<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, January 11, 2005

JACOB TSAPTER 7 

Si Sherem nagpasipara ki Cristo, nakipagdiskusyunan ki Jacob, naghagad nin sarong senyal, asin pinadusahan nin Diyos --- An gabos na mga propeta nagparataram manungod ki Cristo asin kan saiyang pagbabayad-sala --- An mga Nephita namuhay kan saindang mga aldaw bilang mga lagalag, ipinangaki sa pagdudusa, asin kina-oongisan kan mga Lamanita.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas pagkatapos nin nagkapirang mga taon an nagka-agi, igwa nin sarong tawo na gikan sa mga katawohan ni Nephi, na an pangaran iyo si Sherem.
2 Asin nangyaring naglipas na siya nagpoon na magtukdo sa mga katawohan, asin nagsasabi sa sainda na dapat mayong Cristo. Asin siya nagpahayag nin kadakul na mga bagay na nakakapaomaw pa sa mga katawohan; asin ini saiyang ginibo na tanganing malampasan niya an doktrina ni Cristo.
3 Asin nagtrabaho nin maigot na tanganing puwede niyang maiharayo an mga puso nin mga katawohan, na nangyari ngani na sa saiyang paggibo naiharayo an kadakul na mga puso; asin siya na nakakaaram sa sakuya, si Jacob, na nagtubod ki Cristo na dapat mag-abot, siya naghanap nin kadakul na oportunidad na siya puwedeng magdulok sakuya.
4 Asin siya may inadalan, na tanganing siya nagkaigwa nin perpektong kaaraman kan lenguwahe kan mga katawohan; kun kaya, siya nakakapaggibong gumamit nin kadakul na pamboboladas, asin mas na kapangyarihan nin pagtataram, na uyon sa kapangyarihan nin diyablo.
5 Asin naglaom na saiyang matatanyog ako gikan sa pagtubod, na maski na ngani sa kadakul na mga kapahayagan asin nin kadakul na mga bagay na sakuyang nasaksihan manungod sa mga bagay na ini; nin huli ta ako tunay na nakahiling nin mga anghel, asin sinda an nagtukdo sa sakuya. Asin man, ako nakadangog nin tingog kan Kagurangnan na nagsasabi sakuya sa saiya mismong tataramon, sa lambang oras-oras; kun kaya, ako dae nanggad matatanyog.
6 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagdulok sa sakuya, asin sa kadunungang ini siya nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Tugang na Jacob, ako naghahanap nin mas na oportunidad na tanganing ako mapupuwedeng makipag-olay saimo; nin huli ta sakuyang nadangog asin man nakaaram na ikaw nagpaparalakaw nin grabe sa palibot, nagbabalangibog kan saimong inaapud na ebanghelyo, o doktrina ni Cristo.
7 Asin saimong nadara an kadaklan kaining mga katawohan na tanganing saindang piglawigaw an tamang dalan nin Diyos, asin dae pinagsusunod an ley ni Moises na iyo an tamang dalan; asin pabagohon an ley ni Moises pasiring sa pagsamba sa sarong nilalang na saimong pinagsasabi na maabot sa kadakul na gatos na mga taon magpoon ngonian. Asin ngonian hilnga, ako, si Sherem nagdedeklara sa saimo na ini sarong blaspemiya; nin huli ta mayo nin tawo an nakakaaram sa mga arog kaining mga bagay; nin huli ta an tawo dae makakapagsabi nin mga bagay na paabuton pa sana. Asin sa arog kaining paagi si Sherem nakipagdiskusyonan laban sa sakuya.
8 Pero hilnga, an Kagurangnang Diyos nagpabulos sa sakuya nin saiyang Espiritu palaog sa sakuyang kalag, kumbaya iyo ini sakuya an naghimo na nagparibong saiya sa haros gabos niyang mga tataramon.
9 Asin ako naghapot sa saiya: Ipinapasipara mong gayo an Cristo na iyo an maabot? Asin siya nagsimbag: Kun igwa nanggad nin sarong Cristo, ako dae magpapasipara saiya; pero ako nakakaaram na mayo nin Cristo, ni kaidto, ni maski noarin pa man.
10 Asin ako naghapot sa saiya: Nagtutubod ka sa mga kasuratan? Asin siya nagsimbag, Iyo.
11 Asin ako nagsabi sa saiya: Kaya ika dae nakakasabot sainda; nin huli ta sinda mismo an nagpapatunay manungod ki Cristo. Hilnga, ako nagsasabi saimo na mayo sa mga propeta an nakapagsurat, nakapagpropesiya, laen lang na sinda nanggad nakapagtaram mapanungod sa Cristong ini.
12 Asin bako lang ini gabos --- ini mismo an ginibong ipinagpahiling sa sakuya, nin huli ta ako an nakadangog asin nakapaghiling; asin ini man ginibong ipinahiling sa sakuya sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu; kun kaya, ako nakakaaram na kun mayo talaga nin pagbabayad-sala na gigibohon para sa gabos an mga tawong nilalang mangyayayring magkakawarara.
13 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa sakuya: Magpahiling ka sakuya nin sarong senyal sa paagi kaining kapangyarihan nin Banal na Espiritu, na kun saen ika nanggad mas grabe an pagkaaram.
14 Asin ako nagsabi sa saiya: Siisay man baya ako na iyo an magtentasyon sa Diyos na tanganing maipapahiling ko sana saimo an sarong senyal kan bagay na ikaw mismo may mas naaaraman na ini talagang totoo? Pero ika an nagpapasipara kaini; nin huli ta ika gikan sa diyablo. Dae magkukulang, bako an sakuyang sadireng kagustuhan iyo an mapangyayari; pero kun an Diyos mismo an maghampak saimo, tugutan na iyo ini an sarong senyal sa saimo na siya an may kapangyarihan, pareho sa langit asin sa daga; asin man, na si Cristo maabot. Asin an saimong kagustuhan, O Kagurangnan, iyo an mangyayari, asin bako an sakuya.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kan ako, si Jacob, nakapagtaram na kaining mga tataramon, an kapangyarihan nin Kagurangnan uminabot sa saiya, na iyo an dahilan na siya natumba sa daga. Asin ini nangyaring naglipas na siya inataman sa laog nin kadakul na mga aldaw.
16 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa mga katawohan: Magtiripon-tipon kamo sa pagkaaga, nin huli ta ako magagadanan na; kun kaya, ako nagmamawot na makipag-olay sa mga katawohan bago pa man ako magagadan.
17 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagkaaga an kadaklan nagkatiripon-tipon; asin siya nagtaram nin malinaw sa sainda asin saiyang pinahimutikan an mga bagay na saiyang ipinagtutukdo sainda, asin ipinagkumpisal si Cristo, asin an kapangyarihan kan Espiritu Santo, asin an mga pagtutukdo kan mga anghel.
18 Asin siya nagtaram nin malinaw sainda, na siya nangyaring nadaya sa paagi nin kapangyarihan kan diyablo. Asin siya nagtaram manungod sa impyerno, asin kan eternidad, asin kan daeng katapusan na kapadusahan.
19 Asin siya nagsabi: Ako natatakot nin huli ta ako nakagibo nin daeng kapatawaran na kasalanan, nin huli ta ako nagputik sa Diyos; nin huli ta ako nagpasipara sa Cristo, asin nagsabi na ako nagtutubod sa mga kasuratan; asin sinda man nanggad tunay na nagpapatotoo sa saiya. Asin nin huli ta ako talaga nagputik sa Diyos dakulang gayo an sakuyang katakutan na an mga nangyari sako magigin makakangorongirhat; pero ako nagkukumpisal sa Diyos.
20 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya nakapagsabi na kan mga tataramon na ini siya dae na nakapagtaram nin kadakul pang iba, asin saiyang itinao paitaas an saiyang espiritu.
21 Asin kan an kadaklan nakapagsaksi na siya nagtaram kaining mga bagay habang bago pa man siya pinagbawian nin buhay, sinda grabeng gayo an pagkangalas; na kun kaya an kapangyarihan nin Diyos nagbaba sa sainda, asin sinda pinangibabawan na tanganing sinda nagkaturumba sa daga.
22 Ngonian, an bagay na ini nakakapagpaogma sa sakuya, si Jacob, nin huli ta ako an naghagad kaini sa sakuyang Ama na yaon sa langit; nin huli ta saiyang dinangog an sakuyang pag-apud asin sinimbar an sakuyang pangadyeon.
23 Asin ini nangyaring naglipas na an katuninongan asin an pagkamuot sa Diyos naibalik giraray sa mga katawohan; asin sinda nagparahanap gikan sa mga kasuratan, asin dae na nagdangog sa mga tataramon kaining makasalanon na tawo.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kadakul na mga kapaagihan an giniribo na tanganing akoon giraray asin maibalik an mga Lamanita sa pagkakaaram kan katotohanan; pero an gabos na ini nagin kasayangan, nin huli ta sinda na-oogma sa mga pakikigiyera asin sa pagpapabulos nin dugo, asin ta sinda igwa nin daeng katapusan na kaongisan laban samuya, an saindang mga katugangan. Asin sinda nagmawot sa paagi nin kapangyarihan kan saindang mga armas na kami destrosohon padagos.
25 Kun kaya, an mga katawohan ni Nephi naggibong magpakusog laban sainda na magkaigwa nin mga armas, asin magkaigwa nin bilog na saindang kusog, na may pagtitiwala sa Diyos asin iyo an gapo kan saindang kaligtasan; kun kaya, sinda sa ngonian, nagin mga mapangganang paralaban kan saindang mga kaiwal.
26 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Jacob, nagpoon nang magin gurang; asin an rekord kaining mga katawohan na pinag-iingatan sa ibang mga lamina ni Nephi, kun kaya, tatapuson ko ining rekord, magsasabi na ako nagsurat uyon sa karahayan kan sakuyang kaaraman, sa paagi nin pagsasabi na an panahon naglipas samuya, asin man an samuyang mga buhay naglipas na arog samuya nin sarong pangiturugan, na kami bilang sarong matuninong asin sarong relihiyosong mga katawohan, mga lagalag, na itinapok paluwas gikan sa Jerusalem, na ipinangaki sa makuniot na pagdudusa, sa sarong kaparangan, asin kinakaongisan kan samuyang mga katugangan, na iyo an nagkausa nin mga giyera asin mga pagralaban-laban; kun kaya, kami nagmumundong gayo sa samuyang mga aldaw.
27 Asin ako, si Jacob, nahiling na ako sa dae mahaloy mapasiring na man sa sakuyang lubungan; kun kaya, ako nagsasabi sa sakuyang akeng lalake na si Enos: Kuahon mo an mga laminang ini. Asin ako nagsabi saiya kan mga bagay na an sakuyang tugang na si Nephi ipinagsugo sakuya, asin siya nagpromisa na magin masinunod-sunod kan mga kasugoan. Asin ako nagtatapos kan sakuyang pagsusurat sa ibabaw kaining mga lamina, na an mga nasusurat kadikiton sana; asin sa mambabasa ako mapaaram na, naglalaom na kadakul sa sakuyang mga katugangan an mapupuwedeng makabasa kan sakuyang mga tataramon. Mga katugangan ko, adiyos.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?