag-ataman kaining kahoy arog man sa iba.
26 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Haraleon mo an mga sanga na dae nagbunga nin marhay na prutas, asin inarapon sinda sa kalayo.
27 Pero hilnga, an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Purunguson ta ini, asin magkalot sa palibot kaini, asin atamanon ta ini sa sarong halipot na panahon na baka baya ini makapagbunga pa nin marhay na prutas para saimo, na tanganing maisaray mo sinda hanggan sa katapusan kan pag-ani.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan asin an surugoon nin Kagurangnan kan olibohan inataman an gabos na prutas kan olibohan.
29 Asin ini nangyaring naglipas na sarong halawig na panahon an nag-agi, asin an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya, magduman kita sa olibohan, na tanganing magtrabaho giraray sa olibohan. Nin huli ta hilnga, an oras nagrarani na, asin an katapusan madali nang mag-abot; kun kaya, ako kaipuhan nang mag-ani sa panahon nin anihan, para sa sakuya mang sadire.
30 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan sa olibohan asin an surugoon nagpasiring sa olibohan asin sinda nagduman sa kahoy na an natural na mga sanga pinagharale, asin sinalidahan kan mga layas na sanga na ipinaghugpong kaini; asin hilnga an gabos na klaseng mga bunga iyo an namurulupot sa kahoy.
31 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagnamit kan prutas, lambang klase uyon kaining bilang. Asin an Kagurangnan nin olibohan nagsabi: Hilnga, sa halawig na panahon na ginibo tang atamanon an kahoy na ini, asin ako nakapagtipon para sa sadire hanggan sa katapusan kan tig-ani nin kadakul na prutas.
32 Pero hilnga, sa oras na ini nagbunga nin kadakul na prutas, asin mayo ni saro kaini an marhay. Asin hilnga, nagka-igwa nin kadakul na klase nin bungang maraot; asin ini daeng pakinabang sakuya, maski na ngani kita naghingohang magtrabaho; aisn ngonian ako namumundong gayo nin huli ta kaipuhan na gayong mawawara sakuya an kahoy na ini.
33 Asin an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa surugoon: Ano an satuyang gigibohon sa kahoy na ini, na tanganing ako makapagsaray giraray nin marhay na bunga gikan kaini para sa sadire ko man sana?
34 Asin an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Hilnga, nin huli ta saimong ipinaghugpong an mga sanga kan layas na olibong kahoy saindang napangatamanan an mga ugat kaini, na sinda nabuhay asin sinda dae napara; kun kaya ikaw mismo an nakapaghiling na sinda ngonian napamarhay.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurnangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: An kahoy daeng pakinabang sa sakuya, asin an mga ugat kaini daeng pakinabang sa sakuya habang ini nagbubunga nin maraot na prutas.
36 Dae man nagkukulang, ako nag-aaram na an mga ugat marhay, asin para sa sakuyang pansadireng katuyuhan sakuya sindang naipreserba; asin nin huli ta sa saindang kakusugan sinda ngonian nagbunga gikan sa layas na mga sanga, nin marhay na prutas.
37 Pero hilnga, an mga layas na sanga nagdarakula asin nagsalida na sa mga ugat kaini; asin nin huli ta an mga layas na sanga iyo an nakapagsalida sa mga ugat kaini nagbunga nin kadakul na maraot na bunga; asin nin huli ta ini nagbunga nin kadakul na maraot na bunga saimo mismong nahihiling na ini nagpoon nang magagadan; asin ini sa madaliong panahon magigin mga hinog, na ini puwedeng maisugba sa kalayo, laen lang kun kita maghingohang gumibo nin anuman na bagay na tanganing ini puwedeng maipreserba.
38 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Magpasiring kita sa pinakapurong mga parte kan olibohan, asin hilngon ta kun an mga natural na mga sanga nagbunga man nin maraot na prutas.
39 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpasiring duman sa pinakapurong mga parte kan olibohan. Asin ini nangyaring naglipas na saindang nahiling na an prutas kan natural na mga sanga nagin koraptu man; iyo, an enot asin an panduwa asin man an pinakahuri; asin sinda gabos nagin mga koraptu.
40 Asin an layas na bunga kan pinakahuri iyo an nakapagsalida kaidtong parte kan kahoy na nagbunga nin marhay na prutas, maski na ngani na an sanga nagin alang na asin nagadan.
41 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagluha, asin nagsabi sa surugoon: Ano pa daw an sakuyang magiginibong iba para sa sakuyang tanuman?
42 Hilnga, kaidto ko pa aram na an gabos na bunga kan olibohan, laen lang kan mga ini, nagin mga maraot. Asin ngonian, an mga ini na kaidto nagbubunga nin marahay-rahay na bunga nagin man mga maraot; asin ngonian an gabos na kahoy kan sakuyang tanuman dae nang pakinabang laen lang kun ini purutulon asin igatong sa kalayo.
43 Asin hilnga ining pinakahuri, na sanga nagin alang na, na ako mismo an nagtanom sa sarong magayon na parte nin daga; iyo, maski ini na iyo an sakuyang pinakapinili para sakuya na pinalaen sa gaobs na parte kan daga nin sakuyang tanuman.
44 Asin saimong nahiling na ako mismo an nagpurutol kaidtong nagpurungot na tanom sa lugar na ini, na tanganing maitanom ko an kahoy na ini bilang karibay.
45 Asin saimong nahihiling na an sarong parte kaini nagbunga nin marhay na bunga, asin an sarong parte kaini nagbunga man nin layas na prutas; asin nin huli ta dae ko hinawanan an mga sanga kaidto asin isusugba kuta na sa kalayo, hilnga, sinda an nagribay kan marhay na sanga na tanganing ini magka-aralang.
46 Asin ngonian, hilnga, maski na ngani sa gabos na pag-aataman na satuyang ginibo sa olibohan ko, an mga kahoy kaini nagin mga lapa, na tanganing sinda dae nagbunga nin marhay na prutas; asin an mga ini na piglaoman kong maipreserba, na tanganing makapagbunga nin prutas pag-abot nin tig-ani, para sa sakuyang sadire. Pero, hilnga, sinda nagin arog man kan mga layas na olibong kahoy, asin sinda dane mga pakinabang kundi paralubdon asin igatong sa kalayo; asin ini nakapagpamundo sakuya na mawawara sakuya sinda.
47 Pero ano pa daw an sakuyang magiginibong iba sa sakuyang tanuman? Nagpabaya daw an sakuyang kamot, na ako dae nakapag-ataman kaini? Dae, ako an nag-ataman kaini, asin ako an nagkalot sa palibot kaini, asin ako an naghawan kaini, asin ako an nag-abono kaini; asin sakuyang ipinagbingat an sakuyang kamot haros sa bilog na kalawigan nin aldaw, sakuyang kamot haros sa bilog na kalawigan nin aldaw, asin nin huli ta an katapusan naghaharani nang gayo. Asin ini nakapagpamundong gayo sakuya na dapat kong purutulon an gabos na kahoy kan sakuyang tanuman, asin igatong sinda sa kalayo na tanganing sinda magksurulo. Siisya daw ining naggibo nin karaotan sa sakuyang tanuman?
48 Asin ini nangyaring naglipas na an surugoon nagsabi sa saiyang amo: Bako daw na sa kalangkawan kan samong olibohan --- an an mga sanga kaini iyo an nakapagribay kan mga ugat na marhay? Asin nin huli ta an mga sanga iyo an nagribay kaini; hilnga sinda nagdarakula nin mabilison kesa kakusugan kan mga ugat, kinukua an kusog na gikan man sana sainda. Hilnga, ako nagsasabi, bako daw na iyo ini an dahilan kun tadaw ta an mga kahoy kan saimong olibohan nangyaring nagin mga lapa?
49 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan olibohan nagsabi sa saiyang surugoon: Madya magduman kita asin paraludon ta an mga kahoy kan olibohan asin igatong ta sa kalayo, na tanganing sinda dae makapagpurungot sa daga kan sakuyang tanuman, nin huli ta ako ang naggibo kan gabos. Ano pa da an sakuyang magiginibong iba para sa sakuyang tanuman?
50 Pero, hilnga, an surugoon nagsabi sa Kagurangnan kan olibohan: Pabayaan na nguna an mga ini sa kadikit na panahon.
51 Asin an Kagurangnan nagsabi: Sige, pabayaan ko nguna na an mga ini sa kadikit napanahon, nin huli ta makulog na marhay sa book ko na mawawara sakuya an mga kahoy sa sakuyang olibohan.
52 Kun kaya, magkua kita nin mga sanga kaining sakuyang itinanom sa mga pinakapurong parte kan sakuyang tanuman, asin satuya sindang ihugpong sa kahoy kun saen sinda naggikan; asin satuyang haleon sa kahoy idtong mga sanga na an prutas grabeng gayo an pait, asin ihugpong an mga natural na mga sanga kan kahoy bilang karibay kan mga ini.
53 Asin ini gigibohon ko na tanganing an kahoy dae magagadan, na kun sakali, sakuyang maipreserba para sa sakuyang sadire an mga ugat kaini para sa sakuyang sadireng katuyuhan.
54 Asin, hilnga, an mga ugat kan mga natural na sanga kan kahoy na sakuyang itinanom sa maski arin man lugar na ginusto kong tanuman uya gabos buhay; kun kaya, sakuya sinda man ipreserba para sa sakuyang pansadireng katuyuhan, ako magkukua nin mga sanga kan kahoy na ini, asin ako mismo an maghuhugpong kan mga ini sa sainda. Iyo, ako mismo an maghuhugpong sa sainda kan mga sanga sa saindang pinakamagurang na kahoy, na tanganing sakuyang maipreserba man an mga ugat para sa sakuyang pansadire, na kun sinda magigin mga makusog nang gayo baka laman na sinda puwedeng magbunga nin marhay na prutas para sakuya, asin ako puwedeng mapamuraway kan bunga nin sakuyang olibohan.
55 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagkua gikan sa natural na kahoy na nagin layas, asin ipinaghugpong ini sa mga natural na kayoy, na nagin man mga layas.
56 Asin sinda man nagkua gikan sa mga natural na mga kahoy na nagin layas, asin ipinaghugpong sa saindang pinakamagurang na kahoy.
57 Asin an Kagurnangnan kan olibohan nagsabi sa surugoon: Dae mo pagharaleon an mga layas na mga sanga hale sa mga kahoy, laen lang kun an mga ini an pinakamapait; asin sa sainda saimong ihuhugpong uyon sa mga bagay na sakuyang isinabi.
58 Asin satuya giraray aatamanon an mga kahoy kan olibohan, asin satuyang kortehan an mga sanga kaini; asin haharaleon ta gikan sa mga kahoy idtong mga sanga na nagka-aralang na, na kaipuhang gadanon, asin itapok sinda sa kalayo.
59 Asin ini an gibohon ko na , baka sakali, an mga ugat kaini puwedeng magkurusog nin huli ta sinda marahayon; asin nin huli sa pagribay kan mga sanga, na an marhay puwedeng iyo an magdaog kan maraot.
60 Asin nin huli ta ako nagpreserba kan mga natural na mga sanga asin mga ugat kaini, asin na ako an naghugpong giraray sa mga natural na mga sanga sa saindang pinakamagurang na kahoy, asin nagpreserba kan mga ugat kan saindang pinakamagurang na kahoy, na baka sakali, an mga kahoy kan sakuyang olibohan mapupuwedeng magbunga giraray nin marhay na prutas; asin na ako puwedeng mag-oogma giraray sa prutas kan sakuyang olibohan, asin baka sakali, na ako magpupuwedeng magka-igwa nin dakulang kaogmahan na sakuyang naipreserba an mga ugat asin mga sanga kan enot na prutas---
61 Kun kaya, magduman ka, asin mag-arapud nin mga katabang, na kita puwedeng magtrabaho nin maigot sa bilog tang kusog sa tanuman, na tanganing puwede tang mapakarkay an dalan, na tanganing puwede kong mapabunga giraray nin natural na prutas, na an natural na prutas na ini marhay asin iyo an pinagkamahalaga na nangingibabaw sa gabos na ibang mga prutas.
62 Kun kaya, magduman kita asin magtrabaho sa bilog tang kusog kaining huring pagkakataon, nin huli ta hilnga an katapusan naghaharani nang gayo, asin iyo na ini an pinakahuring panahon na ako magpupungos kan sakuyang olibohan.
63 Hala ihugpong an mga sanga; magpoon sa pinakahuri na tanganing sinda iyo an mangenotan, asin na an pinaka-enot iyo man an mahuhuri, asin magkalot sa palibot kan mga kahoy sa parehong gurang na asin ake pa, an enot asin an huri; asin an huri asin ang enot, na an gabos mapupuwedeng mapangatamanan giraray para sa pinakahuring pagkakataon.
64 Kun kaya, magkalot sa palibot ninda, asin pungusan sinda, asin abonohan man giraray, sa huring pagkakataon, nin huli ta an katapusan naghaharani nang gayo. Asin kun ini mangyayari na ining pinakahuring paghugpong magtatalubo, saka kamo maghahawan nin dalan para sainda, na tanganing sinda mapupuwedeng magtrabaho.
65 Asin habang sinda nagpopoon nang magtaralubo saka mo pupurutulon an mga sanga na nagbubunga nin mapaiton na prutas, na uyon sa kakusugan kan marahayon asin kan kadakulaan kaini; asin dae mo pupurutulon tulos-tulos an mga mararaot sa sararoang paagi, baka kaya an mga ugat kaini grabeng gayo an pangungupot para sa kahugpungan, asin an inihugpong kaini puwedeng magadan, asin baka mawara pa sakuya an mga kahoy kan sakuyag olibohan.
66 Nin huli ta nagkukulog an boot ko na mawawara sakuya an mga kahoy kan sakuyang tanuman; kun kaya saimong hahawanon an mga mararaot habang an mga mararahay nagtatalubo na, na an ugat asin an ibabay igwa nin pararehong kakusugan, hanggan an marhay magdadaog kan mga maraot, asin an maraot pupurutulon asin itapok sa kalayo, na tanganing sinda dae na mangungurupot sa pagtalubo sa daga kan sakuyang olibohan; asin ta ako an magsisighid kan mga mararaot paluwas sa sakuyang tanuman.
67 Asin an mga sanga kan natural na kahoy sakuya man ihuhugpong giraray sa natural na kahoy sakuya man ihuhugpong giraray sa natural na kahoy;
68 Asin an mga sanga kan natural na kahoy sakuya man ihuhugpong sa natural na mga sanga kan kahoy; asin ta sakuya sindang pagkasararoon giraray, na tanganing sinda magbubunga nin natural na prutas, asin sinda magigin saro.
69 Asin an mararaot itatapok paharayo, iyo, duman sa luwas kan bilog na daga kan sakuyang tanuman; nin huli ta hilnga, iyo na sana ini na ako magpupungos kan sakuyang tanuman.
70 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan kan tanuman ipinadara an saiyang surugoon; asin an surugoon nagduman asin naggibo kan bagay nin Kagurangnan na uyon sa isinugo sa saiya; asin nagdara pa nin iba pang mga katabang; asin sinda kadikit sana.
71 Asin an Kagurangnan kan tanuman nagsabi sa sainda: Magduman kamo, asin magtrabaho sa olibohan ko, sa bilog nindong kakusugan. Nin huli ta an katapusan harani nang marhay, asin an panahon madalion sanang minaabot; asin kun kamo magtrabaho sa bilog nindong kusog na kaiba ko, kamo magkakaigwa nin kaogmahan sa prutas na sakuyang ihahanda para sakuya laban sa panahon na haranihon nang mag-abot.
72 Asin ini nangyaring naglipas na an mga surugoon nagduruman asin nagtrabaho sa bilog nindang kakusugan; asin an Kagurangnan nin tanuman nagtrabaho man kaiba ninda; asin saindang pinagsusunod an mga kasugoan nin Kagurangnan kan tanuman sa gabos na mga bagay.
73 Asin nagpoon nang magkaigwa nin natural na prutas giraray sa olibohan; asin an natural na mga sanga nagpopoon nang magtaralubo asin namurungot na gayo; asin an mga layas na mga sanga pinunan nang pinagpurutol asin tanganing itatapok sa harayo; asin sainda man nanggad iningatan an mga ugat asin an ibabaw kaini na magin pareho, uyon sa kakusugan kaini.
74 Asin kaya sinda nagtrabaho, sa bilog na kahigosan, na uyon sa mga kasugoan nin Kagurangnan kan olibohan, maski hanggan na an mararaot maitapok paluwas sa tanuman, asin an Kagurangnan nagpreserba para sa saiyang sadire na an mga kahoy nagbunga giraray nin natural na prutas; asin sinda nagin arog sa saro sanang hawak; asin an mga prutas nagin pantay; asin an Kagurangnan kan tanuman nagsaray para sa saiyang sadire nin natural na prutas, na iyo an pinakamahalaga para sa saiya magpoon pa sa kapinunan.
75 Asin ini nangyaring naglipas na kan an Kagurangnan nin tanuman nahiling na an saiyang bunga marhay, asin na an saiyang olibohan bako nang maraot, saiyang inapud an saiyang mga surugoon, asin nagsabi sa sainda: Hilnga, para kaining huring pagkakataon na satuyang pinangatamanan an sakuyang olibohan; asin saindo mismong nahihiling na ako naggibo na uyon sa sakuyang kagustuhan; asin sakuyang naipreserba an natural na prutas, na ini marhay, na arog na gayo kaidto sa kapinunan. Asin paladan kamong gayo; nin huli ta kamo nagin mahigos sa pagtatrabaho na kaiba ko sa sakuyang tanuman, asin nagin masinunod-sunod sa sakuyang mga kasugoan, asin nagtarabang sa sakuya na tanganing mapabunga ko giraray nin natural na prutas, na naggibo na an sakuyang olibohan dae na nagin maraot, asin an mga mararaot itinapok na sa harayo, hilnga kamo magkakaigwa nin kaogmahan kaiba ko nin huli sa prutas kan sakuyang olibohan.
76 Nin huli ta hilnga, sa halawig na panahon na ako nagguguno nin prutas sa sakuyang olibohan para sa sakuyang pansadire sa lambang tig-ani, na madalion gayong minaabot; asin sa huring pagkakataon na ako nangatman kan sakuyang olibohan asin nagparapampungos kaini, asin nagparakalot sa palibot kaini, asin nagpara-abono kaini; kun kaya ako magsasaray para sa sakuyang pansadire, para sa halawig na panahon, na uyon sa mga bagay na sakuyang ipinagtaram.
77 Asin sa panahon na maabot na an maraot na prutax magtaralubo giraray sa sakuyang tanuman kaya ako maggigibo na an marhay asin an maraot titiriponon; asin an marhay sakyang ipagpapalaen para sa sakuya, asin an mararaot sakuyang itatapok paharayo pabalik sa sadire nindang lugar. Asin maabot an tig-ani asin an katapusan; asin an sakuyang olibohan ipapasulo ko nin kalayo.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?