<$BlogRSDUrl$>

Thursday, November 03, 2005

ALMA TSAPTER 17 

Sarong talaan kan mga ake ni Mosiah, na nagsayuma kan saindang mga karapatan sa kahadean nin huli kan tataramon nin Diyos, asin nagpasiriring sa kadagaan nin Nephi tanganing magbaralangibog sa mga Lamanita; an saindang mga kasakitan asin kaligtasan--- Na uyon sa talaan ni Alma. Komponido kan mga Tsapter 17 hanggan 26, inklusibo.

*******

An mga akeng lalake ni Mosiah igwa nin espiritu nin propesiya asin kan pagpapahayag--- Sinda nagralakaw sa saindang mga sadireng mga dalan tanganing ideklara an tataramon sa mga Lamanita--- Si Ammon naglakbay pasiring sa kadagaan nin Ishamael asin nagin surugoon ni Hadeng Lamoni--- Si Ammon an nagligtas kan mga kakarnerohan kan hade asin pinaggaradan niya an saiyang mga kaiwal sa mga katubigan nin Sebus.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na habang si Alma naglalakbay gikan sa daga nin Gideon pasiring sa timog na parte, harayo pasiring sa daga nin Manti, hilnga, sa saiyang kangangalasan, saiyang nagkanaragboan an mga akeng lalake ni Mosiah na naglalakbay pasiring sa kadagaan nin Zarahemla.
2 Ngonian an mga akeng lalake na ini ni Mosiah yaon sa pag-iriba ni Alma kan panahon na an anghel enot na nagpahiling sa saiya; kun kaya si Alma nag-ogmang gayo na magkahiriling an saiyang mga katugangan; asin an nakadagdag pa sa saiyang kaogmahan, iyo na sinda mga tugang niya pa man sa Kagurangnan; iyo, asin sinda nagin makusog sa pagkaaram nin katotohanan nin huli ta sinda mga tawo na igwa nin sarong pagkasabot asin sinda nagsaliksik sa mga eskritura na may kaigotan, na tanganing sinda puwedeng makakaaram sa tataramon nin Diyos.
3 Alagad bako lang ini gabos; sinda nagtao kan saindang mga sadire nin grabeng pangadyeon, asin pag-ayuno; kun kaya sinda nagkaigwa nin espiritu nin propesiya, asin kan espiritu nin pagpapahayag, asin kun sinda nagtutukdo, sinda nagtutukdo na may kapangyarihan asin autoridad nin Diyos.
4 Asin sinda nagtutukdo kan tataramon nin Diyos sa laog nin katorseng taon sa pag-iriba kan mga Lamanita, nagkaigwa nin grabeng trayumpo sa pagdara nin kadakul pasiring sa pagkaaram kan katotoohan; iyo, sa paagi nin kapangyarihan kan saindang mga tataramon kadakul na nagkadarara sa atubangan nin altar kan Diyos, sa pag-aapud kan saiyang pangaran asin magkumpisal kan saindang mga kasalanan sa atubangan niya.
5 Ngonian iyo ini an mga sirkumstansiya na saindang nagkanarabatan sa saindang mga paglalakbay, nin huli ta sinda nagkaigwa nin kadakul na mga kasakitan; sinda nanggad nagsakit nin gayo, pareho sa hawak asin sa isip, arog kan pagkagutom, pagkapaha asin kulog nin hawak, asin man nin grabeng trabaho sa espiritu.
6 Ngonian iyo ini an saindang mga paglalakbay: Pagkatapos na binayaan an saindang ama, na si Mosiah, sa enot na taon kan mga huwes; pagkatapos na hinaboan an kahadean na an saindang ama nagmawot na itatao sa sainda, asin man iyo ini an mga kaisipan kan mga katawohan;
7 Daeng pagkukulang na sinda nagharale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla, asin dara an saindang mga espada, asin an saindang mga sibat, asin an saindang mga busog, asin an saindang mga pana, asin an saindang mga tirador; asin an bagay na ini saindang ginibo na tanganing mapupuwede sindang makakua nin pagkakan para sa saindang mga sadire habang yaon sa kaparangan.
8 Asin kaya sinda nagharale pasiriring sa kaparangan kairiba an mga nagkapira na saindang mga pinili, na tanganing magpasiriring sa kadagaan nin Nephi, sa pagbalangibog kan tataramon nin Diyos sa mga Lamanita.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpara lakbay sa kdakul na mga aldaw sa kaparangan, asin sinda pirmeng nag-aayuno asin pirmeng nangangadye na tanganing an Kagurangnan magtatao sainda nin sarong parte kan saiyang Expiritu na mag-iba sainda, asin mag-antabay sainda, na tanganing sinda magin instrumento sa mga kamot nin Diyos na iyo an magdadara, kun ini posible, na an saindang mga katugangan, an mga Lamanita, sa pagkakaaram nin katotoohan, sa pagkakaaram kan basehan nin mga tradisyon nin saindaing mga ama, na bakong mga tama.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagbisita sainda sa paagi kan saiyang Espiritu, asin nagsabi sa sainda: Malinga kamo. Asin sinda nalinga.
11 Asin an Kagurangnan nagsabi man sainda: Lakaw kamo sa mga Lamanita, an saindong mga katugangan, asin establisaron an sakuyang tataramon; alagad dapat kamo na magin mapagpasensiya sa halawig na pagtitios asin mga kasakitan, na tanganing maipapahiling nindo an marhay na mga ehemplo sa sainda para sakuya, asin ako maghihimo nin sarong instrumento sa saindo sa sakuyang mga kamot pasiring sa kaligtasan nin kadakul na mga kalag.
12 Asin ini nangyaring naglipas na an mga puso kan mga akeng lalake ni Mosiah, asin man an mga kairiba ninda, nagkaigwa nin kusog boot na magpasiriring sa mga Lamanita na tanganing ideklara sa sainda an tataramon nin Diyos.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakaabot na sa mga kasagkoran kan kadagaan nin mga Lamanita, na sinda nagkaniya-kaniya kan saindang mga sadire asin nagharale sa lambang saro sa saro, na may pagtitiwala sa Kagurangnan na sinda puwedeng magkahirilingan giraray matapos kan saindang pag-aani; nin huli ta sinda naghuna na dakulang gayo an trabaho na saindang ginigibo.
14 Asin tunay na ini marhay, nin huli ta sinda nakagibong magbabalangibog kan tataramon nin Diyos sa sarong mabangison asin sarong pinatagas asin sarong malupiton na mga katawohan; sarong katawohan na naoogma sa panggagadan kan mga Nephita, asin pinagsasalakatan asin pinagdarambongan sinda; asin an saindang mga puso yaon sa mga kayamanan, o sa bulawan asin plata, asin makantidad na mga alahas; alagad sinda nagmamawot na magkaigwa kaining mga bagay sa paagi nin panggagadan asin pandadarambong, na tanganing sinda puwedeng dae maghingoha para sa mga ini na gamit an saindang sadireng mga kamot.
15 Kaya sinda sarong mahuhugak na gayong mga katawohan, kadakul sainda an nagsasamba sa mga diyus-diyosan, asin an sumpa nin Diyos nahulog sainda nin mga tradisyon kan saindang mga ama; maski na ngani sa mga promisa nin Kagurangnan nakahaya sa sainda sa mga kondisyon na magsosolsol sana.
16 Kun kaya, iyo ini an kausa na tanganing ang mga akeng lalake ni Mosiah naggibo kaining trabaho, na baka laman sinda puwede nindang madara pasiring sa pagsosolsol; na baka laman sinda puwede nindang madara sa pagkaaram kan plano nin pagtutubos.
17 Kun kaya sinda nagkaniya-kaniya an lambang saro sa saro, asin nagpasiriring sa kairiba ninda, an lambang solong tawo, na uyon sa tataramon asin kapangyarihan nin Diyos na ipinagtao sa sainda.
18 Ngonian si Ammon bilang iyo an pinakapamayo sa pag-iriba ninda, o kaya siya iyo an nagmaneho sa sainda, asin siya naghale gikan sainda, pagkatapos na nagbendisyon sinda uyon sa saindang nagkapirang mga estasyon, bilang nagheras kan tataramon nin Diyos sa sainda, o nagmaneho sa sainda bago pa man kan saiyang paghale; asin kaya saindang hinimong makapaggibo nin nagkapirang pagralakbay sa kabilugan nin kadagaan.
19 Asin si Ammon nagpaduman sa kadagaan nin Ishmael, an kadagaan na pinag-aapud na arog sa mga akeng lalake ni Ishmael, na iyo man sanang nagin mga Lamanita.
20 Asin habang si Ammon minapasiring palaog sa daga nin Ishmael, an mga Lamanita iyo an nagdakop saiya asin ginapos siya, na arog sa saindang kustombre na ginagapos an gabos na mga Nephita na nahulog sa saindang mga kamot, asin dinadara an mga ini sa atubangan kan hade; asin kaya ini ipinabaya na sana sa kagustuhan kan hade na gadanon sinda, o magin sindang yaon sa pagka-uripon, o ipagkunkon sinda pasiring sa prisohan, o buhian sinda paluwas sa saiyang kadagaan, na uyon sa saiyang pagboot asin kagustuhan.
21 Asin kaya si Ammon dinara sa atubangan kan hade na naghahade sa kadagaan nin Ishmael; asin an saiyang pangaran iyo si Lamoni; asin siya saro sa mga kalahi ni Ishmael.
22 Asin an hade naghapot ki Ammon na kun iyo an saiyang pagmawot na makipag-erok sa kadagaan na kairiba kan mga Lamanita, o kan saiyang mga katawohan.
23 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: Iyo po, ako nagmamawot na makiki-erok sa kairiba kaining mga katawohan para sa sarong panahon; iyo, asin baka hanggan sa aldaw na ako magadan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Lamoni naogmang gayo ki Ammon, asin nagsugo na an saiyang mga gapos haleon; asin siya nagboot na si Ammon dapat magkua nin saro sa saiyang mga akeng daraga na magin agom.
25 Pero si Ammon nagsabi sa saiya: Dae po, alagad ako nagmawot na magin saimong surugoon. Kun kaya si Ammon nagin sarong surugoon ni hadeng Lamoni. Asin ini nangyaring naglipas na siya ipinamugtak sa kairibang mga surugoon na magbantay sa mga kakarnerohan ni Lamoni, na uyon sa kustombre kan mga Lamanita.
26 Asin pagkatapos na siya nagsisirbe sa hade sa laog nin tulong aldaw, habang siya yaon sa pag-iriba kan mga surugoon nin mga Lamanita na nagpapasiriring kairiba an saindang mga kakarnerohan sa lugar nin tubig, na pinag-apud na tubig nin Sebus, asin an gabos na mga Lamanita pinagdadara an saindang mga kakarnerohan digde, na tanganing mag-inom nin tubig---
27 Kun kaya, habang si Ammon asin an mga surugoon kan hade pinag-aantabayanan an saindang mga kakarnerohan pasiring sa lugar nin tubig, hilnga, may sarong numero nin mga Lamanita, na yaon sa pag-iriba kan saindang mga karnero tanganing mag-inom, nagtindog asinpinagbubugaw ang mga kakarnerohan ni Ammon asin kan mga surugoon nin hade, asin saindang pinagbuburugaw an mga ini kun kaya nagdurulagan sa kadakul na mga dalan.
28 Ngonian an mga surugoon kan hade nagpoon sa paghadit, na nagsasabi: Ngonian an hade iyo an maggagadan satuya, arog kan saiyang ginibo sa satuyang mga katugangan nin huli ta an saindang mga kakarnerohan nagkawaratak-watak sa kaggibohan kan mga tawong ini. Asin sinda nagpoon sa pagbarangkay nin makusog, na nagsasabi: Hilnga, an satuyang mga kakarnerohan nagkawaratak-watak na.
29 Ngonian sinda naghihiribi nin huli sa katakutan na paggagaradanon. Ngonian kan si Ammon nakamasid kaini an saiyang puso nag-oogmang gayo sa laog niya; nin huli ta, sabi niya, ako makapagpapahiling na kan sakuyang kapangyarihan sa pag-iriba kong kapwa-surugoon, o an kapangyarihan na yaon sa sakuya, sa pagpapabaralik kaining mga kakarnerohan para sa hade, na ako mapupuwedeng ganahon an mga puso kaining sakuyang mga kapwa-surugoon, na tanganing ako puwedeng mapangenotan sinda na magtubod sa sakuyang mga tataramon.
30 Asin ngonian, iyo an mga ini an yaon sa mga kaisipan ni Ammon, kan saiyang mapagmasdan an mga kasakitan ninda na saiyang pinag-aapud na magin saiyang mga katugangan.
31 Asin ini nangyaring naglipas na saiya sindang pinaglinya kan saiyang mga tataramon, na nagsasabi: Mga katugangan ko, magin maogma kamo asin maghiro kita sa paghanap sa mga karnero, asin satuyang titiriponon sinda na magkakasararo asin darahon an mga ini pabalik sa lugar nin tubig; asin kaya satuyang mapapangatamanan an mga karnero para sa hade asin dae niya kita gagaradanon.
32 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralakaw sa paghahanap kan mga karnero, asin sind nagsunod ki Ammon, asin sinda naghidaling nagralakaw na may kabilisan asin pinagtiripon an mga karnero kan hade, asin pinagtiripon an mga ini na magkasararo giraray pasiriring sa lugar nin tubig.
33 Asin idtong mga tawo giraray nagtirindog na tanganing waratak-watakon an saindang mga karnero; pero si Ammon nagsabi sa saiyang mga katugangan: Paikotan an mga karnero sa palibot na sinda dae magdurulag; asin ako mapaduman asi maki-atubang kaining mga tawo na iyo an nagbuburugaw sa pagwatak kan satuyang mga karnero.
34 Kun kaya, saindang ginibo arog kan sinugo ni Ammon sainda; asin siya naghale asin nagtindog sa pakipaglaban sa mga ini na nagtitindog sa may tubig nin Sebus; asin an saindang bilang bakong kadikit sana.
35 Kun kaya sinda dae natakot ki Ammon, nin huli ta sinda naghuhuna na an saro sa saindang mga tawo kayang gadanon nsiya na uyon sa saindang kagustuhan, nin huli ta sinda daeng pagkaaram na an Kagurangnan nagpangako ki Mosiah na saiyang ililigtas an saiyang mga akeng lalake paluwas sa saindang mga kamot; ni sinda may pagkaaram kan anuman na bagay manungod sa Kagurangnan; kun kaya sinda nag-oogma sa kapahamakan kan saindnag mga katugangan; asin nin huli kaining dahilan sinda nagtirindog sa pagwaratak-watak kan mga karnero nin hade.
36 Alagad si Ammon nagtindog sa atubangan asin nagpoon sa panggagapo sainda sa paagi kan saiyang tirador; iyo, may makusog na kapangyarihan na siya nagparatirador nin mga gapo sa pag-iriba ninda; asin kaya siya nakagadan nin nagkapirang numero sainda na iyo ngani an dahilan na sinda nagpoon sa pagngangaralas sa saiyang kapangyarihan; daeng pagkukulang na sinda nagka-aranggot nin huli kan pagkagadan kan iba nindang mga katugangan; asin sinda determinado na siya dapat na patumbahon; kun kaya, sa pagmasid na sinda dae makakapatama sa saiya kan saindang mga gapo, sinda nag-aratake na dara an saindang mga pamangkol sa paggadan saiya.
37 Pero hilnga, an lambang tawo na nagbingat kan saiyang pamangkol na tanganing hampakon si Ammon, saiyang pinagtaga an saindang mga takyag kan saiyang espada; nin huli kaini siya nakayahan an saindang mga paghampak sa paagi kan pagtaga kan saindang mga kamot sa tarom kan saiyang espada, na sa pangyayaring ini sinda nagpoon na nagngangaralas, asin nagpoon na magdurulagan gikan sa atubangan niya; iyo, asin sinda bako sanang kadikit an numero; asin siya nagkausa sainda na magdurulag sa paagi nin kusog kan saiyang kamot.
38 Ngonian anom sa sainda na nagkaturumba sa paagi nin tirador, algad mayo siyang ginadan laen sa saindang pamayo na may darang espada; asin saiyang pinagpurutol an kadakul na saindang mga takyag na nagtaas sa paghampak saiya, asin bako sana sindang kadikit.
39 Asin kan saiya nang pinadurulag sinda paharayo, siya nagbalik asin saindang pina-inom nin tubig an saindang mga kakarnerohan asin pinagpabaralik an mga ini sa pasabsaban kan hade, asin sinda nagpasiriring paduman sa hade, na dara-dara an mga takyag nin kamot na nagkapurutol sa paagi nin espada ni Ammon, kan mga tawong nagmamawot na gadanon siya; asin an mga ini dinarara pasiring sa hade bilang sarong patotoo kan mga bagay na saindang giniribo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?