<$BlogRSDUrl$>

Friday, February 10, 2006

ALMA TSAPTER 50 

Si Moroni an nagpakusog sa mga kadagaan kan mga Nephita--- Sinda nagtugdok nin kadakul na mga bagong siyudad--- Mga giyera asin mga kadestrosohan iyo an nagpahulog sa mga Nephita sa mga aldaw kan saindang karaotan asin mga karigsokan--- Si Morianton asin an saiyang mga paribok nadaog ni Teancum--- Si Nephihah nagadan asin an saiyang akeng lalake na si Pahoran iyo an nagribay sa tukawan nin paghuhukom.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Moroni nag-untok sa paghimo nin mga preparasyon para sa giyera, o sa pagdepensa kan saiyang mga katawohan kontra sa mga Lamanita; nin huli ta saiyang pinagkausa na an saiyang mga paralaban dapat na magpoon sa pagpopoon kan ika-byenteng taon sa pagpapamahala kan mga huwes, na sinda dapat na magpoon sa pagkakalot nin mga katyag nin daga sa palibot kan gabos na mga siyudad, sa gabos na kabilugan nin kadagaan na pagsasadire kan mga Nephita.
2 Asin sa ibabaw kaining mga tambak nin daga saiyang pinagkausa na dapat igwa nin mga troso, iyo, an mga gibong troso na ipinagtugdok arog kalangkaw nin sarong tawo, na nakapalibot sa mga siyudad.
3 Asin saiyang pinagkausa na sa ibabaw kaining mga gibong troso na dapat na magkaigwa nin saroang porma nin panusok na ipinamugtak sa ibabaw kan mga troso sa palibot; asin an mga ini makukusog asin haralangkaw.
4 Asin siya nagkausa na may mga tore na patindugon na magmamansay kaidtong mga gibong panusok, asin siya nagkausa nin mga lugar kan seguridad na ititugdok sa ibabaw kaining mga tore, na an mga gapo asin mga pana kan mga Lamanita dae makakatama sainda.
5 Asin sinda nagprepara na sinda puwedeng mag-apon nin mga gapo gikan sa ibabaw kaini, na uyon sa saindang kagustuhan asin kan saindang kusog, asin gadanon sinda na magprubar na magdulok parani sa mga pader kan siyudad.
6 Kaya si Moroni iyo an nag-andam kan pwersang-depensa kontra sa pag-abot kan saindang mga kaiwal, sa palibot kan lambang siyudad sa gabos na kadagaan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Moroni nagkausa na an saiyang paralaban dapat na magpasiring sa sirangan nin kaparangan; iyo, asin sinda nagpaduman asin pinadurulag an gabos na mga Lamanita na yaon sa may sirangan nin kaparangan sa laog kan saindang mga sadireng kadagaan, na yaon sa may sur kan daga nin Zarahemla.
8 Asin an daga nin Nephi may hangganan na patanos gikan sa may sirangan nin kadagatan pasiring sa may sulnupan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Moroni napadurulag an mga Lamanita paluwas sa may sirangan nin kaparangan, na sa may norte nin kadagaan na saindang mga pagsasadire, siya nagkausa na an mga nag-erok na yaon sa daga nin Zarahemla asin sa daga sa palibot dapat na magpaduman pasiring sa may sirangan nin kaparangan, magin sagkod sa mga kasagkoran sa may baybayon, asin pinagsadire an daga.
10 Asin siya man nagbugtak nin mga paralaban sa may timog, sa mga kasagkoran kan saindang mga pagsasadire, asin nagkausa sainda na magpatindog nin mga kutaan na tanganing saindang mapaseguro an saindang mga paralaban asin an saindang mga katawohan gikan sa mga kamot kan saindang mga kaiwal.
11 Asin kaya saiyang pinagharale an gabos na mga kuta kan mga Lamanita sa may sirangang parte nin kaparangan, iyo, asin man sa may sulnopan, pinapakusog na gayo an linya sa tahaw kan mga Nephita asin mga Lamanita, sa tahaw nin kadagaan kan Zarahemla asin kadagaan kan Nephi, gikan sa may sulnopang dagat, na nagdadalayday sa paagi nin payo kan salog na Sidon---an mga Nephita iyo an nagkakasadire kan bilog na kadagaan pa-norteng parte, iyo, magin an gabos na kadagaan na yaon sa norteng parte nin kadagaan na Masagana, na uyon kan saindang kagustuhan.
12 Kaya si Moroni, kairiba an saiyang mga soldados, na nagdadagdag aro-aldaw nin huli sa asegurasyon nin proteksiyon na an saiyang mga gibo iyo an nagdadara sa sainda, nagmawot na bawasan an kusog asin kapangyarihan kan mga Lamanita paharayo gikan sa mga kadagaan na saindang mga pagsasadire, na tanganing sinda mayong kapangyarihan na mangingibabaw sa mga kadagaan na saindang pagsasadire.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagpoon kan pundasyon nin sarong siyudad, asin saindang inapud an pangaran kan siyudad na Moroni; asin ini yaon sa may sirangan kan dagat; asin ini yaon sa may timog na linya kan mga pagsasadire kan mga Lamanita.
14 Asin sainda man pinun-an an sarong pundasyon para sa sarong siyudad sa tahaw kan siyudad nin Moroni asin kan siyudad nin Aaron, na magdudugtong sa mga kasagkoran kan Aaron asin Moroni; asin saindang pinag-apud an pangaran kan siyudad, o an kadagaan, Nephihah.
15 Asin sinda man nagpoon sa kaparehong taon na magtugdok nin kadakul na mga siyudad sa may norte, na saro sa partikular na manera na saindang pinag-aapud na Lehi, na yaon sa norte sa may mga kasagkoran kan baybayon.
16 Asin kaya nagtapos an ika-beynteng taon.
17 Asin sa katahawan kaining ma-asensong mga sirkumstansiya iyo an katawohan nin Nephi sa pagpoon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan kan Nephi.
18 Asin sinda nag-asensong gayo, asin sinda nagin mayamanong gayo; iyo, asin sinda nagdakul asin nagin makusugon sa kadagaan.
19 Asin kaya satuyang nahihiling kun paano nagin pano-pano nin pagkaherak asin husto and gabos na kalakawan nin Kagurangnan, sa pag-utob sa gabos niyang mga tataramon sa mga kaakian nin mga tawo; iyo, satuyang mahihiling na an saiyang mga tataramon beripikado, magin sa ngonian na panahon, na saiyang itinaram ki Lehi, na nagsasabi:
20 Paladan nanggad ika asin an saimong mga kaakian; asin sinda pagbebendisyunan, sagkod na sinda nagsusunod kan sakuyang mga kasugoan sinda mag-aasenso sa kadagaan. Pero giromdoma, habang sinda dae magsusunod kan sakuyang mga kasugoan sinda isisikwal gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
21 Asin satuyang nahihiling na ining mga promisa nangyaring beripikado sa katawohan nin Nephi; nin huli ta an saindang mga pag-iiriwalan asin an saindang mga pagraralaban, iyo, an saindang mga paggagaradanan, asin an saindang mga panghahaya, an saindang idolatriya, an saindang mga patutot, asin an saindang mga karigsokan, na yaraon sa pag-iriba ninda, iyo nagdara sa sainda kan saindang mga giyera asin kan saindang mga kadestrosohan.
22 Asin sinda na pano-pano nin pagtubod sa pagsunod kan mga kasugoan nin Kagurangnan iyo an nakakaligtas sa gabos na pagkakataon, habang rinibo kan saindang mga mararaot na mga katugangan nagkatiripon-tipon sa pagka-uripon, o nagkagaradan sa paagi nin espada, o pinanluluyahan sa daeng pagtutubod, asin nakihalo na sa mga Lamanita.
23 Pero hilnga dae nagkaigwa kaidto nin sarong panahon nin kaogmahan sa pag-iriba nin katawohan kan Nephi, magpoon pa sa mga aldaw ni Nephi, kesa sa mga aldaw ni Moroni, iyo, magin hanggan ngonian, na ika-beynte-unong taon kan pagpapamahala kan mga huwes.
24 Asin ini nangyaring naglipas na an ika-beynte-dos na taon kan pagpapamahala nin mga huwes natapos man na matuninong; iyo, asin an ika-beynte tres na taon.
25 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-beynteng-kuwatrong taon kan pagpapamahala nin mga huwes, nagkaigwa man nin katuninongan sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi kun bako sana sa sarong pagralaban na nangyari sa katahawan ninda manungod sa kadagaan nin Lehi, asin an kadagaan nin Morianton, na nagdudugtong sa mga kasagkoran kan Lehi; na parehong yaon sa mga kasagkoran sa paagi nin baybayon.
26 Nin huli ta hilnga, an mga katawohan na nagsasadire nin kadagaan kan Morianton nag-ako nin sarong parte kan kadagaan nin Lehi; kun kaya nagkaigwa nin pagpoon nin sarong mainiton na pagralaban-laban sa tahaw ninda, na iyo man an nangyari na an mga katawohan nin Morianton buminitbit nin mga armas kontra sa saindang mga katugangan, asin sinda determinado sa paagi nin espada na garadanon sinda.
27 Pero hilnga, an katawohan na kagsadire nin kadagaan nin Lehi nagdurulag pasiring sa kampo ni Moroni, asin naghagad sa saiya nin ayuda; nin huli ta hilnga sinda bako man an yaon sa kasalaan.
28 Asin ini nangyaring naglipas na kan an katawohan nin Morianton, na pinapamayuhan nin sarong tawo na an pangaran Morianton, nakaaram na an mga katawohan nin Lehi nagdurulag pasiring sa kampo nin Moroni, sinda napano nin pagkatakot na gayo na baka an mga soldados ni Moroni maglusob sainda asin destrosohon sinda.
29 Kun kaya, si Morianton nagpaliwanag kaini sa saindang mga puso na sinda dapat na magdurulag pasiring sa kadagaan na yaon sa may norteng parte, na napapalibutan nin dakulaon na hawak nin tubig, asin pagsadirehon an kadagaan na yaon sa may norteng parte.
30 Asin hilnga, sainda kuta nang naggibo an planong ini na mangyari, (na iyo kuta na an magkausa nin pagtrangis) pero hilnga, sa Morianton bilang sarong tawo na may kadakul na hilig, kun kaya siya na-anggot sa saro kan saiyang mga surugoon na babae, asin kinulgan niya ini asin grabe ining nabugbog.
31 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakadulag, asin nakaabot sa kampo ni Moroni, asin pinagsumbong ki Moroni an gabos na mga bagay manunungod sa nangyari, asin man manunungod kan saindang mga intensiyon na magdurulag pasiring sa kadagaan sa norteng parte.
32 Ngonian hilnga, an mga katawohan na yaon sa kadagaan nin Masagana, o baya ki Moroni, nagkatarakot na sinda magdarangog sa mga tataramon ni Morianton asin nagkasararo kan saiyang mga katawohan, asin kaya saiyang kuahon na pagsadirehon an parteng idto kan kadagaan, na puwedeng magpamugtak nin sarong pundasyon nin seryosong mga katibaadan sa pag-iriba nin mga katawohan kan Nephi, iyo, na an mga katibaadang ini iyo an magtutulak tanganing sakupon an saindang libertad.
33 Kun kaya si Moroni nagpadara nin mga hukbo, kairiba an saindang kampo, na pangenotan an mga katawohan ni Morianton, tanganing punduhon an saindang pagpasiring sa kadagaan nin norteng parte.
34 Asin ini nangyaring naglipas na dae ninda napangenotan sinda hanggan sa sinda nakaabot sa mga kasagkoran kan daga nin Kaalipungawan; asin duman nanggad sinda naka-enot sainda, sa paagi nin sarong makipot na agihan na maagi sa may dagat pasiring sa kadagaan pa-norteng parte, iyo, sa may dagat, pasulnupan asin pasirangan.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an hukbo na ipinadara ni Moroni na pinapamayuhan nin sarong lalake na an pangaran Teancum, nanagboan an mga katawohan ni Morianton; asin grabe kasutil an mga katawohan ni Morianton, (na inspirado kan saiyang karaotan asin kan saiyang mabulatsing na mga tataramon) na tanganing sarong ralabanan an nagpoon sa tahaw ninda, kun saen si Teancum an nakagadan ki Morianton asin duminaog kan saiyang hukbo, asin ginibo sindang mga prisonero, asin nagbaralik sa kampo ni Moroni. Asin kaya natapos an ika-beynte-kuwatrong taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan kan Nephi.
36 Asin kairiba man an mga katawohan ni Morianton na dinarara pabalik. Asin sa saindang pakikipagtipan na padanayon an katuninongan sinda ibinaralik sa kadagaan nin Morianton, asin an pagkasararo nangyari sa tahaw nindsa asin kan mga katawohan ni Lehi; asin sinda man nakabalik sa saindang mga kadagaan.
37 Asin ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon na an mga katawohan ni Nephi nagkaigwa nin katuninongan na ibinalik sa sainda, na si Nephihah, an ikaduwang pangenot na huwes, nagadan, bilang nakapagtukaw sa tukawan nin paghuhukom na may perpektong katanusan sa atubangan nin Diyos.
38 Daeng pagkukulang, siya nagsayuma ki Alma na pangaputan an mga rekord asin ining mga bagay na pinapangalagaan ni Alma asin kan saiyang mga ama na sagradong gayo; kun kaya si Alma an nagtao kaini sa saiyang ake na si Helaman.
39 Hilnga, ini nangyaring naglipas na an akeng lalake ni Nephihah iyo an pigngaranan na magtukaw sa tukawan nin paghuhukom, karibay kan saiyang ama; iyo, pinagngaranan na pangenot na huwes asin gobernador kan mga katawohan, na may panunumpa asin sagradong ordinansa na maghuhukom sa katanusan, asin magpapadanay nin katuninongan asin kalayaan nin mga katawohan, asin na magtatao sa sainda nin sagradong mga pribilihiyo na magsamba sa Kagurangnan saindang Diyos, iyo, an magsuporta asin mantiniron an kausa nin Diyos sa gabos niyang mga aldaw, asin darahon an parakasala sa hustisya uyon sa saindang mga krimen.
40 Ngonian hilnga, an saiyang pangaran iyo si Pahoran. Asin si Pahoran nanggad iyo an nagtukaw sa puwesto kan saiyang ama, asin nagpoon kan saiyang pamamahala sa paghinapos kan ika-beynte-kuwatrong taon, sa mga katawohan nin Nephi.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?