<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, January 12, 2005

AN LIBRO NI JAROM 

An mga Nephita padagos na nagsusunod sa mga ley ni Moises, naglalaom sa pag-abot ni Cristo, asin nag-asenso sa kadagaan --- Kadakul na mga propeta an nagtrabaho na tanganing padagos sindang yaon sa dalan nin katotohanan.

*******

Ngonian hilnga, ako, si Jarom, nagsurat nin kadikit na tataramon na uyon sa mga isinugo kan sakuyang ama, si Enos, na an samuyang tala-angkanan mangyaring maingatan.
2 Asin habang an mga laminang ini mga saradit, asin habang an mga bagay na ini naisurat para sa katuyuhan na karahayan kan satuyang mga katugangan na mga Lamanita, kun kaya, ini kinakaipuhan na gayo na ako magsurat nin kadikit; pero ako dae magsusurat nin mga bagay kan sakuyang pagpopropesiya, nin kan sakuyang mga kapahayagan. Nin huli ta ano pa an maisusurat kong iba pa na mas labaw kan mga sinurat na kan sakuyang ama? Bako daw na sainda nang ipinahayag an plano nin kaligtasan? Ako nagsasabi sa saindo, iyo; asin ini tama na sakuya.
3 Hilnga, ini kapakipakinabang na igwa pang kadakul na dapat gibohon kairiba kaining mga katawohan, nin huli sa katagasan kan saindang mga puso, asin an kabungogan kan saindang mga talenga, asin an kabulagan kan saindang mga kaisipan, asin an katisoan kan saindang mga liog; dae magkukulang, na an Diyos grabe kapano-pano nin pagkamaherakon sa sainda, asin dae ginibo na sinda sighidon gikan sa lalawgon nin daga.
4 Asin igwa nin kadakul sa pag-iriba ta na igwa nin kadakul na mga kapahayagan, nin huli ta sinda bako gabos tiso an mga liog. Asin habang kadakul na bakong tiso an mga liog asin igwa nin pagtubod, igwa nin pakisumaro sa Espiritu Santo, na naghihimong magpapatotoo sa mga kaakian nin mga tawo, na uyon sa saindang pagtubod.
5 Asin ngonian, hilnga, duwang gatos na taon an naglipas na, an mga katawohan ni Nephi nagin mas makusog sa daga. Sainda iniingatan na masunod an mga ley ni Moises asin an aldaw nin pagpahingalo pinabanal para sa Kagurangnan. Asin dae ninda ini binabasang-basang; ni gumibo nin pagtuyaw. Asin an mga ley kan banwaan grabeng gayo an pagka-estrikto.
6 Asin sinda nagkawaratak-watak nin kadakul sa lalawgon nin daga, asin an mga Lamanita man. Asin sinda nagin mas kadakul an numero kesa kan sinda kairiba pa kan mga Nephita; asin sinda namuot sa pangagadan asin nag-iinom nin dugo kan mga hayop.
7 Asin ini nangyaring naglipas na sinda sa kadakul na pagkakataon nag-arabot laban samuya, an mga Nephita, na tanganing makigiyera. Pero an samuyang hade asin an samuyang mga tagapamayo mga makukusog na mga tawo na may pagtubod sa Kagurangnan; asin sinda nagtutukdo sa mga katawohan kan mga dalan nin Kagurangnan; kun kaya, kami nakipaglaban sa mga Lamanita asin pinalayas mi sinda paharayo sa samuyang kadagaan, asin nagpoon na nagpakusog kan samuyang mga siyudad, o sa arin man na lugar kan samuyang kamanahan.
8 Asin kami nagdakul nin grabeng gayo, asin naglakop sa ibabaw nin lalawgon kan daga, asin nagin mga mayayaman na gayo nin mga bulawan, asin mga plata, asin nin mga mahalagang mga bagay, asin nin pinong kaggibohan sa kahoy, sa mga pagharongon, asin nin mga makinarya, asin man nin bakal asin mga tanso, asin nin bronse asin lansang, naggigibo nin anuman na klaseng mga kagamitan, sa lambang gamit sa pagbungkal nin daga, asin mga armas nin pakikigiyera --- iyo, an matarom na puso nin pana, asin an kaaganan; asin an tusok, asin an sibat, asin an gabos na mga preparasyon para sa pakikigiyera.
9 Asin kaya nagin andam sa pagsabat kan mga Lamanita, sinda dae nagin mapanggana laban samuya. Pero an tataramon nin Kagurangnan pirmeng inaaram, na saiyang itinataram sa samuyang mga ama, nagsasabi na: Nin huli ta hanbang kamo padagos na nagsusunod sa sakuyang mga kasugoan kamo magigin ma-asensuhon sa daga.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an mga propeta nin Kagurangnan nagpapagiromdom sa mga katawohan ni Nephi, na uyon sa tataramon nin Diyos, na kun dae ninda susunodon an mga kasugoan, pero mahulog sa pagkakasala, sinda hahampakon na mawara sa lalawgon nin daga.
11 Kun kaya, an mga propeta, asin an mga padi, asin an mga paratukdo, nagtrabaho nin maigot, pirmeng nagpapagiromdom sa bilog na halabang pagpapakasakit na an mga katawohan magin mahigos; nagtutukdo nin ley ni Moises, asin an katuyuhan kun tadaw ta ini ipinagtao; hinihikayat sinda na maglaom sa pag-abot kan Mesiyas, asin magtubod sa saiya na mag-abot na arog baga na siya yaon na. Asin sa arog kaining paagi sinda nagtukdo sa sainda.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sa paggibo kaini sainda sindang pinaharayo sa pagkakadestroso sa ibabaw kan lalawgon nin daga; nin huli ta saindang pinakusog an saindang mga puso sa tataramon, padagos na ipinagpagiromdom sainda pirme an pagsosolsol.
13 Asin ini nangyaring naglipas na duwang gatos asin treynta asin walong taon an nakaagi na --- pagkatapos nin kadakul na mga giyera, asin mga pakikipaglaban, asin mga dae pagkakaintindihan, sa haros kadakul na pagkakataon.
14 Asin ako, si Jarom, dae nagsurat na nin kadakul, nin huli ta an mga lamina saradit sana. Pero hilnga, sakong mga katugangan, kamo puwedeng magbasa sa ibang mga lamina ni Nephi; nin huli ta hilnga, isa ibabaw ninda an mga rekord kan satuyang pakikidigma nakaukit, na uyon sa mga pagsusurat kan mga hade, o sa sainda na naghimong makapagsurat.
15 Asin ako nagtatao kaining mga lamina sa mga kamot kan sakuyang akeng lalake na si Omni, na tanganing sinda maingatan na uyon sa mga kasugoan kan sakuyang mga ama.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?