<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, January 12, 2005

AN LIBRO NI OMNI 

Omni, Amaron, Chemish, Abinadom, asin Amaleki, sa lambang turno, iyo an nag-iingat kan mga rekord --- Si Mosiah iyo an nakadiskubre kan mga katawohan nin Zarahemla na naggikan sa Jerusalem sa mga aldaw ni Zedekiah --- Siya iyo an hinimong hade na mamamahala sainda --- An mga Mulekita iyo an nakadiskubre ki Coriantumr, an pinakahuri kan mga Jaredita --- Si Hadeng Benjamin iyo an nagribay ki Mosiah --- An mga tawo dapat idulot an saindang mga kalag bilang sarong dulot para ki Cristo.

*******

Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako, si Omni, na sinusugo kan sakuyang ama, si Jarom, na ako magsurat nin anuman na bagay sa ibabaw kaining mga lamina, na tanganing ingatan an samuyang tala-angkanan ---
2 Kun kaya, sa sakuyang mga aldaw, ako maggigibo na kamo dapat makanuod na ako nakipaglaban na grabe sa paagi nin espada na tanganing protektahan an sakuyang mga katawohan, an mga Nephita, na mahulog sa mga kamot kan saindang mga kaiwal, an mga Lamanita. Pero hilnga, ako sa sakuyang sadire sarong makasalanon na tawo, asin ako dae nag-utob sa mga katugunan asin mga kasugoan nin Kagurangnan na dapat kuta sakuya mismong naggibo na.
3 Asin ini nangyaring naglipas na ang duwang gatos asin sitenta asin anom na taon an naglipas na, asin kami nagkaigwa nin kadakul na matuninong na panahon; asin kami nagkaigwa nin kadakul na seryosong mga pakikigiyera asin pagpabulos nin dugo. Iyo, asin sa marhay, duwang gatos asin otsenta asin duwang taon na naglipas na, asin ako an nag-ingat kaining mga lamina na uyon sa mga kasugoan kan sakong mga ama; asin ako an nagpamana kan mga ini sa sakuyang akeng lalake na si Amaron. Asin ako an naggibo kan pantapos.
4 Asin ngonian ako, si Amaron, nagsurat nin anuman na mga bagay na dapat kong suraton, na kadikiton sana, sa libro kan sakuyang ama.
5 Hilnga, ini nangyaring naglipas na tulong gatos asin beynteng taon an nakalipas, asin an mas makasalanon na parte kan mga Nephita nagkaderestroso na.
6 Nin huli ta an Kagurangnan dae nagtutugot, na pagkatapos niya sindang pig-akay paluwas sa daga kan Jerusalem asin binantayan asin pinag-ingatan sinda gikan sa pagkahulog sa mga kamot nin saindang mga kaiwal, iyo, siya dae nagtutugot na an mga tataramon dae mangyaring maaraman, na saiyang ipinagtaram sa satuyang mga ama, na nagsasabi na: Habang kamo dae nagsusunod sa sakuyang mga kasugoan kamo dae magin masagana sa daga.
7 Kun kaya, an Kagurangnan nagbisita sainda sa dakulang paghukom; dae magkukulang, saiyang pinagpalaen an matatanos na sinda dae mapapahamak; pero naggibong iligtas sinda paharayo sa mga kamot kan saindang mga kalaban.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sakuyang ginibong itao an mga lamina sa sakuyang tugang na si Chemish.
9 Ngonian ako, si Chemish, iyo an nagsurat kaining kadikit na mga bagay na sakong naisurat, sa parehong libro kan sakong tugang; nin huli ta hilnga, ako nakahiling sa huri na saiyang isinurat, na siya iyo an nagsurat kaini sa saiyang sadireng kamot; asin siya nagsurat kaiyan kan aldaw na siya an nagtao sainda sa sakuya. Asin pagkatapos kaining paagi samuyang iniingatan ang mga rekord, nin huli ta ini nangyaring uyon sa mga kasugoan kan satong mga ama. Asin ako naghimong magtapos.
10 Hilnga, ako, si Abinadom, iyo an akeng lalake ni Chemish. Hilnga, ini nangyaring naglipas na ako nakasaksi nin kadakul na giyera asin pagralaban-laban sa tahaw kan sakuyang katawohan, an mga Nephita, asin an mga Lamanita; asin ako, sa paagi kan sakong sadireng espada, naghimong manguhaan nin mga buhay kan kadakul na mga Lamanita sa pagdepensa kan sakuyang mga katugangan.
11 Asin hilnga, an rekord kaining katawohan naka-ukit sa ibabaw kan mga lamina na iniingatan na kan mga hade, uyon sa mga henerasyon; asin ako nakakaaram na mayong kapahayagan laen lang kaidtong mga naisurat na, ni mga propesiya; kun kaya, tama na an nasusurat. Asin ako an maghimong matapos na.
12 Hilnga, ako si Amaleki, an akeng lalake ni Abinadom. Hilnga, ako magtataram sa saindo nin mga bagay mapanungod ki Mosiah, na ginibong hade sa bilog na daga nin Zarahemla; nin huli ta hilnga, siya na pinapagiromdom nin Kagurangnan na siya dapat magdulag sa daga ni Nephi, asin habang sa kadakul na magdangog sa boses nin Kagurangnan na dapat man maghale paluwas kan daga na kaiba nya, pasiring sa kaparangan ---
13 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang ginibo na uyon sa Kagurangnan na nagsugo saiya. Asin sinda naghale paluwas sa daga pasiring sa kaparangan, kairiba an kadakul na nagdangog sa boses nin Kagurangnan, asin sinda pig-akay sa paagi nin kadakul na mga pagtutukdo asin mga pagpropesiya. Asin sinda padagos na pinapagiromdom sa paagi nin tataramon nin Diyos; asin sinda pinag-aantabayanan sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang kamot, sa lugar na kaparangan hanggan na sinda nakaabot sa daga na inapud na daga nin Zarahemla.
14 Asin sinda nakadiskubre nin sarong mga katawohan, na inapud na katawohan nin Zarahemla. Ngonian, nagkaigwa nin sarong dakulang kaogmahang grabe, nin huli ta an Kagurangnan ipinadara an katawohan ni Mosiah na dara an mga laminang bronse na may laman na rekord kan mga Hudiyo.
15 Hilnga, ini nangyaring naglipas na si Mosiah iyo an nakadiskubre na an mga katawohan nin Zarahemla nagluwas gikan sa Jerusalem sa panahon na si Zedekiah, an hade nin Judah, na dinara paharayo bilang bihag pasiring sa Babilonya.
16 Asin sinda nagparabiyahe sa kaparangan, asin dinarara kan kamot nin Kagurangnan sa paglayag sa darakulang mga tubig, pasiring sa daga kun saen si Mosiah an nakadiskubre sainda; asin sinda nag-erok duman gikan kaidtong oras hanggan sa maabot.
17 Asin sa panahon na si Mosiah iyo an nakadiskubre sainda; sinda nagin grabe an kadakulaan na mga giyera asin seryosong pakipaglaban, asin an saindang mga lengguwahe nagin koraptado; asin mayong dara sa mga rekord ninda; asin sinda nagsikwal sa pagkatawo kan saindang Kaglalang; asin si Mosiah, ni an mga katawohan ni Mosiah, na nakasabot sa sainda.
18 Pero ini nangyaring naglipas na si Mosiah naghimo na sinda tukdoan kan saindang lengguwahe. Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na sinda matukdoan sa lengguwahe ni Mosiah, si Zarahemla nagtao nin sarong tala-angkanan kan saiyang mga ama, uyon sa saiyang memorya; asin sinda nakasurat, pero bako sa mga laminang ini.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nin Zarahemla, asin nin Mosiah, nagin tinukahan na magin saindang hade.
20 Asin ini nangyaring naglipas sa mga aldaw ni Mosiah, na igwa nin sarong dakulaon na gapo na dinarara sa saiya na may mga inukitan sa ibabaw kaini; asin saiyang ginibong mainterpreta an mga nakaukit sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Diyos.
21 Asin sinda nagtao nin sarong estorya manungod sa sarong Coriantumr, asin an pagkagaradan kan saiyang mga katawohan. Asin si Coriantumr nadiskubre sa paagi kan mga katawohan nin Zarahemla; asin siya nakipag-erok sa kaibahan ninda sa paglipas nin siyam na mga bulan.
22 Ini man nagsambit nin kadikit na mga tataramon mapanungod sa saiyang mga ama. Asin an saiyang naenot na mga magurang nagluwas gikan sa torre, kan panahon na an Kagurangnan pinagbaranga an lengguwahe kan mga katawohan; asin an saindang mga tulang nagkawaratak-watak sa daga pasiring sa hiraga.
23 Hilnga, ako, si Amaleki, ipinangaki sa mga alaw ni Mosiah; asin ako nabuhay na tanganing mahiling an saiyang kagadanan; asin si Benjamin, an saiyang akeng lalake, naghade bilang saiyang karibay.
24 Asin hilnga, ako nakahiling, sa mga aldaw ni hadeng Benjamin, nin seryosong pakikigiyera asin grabeng pagpabulos nin dugo sa tahaw nin mga Nephita asin mga Lamanita. Pero hilnga, an mga Nephita nagin lamang na gayo kesa sainda; iyo, nin huli ta si hadeng Benjamin iyo an nakapagpahale sa sainda paluwas sa daga nin Zarahemla.
25 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpoon na magin sarong gurang; asin, mayo nin banhi, asin may pagkaaram ki hadeng Benjamin magin sarong hustong tawo sa atubangan nin Kagurangnan, kun kaya, ako an magtatao kaining mga lamina pasiring sa saiya, nagpapagiromdom sa gabos na mga tawo na magdulok sa Diyos, an Solong Banal nin Israel, asin nagtutubod sa pagpropesiya, asin sa mga kapahayagan, asin sa pagtutukdo kan mga anghel, asin sa regalo nin pagtataram nin mga dila, asin sa regalo kan pag-interpreta nin mga lengguwahe, asin sa gabos na mga bagay na anas marahay; nin huli ta mayo nin bagay na marhay laen lang kun ini minagikan sa Kagurangnan: asin an bagay na maraot minagikan sa diyablo.
26 Asin ngonian, namumutan kong mga tugang, ako naghimo na kamo dapat na magdulok ki Cristo, na iyo an Solong Banal nin Israel, asin makisumaro sa saiyang kaligtasan, asin an kapangyarihan kan saiyang pagtubos. Iyo, magdulok kamo sakuya, asin idulot an saindong bilog na kalag bilang regalo para sa saiya, asin ipagpadagos an pag-ayuno asin pagpangadye, asin magpakatatag hanggan sa katapusan; asin habang an Kagurangnan buhay ikaw maliligtas.
27 Asin ngonian ako magsasabi nin mga bagay tungkol sa sarong nagkapirang numero na naglakaw pasiring sa kaparangan na tanganing magbalik sa daga ni Nephi; nin huli ta igwa na nin sarong dakulang numero na nagmamawot na masadire ninda an daga bilang saindang kamanahan.
28 Kun kaya, sinda nagralakaw pasiring sa kaparangan. Asin an saindang tagapamayo bilang sarong makusog asin maisog na tawo, asin sarong tiso an liog na tawo, kun kaya siya an nagkausa nin pag-iriwal-iwal sa mga pag-iriba; asin sinda gabos nagkagaradan, puwera lang sa singkuwenta, na yaon sa kaparangan, asin sinda nagbalik giraray sa daga nin Zarahemla.
29 Asin ini nangyaring naglipas na sainda man na iniriba an kadakul na iba pa na igwa nin daradakulang numero, asin sinda nagksararong maglakaw giraray pasiring sa kaparangan.
30 Asin ako, si Amaleki, igwa nin sarong tugang, na nag-iba sa sainda; asin magpoon kaidto dae na akong pagkaaram manungod sainda. Asin ako harani nang gayo magpaduman sa sakuyang lubungan; asin an mga laminang ini napano na. Asin ako naghimo na nin katapusan kan sakuyang pagsasaysay.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?