<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, January 11, 2005

JACOB TSAPTER 6 

An Kagurangnan iyo an magbabawi kan Israel sa mga huring aldaw --- Pagkatapos an mundo susuloon nin kalayo --- An mga tawo kaipuhan na magsuod ki Cristo na tanganing malikayan an danaw nin kalayo asin asupre.

*******

Asin ngonian, hilnga, mga tugang ko, habang ako nagsasabi saindo na ako magpopropesiya, hilnga, iyo ini an sakuyang propesiya --- na an mga bagay na ining propetang si Zenos nagsabi, mapanungod sa harong nin Israel, na kun sane saiyang ipinag-arog sinda sa sarong ataman na olibong kahoy, kaipuhan na seguradong maglipas.
2 Asin an aldaw na saiyang ibibingat an saiyang kamot sa ikaduwang pagkakataon na tanganing mabawi niya an saiyang mga katawohan, iyo an aldaw, iyo, na sa huring pagkakataon, na an mga surugoon nin Kagurangnan nangengenotan sa saiyang kapangyarihan, na pangatamanan asin magpungos kan saiyang tanuman; asin pagkatapos kaiyan an katapusan magpapadagos na maabot.
3 Asin mas paladan kamo na nagtrabaho nin maigot sa sakuyang tanuman; asin mas grabe an sumpa sa sainda na itatapok paluwas sa saindang sadireng lugar! Asin an kinaban mangyayaring susuloon nin kalayo.
4 Asin gurano baya kamaherakon an satuyang Diyos para sa satuya, nin huli ta saiyang nagigiromdoman an harong nin Israel, magpoon pareho sa mga ugat asin mga sanga; asin saiyang pinagbingat an saiyang mga kamot para sa sainda sa bilog na kalawigan nin aldaw; asin sinda sarong tiso an liog asin sarong mapagpalangkaw na katawohan; pero habang may kadakul pa na dae pinatagas an saindang mga puso mangyayaring maliligtas pasiring sa kahadean nin Diyos.
5 Kun kaya, mga namumutan kong katugangan, ako nakikiolay saindo sa malumanay na tataramon na kamo magsolsol, asin magdulok na pano nin katuyuhan sa puso, asin mangaputan sa Diyos habang siya nangangaputan sa saindo. Asin habang an saiyang kamot nin pagkaherak nakaunat paatubang sa saindo sa kaliwanagan nin aldaw, dae nindo pagpatagason an saindong mga puso.
6 Iyo, ngonian, kun saimong madadangog an saiyang boses, dae nindo pagpatagason an saindong mga puso; nin huli ta ano baya an rason ta kamo magagadan?
7 Nin huli ta hilnga, pagkatapos na kamo pinangatamanan sa paagi kan marhay na tataramon nin Diyos sa bilog na kaliwanagan nin aldaw, kamo daw magbubunga nin mararaot na prutas, na tanganing kamo pupurutulon asin itatapok pasiring sa kalayo?
8 Hilnga, saindo daw isisikwal an mga tataramon na ini? Saindo daw isisikwal an mga tataramon kan mga propeta; asin saindo daw isisikwal an gabos na mga tataramon na nagsasabi manungod ki Cristo, pagkatapos nin mas kadakul na isinabi manungod saiya; asin ipagpasipara an marhay na tataramon ni Cristo, asin an kapangyarihan nin Diyos, asin an regalo nin Espiritu Santo, asin magkamit nin Banal na Espiritu, asin himohon an sarong pagtutuya-tuya sa dakulang plano nin kaligtasanm na ipinagpahayag na para sa saindo?
9 Nakakaaram daw kamo na kun saindong gigibohon an mga bagay na ini, na an kapangyarihan nin kaligtasan asin kan pagkabuhay-liwat, na yaon ki Cristo, iyo an magdadara saindo na magtindog na igwa nin pagkasupog asin makangorongirhat na pagkakasala sa atubangan kan hukuman nin Diyos?
10 Asin uyon sa kapangyarihan nin hustiasya, nin huli ta an hustisya dae puwedeng maipagpasipara, kaipuhang gayo na kamo mapaduman pasiring sa danaw nin kalayo asin asupre, na kun saen an laad dae mapupundo, asin kun sane an aso minapaitaas nanggad na daeng sagkud asin kasagkuran, na an daw nin kalayo asin asupre iyo ang daeng tapos na kapadusahan.
11 O kaya, mga namumutan kong katugangan, magsolsol na kamo, asin maglaog sa hayakpit na pintuan; asin magdagos sa sarong dalan na sadit, hanggan sa kamo magkakaigwa nin buhay na daeng katapusan.
12 O dapat kamong magin madunong; ano pa daw an iba ko pang masasabi?
13 Sa pagtatapos ko, ako magpapaaram na saindo, hanggan sa kamo mahiling ko sa atubangan nin marahayon na hukuman nin Diyos, na kun saen an hukuman na ini iyo an maghahampak kan mga makasalanon na may makangorongirhat na pagkakilhag asin pagkatakot. Amen.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?