<$BlogRSDUrl$>

Monday, May 01, 2006

3 NEPHI TSAPTER 3 

Si Giddianhi, an lider nin Gadianton, hinagad na si Lachoneus asin an mga Nephita magsuko na kan saindang mga sadire asinkan saindang mga kadagaan--- si Lachoneus pinagpangaranan si Gidgiddoni bilang an pamayong kapitan kan mga hukbo--- An mga Nephita nagkatiripon sa Zarahemla asin Kasaganaan tanganing idepensa an saindang mga sadire.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika-desisais na taon gikan sa pag-abot ni Cristo, si Lachoneus, an gobernador nin kadagaan, nakaresibe nin sarong surat gikan sa lider asin an gobernador kaining grupo kan mga tulisan; asin iyo ini an mga tataramon na pinagsurat, na nagsasabi:
2 Lachoneus, pinakanoble asin pinakapamayong gobernador nin kadagaan, hilnga, ako nagsurat kaining surat sa saimo, asin naggibong magtao saimo nin dakulang pag-oomaw na gayo nin huli kan saimong paninindugan, sa pagmamantine kaining saindong pinaghuhuna-huna na saindong karapatan asin libertad; iyo, kamo nanggad naggibong magtindog nin marhay, na garo baga kamo pinagsuportahan sa paagi kan kamot nin sarong Diyos, sa pagdepensa kan saindong libertad, asin kan saindong propriedad, asin kan saindong nasyon, o kaining saindong pinag-apud na gayo.
3 Asin ini baga sarong pagkaherak sa parte ko, pinakanobleng Lachoneus, na ika magin sarong hangal asin mayong kamugtakan sa paghuhuna-huna na kamo makapagtindog kontra sa kadakul na maiisog na mga tawo na yaraon sa irarom kan sakuyang pamumuno, na ngonian naggigibo sa panahon na ini na nagtitindog na may mga armas, asin naghahalat na may dakulang kahaditan para sa tataramon ko--- Magbaba kamo sa mga Nephita asin destrosohon sinda.
4 Asin ako, na nakakaaram kan saindong daeng kasupilan na espiritu, na naprobaran sinda sa batalya nin pakikigiyera, asin nakakaaram kan saindang daeng katapusan na pagka-anggot sa saindo nin huli sa kadakulon na kasalanan na saindong naginibohan sa sainda, kun kaya kun sinda bumaba laban saindo sinda magbibisita saindo na may sayod na kapahamakan.
5 Kun kaya, ako nagsurat kaining surat, sinelyuhan ini kan sakuyang kamot, na nagmamate para sa saindong karahayan, nin huli kan saindong paninindugan sa bagay na pinagtutubodan nindong tama, asin kan saimong nobleng espiritu sa batalya nin pakikigiyera.
6 Kun kaya ako nagsurat sa saimon, nagmamawot na kamo magsuko na sa sakuyang mga katawohan, kan saindong mga siyudad, kan saindong mga kadagaan, kan saindong mga pagsasadire, kesa na sinda magbibisita saindo na may espada asin ta an kapahamakan mag-aabot sa saindo.
7 O sa ibang mga tataramon, ipagsuko nindo an siandong mga sadire samuya, asin makipagsaro samuya asin magin maaram sa samuyang sikretong mga gibo, asin magin sa samuyang mga katugangan na kamo magigin arog sa samuya--- na bako ming esklabo, kundi samuyang katugangan asin mga katuwang kan bilog nyamong pagsasadire.
8 Asin hilnga, ako nanunumpa sa saindo, kun saindong gigibohon ini, na may panunumpa, kamo dae nanggad madedestroso; pero kun dae nindo gigibohon ini, ako nanunumpa saindo na may panunumpa, na sa sunod na bulan ako magsusugo na kan sakuyang mga hukbo na bumaba laban saindo, asin sinda dae mag-uuntok kan saindang kamot asinmayong paliligtason, kundi gagaradanon kamo, asin magtutugot na maghulog an espada sa saindo hanggan sa kamo magka-urubos.
9 Asin hilnga, ako si Giddianhi; asin ao an gobernador kaining sikretong katiriponan ni Gadianton; na an sosyedad asin mga trabaho kaini ako nakaaram na marhay; asin an mga ini kaidto pang lumang panahon asin ini ipinagpamana sa samuya.
10 Asin ako nagsurat kaining surat sa saimo, Lachoneus, asin ako naglalaom na saindong isusuko an saindong kadagaan asin an saindong mga pagsasadire, na mayong pagpapabulos nin dugo, na ining sakuyang mga katawohan puwedeng maibalik sainda an mga karapatan asin an gobyerno, na nagsuhay paharayo gikan saindo nin huli kan saindong pandadaya na dae pagtao sainda kan karapatan kan panggobyerno, asin laen lang na saindong gibohon ini, ako an magbabalos kan saindang mga kaapihan. Ako si Giddianhi.
11 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Lachoneus naresibe ining surat siya grabeng gayo an pagkangalas, nin huli sa kapangahasan ni Giddianhi na naghahagad sa pagsadireng kadagaan kan mga Nephita, asin man sa pagpapatakot sa mga katawohan asin an pagbabalos sa mga kamalian sainda na mayong naresibeng pagkamali, laen lang na sinda ngani iyo an nakapaggibo nin mga kalapasan sa saindang mga sadire sa paagi nin pagsuhay pasiring sainda na mga marurumpot asin abominableng mga tulisan.
12 Ngonian hilnga, ini si Lachoneus, an gobernador, sarong hustong tawo, asin dae natatakot sa mga kahagadan asin mga patakot nin sarong tulisan; kun kaya siya dae nagdangog sa surat ni Giddianhi, an gobernador kan mga tulisan, pero siya nagsugo na an saiyang mga katawohan dapat na maghagad sa Kagurangnan nin kusog laban sa panahon na an mga tulisan bumaba kontra sainda.
13 Iyo, siya nagpadara nin sarong proklamasyon sa bilog na mga katawohan, na saindang tiriponon na magkasararo an saindang mga kababaehan, asin an saindang mga kaarakian, an saindang mga karnero asin an saindang mga kabakahan, asin an gabos nindang mga pagsasadire, laen lang an saindang kadagaan, sa sarong lugar.
14 Asin saiyang pinagkausa na mga muralyadong-kuta an dapat na itugdok sa palibot nida, asin an kusog kaini dapat na grabeng gayo. Asin saiyang pinagkausa na an mga armada, pareho kan mga Nephita asin kan mga Lamanita, o an gabos sainda na pinagbilang na kairiba na kan mga Nephita, dapat na ipagkaag bilang mga bantay sa palibot tanganing magmasid sainda, asin magbabantay sainda laban sa mga parasalakat sa aldaw asin banggi.
15 Iyo, siya nagsabi sa sainda: Habang an Kagurangnan nabubuhay, laen lang na kamo magsosolsol kan gabos nindong kadaendatahan, asin mag-agrangay sa Kagurangnan, kamo daeng pagdududa ililigtas paluwas sa mga kamot kaining mga parasalakat ni Gadianton.
16 Asin grabe kadakula asin makangangalas an mga tataramon asin mga propesiya ni Lachoneus na an mga ini nagkausa nin takot na mag-abot sa gabos na mga katawohan; asin sinda naghimo sa saindang mga sadireng kusog na gibohon na uyon sa mga tataramon ni Lachoneus.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Lachoneus nagngaran nin mga pinakapamayong kapitan sa bilog na armada kan mga Nephita, tanganing magsugo sainda sa panahon na an mga tulisan magbaraba paluwas sa kaparangan kontra sainda.
18 Asin ngonian an pinakapamayo sa pag-iriba kan gabos na pinakapamayong mga kapitan asin an dakulaon na kumander kan bilog na armada kan mga Nephita pinagngaranan, asin an saiyang pangaran iyo si Gidgiddoni.
19 Ngonian ini iyo an kaugalian sa pag-iriba kan gabos na mga Nephita na magngaran kan saindang pinakapamayong mga kapitan, (laen lang kaidtong mga panahon kan saindang karigsokan) an sarong tawo na may espiritu nin paghahayag asin man nin pagpropesiya; kun kaya, ining Gidgiddoni iyo an sarong bantog na propeta sa pag-iriba ninda, bilang saro man sa pinakapamayong huwes.
20 Ngonian an mga katawohan nagsabi ki Gidgiddoni: Magpangadye ka sa Kagurangnan, asin tuguti kami na magduman sa mga kabukidan asin pasiring sa kaparangan, na kami makikilaban sa mga tulisan asin destrosohon sinda sa saindang mga sadireng kadagaan.
21 Pero si Gidgiddoni nagsasabi sa sainda: An Kagurangnan nagbawal; nin huli ta kun kita magpaduman kontra sainda an Kagurangnan ihuhulog kita pasiring sa saindang mga kamot; kun kaya kita mag-aandam sana kan satuyang sadire sa tahaw kan satuyang mga kadagaan, asin satuyang tiriponon an bilog nyatong armada na magkasararo, asin kita dae magpaduman kontra sainda, pero kita maghahalat hanggan sinda mag-arabot laban satuya; kun kaya habang an Kagurangnan nabubuhay, kun satuya ining gigibohon saiya ihuhulog sinda sa satuyang mga kamot.
22 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-desisiyeteng taon, sa ikahuring tapos kan taon, an proklamasyon ni Lachoneus nakaabot na sa gabos na bilog na lalawgon nin kadagaan, asin saindang pinagkua an saindang mga kabayo, asin an saindang mga karuwahe, asin an saindang kabakahan, asin an bilog nindang mga kakarnerohan, asin an saindang mga kabakahan, asin an saindang butil, asin an bilog nindang pagsadire, asin nagmartsa sa paagi nin mga rinibo asin sa paagi nin mga manampulong mga rinibo, hanggan sinda gabos nakaabot sa lugar na pinagsabi na sinda dapat na magkatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo, tanganing idepensa an saindang mga sadire laban sa saindang mga kaiwal.
23 Asin an kadagaan na pinagsabi iyo an kadagaan nin Zarahemla, asin an kadagaan na yaon sa katahawan nin kadagaan nin Zarahemla asin kan kadagaan nin Masagana, iyo, sa linya na yaon sa katahawan kan kadagaan nin Masagana asin kadagaan nin Kalipungawan.
24 Asin nagkaigwa nin grabe kadakul na rinibo na mga katawohan na pinag-apud na mga Nephita, na pinagtiripon an saindang mga sadire na magkasararo sa kadagaan na ini. Ngonian si Lachoneus nagkausa na sinda dapat na magtiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa kadagaan sa may parteng timog, nin huli sa dakulang sumpa na yaon sa kadagaan sa may parteng hiraga.
25 Asin sinda nagkuta kan saindang mga sadire kontra sa saindang mga kaiwal; asin sinda nag-erok sa sarong kadagaan, asin sa sarong hawak, asin sinda natakot sa mga tataramon na pinagsabi ni Lachoneus, na tangani baya sinda nagsosolsol kan gabos nindang mga kasalan; asin sinda nagbugtak kan saindang mga pangadyeon panungod sa Kagurangnan nindang Diyos, na siya magliligtas sainda sa panahon na na saindang mga kaiwal magbaraba na kontra sainda sa pakikigiyera.
26 Asin sinda nagmurondong gayo nin huli kan saindang mga kaiwal. Asin si Gidgiddoni nagkausa na sinda dapat na gumibo nin mga armas na panggiyera sa lambang klase, asin sinda dapat na makusog na may baluti, asin may mga panangga, asin may mga panhabay, na uyon sa manera kan saiyang instruksiyon.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?