<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 12, 2005

MOSIAH TSAPTER 10 

Si hadeng Laman nagadan --- An saiyang mga katawohan nagin mga mabangison asin malupiton asin nagtutubod sa mga palsong tradisyon --- Si Zeniff asin an saiyang mga katawohan iyo an nagin mapanggana laban sa sainda.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kami giraray nagpoon sa pagtugdok nin kahadean asin kami giraray nagpoon na masadire an daga sa matuninong na paagi. Asin ako naghimo na dapat na magkaigwa nin mga armas na pangiyera na gibohon manlaen-laen na klase, na tanganing sa kahaluyan ako puwedeng magkaigwa nin mga armas para sa sakuyang mga katawohan laban sa panahon na an mga Lamanita maotrong mag-abot giraray sa pakikigiyera laban sa sakuyang mga katawohan.
2 Asin ako nagbugtak nin mga guwardiya sa kapalibutan nin kadagaan, na tanganing an mga Lamanita dae tulos makadulok samuya giraray na daeng pagkamangno asin destrosohon kami; asin kaya ako nagbantay sa sakuyang mga katawohan asin kan sakuyang mga alagang hayop, asin irayo sinda gikan sa pagkahulog pasiring sa mga kamot kan samuyang mga kaiwal.
3 Asin ini nangyaring naglipas na kami an nagmana sa kadagaan kan samuyang mga ama sa kadakul na mga taon, iyo, sa laog nin beynte asin duwang taon.
4 Asin ako naggibo na an mga tawo puwedeng magbungkal nin daga, asin magtanom nin gabos na klaseng pananom asin gabos na klaseng prutas sa lambang klase.
5 Asin ako naggibo na an mga kababaehan dapat na magkidkid, asin maghingoha, asin magtrabaho, asin maghimo nin gabos na manera nin pinong lino, iyo, asin yamit sa lambang klase, na tanganing samuyang magubingan an samuyang kahubaan; asin kaya kami nag-asenso sa dagang ini --- kaya kami nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa daga sa laog nin beynte dos na mga taon.
6 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Laman nagadan na asin an saiyang akeng lalake nagpoon sa paghade bilang saiyang karibay. Asin siya nagpoon sa pagpukaw kan saiyang mga katawohan na magrebelde laban sa sakuyang mga katawohan; kun kaya sinda nagpoon sa paghahanda para sa giyera, asin naglusob sa pakigiyera laban sa sakuyang mga katawohan.
7 Pero ako nagkapagpadara kan sakuyang mga espiya sa paglibot kan daga nin Shemlon, na tanganing sakong madiskubre an saindang mga preparasyon, na tanganing puwede kong mapagbantayan an laban sa sainda, na tanganing sinda dae na sana maglusob laban sa sakuyang mga katawohan asin destrosohon sinda.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naglusob sa norteng parte kan daga ni Shilom, na may kadakul na bilang nin mga hukbo, mga tawong armado nin mga busog, asin may mga pana, asin may mga espada, asin may mga pantusok, asin may mga gapo, asin may mga tirador; asin sinda nagpakalbo kan saindang mga payo na ini magin malinig; asin sinda nagugubingan nin mga bahag na nakasalikop sa saindang mga habayan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na ako naghimo na an mga babae asin mga kaakian kan sakuyang mga katawohan kaipuhan na itago sa may kaparangan; asin ako man naghimo na an gabos na samuyang mga gurang na tawo na puwedeng magkapot nin mga armas, asin man an gabos na hoben na mga tawo na may kakayahan na magkapot nin mga armas, dapat na magtiripon kan saindang mga sadire na magkasararo na tanganing makilaban sa giyera kontra sa mga Lamanita; asin ipinamugtak ko sinda sa saindang mga hukbo, an lambang tawo uyon sa saindang mga edad.
10 Asin ini nangyaring naglipas na kami nakilaban kontra sa mga Lamanita; asin ako, maski ako, sa sakuyang kagurangan, nakilaban man kontra sa mga Lamanita. Asin ini nangyaring naglipas na kami nakilaban sa kusog nin Kagurangnan.
11 Ngonian, an mga Lamanita daeng pagkaaram manungod sa Kagurangnan, kun kaya sinda nagsarig sa sadire sana nindang kusog. Pero sinda makukusog na mga katawohan, na arog sa kusog nin mga tawo.
12 Sinda mga maiisog, asin malupiton, asin mga paha sa dugo nin katawohan, na nagtutubod sa tradisyon kan saindang mga ama, na iyo ini --- Nagtutubod na sinda pinahale paluwas sa daga nin Jerusalem nin huli kan mga karaotan kan saindang mga ama, asin na sinda pigloko sa kaparangan kan saindang mga katugangan, asin na sinda man pigloko habang naglayag sa kadagatan;
13 Asin giraray, na sinda pigloko habang yaon sa daga kan saindang enot na kamanahan, pagkatapos na sinda nakaduong na gikan sa kadagatan, asin an gabos ini nin huli ta si Nephi iyo an may makusog na pagtubod sa pagsunod sa mga kasugoan nin Kagurangnan --- kun kaya siya an napaboran nin Kagurangnan, nin huli ta an Kagurangnan nadangog an saiyang mga pangadyeon asin nagsimbag sainda, asin siya an nangenotan sa saindang paglakbay sa kaparangan.
14 Asin an saiyang mga katugangan nag-anggot saiya nin huli ta sinda dae nakasabot sa mga kaggibohan nin Kagurangnan; sinda man nag-anggot sa saiya habang yaon sa kadagatan nin huli ta saindang pinatagas an saindang mga puso kontra sa Kagurangnan.
15 Asin giraray, sinda nag-anggot saiya kan sinda nagduong na sa ipinangakong daga, nin huli ta saiyang pinag-agaw an pagmamato kan mga katawohan gikan sa saindang mga kamot; asin sinda nagmawot na gadanon siya.
16 Asin giraray, sinda nag-anggot saiya nin huli ta siya naghale pasiring sa kaparangan na an Kagurangnan iyo an ipinagsugo saiya, asin dinara an mga rekord na ipinag-ukit sa mga lamina na bronse, nin huli ta sinda nagsabi na saiyang hinabon an mga ini.
17 Asin kaya sinda nagtukdo sa saindang mga kaakian na sinda dapat na mag-anggot sa sainda, asin na sinda dapat na garadanon ninda, asin sinda kaipuhan na habonan asin aragawon ninda, asin gibohon an gabos nindang kakayahan na tanganing destrosohon sinda; kun kaya sinda nagkaigwa nin daeng katapusan na kaanggutan sa mga kaakian ni Nephi.
18 Nin huli kaini mismong kausa na si hadeng Laman, sa paagi kan saiyang katusuhan, asin kaputikan na kadayaan, asin kan saiyang magayonon na mga promise, iyo an nakadaya sako, na tanganing sakong madara ining sakong mga katawohan sa dagang ini, na sinda puwedeng magdestroso sainda; iyo, asin kami nagtios kaining kadakul na mga taon sa dagang ini.
19 Asin ngonian ako, si Zeniff, pagkatapos na sakuyang maisaysay an gabos na ining mga bagay sa sakuyang mga katawohan manungod sa mga Lamanita, ako naghimong pakusugon sinda na makigiyera sa bilog nindang kakayahan, na ibugtak ninda an saindang pagtitiwala sa Kagurangnan; kun kaya, kami nakilaban sainda, nin harap-harapan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na naggibo nyamong padulagon giraray sinda paluwas sa samuyang kadagaan; asin samuyang ginaradan sinda sa sarong dakulang garadanan, grabe kadakul an bilang na kami daeng gayo makapagbilang sa sainda.
21 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagbaralik giraray sa samuyang sadireng daga, asin an sakuyang mga katawohan nagpoon naman sa pag-aalaga kan saindang mga hayupan, asin sa pagbungkal kan saindang mga omahan.
22 Asin ngonian ako, na gurang na, nagwalat kan kahadean sa saro kan sakuyang mga akeng lalaek; kun kaya, ako mayo nang masasabi. Asin hagad ko an Kagurangnan iyo an magbendisyon sa sakong mga katawohan. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?